facebook
INILAH KITAB SESAT "DHARMO GANDHOEL"

DARMAGANDHUL.

 

Carita adêge nagara Islam ing Dêmak bêdhahe nagara Majapahit kang

salugune wiwite wong Jawa ninggal agama Buddha banjur salin agama

Islam.

 

(Kisah mengenai berdirinya Kerajaan Islam Demak dan runtuhnya

Kerajaan Majapahit yang sebenarnya. Awal mulanya Orang Jawa

Meninggalkan Agama Buddha dan Beralih pada Agama Islam)

Gancaran basa Jawa ngoko.

 

Babon asli tinggalane

K.R.T. Tandhanagara, Surakarta.

Cap-capan ingkang kaping sêkawan 1959

Toko Buku "Sadu-Budi" Sala.

 

BÊBUKA.

Sinarkara sarjunireng galih, myat carita dipangikêtira, kiyai

Kalamwadine, ing nguni anggêguru, puruhita mring Raden Budi,mangesthi

amiluta, duta rehing guru, sru sêtya nglampahi dhawah,panggusthine

tan mamang ing lair batin, pinindha lir Jawata.

 

Satuduhe Raden Budi êning, pan ingêmbun pinusthi ing cipta, sumungkêm

lair batine, tan etung lêbur luluh, pangesthine ing awal akhir,

tinarimeng Bathara, sasêdyanya kabul, agung nugraheng Hyang Suksma,

sinung ilham ing alam sahir myang kabir, dumadya auliya.

Angawruhi sasmiteng Hyang Widdhi, pan biyasa mituhu susêtya, mring

dhawuh wêling gurune, kêdah mêdharkên kawruh, karya suka pirêneng

jalmi, mring sagung ahli sastra, tuladhaning kawruh, kyai Kalamwadi

ngarang, sinung aran srat Darmagandhul jinilid, sinung têmbang

 

macapat.

Pan katêmben amaos kinteki, têmbang raras rum sêya prasaja, trêwaca

wijang raose, mring tyas gung kumacêlu, yun darbeya miwah nimpêni,

pinirit tinuladha, lêlêpiyanipun, sawusnya winaos tamat, linaksanan

tinêdhak tinurun sungging, kinarya nglipur manah.

Pan sinambi-sambi jagi panti, sasêlanira ngupaya têdha, kinarya cagak

lênggahe, nggennya dama cinubluk, mung kinarya ngarêm-arêmi,

tarimanireng badan, anganggur ngêthêkur, ngêbun-bun pasihaning Hyang,

suprandene tan kalirên wayah siwi, sagotra minulyarja.

Wus pinupus sumendhe ing takdir, pan sumarah kumambang karseng Hyang,

ing lokhilmakful tulise, panitranira nuju, ping trilikur ri Tumpak

manis, Ruwah Je warsanira, Sancaya kang windu, masa Nêm ringkêlnya

Aryang, wuku Wukir sangkalanira ing warsi: wuk guna ngesthi Nata

(taun Jawa 1830).

 

[Bagian Pembukaan tidak diterjemahkan karena penterjemah tidak paham

bahasa Jawa klasik]

 

DARMAGANDHUL.

 

Ing sawijining dina Darmagandhul matur marang Kalamwadi mangkene "Mau-

maune kêpriye dene wong Jawa kok banjur padha ninggal agama Buddha

salin agama Islam?"

 

(Pada suatu hari bertanyalah Darmagandhul pada Kalamwadi sebagai

berikut, "Asal mulanya bagaimana, kok orang Jawa meninggalkan Agama

Buddha dan berubah menganut Agama Islam?")

 

Wangsulane Ki Kalamwadi: "Aku dhewe iya ora pati ngrêti, nanging aku

wis tau dikandhani guruku, ing mangka guruku kuwi iya kêna dipracaya,

nyaritakake purwane wong Jawa padha ninggal agama Buddha banjur salin

agama Rasul".

 

(Jawabannya Ki Kalamwadi, "Saya sendiri juga tidak begitu mengerti,

tapi saya sudah pernah diberi tahu oleh guru saya, selain itu guru

saya itu juga bisa dipercaya, [Beliau] menceritakan asal mulanya

orang Jawa meninggalkan Agama Buddha dan berganti menganut agama

Rasul (Islam).")

 

Ature Darmagandhul: "Banjur kapriye dongengane?"

 

(Darmagandhul bertanya, "Bagaimana kalau begitu ceritanya?")

 

Ki Kalamwadi banjur ngandika maneh: "Bab iki satêmêne iya prêlu

dikandhakake, supaya wong kang ora ngrêti mula-bukane karêben ngrêti".

 

(Ki Kalamwadi lalu berkata lagi, "Hal ini sesungguhnya juga perlu

diungkapkan agar orang yang tidak tahu asal mulanya menjadi tahu.")

 

Ing jaman kuna nagara Majapahit iku jênênge nagara Majalêngka, dene

ênggone jênêng Majapahit iku, mung kanggo pasêmon, nanging kang

durung ngrêti dêdongengane iya Majapahit iku wis jênêng sakawit. (1)

Ing nagara Majalêngka kang jumênêng Nata wêkasan jêjuluk Prabu

Brawijaya.

 

(Pada zaman kuno, Kerajaan Majapahit itu namanya Kerajaan Majalengka,

sedangkan nama Majapathit itu, hanya sebagai perumpamaan, tetapi bagi

yang belum tahu ceritanya, Majapahit itu telah merupakan namanya

semenjak awal. (1) Di Kerajaan Majapahit yang berkuasa sebagai Raja

adalah Prabu Brawijaya.)

 

Ing wêktu iku, Sang Prabu lagi kalimput panggalihe, Sang Prabu krama

oleh Putri Cêmpa, (2) ing mangka Putri Cêmpa mau agamane Islam,

sajrone lagi sih-sinihan, Sang Rêtna tansah matur marang Sang Nata,

bab luruhe agama Islam, sabên marak, ora ana maneh kang diaturake,

kajaba mung mulyakake agama Islam, nganti njalari katariking

panggalihe Sang Prabu marang agama Islam mau.

 

(Pada saat itu, Sang Prabu sedang dimabuk asmara, ia menikah dengan

Putri Cempa, (2) karena Putri Cempa itu beragama Islam, maka saat

sedang berdua-duaan, Sang Putri [selalu] berbicara pada sang Raja,

mengenai agama Islam. Tiap kali berkata-kata, tidak ada hal lain yang

dibicarakan, selain mengagung-agungkan agama Islam, sehingga

menyebabkan tertariknya hati Sang Prabu akan agama Islam.)

 

Ora antara suwe kaprênah pulunane Putri Cêmpa kang aran Sayid Rakhmat

tinjo mênyang Majalêngka, sarta nyuwun idi marang Sang Nata,

kaparênga anggêlarake sarengate agama Rasul.

 

(Tidak berama lama datanglah pengikut Putri Cempa yang bernama Sayid

Rakhmat ke Majalengka. Ia minta izin pada sang raja, untuk menggelar

penyebaran agama Rasul (Islam).)

 

Sang Prabu iya marêngake apa kang dadi panyuwune Sayid rakhmat mau.

Sayid Rakhmat banjur kalakon dhêdhukuh ana Ngampeldênta ing Surabaya

(3) anggêlarake agama Rasul. Ing kono banjur akeh para ngulama saka

sabrang kang padha têka, para ngulama lan para maulana iku padha

marêk sang Prabu ing Majalêngka, sarta padha nyuwun dhêdhukuh ing

pasisir.

 

(Sang Prabu juga mengabulkan apa yang diminta oleh Sayid Rakhmat itu.

Sayid Rakhmat lalu mendirikan sebuah desa kecil (dukuh) di

Ngampeldenta, Surabaya. Ia mengajar agama Islam di sana. Selanjutnya

makin banyak para ulama dari seberang yang datang. Para ulama dan

para maulana itu beramai-ramai menghadap sang raja di Majalengka,

serta sama-sama meminta desa kecil di daerah pesisir.)

 

Panyuwunan mangkono mau uga diparêngake dening Sang Nata. Suwe-suwe

pangidhêp mangkono mau saya ngrêbda, wong Jawa banjur akeh bangêt

kang padha agama Islam.

 

(Permintaan tersebut juga dikabulkan oleh Sang Raja. Lama-lama

perkampungan kecil semacam itu makin menjamur, orang Jawa makin

banyak yang beragama Islam.)

 

Sayid Kramat dadi gurune wong-wong kang wis ngrasuk agama Islam

kabeh, dene panggonane ana ing Benang (4) bawah Tuban. Sayid Kramat

iku maulana saka ing 'Arab têdhake Kanjêng Nabi Rasulu'llah, mula

bisa dadi gurune wong Islam. Akeh wong Jawa kang padha kelu maguru

marang Sayid Kramat. Wong Jawa ing pasisir lor sapangulon sapangetan

padha ninggal agamane Buddha, banjur ngrasuk agama Rasul. Ing

Blambangan sapangulon nganti tumêka ing Bantên, wonge uga padha kelu

rêmbuge Sayid Kramat.

 

(Sayid Kramat menjadi gurunya orang-orang yang sudah menganut agama

Islam. Tempat menetapnya berada di Benang (juga disebut Bonang -

penterjemah), Tuban. Sayid Kramat itu adalah pemuka agama yang

berasal dari Arab, atau tempat kelahirannya Nabi Muhammad, sehingga

dapat menjadi gurunya para penganut agama Islam. Banyak orang Jawa

yang berguru pada Sayid Kramat. Orang Jawa di pesisir utara, baik

bagian barat maupun timur, sama-sama meninggalkan agama Buddha dan

berpindah masuk Islam. Dari Blambangan ke arah barat hingga Banten,

banyak orang yang telah mematuhi perkataan Sayid Kramat.)

 

Mangka agama Buddha iku ana ing tanah Jawa wis kêlakon urip nganti

sewu taun, dene wong-wonge padha manêmbah marang Budi Hawa. Budi iku

Dzate Hyang Widdhi, Hawa iku karêping hati, manusa ora bisa apa- apa,

bisane mung sadarma nglakoni, budi kang ngobahake.

 

(Pada saat itu agama Buddha telah dianut di tanah Jawa selama seribu

tahun, para penganutnya menyembah pada Budi Hawa. Budi adalah Zat

dari Hyang Widdhi, sedangkan Hawa itu adalah kehendak hati. Manusia

itu tidak dapat berbuat apa-apa selain berusaha menjalankan, tetapi

budi yang mengubah segalanya.)

 

Sang Prabu Brawijaya kagungan putra kakung kang patutan saka Putri

Bangsa Cina, miyose putra mau ana ing Palembang, diparingi têtêngêr

Raden Patah.

 

(Raja Brawijaya memiliki putra dari seorang putri berkebangsaan Cina.

Putranya itu lahir di Palembang, dan diberi nama Raden Patah.)

 

Barêng Raden Patah wis diwasa, sowan ingkang rama, nganti sadhereke

seje rama tunggal ibu, arane Raden Kusen. Satêkane Majalêngka Sang

Prabu kewran panggalihe ênggone arêp maringi sêsêbutan marang

putrane, awit yen miturut lêluri saka ingkang rama, Jawa Buddha

agamane, yen nglêluri lêluhur kuna, putraning Nata kang pambabare ana

ing gunung, sêsêbutane Bambang.

 

(Tatkala Raden Patah sudah dewasa, ia mengunjungi ayahnya. Ia

memiliki saudara lain ibu yang bernama Raden Kusen. Setibanya di

Majalengka Sang Prabu bingung hatinya untuk memberi nama pada

puteranya. Sebab menurut tradisi leluhur Jawa yang beragama Buddha,

putra raja yang lahir di gunung, disebut Bambang.)

 

Yen miturut ibu, sêsêbutane: Kaotiang, dene yen wong 'Arab sêsêbutane

Sayid utawa Sarib. Sang Prabu banjur nimbali patih sarta para nayaka,

padha dipundhuti têtimbangan ênggone arêp maringi sêsêbutan ingkang

putra mau. Saka ature Patih, yen miturut lêluhur kuna putrane Sang

Prabu mau disêbut Bambang, nanging sarehne ibune bangsa Cina, prayoga

disêbut Babah, têgêse pambabare ana nagara liya.

 

(Kalau menurut ibunya, namanya adalah Kaotiang, yaitu kalau dalam

bahasa Arab disebut Sayid atau Sarib. Sang Prabu lalu memanggip para

patih dan pegawai kerajaan. Mereka diminta pendapatnya di dalam

memberikan nama bagi putranya itu. Patih berkata bahwa kalau menurut

leluhur zaman dahulu, anak raja itu seharusnya diberi nama Bambang,

tetapi karena ibunya berkembangsaan Cina, maka seharusnya disebut

Babah, yang artinya lahirnya ada di negara lain.)

 

Ature Patih kang mangkono mau, para nayaka uga padha mupakat, mula

Sang Nata iya banjur dhawuh marang padha wadya, yen putra Nata kang

miyos ana ing Palembang iku diparingi sêsêbutan lan asma Babah Patah.

Katêlah nganti tumêka saprene, yen blastêran Cina lan Jawa sêsêbutane

Babah.

 

(Pendapat sang patih tersebut juga disepakati oleh para pegawai

kerajaan. Oleh karenanya sang raja mengumumkan bahwa putranya itu

yang lahir di Palembang, diberi nama Babah Patah. Hingga sampai

sekarang, orang yang berdarah campuran Cina dan Jawa diberi nama

Babah.)

 

Ing nalika samana, Babah Patah wêdi yen ora nglakoni dhawuhe ingkang

rama, mulane katone iya sênêng, sênênge mau amung kanggo samudana

bae, mungguh satêmêne ora sênêng bangêt ênggone diparingi sêsêbutan

Babah iku.

 

(Babah Patah, takut kalau tidak mematuhi sabda bapaknya, karena itu

bersikap seolah-olah senang. Padahal ia tidak benar-benar senang-

senang diberi nama Babah.)

 

Ing nalika iku Babah Patah banjur jinunjung dadi Bupati ing Dêmak,

madanani para bupati urut pasisir Dêmak sapangulon, sarta Babah Patah

dipalakramakake oleh ing Ngampelgadhing, kabênêr wayahe kiyai Agêng

Ngampel.

 

(Kemudian Babah Patah diangkat menjadi bupati di Demak, untuk

mengepalai para bupati di pesisir Demak ke arah barat. Babah Patah

lalu diperintahkan untuk berguru di Ngampelgadhing, yang kebetulan

dikepalai oleh Kyai Ageng Ngampel.)

 

Barêng wis sawatara masa, banjur boyong marang Dêmak, ana ing desa

Bintara, sarta sarehne Babah Patah nalika ana ing Palembang agamane

wis Islam, anane ing Dêmak didhawuhi nglêstarekake agamane, dene

Raden Kusen ing nalika iku jinunjung dadi Adipati ana ing Têrung (5),

pinaringan nama sarta sêsêbutan Raden Arya Pêcattandha.

 

(Ketika waktunya telah tiba, ia pindah ke Demak, yakni ke desa

Bintara. Sebetulnya Babah Patah telah beragama Islam saat di

Palembang. Oleh sebab itu, tatkala telah berada di Demak, ia

diperintahkan untuk melestarikan agamanya. Sedangkan Raden Kusen

diangkat menjadi adipati di Terung, dan diberi gelar Raden Arya

Pecattandha.)

 

Suwening suwe sarak Rasul saya ngrêbda, para ngulama padha nyuwun

pangkat sarta padha duwe sêsêbutan Sunan, Sunan iku têgêse budi,

uwite kawruh kaelingan kang bêcik lan kang ala, yen wohe budi ngrêti

marang kaelingan bêcik, iku wajib sinuwunan kawruhe ngelmu lair

batin. Ing wêktu iku para ngulama budine bêcik-bêcik, durung padha

duwe karêp kang cidra, isih padha cêgah dhahar sarta cêgah sare.

 

(Makin lama agama Rasul makin menyebar luas, para ulama menjadi ingin

memiliki gelar, dimana kemudian mereka digelari Sunan. Sunan itu

artinya budi, pohon pengetahuan kesadaran pada yang baik dan buruk.

Jika buah budi itu menyadari akan kebaikan, maka ia wajib menuntut

ilmu lahir dan bathin. Pada saat itu para ulama masih memiliki hati

yang baik, belum memiliki keinginan buruk, masih menahan diri dari

makan dan tidur.)

 

Sang Prabu Brawijaya kagungan panggalih, para ngulama sarake Buddha,

kok nganggo sêsêbutan Sunan, lakune isih padha cêgah mangan, cêgah

turu. Yen sarak rasul, sirik cêgah mangan turu, mung nuruti rasaning

lesan lan awak. Yen cêgah mangan rusak, Prabu Brawijaya uga banjur

paring idi. Suwe-suwe agama Rasul saya sumêbar.

 

(Sang Prabu Brawijaya jadi jatuh hati, para ulama itu dikiranya

Buddha, tetapi kok disebut Sunan. Tingkah laku mereka masih menahan

diri dari makan dan tidur. Apabila mengikuti rasul, maka mereka

[seharusnya] bukan menahan diri dari makan dan tidur, melainkan hanya

menuruti hawa nafsu keinginan. Tatkala kebiasaan menahan diri dari

makan dan tidur telah rusak, tetapi Prabu Brawijaya telah terlanjur

memberikan angin. Makin lama agama rasul makin menyebar.)

 

Ing wêktu iku ana nalar kang aneh, ora kêna dikawruhi sarana netra

karna sarta lesan, wêtune saka engêtan, jroning utêk iku yen diwarahi

budi nyambut gawe, kang maca lan kang krungu nganggêp têmên lan ora,

iya kudu ditimbang ing sabênêre, saiki isih ana wujuding patilasane,

isih kêna dinyatakake, mula saka pangiraku iya nyata.

 

(Pada saat itu ada peristiwa-peristiwa yang aneh yang tidak masuk

akal. Peristiwa-peristiwa tersebut diketahui dari ingatan semata.

Apabila membaca atau mendengar, maka perlu dipertimbangkan benar dan

tidaknya. Tetapi karena sampai sekarang masih ada peninggalannya,

maka menurut pendapatku hal tersebut benar-benar terjadi.)

 

Dhek nalika samana Sunan Benang sumêdya tindak marang Kadhiri, kang

ndherekake mung sakabat loro. Satêkane lor Kadhiri, iya iku ing tanah

Kêrtasana, kêpalangan banyu, kali Brantas pinuju banjir. Sunan Benang

sarta sakabate loro padha nyabrang, satêkane wetan kali banjur niti-

niti agamane wong kono apa wis Islam, apa isih agama Budi.

 

(Pada saat itu Sunan Benang bersiap-siap untuk mengunjungi Kediri,

yang mengantarnya hanya dua orang sahabat. Ketika tiba di utara

Kediri, yaitu di tanah Kertasana, mereka terhalang oleh air. Sungai

Brantas saat itu kebetulan sedang banjir. Sunan Benang dan dua orang

sahabatnya sama-sama menyeberang, dan ketika telah tiba di seberang

ia mencari tahu apakah orang di sana telah beragama Islam, ataukah

masih menganut agama Budi.)

 

Ature Ki Bandar wong ing kono agamane Kalang, sarak Buddha mung

sawatara, dene kang agama Rasul lagi bribik-bribik, wong ing kono

akeh padha agama Kalang, mulyakake Bandung Bandawasa. Bandung

dianggêp Nabine, yen pinuji dina Riyadi, wong-wong padha bêbarêngan

mangan enak, padha sênêng-sênêng ana ing omah. Sunan Benang

ngandika: "Yen ngono wong kene kabeh padha agama Gêdhah, Gêdhah iku

ora irêng ora putih, tanah kene patut diarani Kutha Gêdhah".

 

(Menurut Ki Bandar, orang di sana agamanya Kalang, bukan Buddha namun

mirip, sedangkan agama Rasul masih sedikit sekali tersebarnya. Orang

di sana yang sebagian besar beragama Kalang memuliakan Bandung

Bandawasa. Bandung dianggap nabi mereka. Pada saat hari perayaan

keagamaan mereka bersama-sama makan enak dan bersenang-senang di

rumah. Sunan Benang berkata, "Jika begitu maka orang di sini sama-

sama beragama Gedhah, Gedhah itu tidak hitam ataupun putih. Tempat

ini pantas disebut Kutha Gedhah.")

 

Ki Bandar matur: "Dhawuh pangandika panjênêngan, kula ingkang

nêkseni". Tanah saloring kutha kadhiri banjur jênêng Kutha Gêdhah,

nganti têkane saiki isih karan Kutha Gêdhah, nanging kang mangkono

mau arang kang padha ngrêti mula-bukane.

 

(Ki Bandar menjawab, "Baik, yang mulia, saya yang menjadi saksi."

Tempat di bagian utara Kediri namanya mulai sekarang adalah Kutha

Gedhah." Hingga saat ini masih disebut dengan Kutha Gedhah, tetapi

orang jarang mengetahui asal mula nama tersebut.)

 

Sunan Benang ngandika marang sakabate: "Kowe goleka banyu imbon

mênyang padesan, kali iki isih banjir, banyune isih buthêk, yen

diombe nglarani wêtêng, lan maneh iki wancine luhur, aku arêp wudhu,

arêp salat".

 

(Sunan Benang berkata pada sahabatnya, "Carilah air minum di desa,

sungai masih banjir dan airnya keruh. Jika diminum maka akan

menyebabkan sakit perut. Selain itu sudah waktunya salat Lohor. Saya

mau wudhu untuk salat")

 

Sakabate siji banjur lunga mênyang padesan arêp golek banyu, têkan

ing desa Pathuk ana omah katone suwung ora ana wonge lanang, kang ana

mung bocah prawan siji, wajah lagi arêp mêpêg birahi, ing wêktu iku

lagi nênun. Sakabat têka sarta alon calathune: "mBok Nganten, kula

nêdha toya imbon bêning rêsik". mBok Prawan kaget krungu swarane wong

lanang, barêng noleh wêruh lanang sajak kaya santri, MBok Prawan

salah cipta, pangrasane wong lanang arêp njêjawat, mêjanani marang

dheweke, mula ênggone mangsuli nganggo têmbung saru: "nDika mêntas

liwat kali têka ngangge ngarani njaluk banyu imbon, ngriki botên

entên carane wong ngimbu banyu, kajaba uyuh kula niki imbon bêning,

yen sampeyan ajêng ngombe".

 

(Salah seorang sahabatnya lalu pergi ke desa mencari air minum. Ia

sampai di desa Pathuk dan menjumpai rumah yang nampaknya tidak ada

prianya. Yang ada hanya seorang gadis perawan menjelang dewasa,

dimana saat itu ia sedang menenun. Sahabat Sunan Benang mendekat

serta berkata perlahan, "Mbok Nganten (panggilan terhadap wanita

dalam bahasa Jawa), saya minta air minum yang bening dan bersih."

Gadis perawan itu terkejut mendengar suara pria, ketika menoleh ia

melihat seorang pria yang nampaknya mirip santri. Gadis perawan

tersebut salah sangka, ia mengira orang tersebut ingin menggodanya,

maka dijawabnya dengan perkataan kotor, "Anda menyeberang sungai

datang kemari untuk minta air minum. Di sini tidak ada air minum,

selain air kencing saya yang bening, jika Anda ingin meminumnya.")

 

Santri krungu têtêmbungan mangkono banjur lunga tanpa pamit lakune

dirikatake sarta garundêlan turut dalan, satêkane ngarsane Sunan

Benang banjur ngaturake lêlakone nalika golek banyu. Sunan Benang

mirêng ature sakabate, bangêt dukane, nganti kawêtu pangandikane

nyupatani, ing panggonan kono disabdakake larang banyu, prawane aja

laki yen durung tuwa, sarta jakane aja rabi yen durung dadi jaka

tuwa, barêng kêna dayaning pangandika mau, ing sanalika kali Brantas

iline dadi cilik, iline banyu kang gêdhe nyimpang nrabas desa alas

sawah lan patêgalan, akeh desa kang padha rusak, awit katrajang

ilining banyu kali kang ngalih iline, kali kang maune iline gêdhe

sanalika dadi asat. Nganti tumêka saprene tanah Gêdhah iku larang

banyu, jaka lan prawane iya nganti kasep ênggone omah-omah. Sunan

Benang têrus tindak mênyang Kadhiri.

 

(Sang santri yang mendengar ucapan kotor itu pergi tanpa pamit dan

jalannya dicepat-cepatkan. Ia menggerutu dalam hati dan menceritakan

pengalamannya di hadapan Sunan Bonang. Ketika mendengar hal itu Sunan

Bonang marah sekali, ia kemudian mengucapkan sumpah serapah pada

warga desa tersebut. Tempat itu dikutuk agar susah mendapatkan air,

para gadisnya akan terlambat menikah dan demikian pula kaum

perjakanya. Sesudah kutukan tersebut diucapkan aliran Sungai Brantas

menjadi kecil. Aliran sungai yang pada mulanya besar itu menyimpang

dan membanjiri desa, sawah, dan ladang. Banyak desa yang rusak karena

diterjang aliran sungai yang berpindah alirannya. Sungai yang pada

mulanya deras alirannya itu menjadi surut. Hingga saat ini tempat

tersebut menjadi susah air serta gadis dan perjakannya terlambat

menikah. Sunan Benang melanjutkan perjalanannya ke Kediri.)

 

Ing wêktu iki ana dhêmit jênênge Nyai Plêncing, iya iku dhêmit ing

sumur Tanjungtani, tansah digubêl anak putune, padha wadul yen ana

wong arane Sunan Benang, gawene nyikara marang para lêlêmbut, ngêndêl-

êndêlake kaprawirane, kali kang saka Kadhiri disotake banjur asat

sanalika, iline banjur salin dalan kang dudu mêsthine, mula akeh

desa, alas, sawah sarta patêgalan, kang padha rusak, iya iku saka

panggawene

 

(Pada waktu itu ada seorang makhluk halus bernama Nyai Plencing,

yakni makhluk halus yang berdiam di sumur Tanjungtani. Anak cucunya

para berkeluh kesah padanya, mereka melaporkan tindakan orang bernama

Sunan Benang yang kegemarannya menyiksa para makhluk halus serta

memamerkan kesaktiannya. Sungai yang mengalir di Kediri dijadikan

surut airnya serta berpindah alirannya ke arah lain yang tidak

seharusnya. Sehingga banyak desa, hutan, sawah, dan ladang yang

rusak. Semua itu akibat ulah Sunan Bonang.)

 

Sunan Benang, kang uga ngêsotake wong ing kono, lanang wadon ngantiya

kasep ênggone omah-omah, sarta kono disotake larang banyu sarta

diêlih jênênge tanah aran Kutha Gêdhah, Sunan Benang dhêmêne salah

gawe. Anak putune Nyai Plêncing padha ngajak supaya Nyai Plêncing

gêlêma nêluh sarta ngrêridhu Sunan Benang, bisaa tumêka ing pati,

dadi ora tansah ganggu gawe. Nyai Plêncing krungu wadule anak putune

mangkono mau, enggal mangkat mêthukake lakune Sunan Benang, nanging

dhêmit-dhêmit mau ora bisa nyêdhaki Sunan Benang, amarga rasane awake

padha panas bangêt kaya diobong.

 

(Sunan Bonang juga mengutuk orang di sana, gadis dan perjaka akan

terlambat kimpoi. Sunan Benang itu kegemarannya bertindak salah. Anak

cucu Nyai Plencing bersama-sama memohon Nyai Plencing agar bersedia

menyantet Sunan Benang sampai mati dan tidak menganggu mereka lagi.

Nyai Plencing yang mendengar keluh kesan anak cucunya itu, segera

pergi menjumpai Sunan Benang. Tetapi makhluk-makhluk halus tersebut

tidak dapat mendekati Sunan Benang, karena tubuh mereka serasa panas

terbakar.)

 

Dhêmit-dhêmit mau banjur padha mlayu marang Kadhiri, satêkane ing

Kadhiri, matur marang ratune, ngaturake kahanane kabeh. ratune

manggon ing Selabale. (6) Jênênge Buta Locaya, dene Selabale iku

dununge ana sukune gunung Wilis. Buta Locaya iku patihe Sri Jayabaya,

maune jênênge kiyai Daha, duwe adhi jênênge kiyai Daka. Kiyai daha

iki cikal-bakal ing Kadhiri, barêng Sri Jayabaya rawuh, jênênge kiyai

Daha dipundhut kanggo jênênge nagara, dheweke diparingi Buta Locaya,

sarta banjur didadekake patihe Sang Prabu Jayabaya.

 

(Makhluk-makhluk halus itu lalu lari ke Kediri. Ketika tiba di sana

mereka melaporkan pada rajanya segala hal yang mereka alami. Raja

makhluk halus itu berdiam di Selabale, namanya adalah Buta Locaya.

Selabale itu letaknya ada di kaki gunung Wilis. Buta Locaya itu

adalah patih Sri Jayabaya, dulu namanya adalah kyai Daha dan memiliki

adik bernama Kyai Daka. Kyai Daha itu asal usulnya ada di Kediri.

Pada saat Sri Jayabaya tiba di sana, nama Kyai Daha itu dijadikan

nama negara dan ia kemudian diberi nama Buta Locaya dan dijadikan

patih oleh Sang Prabu Jayabaya.)

 

Buta iku têgêse: butêng utawa bodho, Lo têgêse kowe, caya têgêse:

kêna dipracaya, kiyai Buta Locaya iku bodho, nanging têmên mantêp

sêtya ing Gusti, mulane didadekake patih. Wiwite ana sêbutan kiyai,

iya iku kiyai daha lan kiyai Daka, kiyai têgêse: ngayahi anak putune

sarta wong-wong ing kanan keringe.

 

(Buta itu artinya buteng atau bodoh, Lo itu artinya kamu, caya

artinya bisa dipercaya. Sehingga Kyai Buta Locaya itu artinya bodoh,

tetapi kawan yang setia dan patuh pada pimpinannya. Oleh karena itu

ia dijadikan patih. Yang pertama kali bergelar kyai adalah Kyai Daha

dan Kyai Daka. Kyai itu artinya mengayomi anak cucu dan orang-orang

yang berada di kanan-kirinya.)

 

Jêngkare Sri Narendra anjujug ing omahe kiyai Daka, ana ing kono Sang

Prabu sawadya-balane disugata, mula sang Prabu asih bangêt marang

kiyai Daka, jênênge kiyai Daka dipundhut kanggo jênêng desa, dene

kiyai Daka banjur diparingi jênêng kiyai Tunggulwulung, sarta dadi

senapatining pêrang.

 

(Sang raja lalu menuju ke rumah Kyai Daka. Di sana Sang Prabu

Jayabaya beserta seluruh pengikut dan pengawalnya disambut dengan

meriah, sehingga sang raja sangat mengasihi Kyai Daka. Nama Kyai Daka

dijadikan nama desa dan selain itu ia diberi gelar Kyai Tunggulwulung

serta diangkat menjadi panglima perang.)

__________________

 

 

Samuksane Sang Prabu Jayabaya lan putrane putri kang aran Ni Mas Ratu

Pagêdhongan, Buta Locaya lan kiyai Tunggulwulung uga padha muksa; Ni

Mas Ratu Pagêdhongan dadi ratuning dhêmit nusa Jawa, kuthane ana

sagara kidul sarta jêjuluk Ni Mas Ratu Anginangin. Sakabehe lêlêmbut

kang ana ing lautan dharatan sarta kanan keringe tanah Jawa, kabeh

padha sumiwi marang Ni Mas Ratu Anginangin.

Buta Locaya panggonane ana ing Selabale, dene kiyai Tunggulwulung ana

ing gunung Kêlut, rumêksa kawah sarta lahar, yen lahar mêtu supaya

ora gawe rusaking desa sarta liya-liyane.

 

(Ketika Sang Prabu Jayabaya dan putrinya yang bernama Ni Mas Ratu

Pagedhongan telah moksha, maka Buta Locaya dan Kyai Tunggulwulung

juga ikut moksha. Ni Mas Ratu Pagedhongan menjadi ratu makhluk halus

seluruh Jawa. Pusat kerajannya ada di laut selatan dan digelari Ni

Mas Ratu Anginangin. Seluruh makhluk halus yang ada di lautan dan

daratan serta juga kanan kiri Tanah Jawa bersama-sama takluk pada Ni

Mas Ratu Anginangin. Buta Locaya kediamannya ada di Selabale,

sedangkan Kyai Tunggulwulung ada di Gunung Kelut. Ia mengawasi dan

dan lahar agar supaya saat lahar keluar tidak merusak desa dan lain

sebagainya.)

 

Ing wêktu iku kiyai Buta Locaya lagi lênggah ana ing kursi kêncana

kang dilemeki kasur babut isi sari, sarta kinêbutan êlaring mêrak,

diadhêp patihe aran Megamêndhung, lan putrane kakung loro uga padha

ngadhêp, kang tuwa arane Panji Sêktidiguna, kang anom aran panji

Sarilaut.

 

(Waktu itu Kyai Buta Locaya sedang duduk di singgasananya yang

dialasi kasur permadani. Datang mengahadap patihnya bernama

Megamendhung dan dua putra tertuanya juga hadir. Yang lebih tua

bernama Panji Sektiguna dan adiknya bernama Sarilaut.)

 

Buta Locaya lagi ngandikan karo kang padha ngadhêp, kaget kasaru

têkane Nyai Plêncing, ngrungkêbi pangkone, matur bab rusake tanah lor

Kadhiri, sarta ngaturake yen kang gawe rusak iku, wong saka Tuban

kang sumêdya lêlana mênyang Kadhiri, arane Sunan Benang. Nyai

Plêncing ngaturake susahe para lêlêmbut sarta para manusa.

 

(Buta Locaya sangat terkejut dengan laporan Nyai Plencing mengenai

tingkah polah Sunan Benang yang merusak tanah di utara Kediri. Ia

mengatakan bahwa Sunan Benang yang merusak itu orang dari Tuban yang

berkelana ke Kediri. Nyai Plencing mengisahkan penderitaan para

makhluk halus dan manusia.)

 

Buta Locaya krungu wadule Nyai Plêncing mangkono mau bangêt dukane,

sarirane nganti kaya gêni, sanalika banjur nimbali putra-wayahe sarta

para jin pêri parajangan, didhawuhi nglawan Sunan Benang. Para

lêlêmbut mau padha sikêp gêgaman pêrang, sarta lakune barêng karo

angin, ora antara suwe lêlêmbut wis têkan ing saêloring

desa Kukum, ing kono Buta Locaya banjur maujud manusa aran kiyai

Sumbre, dene para lêlêmbut kang pirang-pirang ewu mau padha ora

ngaton, kiyai Sumbre banjur ngadêg ana ing têngah dalan sangisoring

wit sambi, ngadhang lakune Sunan Benang kang saka êlor.

 

(Buta Locaya mendengar laporan Nyai Plencing itu menjadi sangat

marah. Wajahnya menjadi merah padam bagaikan api. Ia segera memanggil

anak-anaknya dan juga para makhluk halus jin serta peri. Ia mengajak

mereka melawan Sunan Benang. Para makhluk halus itu bersiap-siap

untuk perang. Mereka berjalan secepat angin, tidak berapa lama mereka

tiba di utara desa Kukum, di sana Buta Locaya beralih wujud menjadi

manusia yang bernama Kyai Sumbre. Ia kemudian berdiri di tengah

jalan, di bawah pohon sambi, menghadang perjalanan Sunan Benang dari

utara.)

 

Ora antara suwe têkane Sunan Benang saka lor, Sunan Benang wis ora

kasamaran yen kang ngadêg ana sangisoring wit sambi iku ratuning

dhêmit, sumêdya ganggu gawe, katitik saka awake panas kaya mawa. Dene

lêlêmbut kang pirang-pirang ewu mau padha sumingkir adoh, ora bêtah

kêna prabawane Sunan Benang. Mangkono uga Sunan Benang uga ora bêtah

cêdhak karo kiyai Sumbre, amarga kaya dene cêdhak mawa, kiyai Sumbre

mangkono uga.

 

(Tidak lama kemudian, Sunang Bonang datang dari arah utara. Ia sudah

mengetahui bahwa yang berdiri di bawah pohon itu rajanya makhluk

halus yang terlah bersiap-siap untuk menganggu dirinya. Dimana hal

itu diketahui dari hawa panas yang keluar dari makhluk halus

tersebut. Para makhluk halus yang berjumlah banyak tersebut bersama-

sama menyingkir jauh-jauh karena tidak tahan dengan hawa kekuatan

Sunan Bonang. Namun Sunan Bonang juga tidak tahan berada di dekat

Kyai Sumbre, karena kemanapun Sunan Bonang menyingkir, maka Kyai

Sumbre ada di tempat itu pula.)

 

Sakabat loro kang maune padha sumaput, banjur padha katisên, amarga

kêna daya prabawane kiyai Sumbre.

 

(Dua orang sahabat Sunan Bonang pingsan, karena kedinginan. Mereka

tidak tahan terkena hawa kekuatan Kyai Sumbre.)

 

Sunan Benang andangu marang kiyai Sumbre: "Buta Locaya! Kowe kok

mêthukake lakuku, sarta nganggo jênêng Sumbre, kowe apa padha

slamêt?".

 

(Sunan Bonang menegur Kyai Sumbre, "Buta Locaya! Kamu menghadang

jalanku, serta menyamar sebagai Sumbre. Apa kamu cari mati?")

 

Buta Locaya kaget bangêt dene Sunan Benang ngrêtos jênênge dheweke,

dadi dheweke kawanguran karêpe, wusana banjur matur marang Sunan

Benang: "Kados pundi dene paduka sagêd mangrêtos manawi kula punika

Buta Locaya?".

 

(Buta Locaya terkejut bukan main, karena Sunan Bonang mengetahui

namanya, sehingga ia merasa ketahuan rahasianya. Lalu bertanyalah ia

pada Sunan Bonang, "Darimana Anda dapat mengetahui bahwa saya adalah

Buta Locaya?")

 

Sunan Benang ngandika: "Aku ora kasamaran, aku ngrêti yen kowe

ratuning dhêmit Kadhiri, jênêngmu Buta Locaya.".

 

(Sunan Bonang berkata, "Aku tidak tertipu, aku tahu bahwa engkau

adalah rajanya para makhluk halus di Kediri, namamu adalah Buta

Locaya.")

 

Kiyai Sumbre matur marang Sunan Benang: "Paduka punika tiyang punapa,

dene mangangge pating gêdhabyah, dede pangagêm Jawi. Kados wangun

walang kadung?".

 

(Kyai Sumbre menjawab pada Sunan Bonang, "Anda itu orang mana, kok

tingkah lakunya tidak sopan, beda dengan adat istiadat Jawa. Seperti

belalang saja [loncat sini loncat sana.")

 

Sunan Benang ngandika maneh: "Aku bangsa 'Arab, jênêngku Sayid

Kramat, dene omahku ing Benang tanah Tuban, mungguh kang dadi sêdyaku

arêp mênyang Kadhiri, pêrlu nonton patilasan kadhatone Sang Prabu

Jayabaya, iku prênahe ana ing ngêndi?".

 

(Sunan Bonang berkata lagi, "Aku orang Arab, namaku adalah Sayid

Kramat, sedangkan rumah saya ada di Bonang, Tuban. Aku ke Kediri

karena ingin melihat peninggalan istana Sang Prabu Jayabaya. Istana

tersebut dulunya berada di mana?")

 

Buta Locaya banjur matur: "Wetan punika wastanipun dhusun Mênang (9),

sadaya patilasan sampun sami sirna, kraton sarta pasanggrahanipun

inggih sampun botên wontên, kraton utawi patamanan Bagendhawati

ingkang kagungan Ni Mas Ratu Pagêdhongan inggih sampun sirna,

pasanggrahan Wanacatur ugi sampun sirna, namung kantun namaning

dhusun, sadaya wau sirnanipun kaurugan siti pasir sarta lahar saking

rêdi Kêlut.

 

(Buta Locaya menjawab, "Di sebelah timur itu, yakni di desa Menang,

semua peninggalan telah musnah, istana serta tempat pesanggrahan juga

telah tiada lagi. Istana dan taman istana Bagendhawati milik Ni Mas

Ratu Pagedhongan juga telah musnah, pesanggrahan Wanacatur juga telah

sirna, yang tertinggal adalah nama desa itu. Semua itu musnah

tertimbun tanah pasir dan lahar dari gunung Kelut.)

 

Kula badhe pitaken, paduka gêndhak sikara dhatêng anak putu Adam,

nyabdakakên ingkang botên patut, prawan tuwa jaka tuwa, sarta ngêlih

nami Kutha Gêdhah, ngêlih lepen, lajêng nyabdakakên ing ngriki awis

toya, punika namanipun siya-siya botên surup, sikara tanpa dosa,

saiba susahipun tiyang gêsang laki rabi sampun lungse, lajêng botên

gampil pêncaripun titahing Latawalhujwa, makatên wau saking sabda

paduka, sêpintên susahipun tiyang ingkang sami kêbênan, lepen Kadhiri

ngalih panggenan mili nrajang dhusun, wana, sabin, pintên-pintên sami

risak, ngriki paduka-sotakên, sêlaminipun awis toya, lepenipun asat,

paduka sikara botên surup, nyikara tanpa prakara"

 

(Sekarang saya hendak bertanya, Anda menyiksa anak cucu Adam,

mengucapkan sesuatu yang tidak patut diucapkan. [Mengutuk] orang

menjadi perawan dan perjaka tua, dan juga mengubah nama menjadi Kutha

Gedhah, memindah aliran sungai, dan selanjutnya mengutuk bahwa di

daerah ini akan susah air. Itu namanya tindakan yang tidak berguna,

menyiksa orang lain yang tak bersalah, menyebabkan susahnya kehidupan

orang lain. Lelaki susah menemukan jodohnya. Tindakan itu

bertentangan dengan titah dari Latawalhujwa. Semua itu berasal dari

kutukan Anda, begitu besarnya kesusahan orang yang kebanjiran. sungai

Kediri berubah alirannya dan menerjang desa, hutan, sawah, berapa

banyak yang rusak. Sedangkan di sini, Anda kutuk selamanya susah air,

sungainya surut. Anda itu hanya menyiksa orang lain yang tidak

bersalah.")

 

Sunan Benang ngandika: "Mula ing kene tak-êlih jênêng Kutha Gêdhah,

amarga wonge kene agamane ora irêng ora putih, têtêpe agama biru,

sabab agama Kalang, mula tak-sotake larang banyu, aku njaluk banyu

ora oleh, mula kaline banjur tak-êlih iline, kene kabeh tak sotake

larang banyu, dene ênggonku ngêsotake prawan tuwa jaka tuwa, amarga

kang tak jaluki banyu ora oleh iku, prawan baleg."

 

(Sunan Bonang berkata, "Tempat ini aku ganti namanya menjadi Kutha

Gedhah, karena orang di sini agamanya tidak hitam tidak putih,

tepatnya agama biru, yakni agama Kalang. Aku kutuk susah air, karena

saya minta air minum tidak boleh. Oleh karenanya, air sungainya saya

rubah alirannya. Semua yang berada di sini saya kutuk susah air. Saya

mengutuk agar orang di sini menjadi perawan dan perjaka tua, karena

tidak bersedia memberikan saya air minum, yaitu gadis perawan kurang

ajar itu.")

 

Buta Locaya matur maneh: "Punika namanipun botên timbang kaliyan sot

panjênêngan, botên sapintên lêpatipun, tur namung tiyang satunggal

ingkang lêpat, nanging ingkang susah kok tiyang kathah sangêt, botên

timbang kaliyan kukumipun, paduka punika namanipun damêl mlaratipun

tiyang kathah, saupami konjuk Ingkang Kagungan Nagari, paduka inggih

dipunukum mlarat ingkang langkung awrat, amargi ngrisakakên tanah,

lah sapunika mugi panjênêngan-sotakên wangsulipun malih, ing ngriki

sagêda mirah toya malih, sagêd dados asil panggêsangan laki rabi

taksih alit lajêng mêncarakên titahipun Hyang Manon. Panjênêngan

sanes Narendra têka ngarubiru agami, punika namanipun tiyang dahwen".

 

(Buta Locaya berkata lagi, "Itu namanya orang yang tanpa

pertimbangan. Kesalahan tidak seberapa, dan selain itu hanya satu

orang yang bersalah, tetapi Anda telah membuat susah orang banyak

sekali. Tidak sesuai dengan hukumannya. Anda itu namanya membuat

susah orang banyak. Seandainya diketahui yang memiliki negara, maka

Anda akan dihukum melarat sekali, karenanya merusak tanah. Sudah

begini saja, Anda tarik kembali kutukan Anda. Di sini menjadi

melimpah air kembali, sehingga bisa untuk bercocok tanah. Pria dan

wanita dapat kembali menikah pada usia mudah, sesuai dengan titah

dari Hyang Manon. Anda itu bukan Narendra (gelar Wisnu, mungkin yang

dimaksud Tuhan - penterjemah), tetapi kok datang-datang mengharubiru

agama. Itu namanya orang berengsek.")

 

Sunan Benang ngandika: "Sanadyan kok-aturake Ratu Majalêngka aku ora

wêdi".

 

(Sunan Bonang berkata, "Meskipun kamu laporkan Raja Majalengka saya

tidak takut.")

 

Buta Locaya barêng krungu têmbung ora wêdi marang Ratu Majalêngka

banjur mêtu nêpsune, calathune sêngol: "Rêmbag paduka niki dede

rêmbage wong ahli praja, patute rêmbage tiyang entên ing bambon,

ngêndêlake dumeh tiyang digdaya, mbok sampun sumakehan dumeh

dipunkasihi Hyang Widdhi, sugih sanak malaekat, lajêng tumindak

sakarsa-karsa botên toleh kalêpatan, siya dahwen sikara botên ngangge

prakara, sanadyan ing tanah Jawi rak inggih wontên ingkang

nglangkungi kaprawiran paduka, nanging sami ahli budi sarta ajrih

sêsikuning Dewa, têbih saking ahli budi yen ngantos siya dhatêng

sêsami nyikara tanpa prakara, punapa paduka punika tiyang tunggilipun

Aji Saka, muride Ijajil.

 

(Buta Locaya setelah mendengar bahwa Sunan Bonang tidak takut pada

Raja Majalengka menjadi makin marah, kata-katanya menjadi

keras, "Anda itu jelas sekali tidak mencerminkan seseorang yang

bijaksana dan berbudi luhur, melainkan lebih tepat lagi disebut

dengan gelandangan (bahasa asli apabila diterjemahkan secara harafiah

adalah orang yang tinggal dalam rumah bambu- penterjemah). Beraninya

hanya mengandalkan kesaktiannya. Bersikaplah rendah hati sehingga

dikasihi oleh Hyang Widdhi, dikasihi oleh sahabat, dan bukannya

bertindak semau-maunya sendiri dengan tidak melihat kesalahannya. Itu

namanya orang jahat yang tidak menimbang dulu permasalahannya. Di

tanah Jawa ini, khan banyak orang yang kesaktiannya melebihi Anda,

namun semuanya itu berbudi luhur dan tidak berusaha mengungguli para

dewa. Mereka sama sekali tidak menyiksa orang lain tanpa melihat

kesalahannya terlebih dahulu. Mengapa Anda meniru Aji Saka, muridnya

Ijajil?)

 

Aji Saka dados Ratu tanah Jawi namung tigang taun lajêng minggat

saking tanah Jawi, sumbêr toya ing Mêdhang saurutipun dipunbêkta

minggat sadaya, Aji Saka tiyang saka Hindhu, paduka tiyang

saking 'Arab, mila sami siya-siya dhatêng sêsami, sami damêl awising

toya, paduka ngakên Sunan rak kêdah simpên budi luhur, damêl wilujêng

dhatêng tiyang kathah, nanging kok jêbul botên makatên, wujud paduka

niki jajil bêlis katingal, botên tahan digodha lare, lajêng mubal

nêpsune gêlis duka, niku Sunan napa?

 

(Aji Saka menjadi raja tanah Jawa, tetapi tiga tahun kemudian pergi

meninggalkannya, sumber air yang ada di Medhang juga dibawanya pergi.

Aji Saka orang dari India, sedangkan Anda adalah orang Arab, karena

itu sama-sama tidak menghargai sesama manusia. Sama-sama membuat

sulit air. Anda itu mengaku-ngaku sebagai Sunan, khan seharusnya

berbudi luhur, menciptakan kebajikan bagi orang banyak, tetapi kok

malah tingkah lakunya seperti itu. Anda itu seperti iblis tingkah

lakunya. Tidak tahan digoda oleh anak kecil, lalu bangkit nafsu

angkara murkanya. Sunan macam apa itu?)

 

Yen pancen Sunaning jalma yêktos, mêsthi simpên budi luhur. Paduka

niksa wong tanpa dosa, nggih niki margi paduka cilaka, tandhane

paduka sapunika sampun jasa naraka jahanam, yen sampun dados, lajêng

paduka-ênggeni piyambak, siram salêbêting kawah wedang ingkang umob

mumpal-mumpal. Kula niki bangsaning lêlêmbut, sanes alam kaliyan

manusa, ewadene kula taksih engêt dhatêng wilujêngipun manusa. Inggih

sampun ta, sapunika sadaya ingkang risak kula-aturi mangsulakên

malih, lepen ingkang asat lan panggenan ingkang sami katrajang toya

kula-aturi mangsulakên kados sawaunipun, manawi panjênêngan botên

karsa mangsulakên, sadaya manusa Jawi ingkang Islam badhe sami kula-

têluh kajêngipun pêjah sadaya, kula tamtu nyuwun bantu wadya bala

dhatêng Kanjêng Ratu Ayu Anginangin ingkang wontên samodra kidul".

 

(Kalau memang Anda sudah Sunan secara lahir bathin, maka seharusnya

berbudi luhur. Anda menyiksa orang tanpa dosa, yaitu karena Anda

dihina. Sehingga dengan demikian setelah ini Anda pantas masuk neraka

jahanam. Kalau sudah mati, Anda akan tinggal di sana. Dimasukkan

kawah air panas yang asapnya melimpah-limpah. Saya ini termasuk

golongan makhluk halus, dan berbeda dengan kalian yang manusia.

Karenanya saya ini masih ingat dengan kesejahteraan umat manusia. Ya

sudah, apa yang sudah rusak saya minta untuk diperbaikik kembali.

Sungai yang surut dan tempat yang rusak diterjang banjir, saya minta

dikembalikan seperti asal mulanya. Jika Anda tidak bersedia

mengembalikannya, semua orang Jawa yang sudah masuk Islam akan saya

santet agar mati semua. Saya tentu juga akan minta bala bantuan dari

Ratu Ayu Anginangin di laut selatan.")

 

Sunan Benang barêng mirêng nêpsune Buta Locaya rumaos lupute, dene

gawe kasusahan warna-warna, nyikara wong kang ora dosa, mula banjur

ngandika: "Buta Locaya! aku iki bangsa Sunan, ora kêna mbaleni

caturku kang wus kawêtu, besuk yen wus limang atus taun, kali iki

bisa bali kaya mau-maune".

 

(Sunan Bonang setelah mendengar nasehat Buta Locaya jadi menyadari

kesalahannya karena telah menyebabkan kesengsaraan banyak orang, maka

berkatalah ia, "Buta Locaya, saya ini Sunan, tidak dapat menarik

kembali ucapanku yang sudah keluar, besok jika telah genap lima ratus

tahun, maka sungai ini kembali seperti semula.")

 

Buta Locaya barêng krungu kêsagahane Sunan Benang, banjur nêpsu

maneh, nuli matur marang Sunan Benang: "Kêdah paduka-wangsulna

sapunika, yen botên sagêd, paduka kula-banda".

 

(Buta Locaya setelah mendengar penolakan Sunan Bonang menjadi marah

kembali, ia mengancam Sunan Bonang, "Harus dikembalikan sekarang

juga, jika tidak bisa, maka Anda saya tahan di sini.")

 

Sunan Benang ngandika marang Buta Locaya: "Wis kowe ora kêna

mangsuli, aku pamit nyimpang mangetan, woh sambi iki tak-jênêngake

cacil, dene kok kaya bocah cilik padha tukaran, dhêmit lan wong

pêcicilan rêbut bênêr ngadu kawruh prakara rusaking tanah, sarta

susahe jalma lan dhêmit, dak-suwun marang Rabbana, woh sambi dadi

warna loro kanggone, daginge dadiya asêm, wijine mêtuwa lêngane, asêm

dadi pasêmoning ulat kêcut, dene dhêmit padu lan manusa, lênga têgêse

dhêmit mlêlêng jalma lunga. Ing besuk dadiya pasêksen, yen aku padu

karo kowe, lan wiwit saiki panggonan têtêmon iki, kang lor jênênge

desa Singkal, ing kene desa ing Sumbre, dene panggonane balamu kang

ana ing kidul iku jênênge desa Kawanguran".

 

(Sunan Bonang berkata pada Buta Locaya, "Sudah, kamu tidak perlu

mengajari aku, aku pamit mau ke Magetan, buah sambi ini aku sebut

cacil, karena kok seperti anak kecil berkelahi. Makhluk halus dan

manusia berkelahi mengadu pengetahuan masalah rusaknya tanah, serta

kesengsaraan manusia dan makhluk halus. Saya akan minta pada Tuhan,

buah sambi akan menjadi dua warna, dagingnya menjadi masam, bijinya

agar keluar minyaknya. Asam itu menjadi lambang ulat masam, karena

makhluk halus bertengkar dengan manusia. Minyak artinya makhluk halus

menghalangi perginya manusia. Pada masa mendatang jadilah saksi kalau

saya bertengkar dengan kamu. Dan mulai saat ini, tempat ini yang

utara namanya desa Singkah, sedangkan yang di sini namanya Sumbre.

Sedangkan tempat berkumpulnya pasukanmu di bagian selatan namanya

dewa Kawanguran.")

 

Sunan Benang sawuse ngandika mangkono banjur mlumpat marang wetan

kali, katêlah nganti tumêka saprene ing tanah Kutha Gêdhah ana desa

aran Kawanguran, Sumbre sarta Singkal, Kawanguran têgêse kawruhan,

Singkal têgêse sêngkêl banjur nêmu akal.

 

(Setelah berkata demikian, Sunan Bonang lalu melompat ke timur

sungai. Hingga saat ini di Kutha Gedhah ada desa bernama Kawanguran,

Sumbre, dan Singkal. Kawanguran artinya pengetathuan. Singkah artinya

menemukan akal budi.)

 

Buta Locaya nututi tindake Sunan Benang. Sunan Benang tindake têkan

ing desa Bogêm, ana ing kono Sunan Benang mriksani rêca jaran, rêca

mau awak siji êndhase loro, dene prênahe ana sangisoring wit

trênggulun, wohe trênggulun mau akeh bangêt kang padha tiba nganti

amblasah, Sunan Benang ngasta kudhi, rêca jaran êndhase digêmpal.

 

(Buta Locaya mengikuti perginya Sunan Bonang. Sunan Bonang tiba di

desa Bogem, di sana ia melihat ada patung kuda yang berbadan satu

tetapi berkepala dua. Letaknya ada di bawah pohon trenggulun. Buah

trenggulun itu banyak sekali hingga menggunung tinggi. Sunan Bonang

lalu menghancurkan kepala patung kuda itu.)

 

Buta Locaya barêng wêruh patrape Sunan Benang anggêmpal êndhasing

rêca jaran, saya wuwuh nêpsune sarta mangkene wuwuse: "Punika

yasanipun sang Prabu Jayabaya, kangge pralambang ing tekadipun wanita

Jawi, benjing jaman Nusa Srênggi, sintên ingkang sumêrêp rêca punika,

lajêng sami mangrêtos tekadipun para wanita Jawi"

 

(Setelah melihat Sunan Bonang menghancurkan kepala patung kuda, maka

bangkit kembali kemarahan Buta Locaya. Ia berkata, "Itu adalah

peninggalan sang Prabu Jayabaya, sebagai lambang tekadnya wanita

Jawa. Besok di jaman Nusa Srenggi, siapa saja yang melihat patung itu

akan sama-sama memahami tekad para wanita Jawa.")

 

Sunan Benang ngandika: "Kowe iku bangsa dhêmit kok wani padu karo

manusa, jênênge dhêmit kêmênthus".

 

(Sunan Bonang menjawab, "Kamu itu bangsa makhluk halus, kok berani

bertengkar dengan manusia. Itu namanya makhluk halus sombong.")

 

Buta Locaya mangsuli: "Inggih kaot punapa, ngriku Sunan, kula Ratu".

 

(Buta Locaya berkata, "Lalu kenapa memangnya? Anda Sunan, saya raja.")

 

Sunan Benang ngandika: "Woh trênggulun iki tak-jênêngake kênthos,

dadiya pangeling-eling ing besuk, yen aku kêrêngan karo dhêmit

kumênthus, prakara rusaking rêca".

 

(Sunan Bonang berkata, "Buah trenggulun ini aku namakan kenthos,

sehingga menjadi peringatan di masa mendatang kalau aku bertengkar

dengan makhluk halus sombong masalah rusaknya patung.")

 

Ki Kalamwadi ngandika: "Katêlah nganti saprene, woh trênggulun

jênênge kênthos, awit saka sabdane Sunan Benang, iku pituture Raden

Budi Sukardi, guruku".

 

(Ki Kalamwadi menjelaskan, "Hingga sekarang, buah trenggulun namanya

kenthos, karena berasal dari sabda Sunan Bonang. Itu adalah

pemberitahuan dari guruku Raden Budi Sukardi.")

 

Sunan Benang banjur tindak mangalor, barêng wis wanci asar, kêrsane

arêp salat, sajabane desa kono ana sumur nanging ora ana timbane,

sumure banjur digolingake, dene Sunan Benang sawise, nuli sagêd

mundhut banyu kagêm wudhu banjur salat.

 

(Sunan Bonang lalu pergi ke arah utara. Pada saat itu telah waktunya

salat asar dan ia hendak menunaikan ibadah salat. Di luar desa itu

ada sumur, tetapi tidak ada ember untuk menimba air, karena itu Sunan

Bonang menggulingkan sumur itu sehingga ia bisa menggambil air dari

dalamnya.)

 

Ki Kalamwadi ngandika: "Katêlah nganti saprene sumur mau karane sumur

Gumuling, Sunan Benang kang anggolingake, iku pituture Raden Budi

guruku, êmbuh bênêr lupute".

 

(Ki Kalamwadi menjelaskan, "Hingga saat ini sumur itu disebut sumur

Gumuling. Sunan Bonang yang menggulingkannya. Itu katanya Raden Budi

guruku, entah benar entah tidak.")

 

Sunan Benang sawise salat banjur nêrusake tindake, satêkane desa

Nyahen (10) ing kona ana rêca buta wadon, prênahe ana sangisoring wit

dhadhap, wêktu iku dhadhape pinuju akeh bangêt kêmbange, sarta akeh

kang tiba kanan keringe rêca buta mau, nganti katon abang mbêranang,

saka akehe kêmbange kang tiba, Sunan Benang priksa rêca mau gumun

bangêt, dene ana madhêp mangulon, dhuwure ana 16 kaki, ubênge

bangkekane 10 kaki, saupama diêlih saka panggonane, yen dijunjung

wong wolung atus ora kangkat, kajaba yen nganggo piranti, baune

têngên rêca mau disêmpal dening Sunan Benang, bathuke dikrowak.

 

(Setelah salat maka Sunan Bonang meneruskan perjalanannya, dan tiba

di desa Nyahen. Di sana ada patung raksasa wanita yang terletak di

bawah pohon dadap. Pada saat itu kebetulan pohon dadapnya sedang

banya bunganya dan banyak yang berjatuhan di kanan dan kirinya patung

raksasa itu sehingga nampak merah merona. Sunan Bonang melihat arca

yang tingginya 16 kaki dan lingkarnya 10 kaki. Apabila diangkat orang

800 juga masih belum terangkat. Bahu kanan patung tersebut

dihancurkan oleh Sunan Bonang dan selain itu dahinya juga dirusak.)

 

Buta Locaya wêruh yen Sunan Benang ngrusak rêca, dheweke nêpsu maneh,

calathune: "Panjênêngan nyata tiyang dahwen, rêca buta bêcik-bêcik

dirusak tanpa prakara, sa-niki awon warnine, ing mangka punika

yasanipun Sang Prabu Jayabaya, lah asilipun punapa panjênêngan

ngrisak rêca?"

 

(Buta Locaya mengetahui tindakan Sunan Bonang merusak patung itu,

timbul amarahnya kembali, "Anda itu benar-benar orang brengsek.

Patung bagus-bagus kok dirusak tanpa sebab. Patung itu adalah

peninggalan Sang Prabu Jayabaya, lalu mengapa Anda rusak?")

 

Pangandikane Sunan Benang: "Mulane rêca iki tak-rusak, supaya aja

dipundhi-pundhi dening wong akeh, aja tansah disajeni dikutugi, yen

wong muji brahala iku jênênge kapir kupur lair batine kêsasar."

 

(Jawaban Sunan Bonang, "Arca ini saya rusak supaya jangan disembah-

sembah oleh orang banyak, supaya jangan dimantrai. Yang menyembah

patung itu namanya kafir. Lahir dan bathinnya tersesat.")

__________________

 

 

Buta Locaya calathu maneh: "Wong Jawa rak sampun ngrêtos, yen punika

rêca sela, botên gadhah daya, botên kuwasa, sanes Hyang Labawalhujwa,

mila sami dipunladosi, dipunkutugi, dipunsajeni, supados para

lêlêmbut sampun sami manggen wontên ing siti utawi kajêng, amargi

siti utawi kajêng punika wontên asilipun, dados têdhanipun manusa,

mila para lêlêmbut sami dipunsukani panggenan wontên ing rêca,

panjênêngan-tundhung dhatêng pundi?

 

(Buta Locaya mengomel lagi, "Orang Jawa itu khan sudah tahu, bahwa

itu hanya sebuah arca batu, tidak punya daya apa-apa, tidak punya

kekuasaan apa, bukan Hyang Labawalhujwa, karena itu dimantrai dan

diberi sesajian, supaya para makhluk halus yang dulunya tinggal di

tanah atau kayu - karena tanah dan kayu itu dimanfaatkan bagi

manusia - maka para makhluk halus itu diberi tempat tinggal di dalam

arca. Anda itu tahu nggak sih?)

 

Sampun jamakipun brêkasakan manggen ing guwa, wontên ing rêca, sarta

nêdha ganda wangi, dhêmit manawi nêdha ganda wangi badanipun kraos

sumyah, langkung sênêng malih manawi manggen wontên ing rêca wêtah

ing panggenan ingkang sêpi edhum utawi wontên ngandhap kajêng ingkang

agêng, sampun sami ngraos yen alamipun dhêmit punika sanes kalayan

alamipun manusa, manggen wontên ing rêca têka panjênêngan-sikara,

dados panjênêngan punika têtêp tiyang jail gêndhak sikara siya-siya

dhatêng sasamining tumitah, makluking Pangeran. Aluwung manusa Jawa

ngurmati wujud rêca ingkang pantês simpên budi nyawa, wangsul tiyang

bangsa 'Arab sami sojah Ka'batu'llah, wujude nggih tugu sela, punika

inggih langkung sasar".

 

(Sudah wajar kalau para makhluk halus tinggal di gua dan patung.

Selain itu mereka makan bau harum. Makhluk halus itu apabila makan

bau harum, badannya terasa segar. Mereka betah tinggal di patung-

patung batu yang berada di tempat sepi atau yang berada di depan

pohon besar. Apakah Anda sudah pernah merasakan hidup di alam makhluk

halus yang berbeda dengan alam manusia? Mereka yang hidup di dalam

patung baru, Anda siksa, jadi karena itu Anda patut disebut orang

jahil. Orang yang gemar berbuat seenaknya sendirinya terhadap sesama

makhluk Tuhan. Lebih baik orang Jawa yang menghormati patung demi

menguntungkan para makhluk halus, dibandingkan dengan orang Arab yang

menyembah Ka'bah. Wujudnya juga tugu batu, sehingga seharusnya mereka

juga sesat.")

 

Pangandikane Sunan Benang: Ka'batu'llah iku kang jasa Kangjêng Nabi

Ibrahim, ing kono pusêring bumi, didelehi tugu watu disujudi wong

akeh, sing sapa sujud marang Ka'batu'llah, Gusti Allah paring

pangapura lupute kabeh salawase urip ana ing 'alam pangumbaran".

 

(Sunan Bonang menjawab, "Ka'bah itu ada karena jasanya Nabi Ibrahim,

di situ terletak pusatnya bumi. Dibangun tugu dan disembah orang

banyak. Siapa saja yang bersujud pada Ka'bah, Allah akan mengampuni

dosanya selama hidup di dunia.")

 

Buta Locaya mangsuli karo nêpsu: "Tandhane napa yen angsal sihe

Pangeran, angsal pangapuntên sadaya kalêpatanipun, punapa sampun

angsal saking Pangeran Kang Maha Agung tapak asta mawi cap abrit?

 

(Buta Locaya menjawab dengan marah, "Buktinya apa kalau mereka

beroleh pengampunan dosa dari Tuhan, memperoleh pengampunan dari

semua kesalahan. Apakah sudah memperoleh tanda tangan dan cap dari

Tuhan?")

 

Sunan Benang ngandika maneh: "Kang kasêbut ing kitabku, besuk yen

mati oleh kamulyan".

 

(Sunan Bonang berkata lagi, "Itu semua disebut dalam kitabku. Besok

kalau meninggal akan beroleh kemuliaan.")

 

Buta Locaya mangsuli karo mbêkos: "Pêjah malih yen sumêrêpa, kamulyan

sanyata wontên ing dunya kemawon sampun korup, sasar nyêmbah tugu

sela, manawi sampun nrimah nêmbah curi, prayogi dhatêng rêdi Kêlut

kathah sela agêng-agêng yasanipun Pangeran, sami maujud piyambak

saking sabda kun, punika wajib dipunsujudi. Saking dhawuhipun Ingkang

Maha Kuwaos, manusa sadaya kêdah sumêrêp ing Batu'llahipun, badanipun

manusa punika Baitu'llah ingkang sayêktos, sayêktos yen yasanipun

Ingkang Maha Kuwaos, punika kêdah dipunrêksa, sintên sumêrêp asalipun

badanipun, sumêrêp budi hawanipun, inggih punika ingkang kenging

kangge tuladha.

 

(Buta Locaya menjawab dengan tidak senang hati, "Ketahuilah,

kemuliaan yang ada di dunia ini sudah ternoda, orang tersesat

menyembah tugu batu, ketika mereka sudah melakukan kejahatan. Di

Gunung Kelut banyak batu besar-besar hasil ciptaan Tuhan, kesemuanya

itu terwujud berdasarkan Sabda Allah, itulah yang sesungguhnya lebih

pantas disembah. Berdasarkan izin Yang Maha Kuasa, seluruh umat

manusia harus mengetahui mengenai Ka'bah sejati, tubuh manusia itulah

Ka'bah sejati. Sejati karena ciptaannya Yang Maha Kuasa. Inilah yang

harus diperhatikan. Siapa yang sadar akan asal usulnya, mengetahui

akal budinya, yaitu yang sanggup dijadikan suri tauladan.)

 

Sanadyan rintên dalu nglampahi salat, manawi panggenanipun raga

pêtêng, kawruhipun sasar-susur, sasar nêmbah tugu sela, tugu damêlan

Nabi, Nabi punika rak inggih manusa kêkasihipun Gusti Allah, ta,

pinaringan wahyu nyata pintêr sugih engêtan, sidik paningalipun

têrus, sumêrêp cipta sasmita ingkang dereng kalampahan. Dene ingkang

yasa rêca punika Prabu Jayabaya, inggih kêkasihipun Ingkang Kuwaos,

pinaringan wahyu mulya, inggih pintêr sugih engêtan sidik

paningalipun têrus, sumêrêp saderengipun kalampahan, paduka pathokan

tulis, tiyang Jawi pathokan sastra, bêtuwah saking lêluhuripun. sami-

sami nyungkêmi kabar, aluwung nyungkêmi kabar sastra saking

lêluhuripun piyambak, ingkang patilasanipun taksih kenging

dipuntingali. Tiyang nyungkêmi kabar 'Arab, dereng ngrêtos

kawontênanipun ngrika, punapa dora punapa yêktos, anggêga ujaripun

tiyang nglêmpara.

 

(Meskipun siang dan malam menjalankan salat, tetapi apabila

pikirannya gelap, pengetahuannya amburadul, menyembah tugu batu yang

dibuat nabi. Nabi itu khan juga manusia kekasih Allah, diberi wahyu

sehingga menjadi pandai dan sanggup mengetahui apa yang akan terjadi.

Sedangkan yang membangun arca batu itu adalah Prabu Jayabaya, yang

juga merupakan kekasih Allah. Ia juga menerima wahyu mulia, juga

banyak pengetahuannya dan sanggup mengetahui apa yang akan terjadi.

Anda berpedoman pada kitab, sedangkan orang Jawa berpedoman pada

sastra kuno, petuah dari leluhur sendiri. Lebih baik mempercayai

sastra kuno dari leluhur sendiri yang peningggalannya masih dapat

disaksikan. Orang mempercayai kitab Arab, padahal belum tahu keadaan

di sana, entah benar entah salahnya, hanya percaya perkataannya para

penipu.)

__________________

 

 

Mila panjênêngan anganjawi, nyade umuk, nyade mulyaning nagari Mêkah,

kula sumêrêp nagari Mêkah, sitinipun panas, awis toya, tanêm-tanêm

tuwuh botên sagêd mêdal, bênteripun banter awis jawah, manawi tiyang

ingkang ahli nalar, mastani Mêkah punika nagari cilaka, malah kathah

tiyang sade tinumbas tiyang, kangge rencang tumbasan. Panjênêngan

tiyang duraka, kula-aturi kesah saking ngriki, nagari Jawi ngriki

nagari suci lan mulya, asrêp lan bênteripun cêkapan, tanah pasir

mirah toya, punapa ingkang dipuntanêm sagêd tuwuh, tiyangipun jalêr

bagus, wanitanipun ayu, madya luwês wicaranipun. Rêmbag panjênêngan

badhe priksa pusêring jagad, inggih ing ngriki ingkang kula-linggihi

punika, sapunika panjênêngan ukur, manawi kula lêpat panjênêngan

jotos.

 

(Anda menjual kemuliaannya negeri Mekah. Padahal saya tahu seperti

apa sebenarnya Mekah. Tanahnya panas, susah air, tanaman tidak bisa

tubuh, serta jarang hujan. Orang yang sanggup bernalar akan menyebut

Mekah itu negeri celaka. Malah banyak orang yang diperjual-belikan

sebagai budak. Anda itu orang durhaka. Saya minta untuk pergi dari

sini, negeri Jawa yang suci dan mulia, cukup hujan dan air, apa yang

ditanam dapat tumbuh, yang pria tampan, yang wanita cantik. Bicaranya

juga luwes. Kalau Anda bicara masalah pusatnya jagad, maka tempat

yang saya duduki inilah yang merupakan pusat jagad. Silakan Anda

ukur, bila salah pukullah saya.)

 

Rêmbag panjênêngan punika mblasar, tandha kirang nalar, kirang nêdha

kawruh budi, rêmên niksa ing sanes. Ingkang yasa rêca punika Maha

Prabu Jayabaya, digdayanipun ngungkuli panjênêngan, panjênêngan

punapa sagêd ngêpal lampahing jaman? Sampun ta, kula-aturi kesah

kemawon saking ngriki, manawi botên purun kesah sapunika, badhe kula-

undhangakên adhi-kula ingkang wontên ing rêdi Kêlut, panjênêngan kula-

kroyok punapa sagêd mênang, lajêng kula-bêkta mlêbêt dhatêng

kawahipun rêdi Kêlut, panjênêngan punapa botên badhe susah, punapa

panjênêngan kêpengin manggen ing sela kados kula? Mangga dhatêng

Selabale, dados murid kula!".

 

(Anda itu seperti orang tidak waras, pertanda kurang nalar, kurang

memakan pengetahuan akal budi, senang menyiksa orang lain. Yang

membuat arca itu Maha Prabu Jayabaya, yang kesaktiannya melebihi

Anda. Anda apa sanggup mengetahui apa yang akan terjadi? Sudahlah,

saya minta Anda pergi saja dar sini. Jika tidak mau pergi dari sini,

maka akan saya panggilkan adik saya dari Gunung Kelut. Anda saya

keroyok apa bisa menang? Lalu akan saya bawa ke dalam kawah Gunung

Kelut. Apakah Anda tidak sengsara? Apakah Anda ingin berdiam dalam

batu seperti saya? Kalau mau silakan datang ke Selabale, jadi murid

saya!")

 

Sunan Benang ngandika: "Ora arêp manut rêmbugmu, kowe setan

brêkasakan".

 

(Sunan Bonang berkata, "Saya tidak mau mengikuti perkataanmu, wahai

setan iblis.")

 

Buta Locaya mangsuli: "Sanadyan kula dhêmit, nanging dhêmit raja,

mulya langgêng salamine, panjênêngan dereng tamptu mulya kados kula,

tekad panjênêngan rusuh, rêmên nyikara niaya, mila panjênêngan

dhatêng tanah Jawi, wontên ing 'Arab nakal kalêbêt tiyang awon, yen

panjênêngan mulya tamtu botên kesah saking 'Arab, mila minggat,

saking lêpat, tandhanipun wontên ing ngriki taksih krejaban, maoni

adating uwong, maoni agama, damêl risak barang sae, ngarubiru agamane

lêluhur kina, Ratu wajib niksa, mbucal dhatêng Mênadhu".

 

(Buta Locaya menjawab, "Meskipun saya makhluk halus, tetapi raja

makhluk halus. Mulia dan abadi selamatnya. Anda belum tentu mulia

seperti saya. Niat Anda buruk, gemar menyiksa orang lain. Oleh karena

itu Anda datang ke tanah Jawa. Di Arab Anda tergolong orang hina.

Jika Anda orang mulia maka tidak akan pergi meninggalkan Arab, karena

salah maka melarikan diri dari sana. Buktinya di sni membuat onar,

menghina adat istiadat orang lain, menghina agama, merusak barang

yang bagus, mengharubiru agama leluhur kuno. Raja wajib menyiksa dan

membuang Anda.")

 

Sunan Benang ngandika: "Dhadhap iki kêmbange tak jênêngake celung,

uwohe kledhung, sabab aku kêcelung nalar lan kêledhung rêmbag, dadiya

pasêksen yen aku padu lan ratu dhêmit, kalah kawruh kalah nalar".

 

(Sunan Bonang berkata, "Pohon dadap ini bunganya aku beri nama

celung, buahnya kledhung, karena aku kalah nalar dan kalah

pembicaraan. Jadilah saksi bila aku bertengkar dengan raja makhluk

halus dan kalah pengetahuan serta nalar.")

 

Mula katêlah nganti tumêka saprene, woh dhadhap jênênge kledhung,

kêmbange aran celung.

 

(Oleh karena itu hingga sekarang, buah dadap, namanya kledhung,

bunganya dinamakan celung.)

 

Sunan Benang banjur pamitan: "Wis aku arêp mulih mênyang Benang".

 

(Sunan Bonang lalu berpamitan, "Sudah saya akan pulang ke Bonang.")

 

Buta Locaya mangsuli karo nêpsu: "Inggih sampun, panjênêngan enggala

kesah, wontên ing ngriki mindhak damêl sangar, manawi kadangon wontên

ing ngriki mindhak damêl susah, murugakên awis wos, nambahi bênter,

nyudakakên toya".

Sunan Benang banjur tindak, dene Buta Locaya sawadya-balane uga

banjur mulih.

 

(Buta Locaya menjawab dengan marah, "Ya sudah, pergilah cepat-cepat.

Di sini membuat susah saja. Makin lama makin membuat susah saja.

Membuat susah air, menyebabkan kekeringan." Sunan Bonang meninggalkan

tempat itu dan Buta Locaya beserta pasukannya juga pulang

meninggalkan tempat itu.)

__________________

 

 

 

 

Pada suatu hari, Darmogandul bertanya kepada Ki Kalamwadi tentang asal mula

orang Jawa meninggalkan agama Budha dan berganti agama Islam.

 

Lantas, Ki Kalamwadi pun menjawab,

"Aku tidak mengerti.

Tetapi guru yang dapat dipercaya menceritakan asal-usul orang Jawa

meninggalkan agama Budha dan berganti memeluk agama Islam.

Ini memang perlu dikatakan, agar orang yang belum tahu menjadi tahu."

 

Putri Campa

Pada zaman dulu Majapahit bernama Majalengka.

Majapahit hanyalah kiasan. Bagi yang belum tahu ceritanya, Majapahit

dianggap sebagai nama kerajaan.

 

Prabu Brawijaya adalah raja terakhir yang berkuasa.

Ia menikah dengan Putri Campa yang beragama Islam.

Putri inilah yang membuat Brawijaya tertarik Islam.

 

Ketika sedang beradu asmara, sang putri selalu membeberkan keutamaan agama

itu.

Setiap dekat sang prabu, tiada kata lain yang terucap dari Putri Campa

kecuali kemuliaan agama Islam.

 

Tak lama kemudian datanglah kemenakan Putri Campa bernama Sayid Rahmad.

Ia mohon izin menyebarkan ajaran Islam di Majalengka.

Sang Prabu mengabulkan.

Sayid Rahmad tinggal di desa Ngampeldento-Surabaya.

 

Banyak ulama dari seberang datang ke Majalengka.

Menghadap sang prabu mohon izin tinggal di wilayah pesisir.

Permohonan itu dikabulkan.

Akhirnya berkembang dan banyak orang Jawa memeluk agama Islam.

 

Perkembangan itu menempatkan seorang guru agama Islam tinggal di daerah

Bonang, termasuk wilayah Tuban.

Sayid Kramat namanya.

Ia maulana Arab keturunan Nabi Mohammad Rasulullah.

 

Orang-orang Jawa banyak yang tertarik kepadanya.

Penduduk Jawa yang tinggal di pesisir Barat sampai Timur meninggalkan agama

Budha dan memeluk agama Islam.

Di wilayah Blambangan sampai ke arah Barat menuju Banten pun banyak yang

mengikuti ajaran Islam.

 

Agama Buddha telah mengakar di tanah Jawa lebih 1.000 tahun.

Menyembah kepada Budi Hawa.

Budi adalah Dzat Tuhan.

Sedangkan Hawa adalah minat hati.

 

Manusia tidak dapat berbuat apa-apa.

Ia hanya dapat melaksanakan.

Sedang yang menggerakkan semua ialah budi.

 

Raden Patah

Sang Prabu mempunyai seorang putra bernama Raden Patah.

Ia lahir di Palembang dari rahim seorang Putri Cina.

Ketika Raden Patah dewasa, ia menghadap kepada ayahnya bersama saudara lain

ayah tetapi masih sekandung, bernama Raden Kusen ( Husein ).

 

Sang Prabu bingung memberi nama putranya.

Diberi nama dari jalur ayah, beragama Buddha, keturunan raja yang lahir di

pengunungan.

Dari jalur ibu disebut Kaotiang.

Sedangkan menurut orang Arab, ia harus dinamakan Sayid atau Sarib.

 

Sang Prabu memanggil patih dan abdi lain untuk dimintai pertimbangan.

Sang patih pun berpendapat, bila mengikuti leluhur kuno, putra sang Prabu

itu dinamakan Bambang.

Tetapi karena ibunya orang Cina, lebih baik dinamakan Babah, yang artinya

lahir di tempat lain.

Pendapat patih ini disetujui abdi yang lain.

 

Sang Prabu pun berkata kepada seluruh pasukan bahwa putranya diberi nama

Babah Patah.

Sampai saat ini, keturunan pembauran antara Cian dan Jawa disebut Babah.

Meski tidak menyukai nama pemberian ayahnya itu, Raden Patah takut untuk

menentangnya.

 

Babah Patah kemudian diangkat menjadi Bupati di Demak.

Ia memimpin para bupati di sepanjang pantai Demak ke Barat.

Ia dinikahkan dengan cucu Kyai Ageng Ngampel.

 

Babah Patah tinggal di desa Bintara, Demak.

Babah Patah telah beragama Islam sejak di Palembang.

Di Demak ia diminta untuk menyebarkan agama Islam.

Raden Kusen diangkat menjadi Adipati di Terung, dengan nama baru Raden Arya

Pecattanda.

 

Ajaran Islam makin berkembang.

Banyak ulama berpangkat mendapat gelar Sunan.

Sunan artinya budi.

Sumber pengetahuan tentang baik dan buruk.

 

Orang yang berbudi baik patut dimintai ajarannya tentang ilmu lahir batin.

Pada waktu itu para ulama baik budinya.

Belum memiliki kehendak yang jelek.

Banyak yang mengurangi makan dan tidur.

 

Sang Prabu Brawijaya berpikir, para ulama bersarak Budha itu mengapa disebut

Sunan.

Mengapa juga masih mengurangi makan dan tidur.

 

Sunan Bonang

Pada waktu itu sunan Bonang akan pergi ke Kediri, diantar dua sahabatnya.

Di utara Kediri, yakni di daerah Kertosono, rombongan terhalang air sungai

Brantas yang meluap.

 

Sunan Bonang dan dua sahabatnya menyeberang.

Tiba di timur sungai, Sunan Bonang menyelidiki agama penduduk setempat.

Sudah Islam atau masih beragama Budha.

 

Ternyata, kata Ki Bandar, masyarakat daerah itu beragama Kalang, memuliakan

Bandung Bondowoso.

Menganggap Bandung Bondowoso sebagai nabi mereka.

Hari Jumat Wage wuku wuye, adalah hari raya mereka.

Setiap hari itu, mereka bersama-sama makan enak dan bergembira ria.

 

Kata Sunan Bonang,

" Kalau begitu, orang disini semua beragama Gedhah.

Artinya, tidak hitam, putih pun tidak.

Untuk itu tempat ini kusebut Kota Gedhah."

 

Sejak itu, daerah di sebelah utara Kediri ini bernama Kota Gedhah.

 

Perawan Tua

Hari terik.

Waktu sholat dhuhur tiba.

 

Sunan Bonang ingin mengambil air wudlu.

Namun karena sungai banjir dan airnya keruh, maka Sunan Bonang meminta salah

satu sahabatnya untuk mencari air simpanan penduduk.

Salah satu sahabatnya pergi ke desa untuk mencari air yang dimaksud.

 

Sesampai di desa Patuk ada sebuah rumah.

Tak terlihat laki-laki di sini.

Hanya ada seorang gadis berajak dewasa sedang menenun.

 

" Hai Gadis, aku minta air simpanan yang jernih dan bersih,"

kata sahabat itu.

 

Perawan itu terkejut.

Ia menoleh.

Dilihatnya seorang laki-laki.

Ia salah paham.

Menyangka lelaki itu bermaksud menggodanya.

 

Ia menjawab kasar :

" Kamu baru saja lewat sungai.

Mengapa minta air simpanan.

Di sini tidak ada orang yang menyimpan air kecuali air seniku ini sebagai

simpanan yang jernih bila kamu mau meminumnya."

 

Mendengar kata-kata kasar itu, sahabat itu langsung pergi tampa pamit.

Mempercepat langkah sambil mengeluh sepanjang perjalanan.

Tiba di hadapan Sunan Bonang, peristiwa tak menyenangkan itu disampaikan.

 

Mendengar penuturan itu Sunan Bonang naik pitam.

Keluarlah kata-kata keras.

Sunan menyabda tempat itu akan sulit air.

 

Gadis-gadisnya tidak akan mendapat jodoh sebelum usianya tua.

Begitu juga dengan kaum jejakanya.

Tidak akan kimpoi sebelum menjadi jejaka tua.

 

Terkena ucapan Sunan Bonang, aliran sungai Brantas menyusut.

Aliran sungai berbelok arah.

Membanjiri desa-desa, hutan, sawah, dan kebun.

 

Prahara datang diterjang arus sungai yang menyimpang.

Dan setelah itu kering seketika.

Sampai kini daerah Gedhah sulit air.

 

Perempuan-perempuannya menjadi perawan tua.

Begitu juga kaum laki-lakinya.

Mereka terlambat berumah tangga.

 

Demit

Kemudian, Sunan Bonang melanjutkan perjalanannya ke Kediri.

Di daerah ini ada demit (mahluk halus) bernama Nyai Plencing.

Menempati sumur Tanjungtani yang sedang dikerumuni anak cucunya.

 

Mereka lapor, bahwa ada orang bernama Sunan Bonang suka mengganggu kaum

mahluk halus dan menonjolkan kesaktian.

Anak cucu Nyai Plencing mengajak Nyai Plencing membalas Sunan Bonang.

Caranya dengan meneluh dan menyiksanya sampai mati agar tidak suka

mengganggu lagi.

 

Mendengar usul itu Nyai Plencing langsung menyiapkan pasukan, dan berangkat

menemui Sunan Bonang.

Tetapi anehnya, para setan itu tidak bisa mendekati Sunan Bonang.

Badannya terasa panas seperti dibakar.

 

Setan-setan itu berhamburan.

Lari tunggang langgang.

Mereka lapor ke Kediri menemui rajanya.

 

Raja mereka bernama Buta Locaya, tinggal di Selabale, di kaki Gunung Wilis.

Buto Locaya semula adalah patih raja Sri Jayabaya, bernama Kyai Daha.

Ia dikenal sebagai cikal bakal Kediri.

Ketika Raja Jayabaya memerintah daerah ini, namanya diminta untuk nama

negara.

 

Ia diberi nama Buta Locaya dan diangkat patih Prabu Jayabaya.

Buta sendiri artinya bodoh.

Lo bermakna kamu.

Dan Caya dapat dipercaya.

Bila disambung, maka Buta Locaya mempunyai makna orang bodoh yang dapat

dipercaya.

 

Sebutan itu hampri menyerupai sebutan kyai, yang bermula dari Kyai Daha dan

Kyai Daka.

Kyai artinya melaksanakan tugas anak cucu dan orang di sekitarnya.

Kisah soal kyai ini bermula saat Sang Raja ke rumah Kyai Daka.

 

Sang Prabu dijamu Kyai Daka.

Sang Prabu suka dengan keramahan itu.

Nama Kyai Daka pun diminta untuk desa yang kemudian berganti Tunggulwulung.

Seterusnya ia diangkat menjadi panglima perang.

 

Ketika Prabu Jayabaya muksa ( mati bersama raganya hilang ) bersama Ni Mas

Ratu Pagedongan, Buta Locaya dan Kyai Tunggulwulung juga iktu muksa.

Ni Mas kemudian menjadi ratu setan di Jawa.

Tinggal di laut Selatan dan bergelar Ni Mas Ratu Angin-Angin.

 

Semua mahluk halus yang ada di laut selatan tunduk dan berbakti kepada Ni

Mas Ratu Angin-Angin.

Buta Locaya menempati Selabale.

Sedangkan Kyai Tunggulwulung tinggal di Gunung Kelud menjaga kawah dan lahar

agar tidak merusak desa sekitar.

 

Ketika Nyai Plencing datang, Buta Locaya sedang duduk di kursi emas beralas

kasur babut dihias bulu merak.

Ia sedang ditemani patihnya, Megamendung dan anaknya, Paji Sektidiguna dan

Panji Sarilaut.

Ia amat terkejut melihat Nyai Plencing yang datang sambil menangis.

 

Ia melaporkan kerusakan-kerusakan di daerah utara Kediri yang disebabkan

ulah orang dari Tuban bernama Sunan Bonang.

Nyai Plencing juga memaparkan kesedihan para setan dan penduduk daerah itu.

Mendengar laporan Nyai Plencing Buta Locaya murga.

 

Tubuhnya bagaikan api.

Ia memanggil anak cucu dan para jin untuk melawan Sunan Bonang.

Para setan dan jin itu bersiap berangkat.

Lengkap dengan peralatan perang.

 

Mengikuti arus angin, mereka pun sampai di desa Kukum.

Di tempat ini Buta Locaya menjelma menjadi manusia, berganti nama Kyai

Sumbre.

Sementara setan dan jin yang beribu-ribu jumlahnya tidak menampakkan diri.

 

Kyai Sumbre berdiri di bawah pohon.

Menghadang perjalanan Sunan Bonang yang datang dari utara.

 

Sebagai orang sakti, Sunan Bonang tahu ada raja setan dan jin sedang

menghadang perjalanannya.

Tubuh Sunan yang panas menjelma bagai bara api.

Para setan dan jin yang beribu-ribu itu menjauh.

Tidak tahan menghadapi wibawa Sunan Bonang.

 

Namun tatkala berhadapan dengan Kyai Sumbre, Sunan Bonang juga merasakan

hawa panas.

Dua sahabatnya pingsan dan demam.

 

Debat Soal Tuhan dan Kebenaran

Source : Posmo No. 2 - 25 Maret 1999

 

Debat sengit antara Sunan Bonang dengan Buta Locaya makin seru.

Sunan Bonang dengan tegas menyatakan bahwa, daerah tersebut dikatakan Gedah

karena tidak jelas agamanya.

 

" Kusabdakan sulit air karena ketika aku minta air tidak diberi.

Sungai ini kupindah alirannya agar kesulitan mendapatkan air.

Sedangkan jejaka dan perawan kusabdakan sulit mendapat jodoh karena yang

kuminai air itu perawan desa."

 

Buta Locaya menjawab, bahwa itu tidak seimbang.

Salah yang tak seberapa, apalagi hanya dilakukan oleh seseorang, tetapi

penderitaannya dirasakan oleh banyak orang.

Bila dilaporkan kepada penguasa, tentu akan mendapatkan hukuman berat karena

merusak daerah.

 

Sunan Bonang menjawab, ia pun tak takut dilaporkan Raja Majalengka.

 

Debat Soal Kebenaran

Ketika Buta Locaya mendengar kata-kata itu, ia pun marah.

Buta Locaya berkata masygul :

" Ucapan tuan bukan ucapan yang paham aturan negara.

Itu pantas diucapkan oleh orang yang tinggal di rumah madat, mengandalkan

kesaktian.

 

Janganlah sombong.

Mentang-mentang dikasihi tuan berkawan dengan malaikat, lalu berbuat

sekehendak hati.

Tidak melihat kesalahan, menganiaya orang lain tanpa sebab.

 

Meskipun di Jawa ini akan ada orang yang lebih kuat dari pada tuan, tapi

mereka baik budi dan takut kepada laknat dewa.

Tuan akan dijauhi orang-orang baik budi bila tetap berbuat demikian.

 

Apakah tuan termasuk orang seperti Aji Saka murid Ijajil ?

Aji Saka menjadi raja di Jawa hanya tiga tahun, lalu pergi sambil membawa

seluruh sumber air di Medang.

Ia Hindu.Suka membuat sulit air.

 

Tuan mengaku sunan seharusnya berbudi baik, menyelamatkan orang banyak,

tetapi ternyata tidak demikian.

Tuan layak seperti setan yang menampakkan diri, tidak tahan digoda anak

kecil.

Lekas naik darah.

Sunan apakah itu ?

 

Jika memang sebagai Sunan manusia sesungguhnya, tentu suka berbuat

kebajikan.

Tuan menyiksa orang tanpa dosa.

Itulah jalan celaka, tanda bahwa tuan telah menciptakan neraka jahanam.

Bila telah jadi lalu tuan tempati sendiri, mandi di dalam air mendidih."

 

Hamba ini bangsa mahluk halus, tidak selam dengan manusia, tetapi hamba

masih memperhatikan nasib manusia.

Marilah semuanya yang rusak itu tuan kembalikan kepada keadaan semula.

Sungai yang kering dan daerah yang terlanda banjir hamba mohon untuk

mengembalikan.

Semua orang Jawa yang beragama Islam akan hamba teluh supaya mati.

Hamba akan meminta bantuan Kangjeng Ratu Angin-Angin di laut Selatan."

 

Begitu mendengar kemarahan Buta Locaya, Sunan Bonang menyadari kesalahannya.

Ia berkata,

" Buta Locaya, aku Sunan tidak diperkenankan meralat ucapanku.

Aku hanya bisa membatasi saja.

Kelak, bila telah berlangsung 500 tahun, sungai ini dapat kembali seperti

semula."

 

Buta Locaya mendengar kesediaan Sunan Bonang, bertambahlah kemarahannya.

" Kembalikan sekarang juga.

Bila tidak, tuan akan hamba ikat."

 

" Sudah, jangan berbantah lagi.

Aku mohon diri akan berjalan ke timur.

 

Buah Sambi ini kunamakan cacil karena keadaan ini seperti anak kecil yang

sedang berkelahi.

Setan dan manusia saling berebut kebenaran tentang kerusakan yang ada di

daerah dan kesedihan manusia dengan setan.

 

Ku mohonkan kepada Tuhan, buah sambi menjadi dua macam, daging buahnya

menjadi asam.

Bijinya mengeluarkan minyak sebagai lambang muka yang masam.

__________________

 

 

 

Tempat perjumpaan ini kuberi nama Singkal di sebelah utara dan di sini

bernama Desa Sumbre.

Sedangkan tempat kawan-kawanmu di selatan kuberi nama Kawanguran."

 

Debat Soal Tuhan

Setelah berkata demikian, Sunan Bonang meloncat ke arah Timur sungai.

Terkenal sampai kini di Kota Gedah ada desa yang bernama Singkal, Sumbre dan

Kawanguran.

Kawanguran artinya pengetahuan, Singkal artinya susah kemudian menemukan

akal.

 

Buta Locaya memburu kepergian Sunan Bonang, yang menyaksikan arca Kuda yang

berkepala dua di bawah pohon Trenggulun.

Banyak buah trenggulun yang berserakan.

Sunan Bonang kemudian memegang parang dan kepala arca Kuda itu dipenggalnya.

 

Ketika Buta Locaya melihat Sunan Bonang memenggal kepala arca itu, semakin

bertambahlah kemarahannya.

 

" Arca itu buatan sang Prabu Jayabaya sebagai lambang tekad wanita.

Kelak di zaman Nusa Srenggi, barang siapa yang melihat arca itu, akan

mengetahui tekat para wanita Jawa.

 

Sunan Bonang pun berkata,

" Kau ini bangsa hantu.

Jadi kalau berani berdebat dengan manusia, namanya hantu yang sombong.

 

" Apa bedanya.

Tuan Sunan, saya ratu Hantu,"

kata Buta Locaya

 

Sunan Bonang berkata,

Trenggulun ini kuberinama Kentos sebagai peringatan kelak, bahwa aku berdua

debat dengan hantu yang sombong tentang kerusakan arca.

 

Ki Kalamwadi berkata :

" Terkenal sampai kini, buah trenggulun bernama kentios karena ucapan Sunan

Bonang.

Semua itu menurut cerita guruku menurut cerita guruku bernama Raden Budi.

 

Sunan Bonang kemudian berjalan ke utara.

Ketika menjelang salat asar, beliau akan bersiap salat.

Di luar desa ada sumur tetapi tiada timba.

 

Sumur itu kemudian digulingkan.

Dengan begitu Sunan Bonang dapat bersuci untuk bersalat.

Terkenal sampai sekarang, sumur itu bernama sumur gumuling."

 

Setelah salat, Sunan melanjutkan perjalanan.

Sesampai di desa Nyahen, ada patung raksasa perempuan berada di bawah pohon

dadap yang berbunga.

Sangat banyak dan berguguran di sekitarnya.

Patung raksasa itu kelihatan merah menyala, marak oleh bunga yang

berjatuhan.

 

Melihat patung itu, Sunan Bonang keheranan.

Patung itu berukuran sangat besar.

Arca itu tampak duduk ke arah Barat setinggi 16 kaki.

Lingkar pinggulnya 10 kaki.

Jika dipindahkan tidak akan terangkat oleh 800 orang kecuali dengan alat.

Bahu kanannya dipatahkan, dan dahinya diludahi.

 

Buta Locaya marah lagi.

" Tuan ternyata orang jahil, patung yang masih baik dirusak tanpa alasan.

Kini menjadi jelek.

Padahal patung itu karya Sang Prabu Jayabaya.

Apakah hasilnya bila tuan merusak patung itu ?"

 

" Patung itu kurusak agar tidak disembah banyak orang, agar tidak diberi

sesaji dan diberi kemenyan.

Orang yang memuja berhala itu kafir, rusak lahir batin."

 

Kata Buta Locaya,

" Orang Jawa kan sudah tahu bahwa itu patung dari batu yang tidak berdaya

dan berkuasa.

Bukan Tuhan, maka mereka layani.

Diberi nyala kemenyan, diberi sesaji, agar para hantu tidak menempati tanah

dan kayu yang dapat menghasilkan untuk manusia.

 

Para hantu mereka tempatkan di patung itu, lalu tuan usir ke mana ?

Telah lazim setan tinggal di gua, arca, dan makan bau-bauan harum.

Bila menyantap bebauan harum, hantu akan merasa nyaman.

 

Lebih senang lagi bila tinggal di patung yang utuh.

Di tempat sepi dan rindang atau di bawah pohon besar.

Mereka menyadari bahwa alam halus berbeda dengan alam manusia."

 

Sunan Bonang Khilaf

Buta Locaya berkata,

" Nabi itu kan manusia kekasih Tuhan ?

Mendapat wahyu agar pandai.

Awas penglihatannya, mengetahui hal-hal yang belum terjadi.

 

Sedangkan yang membuat arca Batu adalah Prabu Jaya Baya, kekasih Tuhan pula,

mendapatkan wahyu mulia.

Dia pun pandai dan kaya ilmu.

Awas penglihatannya, mengetahui hal-hal yang belum terjadi.

 

Tuan perpedoman kitab, orang Jawa pun berpedoman petuah dari para

leluhurnya.

Sama-sama menghargai kabar, lebih baik menghargai kabar dari leluhur sendiri

dengan peninggalan masih bisa disaksikan.

 

Pulau Jawa ini tanah suci dan mulia, dingin dan panasnya cukup.

Tanah berpasir murah air.

Apa saja ditanam dapat tumbuh.

 

Pria tampak tampan, wanita kelihatan cantik, serba luwes tutur katanya.

Bila tuan ingin melihat pusat dunia, yang hamba duduki inilah adanya.

Silakan tuan ukur.

Seandainya tidak benar, pukullah.

 

Yang membuat arca itu adalah tuanku Prabu Jayabaya.

Dapatkah tuan menebak sesuatu yang belum terjadi ?

Sudahlah, hamba persilakan tuan pergi dari sini.

 

Bila menolak akan hamba panggilkan adik hamba dari Gunung Kelud.

Tuan akan kami keroyok.

Dapatkah tuan menang ?

 

Lalu akan hamba bawa ke dalam kawah gunung Kelud, apakah tuan tidak susah ?

Inginkah tuan tinggal di Batu seperti hamba ?

Mari ke Selabale menjadi murid hamba."

 

Sunan Bonang :

" Tak sudi mengikuti kata-katamu.

Kau hantu brekasaan."

 

Buta Locaya berkata,

" Meskipun hamba hantu, tetapi hamba raja.

Abadi selamanya.

Tuan belum tentu seperti hamba.

 

Tekat tuan kotor, suka mengganggu dan menganiaya.

Tampak di sini masih sering melakukan kesalahan menentang adat, menentang

agama, merusak kebaikan, mengganggu agama leluhur.

Tuan dapat disiksa dan dibuang ke Menado."

 

Sunan Bonang tak menggubris.

Ia berkata :

" Dadap ini bunganya kunamai celung, buahnya bernama kledung, karena aku

kecelung ( sesat ) pemikiran dan salah bicara.

Jadi saksi ketika aku berdebat dengan hantu, kalah pengetahuan dan

pemikiran.

[ Sampai kini buah dadap bernama kledung, bunganya bernama celung.]

Sudah, aku akan pulang ke Bonang."

 

Buta Locaya berkata,

" Ya sudah, silakan tuan pergi.

Di sini tak ayal akan membikin panas.

Bila terlalu lama di sini akan menimbulkan kesusahan, menyebabkan mahal air,

dan mengurangi air."

 

Tak Setuju Serbu Majapahit, Syech Siti Jenar Dibunuh

Source : Posmo No. 3 - 1 April 1999

 

Prabu Brawijaya amat murka ketika mendapat laporan sang Patih tentang adanya

surat dari Tumenggung di Kertosono, yang memberitahukan bahwa telah terjadi

kerusakan di wilaya itu akibat ulah Sunan Bonang.

Segera ia mengutus Patih ke Kertosono, meneliti keadaan sebenarnya.

 

Setelah tiba, Sang Patih melaporkan semua yang telah terjadi.

Namun, ia tak bisa menemukan Sunan Bonang, karena telah mengembara tak tahu

kemana.

Berikut babak lanjutan dari Serat Darmogandhul.

 

Saking murkanya, Prabu Brawijaya mengharuskan semua ulama Arab yang ada di

Pulau Jawa pergi.

Hanya di Demak dan Ngampelgading saja yang diperbolehkan tinggal dan

meyebarkan agama Islam.

Apabila menolak akan dibunuh.

 

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Patihnya, karena ulama Giripura

telah tiga tahun tidak menghadap untuk menyampaikan upeti, bahkan mendirikan

kerajaan sendiri.

Sedang ulama santri Giri punya gelar yang melebihi sang Prabu.

Maka, diseranglah Giri hingga kocar-kacir.

 

Menyadari kekeliruannya karena tidak menghadap Majalengka, Sunan Bonang

mengajak Sunan Giri ke Demak.

Di sana, mereka menyatu dengan pasukan Adipati Demak dan mengajak menyerbu

ke Majalengka.

 

Kata Sunan Bonang,

" Ketahuilah, kini saatnya kehancuran kerajaan Majalengka yang telah berumur

103 tahun.

Menurut pertimbanganku, kamulah yang berhak menjadi Raja.

Rusaklah Kraton Majalengka dengan cara halus.

 

Jangan sampai ketahuan.

Menghadaplah ke Ayahandamu pada acara Grebeg Maulud dengan senjata perang.

Ajaklah seluruh Bupati dan para Sunan beserta bala tentaranya."

 

Provokasi

Adipati Demak yang memang putra Prabu Brawijaya semula tidak mau mengikuti

saran Sunan Bonang.

 

" Saya takut merusak negeri Majalengka.

Melawan ayah, apalagi melawan seorang raja yang telah memberikan kebahagian

dan kebaikan di dunia.

Kata Kakek saya di Ampelgading, saya tidak boleh melawan ayahanda meski

beragama Budha atau pun kafir."

 

Mendengan jawaban demikian, Sunan Bonang berkata,

" Meskipun melawan ayah dan raja, tidak ada jeleknya kerena dia kafir.

Merusak kafir tua kamu akan masuk surga.

 

Kakekmu itu santri yang iri, gundul dan bodoh tak bernalar.

Seberapakah pengetahuan santri Ngampelgading.

Anak kelahiran Campa tak mungkin menyamaiku Sayid Kramat, Sunan Bonang yang

dipujikan manusia sedunia, keturunan rasul anutan semua umat Islam.

 

Meski kamu dosa, toh hanya kepada satu orang.

Tetapi, semua manusia se Jawa masuk Islam.

Hal demikian, alangkah banyaknya pahala yang kau terima.

 

Tuhan masih cinta kepadamu.

Sesungguhnya, orang tuamu itu menyia-nyiakan dirimu.

Buktinya, kamu diberi nama Babah.

 

Babah itu artinya tidak baik.

Hidup hanya untuk mati.

Benih Jawa yang dibawa Putri Cina.

 

Maka ibumu diberikan kepada Arya Damar, Bupati Palembang, orang keturunan

raksasa.

Itu memutus cinta namanya.

Ayahmu tetap berhati tidak baik.

 

Karena itu, balaslah dengan halus.

Pokoknya jangan kelihatan.

Dalam hati, isaplah darahnya, kunyahlah tulangnya."

 

Kemudian, Sunan Giri menyambung,

" Aku tidak berdosa, dicari ayahmu didakwa mendirikan kerajaan karena aku

tidak menghadap ke Majalengka.

Katanya, bila aku tertangkap akan diikat rambutku dan disuruh memandikan

anjing.

 

Banyak orang Cina yang datang ke Jawa.

Di Giri banyak yang ku-Islamkan.

Sebab, menurut Qur-an, bila meng-Islamkan orang kafir, kelak mendapatkan

surga.

 

Kedatanganku ke sini untuk minta perlindunganmu.

Aku takut kepada patih dan ayahmu yang sangat benci kepada santri yang suka

berzikir.

Katanya, sakit ayan pagi dan sore.

Bila kamu tidak membela, rusaklah agama Islam ini."

 

Jawab sang Adipati Demak,

" Ayahanda memburu tuan itu betul.

Karena tuan Sunan mendirikan kraton.

Tidak menyadari bahwa hal itu harus tunduk perintah raja yang lebih

berkuasa.

Maka, sudah sewajarnya bila diburu, dihukum mati, karena Sunan tidak

meyadari makan minum di Pulau Jawa."

 

Namun, Sunan Bonang berkata lagi,

"Jika tidak kau rebut sekarang, kau akan rugi.

Setelah ayahmu turun, tahta itu tentu bukan untukmu melainkan diserahkan

kepada Adipati Pranaraga karena dia putra paling tua.

Atau kepada menantunya, Ki Andayanigrat di Pengging.

 

Kamu anak muda, tidak berhak menjadi raja.

Mati melawan kafir mati sabilillah, mati menerima surga.

Sudah biasa bagi orang Islam dalam melawan orang kafir.

Aku sudah tua, ingin menyaksikan dirimu menjadi raka, merestui kedudukanmu

sebagai raja di Jawa, memimpin rakyat Jawa, memulai agama suci, dan

menghilangkan agama Budha."

 

Panjang lebar nasihat Sunan Bonang agar Adipati Demak bangkit amarahnya, dan

mau merusak Majalengka.

Bahkan, diberi contoh kisah-kisah nabi yang mau melawan orang tuanya karena

kafir.

 

Syech Siti Jenar Dibunuh

Singkat cerita, tak lama kemudian para sunan dan bupati di pesisir utara

datang semua ke Demak.

Berkumpul untuk mendirikan masjid.

Kemudian sembahyang bersama di masjid yang beru didirikan.

Usai sembahyang pintu masjid ditutup.

 

Sunan Bonang berkata kepada semua yang hadir di situ, bahwa Bupati Demak

akan dinobatkan sebagai raja dan akan menggempur Majapahit.

Bila semua setuju akan segera dimulai.

Semua sunsn dan bupati setuju.

 

Hanya Syech Siti Jenar yang tidak.

Maka, Sunan Bonang marah dan menghukum mati Syech Siti Jenar.

Yang disuruh membunuh adalah Sunan Giri.

Setelah sepakat, Adipati Demak diangkat menjadi raja menguasai tanah Jawa

bergelar Senapai Jimbuningrat dengan patih dari atas angin bernama Patih

Mangkurat.

 

Esok harinya, Senopati Jimbuningrat bergegas dengan perangkat senjata perang

berangkat menuju Majapahit diiringkan para sunan dan bupati.

Berjalan berarakan seprti Grebeg Maulud.

Semua pasukan tak ada yang mengetahui tujuan itu selain para tumenggung,

para sunan dan para ulama.

 

Sunan Bonang dan Sunan Giri tidak ikut dengan alasan telah lanjut usia.

Keduanya hanya akan salat di dalam masjid dan merestui perjalanan.

Bagaimana cerita di perjalanan tidak dijelaskan panjang lebar.

 

Terjadi Peperangan

Alkisah, sepulang dari Giri sang Patih melaporkan hasil penaklukan terhadap

Giri yang dipimpin oleh orang Cina beragama Islam bernama Setyasena.

Ia membawa senjata pedang bertangkai panjang.

Pasukannya berjumlah tiga ratus yang pandai bersilat dengan kumis panjang

berkepala gundul, berpakaian serba seperti haji.

 

Dalam berperang mereka lincah seperti belalang.

Sementara pasukan Majapahit menembaki.

Akibatnya, pasukan Giri tampak jatuh berjumpalitan tidak mampu menerima

peluru.

Senapati Setyasena menemui ajal.

 

Pasukan Giri melarikan diri ke hutan dan gunung.

Sebagian juga berlayar dan lari ke Bonang dan terus diburu oleh pasukan

Majapahit.

Sunan Giri dan Sunan Bonang yang ikut dalam perahu itu dikira melarikan diri

ke Arab dan tidak kembali ke Majapahit.

 

Maka Sang Prabu memerintahkan patih untuk mengutus ke Demak lagi, memburu

Sunan Giri dan Sunan Bonang karena Sunan Bonang telah merusak tanah

Kertosono.

Sedangkan Sunan Giri telah memberontak, tidak mau menghadap raja, bertekat

melawan dengan perang.

 

Sang Patih keluar dari hadapan Raja untuk kemudian memanggil duta yang akan

dikirim ke Demak.

Tetapi, tiba-tiba datang utusan dari Bupati Pati menyerahkan surat

terkenal dengan Menak Tanjangpura ) mengabarkan bahwa Adipati Demak Babah

Patah telah menobatkan diri sebagai Raja Demak.

 

Sedangkan yang mendorong penobatan itu adalah Sunan Bonang dan Sunan Giri.

Para Bupati di Pesisir Utara dan semua kawan yang sudah masuk Islam

mendukung.

Raja baru itu bergelar Prabu Jimbuningrat atau Sultan Syah Alam Akbar

Khalifaturrasul Amirilmukminin Tajudil Abdulhamid Khak, atau Sultan Adi

Surya Alam di Bintoro.

 

Pasukannya berjumlah tiga puluh ribu lengkap dengan senjata perang, terserah

kepada Patih cara menghadap kepada raja.

Surat dari Pati itu bertanggal 3 Maulud tahun Jimakir 1303 masa kesembilan

wuku Prabangkat.

Kyai Patih sedih sekali, menggeram sambil mengatupkan giginya.

 

Sangat heran kepada orang Islam yang tidak menyadari kebaikan sang raja.

Selanjutnya, kyai patih melapor kapada raja untuk menyampaikan isi surat

itu.

 

Mendengan laporan patih, Sang Prabu sangat terkejut.

Diam membisu, lama tak berkata.

Dalam hatinya sangat heran kepada putranya dan para Sunan yang memiliki

kemauan seperti itu

Mereka diberi kedudukan akhirnya malah memberontak dan merusak Majapahit.

 

Sang raja tak habis pikir, alasan apa yang mendasari perbuatan mereka.

Dicarinya penalaran-penalaran tetapi tidak tercapai lahir batin.

Tidak masuk akal akan perbuatan jelek mereka itu.

 

Pikiran sang raja sangat gelap.

Kesedihan itu dikiaskan bagaikan hati kerbau yang habis dimakan kutu babi

hutan.

 

Sang Prabu juga bertanya kepada sang Patih, apa alasan Adipati Demak dan

para ulama serta bupati tega melawan Majapahit.

Patih pun menjawab tak mengerti.

Ki Patih juga heren, pemikiran orang Islam ternyata tidak baik, diberi

kebaikan membalas dengan kejahatan.

 

Kemudian, Sang Prabu berkata bahwa, kejadian itu akibat kesalahannya

sendiri.

Yang meremehkan agama yang telah berlaku turun-temurun dan begitu mudah

terpikat kata-kata Putri Campa, sehingga mengizinkan para ulama menyeberkan

agama Islam.

Dari kebingungan hatinya, ia menyumpahi orang-orang Islam.

 

" Kumohonkan kepada Dewa yang Agung, balaslah kesedihan hamba.

Orang-orang Islam kelak terbaliklah agamanya, menjelma menjadi orang-orang

kucir, karena tak tahu kebaikan.

Kuberi kebaikan membalas dengan kejahatan."

 

Sabda sang raja yang berada dalam kesedihan itu disaksikan oleh jagad.

Terbukti dengan adanya suara menggeletar membelah bumi.

Terkenal sampai sekarang, ulama terbaik namanya, tengkuknya dikucir putih.

 

Tentang kedatangan musuh, yaitu santri yang akan merebut kekuasaan, Sang

Prabu meminta pertimbangan dari Patih.

Sang Prabu kecewa, mengapa hanya untuk menguasai Majapahit harus dengan cara

peperangan.

Seumpama diminta dengan cara baik-baik pun tentu akan diberikan karena Raja

telah lanjut usia.

 

Patih menjawab, lebih baik menyongsong musuh dengan pasukan secukupnya saja.

Jangan sampai merusak bala pasukan.

Patih diminta memanggil Adipati Pengging dan Adipati Pranaraga karena putra

yang ada di Majapahit belum saatnya maju berperang.

 

Setelah memerintahkan demikian, sang prabu meloloskan diri pergi ke Bali

diikuti Sabdopalon dan Nayagenggong.

Ketika memberi perintah itu, Pasukan Demak telah mengepung istana.

Maka Sang Raja segera pergi dengan terburu-buru.

 

 

 

Adipati Pengging dan Ponorogo

 

Sang Patih diperintahkan untuk memanggil adipati Pengging dan Adipati Ponorogo, karena putranya Raden Gugur di Majapahit masih kecil, belum saatnya maju perang. Setelah memberi perintah demikian, Sang Prabu kemudian pamit hendak mengungsi ke Bali. Ia diiringkan dua abdi terkasih, Sabdapalon dan Nayagenggong.

 

Ketika Sang Prabu memberi perintah demikian, wadyabala Demak sudah membuat abrisan mengepung negara, maka terburu-buru perjalanannya. Wadya Demak kemudian perang dengan pasukan Majapahit. Para Sunan sendiri yang memimpin peperangan. Patih Majapahit mengamuk di tengah peperangan. Para Bupati Nayaka Majapahit delapan orang juga ikut mengamuk. Perang itu sangat ramai. Pasukan Demak tiga puluh ribu, pasukan Majapahit hanya tiga ribu. Karena Majapahit digulung musuh yang jumlahnya sekian banyak itu, prajuritnya banyak yang tewas berguguran. Hanya Patih dan Bupati Nayaka yang mengamuk semakin maju. Setiap prajurit Demak yang diterjang pasti mati tegelempang. Putra Sang Prabu bernama Raden Lembu Pangarsa mengamuk di tengah peperangan, bertanding dengan Sunan Kudus. Ketika sedang ramai-ramainya perang tanding itu, Patih Mangkurat dari Demak meluncurkan tombaknya. Putra raja terluka dan semakin hebat mengamuk. Ia menerjang bagaikan banteng terluka, tidak ada yang ditakuti.

 

Patih Majapahit tidak mempan senjata apapun, seperti tugu baja, tidak ada senjata yang bisa menggores tubuhnya, siapa pun yang diterjang bubar berlarian, yang menghadang terjungkal mampus. Bangkai manusia tumpang tindih. Patih diberondong (peluru) dari kejauhan. Jatuhnya peluru seperti hujan jatuh di batu watu. Sunan Ngundung menghadang kemudian memedangnya tetapi tidak mempan. Sunan Ngundung balas ditombak, tewas. Patih lalu dikerubuti prajurit Demak. Pasukan Majapahit lama-lama habis. Seberapa kuat satu orang sendirian, akhirnya Patih Majapahit gugur. Tetapi kuwedane musnah dan meninggalkan suara, “Ingat-ingat orang Islam, kalian diberi kebaikan oleh rajaku tetapi membalas kejahatan, tega merusak negara Majapahit, merebut negara melakukan pembunuhan. Kelak kubalas, kuajari kalian benar salah, kutiup kepala kalian, kucukur rambut kalian bersih-bersih.”

 

Setewasnya Patih Majapahit, para Sunan kemudian masuk ke istana. Tetapi Sang Prabu sudah tidak ada, yang ada hanya Ratu Mas, yaitu putri Campa, Sang Putri diajak menyingkir ke Bonang. Para prajurit Demak kemudian masuk ke istana. Mereka merampok sampai bersih. Orang kampung tidak ada yang berani melawan. Raden Gugur yang masih kecil melarikan diri. Adipati Terung kemudian masuk ke dalam istana, membakari semua buku-buku ajaran Buddha. Orang-orang di sekeliling istana bubar, beteng dan bangsal dijaga anak buah Adipati Terung. Orang Majapahit yang tidak mau takhluk kemudian mengungsi ke gunung dan hutan-hutan. Adapun yang mau takhluk, kemudian dikumpulkan dengan orang Islam, disuruh bersyahadat. Mayat para keluarga istana dan pamong praja dikumpulkan, dikubur di sebelah tenggara istana. Kuburan tadi dinamakan Bratalaya. Menurut suatu riwayat disitu juga kuburan Raden Lembu Pangrasa.

 

Pesantren Ampelgading

Kabupaten Terung

 

Sesudah tiga hari, Sultan Demak berangkat ke Ampel. Adapun yang ditugaskan menunggu di Majapahit adalah Patih Mangkurat serta Adipati Terung. Mereka diperintahkan menjaga keamanan keadaan dan segala kemungkinan yang terjadi. Sunan Kudus menjaga di Demak menjadi wakil Sang Prabu. Di Kabupaten Terung juga dijaga ulama tiga ratus, setiap malam mereka shalat hajat serta tadarus Al Qur’an. Sebagian pasukan dan para Sunan ikut Sang Prabu ke Ampelgading. Sunan Ampel sudah wafat, hanya tinggal istrinya. Istri beliau asli dari Tuban, putra Arya Teja. Setelah wafatnya Sunan Ampel, Nyai Ageng menjadi sesepuh orang Ampel. Sang Prabu Jambuningrat sesampainya di Ampel, kemudian menghaturkan sembah kepada Nyai Ageng. Para Sunan dan para Bupati berganti-ganti menghaturkan sembah kepada Nyai Ageng. Prabu Jimbuningrat berkata bahwa dirinya baru saja menyerbu majapahit, dan melaporkan hilangnya ayahanda serta Raden Gugur. Ia juga melaporkan kematian Patih Majapahit dan berkata bahwa dirinya sudah menjadi raja seluruh tanah Jawa bergelar Senapati Jimbun. Beliau meminta restu, agar langgeng bertahta dan anak keturunannya nanti jangan ada yang memotong.

 

Nyai Ageng Ampel mendengar perkataan Prabu Jimbun, menangis seraya merangkul Sang Prabu. Hati Nyai Ageng tersayat-sayat perih. Demikian ia berkata “Cucuku, kamu dosa tiga hal. Melawan raja dan orang tuamu, serta yang memberi kedudukan sebagai bupati. Mengapa kamu tega merusak tanpa kesalahan. Apa tidak ingat kebaikan Uwa Prabu Brawijaya? Para ulama diberi kedudukan dan sudah membuahkan rizki sebagai sumber makannya, serta diberi kemudahan dan dibebaskan menyebarkan agama? Seharusnya kamu sangat berterima kasih, tapi akhirnya malah kamu balas kejahatan, kini mati hidupnya beliau pun tidak ada yang tahu.”

 

Nyai Ageng kemudian menanyai Sang Prabu, katanya, “Angger ! Aku akan bertanya kepada kamu, jawablah sebenarnya, ayahandamu yang benar itu siapa? Siapa yang mengangkat kamu menjadi raja di tanah Jawa dan siapa yang mengizinkan kamu? Apa sebabnya kamu menganiaya orang tanpa dosa?”

 

Raden Patah kemudian menjawab, bahwa Prabu Brawijaya adalah benar-benar ayahandanya yang mengangkat dirinya menjadi raja memangku tanah Jawa dan semua bupati pesisir, dan yang mengizinkan para Sunan. Mengapa negara majapahit dirusak, karena Sang Prabu Brawijaya tidak berkenan masuk agama Islam, masih mempercayai agama kafir, Buda kawak dawuk seperti kuwuk.

 

Nyai Ageng mendengar jawaban Prabu Jimbun, kemudian menjerit seraya merangkul Sang Prabu, dengan berkata, “Angger! Ketahuilah, kamu itu dosa tiga hal mestinya kamu dikutuk oleh Gusti Allah. Kamu berani melawan Raja lagi pula orang tuamu sendiri, serta orang yang memberi anugrah kepada kamu. Kamu beran-beraninya mengganggu orang tanpa dosa. Adanya Islam dan kafir siapa yang menentukan, selain hanya Gusti Allah sendiri. Orang beragama itu tidak boleh dipaksa, harus keluar dari keinginan diri sendiri. Orang yang kukuh memegang agamanya sampai mati itu utama. Apabila Gusti Allah sudah mengizinkan, tidak usah disuruh, sudah pasti dengan sendirinya memeluk agama Islam. Gusti Allah bersifat rahman, tidak memerintahkan dan tidak menghalangi kepada orang beragama. Semua ini atas kehendaknya sendiri-sendiri.

 

Gusti Allah tidak menyiksa orang kafir yang tidak bersalah, serta tidak memberi ganjaran kepada orang Islam yang bertindak tidak benar, hanya benar dan salah yang diadili dengan keadilan. Ingat-ingatlah asal-asalmu, ibu-mu Putri Cempa menyembah Pikkong, berwujud kertas atau patung batu. Kamu tidak boleh benci kepada orang yang beragama Buddha. Matamu itu berkacalah, agar tidak blero penglihatanmu, tidak tahu yang benar dan yang salah. Katanya anaknya Sang Prabu, kok tega menelan kepada ayahanda sendiri. Bisa-bisanya sampai hati merusak tata krama. Berbeda matanya orang Jawa. Orang Jawa matanya hanya satu, maka ia menjadi tahu benar dan salah, tahu yang baik dan yang buruk, pasti hormat kepada ayah, kedua kepada raja yang memberi anugrah, ia wajib dijunjung tinggi.

 

Ikhlasnya hati bakti kepada ayah, tidak berbakti kepada orang kafir, karena sudah kewajiban manusia berbakti kepada orang tuanya. Kamu aku dongengi, Wong Agung Kuparman, itu beragama Islam, punya mertua kafir, mertuanya benci kepada Wong Agung karena lain agama, mertuanya selalu mencari cara agar menantunya mati. Tetapi Wong Agung selalu hormat dan sangat menjunjung tinggi kedua orang tuanya. Ia tidak memandang orang tua dari segi kekafirannya, tetapi posisinya sebagai orangtuanya. Maka Wong Agung selalu menjunjung hormat kepaa mertuanya itu. Itulah angger yang dinamakan orang berbudi baik. Tidak seperti tekadmu, ayahanda disia-siakan, mentang-mentang kafir Buddha tidak mau berganti agama. Itu bukan patokanmu. Aku akan bertanya sekarang, apakah kamu sudah memohon kepada orang tuamu, agar beliau pindah agama? Mengapa negaranya sampai kamu rusak itu bagaimana?

 

Prabu Jimbun berkata, bahwa ia belum memohon pindah agama, sesampainya di Majapahit langsung saja mengepung. Nyai Ageng Ampel tersenyum sinis dan berkata, “Tindakanmu itu makin salah. Para Nabi di jaman kuno, ia berani kepada orang tuanya itu karena setiap hari sudah mengajak berpindah agama, bahkan sudah ditunjukkan mukjizat kepadanya, tetapi tidak berkenan. Karena setiap hari sudah dimohon agar memeluk agama Islam, tetapi ajakan tadi tidak dipikirkan, masih melestarikan agama lama, maka kemudian dimusuhi. Jika demikian caranya, meskipun melawan orang tua, lahir batin tidak salah. Tapi orang seperti kamu? Mukjizatmu apa? Apabila benar Khalifatullah berwenang mengganti agama, coba keluarkan apa mukjizatmu, aku lihat?”

 

Prabu Jimbun mengakui bahwa ia tidak memiliki mukjizat apa-apa, hanya menurut perkataan buku, katanya apabila mengislamkan orang kafir besok akan mendapat ganjaran surga. Nyai Ageng Ampel tersenyum tetapi tambah amarahnya. Kata-kata saja koq dipercayai, pun bukan buku dari leluhur. Orang mengembara kok diturut perkataanya, yang mendapat celaka ya kamu sendiri. Itu pertanda ternyata masih mentah pengetahuanmu. Berani kepada orang tua, karena keinginanmu menjadi raja, kesusahannya tidak dipikir. Kamu itu bukan santri yang tahu sopan santun, hanya mengandalkan surban putih, tetapi putihnya kuntul, yang putih hanya di luar, di dalam maerah. Ketika kakekmu masih hidup, kamu pernah berkata bila akan merusak Majapahit, kakekmu melarang. Malah berpesan dengan sungguh-sungguh jangan sampai memusuhi orang tua. Sekarang kakekmu sudah wafat, wasiatnya kamu langgar. Kamu tidak takut akibatnya? Kini kamu minta izin kepadaku, untuk menjadi raja di tanah Jawa, aku tidak berwenang mengizinkan, aku rakyat kecil dan hanya perempuan, nanti buwana balik namanya. Karena kamu yang semestinya memberi izin kepadaku, karena kamu Khalifutullah di tanah Jawa, hanya kamu sendiri yang tahu, seluruh kata-katamu lidah api. Aku sudah tuwa tiwas, sedangkan jika kamu nanti tia, akan tetap menjadi tuanya seorang raja.”

 

Nyai Ageng Ampel

 

Nyai Ageng Ampel berkata lagi, “Cucu! Kamu aku ceritakan sebuah kisah, dalam Kitab Hikayat diceritakan di tanah Mesir, Kanjeng Nabi Dawud, putranya menginginkan tahta ayahandanya. Nabi Dawud sampai mengungsi dari negara, putranya kemudian menggantikannya menjadi raja. Tidak lama kemudian Nabi Dawud bisa kembali merebut negaranya. Putranya naik kuda melarikan diri kehutan, kudanya lepas tersangkut-sangkut pepohonnan, sampa iia tersangkut tergantung di pohon. Itulah yang dinamakan hukum Allah.

 

Ada lagi cerita Sang Prabu Dewata Cengkar, ia memburu-buru tahta ayahandanya, tetapi kemudian dikutuk oleh ayahandanya kemudian menjadi raksasa, setiap hari makan manusia. Tidak lama kemudian, ada Brahmara dari tanah seberang datang ke Jawa bernama Aji Saka. Aji Saka memamerkan ilmu sulap di tanah Jawa. Orang jawa banyak yang cinta kepada aji Saka, dan benci kepada Dewata Cengkar. Ajisaka diangkat menjadi raja, Dewata Cengkar diperangi sampai terbirit-birit, tercebur ke laut, dan berubah menjadi buaya, tidak lama kemuian mati. Ada lagi cerita di Negara Lokapala juga demikian, Sang Prabu Danaraja berani kepada ayahandanya, hukumnya masih seperti yang kuceritakan tadi, semua menemui sengsara. Apa lagi seperti kamu, memusuhi ayahanda yang tanpa tata susila, kamu pasti celaka, matimu pasti masuk neraka, yang demikian itu hukum Allah”. Sang Prabu Jimbun mendengar kemarahan eyang putrinya menjadi sangat menyesal di hati, tetapi semua sudah terjadi.

 

Nyai Ageng Ampel masih meneruskan gejolak amarahnya, “Kamu itu dijerumuskan oleh para ulama dan para Bupati. Tapi kamu koq mau menjalani, yang mendapat celaka hanya kamu sendiri, lagi pula kehilangan ayah, selama hidup namamu buruk, bisa menang perang tetapi musuh orang tua raja. Karena itu bertobatlah kepada Yang Maha Kuasa, kiraku tidak bakal memperoleh pengampunan. Pertama memusuhi ayah sendiri, kedua membelot kepada Raja, ketiga merusak kebaikan dan merusak negara tanpa tahu adat. Adipati Ponorogo dan Adipati Penging pasti tidak akan menerima rusaknya Majapahit, pasti ia akan membela kepada ayahnya, itu saja sudah berat tanggunganmu.”

 

Nyai Ageng tumpah-ruah meluapkan amarahnya kepada Prabu Jimbun. Setelah itu, Sang Prabu diperintahkan kembali ke Demak, serta diperintahkan agar mencari hilangnya ayahandanya. Apabila sudah bertemu dimohon pulang kembali ke Majapahit, dan ajaklah mampir ke Ampelgading. Akan tetapi apabil tidak berkenan, jangan dipaksa, karena jika sampai marah maka ia akan mengutuk, kutukannya pasti makbul.

 

 

 

Prabu Jimbun kembali ke Demak

 

Setelah Prabu Jimbun tiba di Demak, para pengikutnya menyambutnya dengan gembira dan berpesta ria. Para santri bermain rebana dan berdzikir, mengucap syukur dan sangat gembira atas kemenangan mereka dan kepulangan Sang Prabu Jimbun atau Raden Patah. Sunan Bonang menyambut kepulangan Sang Prabu Jimbun. Sang Raja kemudian melaporkan kepada Sunan Bonang bahwa Majapahit telah jatuh, buku-buku agama Buddha sudah dibakari semua, serta melaporkan kalau ayahandanya dan Raden Gugur lolos. Patih Majapahit tewas di tengah peperangan, Putri Cempa sudah diajak menugungsi ke Bonang. Pasukan Majapahit yang sudah takhluk kemudian disuruh masuk Islam. Suanan Bonang mendengar laporan Sang Prabu Jimbun, tersenyum sambil mengangguk-angguk. Ia mengatakan peristiwa itu cocok dengan perkiraan batinnya.

 

Sang Prabu melaporkan bahwa ia telah mampir ke Ampeldenta (pesantren Ampel Gading) untuk menghadap Eyang Nyai Ageng Ampel. Kepada Eyang Nyai Ageng Ampel ia mengatakan kalau baru saja dari Majapahit, serta memohon izin bertahta menjadi raja tanah Jawa. Akan tetapi di Ampel ia malah dimarahi dan diumpat-umpat. Ia dikatakan tidak tahu membalas kebaikan Sang Prabu Brawijaya. Akhirnya ia diperintahkan supaya mencari dan mohon ampun kepada ayahandanya. Semua kemarahan Nyai Ageng Ampel dilaporkan kepada Sunan Bonang.

 

Mendengar hal itu Sunan Bonang, dalam batin merasa (sedikit,red) menyesal dan bersalah karena khilaf akan kebaikan Prabu Brawijaya. Tetapi (karena gengsi dan sudah kepalang tanggung,red.) rasa yang demikian tadi ditutupi dengan pura-pura menyalahkan Prabu Brawijaya dan Patih, karena tidak mau pindah agama Islam. Sunan Bonang mengatakan agar perintah Nyai Ageng Ampel tidak perlu dipikirkan benar, karena pertimbangan wanita itu pasti kurang sempurna, lebih baik penghancuran Majapahit dilanjutkan.

 

Jika Prabu Jimbun menuruti perintah Nyai Ampeldanta, Sunan Bonang lebih baik akan pulang ke Arab. Akhirnya Prabu Jimbun berjanji kepada Sunan Bonang untuk tidak menjalani perintah Nyai Ampel.

 

Sunan Bonang memerintahkan kepada Sang Prabu, jika ayahandanya memaksa pulang ke Majapahit, Sang Prabu diperintahkan menghadap dan meminta ampun akan semua kesalahannya. Akan tetapi bila beliau ingin bertahta lagi, jangan di tanah Jawa, karena pasti akan mengganggu orang yang pindah agama Islam. Ia disuruh bertahta di negara lain di luar Jawa.

 

Sunan Giri kemudian menyambung, agar tidak menganggu pengislaman Jawa, Prabu Brawijaya dan putranya lebih baik di tenung saja. Karena membunuh orang kafir itu tidak ada dosanya. Sunan Bonang serta Prabu Jimbun sudah mengamini pendapat Sunan Giri yang demikian tadi.

 

 

(Redaksi: Kisah selanjutnya menceritakan mengenai Sunan Kalijaga yang diutus Prabu Jimbun mencari ayahnya dan membujuknya dengan cara baik-baik, mungkin dengan pertimbangan bahwa ayahnya masih memiliki kekuatan, yaitu kedua anak lainnya Adipati Ponorogo dan Adipati Penging masih berkuasa di wilayahnya masing-masing dan kalau sampai Prabu Brawijaya berhasil sampai ke Bali, maka ia dapat meminta bantuan raja Bali untuk menyerang balik. Dari sumber lain, ditemukan Sunan Kalijaga adalah seorang petapa yang sering bertapa di sekitar sungai-sungai, dan mempunyai perangai yang halus. Secara pribadi redaksi berpendapat bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang NEGOSIATOR JUARA DUNIA!!!)

 

Ganti yang diceritakan, perjalanan Sunan Kalijaga dalam mencari Prabu Brawijaya, hanya diiringkan dua sahabat. Perjalanannya terlunta-lunta. Tiap desa dihampiri untuk mencari informasi. Perjalanan Sunan Kalijaga melewati pesisir timur Pulau Jawa, menurutkan bekas jalan-jalan yang dilalui Prabu Brawijaya.

 

Sunan Kalijaga sang negosiator ulung

 

Perjalanan Prabu Brawijaya sampailah di Blambangan, Kaena merasa lelah kemudian berhenti di pinggir mata air. Waktu itu pikiran Sang Prabu benar-benar gelap. Yang ada di hadapannya hanya abdi berdua, yaitu Nayagenggong dan Sabdapalon. Kedua abdi tadi tidak pernah bercanda, dan memikirkan peristiwa yang baru saja terjadi. Tidak lama kemudian Sunan Kalijaga berhasil menjumpainya. Sunan Kalijaga bersujud menyembah di kaki Sang Prabu. Sang Prabu kemudian bertanya kepada Sunan Kalijaga, “Sahid! Kamu datang ada apa? Apa perlunya mengikuti aku?”

 

Sunan Kalijaga berkata, “Hamba diutus putra Paduka, untuk mencari dan menghaturkan sembah sujud kepada Paduka dimanapun bertemu. Beliau memohon ampul atas kekhilafannya, sampai lancang berani merebut tahta Paduka, karena terlena oleh darah mudanya yang tidak tahu tata krama ingin menduduki tahta memerintah negeri, disembah para bupati. Sekarang putra Paduka sangat merasa bersalah. Adapun ayahanda Raja Agung yang menaikkan dan memberi derajat Adipati di Demak, tak mungkin bisa membalas kebajikan Paduka, Kini putra Paduka ingat, bahwa Paduka lolos dari istana tidak karuan dimana tinggalnya. Karena itu ptra Paduka merasa pasti akan mendapat kutukan Tuhan. Karena itulah hambah yang lemah ini diutus yntuk mencari dimana Paduka berada. Jika bertemu mohon kembali pulang ke Majapahit, tetaplah menjadi raja seperti sedia kala, memangku mahligai istana dijunjung para punggawa, menjadi pusaka dan pedoman yang dijunjung tinggi para anak cucu dan para sanak keluarga, dihormati dan dimintai restu keselamatan semua yang di bumi. Jika Paduka berkenan pulang, putra Paduka akan menyerahkan tahta Paduka Raja. Putra Paduka menyerahkan hidup dan mati. Itu pun jika Paduka berkenan. Putra Paduka hanya memohon ampunan Paduka atas kekhilafan dan memohon tetap sebagai Adipati Demak saja. Adapun apabila Paduka tidak berkenan memegang tahta lagi, Paduka inginkan beristirahat dimana, menurut kesenangan Paduka, di gunung mana Paduka ingin tinggal, putra Paduka memberi busana dan makanan untuk Paduka, tetapi memohon pusaka Kraton d tanah Jawa, diminta dengan tulus.”

 

Sang Prabu Brawijaya bersabda, “Aku sudah dengar kata-katamu, Sahid! Tetapi aku tidak gagas! Aku sudah muak bicara dengan santri! Mereka bicara dengan mata tujuh, lamis semua, maka blero matanya! Menunduk di muka tetapi memukul di belakang. Kata-katanya hanya manis di bibir, batinnya meraup pasir ditaburkan ke mata, agar buta mataku ini. Dulu-dulu aku beri hati, tapi balasannya seperti kenyng buntut! Apa coba salahku? Mengapa negaraku dirusak tanpa kesalahan? Tanpa adat dan tata cara manusia, mengajak perang tanpa tantangan! Apakah mereka memakai tatanan babi, lupa dengan aturan manusia yang utama!”

 

Setelah mendengar bersabda Sag Prabu demikian, Sunan Kalijaga meraasa sangat bersalah karena telah ikut menyerang Majapahit. Ia menarik nafas dalam dan sangat menyesal. Namun yang semua telah terjadi. Maka kemudian ia berkata lembut, “Mudah-mudahan kemarahan Paduka kepada putra Paduka, menjadi jimat yang dipegang erat, diikat dipucuk rambut, dimasukkan dalam ubun-ubun, menambahi cahaya nubuwat yang bening, untuk keselamatan putra cucu Paduka semua. Karena semua ytelah terjadi, apalagi yang dimohon lagi, kecuali hanya ampunan Paduka. Sekarang paduka hendak pergi ke mana?”

 

Sang Prabu Brawijaya berkata, “Sekarang aku akan ke Pulau Bali, bertemu dengan yayi Prabu Dewa Agung di Kelungkung. Aku akan beri tahu tingkah si Patah, menyia-nyiakan orang tua tanpa dosa, dan hendak kuminta menggalang para raja sekitar Jawa untuk mengambil kembali tahta Majapahit. Adipati Palembang akan kuberi tahu bahwa kedua anaknya sesampai di tanah Jawa yang aku angkat menjadi Bupati, tetapi tidak tahu aturan. Ia berani memusuhi ayah dan rajanya. Aku akan minta kerelaannya untuk aku bunuh kedua anaknya sekaligus, sebab pertama durhaka kepada ayah dan kedua kepada raja. Aku juga hendak memberitahu kepada Hongte di Cina, bahwa putrinya yang menjadi istriku punya anak laki-laki satu, tetapi tidak tahu jalan, berani durhaka kepada ayah raja. Ia juga kuminta kerelaan cucunya hendak aku bunuh, aku minta bantuan prajurit Cina untuk perang. Akan kuminta agar datang di negeri Bali. Apabila sudah siap semua prajurit, serta ingat kepada kebaikanku, dan punya belas kasih kepada orang tua ini, pasti akan datang di Bali siap dengan perlengkapan perang. Aku ajak menyerang tanah Jawa merebut istanaku. Biarlah terjadi perang besar ayah melawan anak. Aku tidak malu, karena aku tidak memulai kejahatan dan meninggalkan tata cara yang mulia.”

 

Sunan Kalijaga sangat prihatin. Ia berkata dalam hati, “Tidak salah dengan dugaan Nyai Ageng Ampelgading, bahwa Eyang Bungkuk masih gagah mengangkangi negara, tidak tahu diri, kulit kisut punggung wungkuk. Jika beliau dibiarkan sampai menyeberang ke Pulau Bali, pasti akan ada perang besar dan pasukan Demak pasti kalah karena dalam posisi salah, memusuhi raja dan bapa, ketiga pemberi anugerah, Sudah pasti orang jawa yang belum Islam akan membela raja tua, bersiaga mengangkat senjata. Pasti akan kalah orang Islam tertumpas dalam peperangan.”

 

Akhirnya Sunan Kalijaga berkata pelan, “Aduh Gusti Prabu! Apabila Paduka nanti tiba di Bali, kemudian memanggil para raja, pasti akan terjadi perang bear. Apakah tidak sayang Negeri Jawa rusak. Sudah dapat dipastikan putra Paduka yang akan celaka, kemudian Paduka bertahta kembali menjadi raja, tapi tidak lama kemudian lengser keprabon. Tahta Jawa lalu diambil oleh bukan darah keturunan Paduka. Jika terjadi demikian ibarat serigala berbut bangkai, yang berkelahi terus berkelahi hingga tewas dan semua daging dimakan serigala lainnya.”

 

“Ini semua kehendak Dewata Yang Maha Lebih. Aku ini raja binatara, menepati sumpah sejati, tidak memakai dua mata, hanya menepati satu kebenaran, menurut Hukum dan Undang-Undang para leluhur. Seumpamanya si Patah menganggap aku sebagai bapaknya, lalu ingin menjadi raja, diminta dengan baik-baik, istana tana Jawa ini akan kuberikan dengan baik-baik pula. Aku sudah tua renta, sudah kenyang menjadi raja, menerima menjadi pendeta bertafakur di gunung. Sedangkan si Patah meng-aniaya kepadaku. Pastilah aku tidak rela tanah Jawa dirajainya. Bagaimana pertanggungjawabanku kepada rakyatku di belakang hari nanti?”

 

Mendengar kemarahan Sang Prabu yang tak tertahankan lagi, Sunan Kalijaga merasa tidak bisa meredakan lagi, maka kemudian beliau menyembah kaki Sang Prabu sambil menyerahkan kerisnya dengan berkata, apabila Sang Prabu tidak bersedia mengikuti sarannya, maka ia mohon agar dibunuh saja, karena akan malu mengetahui peristiwa yang menjijikkan itu.

 

Sang Prabu melihat tingkah Sunan Kalijaga yang demikian tadi, hatinya tersentuh juga. Sampai lama beliau tidak berkata selalu mengambil nafas dalam-dalam dengan meneteskan air mata. Berat sabdanya, “Sahid! Duduklah dahulu. Kupikirkan baik-baik, kupertimbangkan saranmu, benar dan salahnya, baik dan buruknya, karena aku khawatir apabila kata-katamu itu bohong saja. Ketahuilah Sahid! Seumpama aku pulang ke Majapahit, si patah menghadap kepadaku, bencinya tidak bisa sembuh karena punya ayah Buda kawak kafir kufur. Lain hari lupa, aku kemudian ditangkap dikebiri, disuruh menunggu pintu belakang. Pagi sore dibokongi sembahyang, apabila tidak tahu kemudian dicuci di kolam digosok dengan ilalang kering.”

 

Sang Prabu mengeluh kepada Sunan Kalijaga, “Coba pikirkanlah, Sahid! Alangkah sedih hatiku, orang sudah tua-renta, lemah tidak berdaya koq akan direndam dalam air.” Sunan Kalijaga memendam senyum (kemenangan,red ) dan berkata, “Mustahil jika demikian, besok hamba yang tanggung, hamba yakin tidak akan tega putra Paduka memperlakukan sia-sia kepada Paduka. Akan halnya masalah agama hanya terserah sekehendak Paduka, namun lebih baik jika Paduka berkenan berganti syariat rasul, dan mengucapkan asma Allah. Akan tetapi jika Paduka tidak berkenan itu tidak masalah. Toh hanya soal agama. Pedoman orang Islam itu syahadat, meskipun salat dingklak-dingkluk jika belum paham syahadat itu juga tetap kafir namanya.”

 

PERDEBATAN TEOLOGIS PRABU BRAWIJAYA

 

Sang Prabu berkata, “Syahadat itu seperti apa, aku koq belum tahu, coba ucapkan biar aku dengarkan “ Sunan Kalijaga kemudian mengucapkan syahadat, asyhadu ala ilaha ilallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu utusan Allah. “

 

Sunan Kalijaga berkata kepada Sang Prabu, “Manusia yang menyembah kepada angan-angan saja tapi tidak tahu sifat-Nya maka ia tetap kafir, dan manusia yang menyembah kepada sesuatu yang kelihatan mata, itu menyembah berhala namanya, maka manusia itu perlu mengerti secara lahir dan batin. Manusia mengucap itu harus paham kepada apa yang diucapkan. Adapun maksud Nabi Muhammad Rasulullah adalah itu Muhammad itu makam kuburan. Jadi badan manusia itu tempatnya sekalian rasa yang memuji badan sendiri, tidak memuji Muhammad di Arab. Badan manusia itu bayangan Dzat Tuhan. Badan jasmani manusia adalah letak rasa. Rasul adalah rasa kang nusuli. Rasa termasuk lesan, rasul naik ke surga, lullah, luluh menjadi lembut. Disebut Rasulullah itu rasa ala ganda salah. Diringkas menjadi satu Muhammad Rasulullah. Yang pertama pengetahuan badan, kedua tahu makanan. Kewajiban manusia menghayati rasa, rasa dan makanan menjadi sebutan Muhammad Rasulullah, maka sembahyang yang berbunyi ushali itu artinya memahami asalnya. Ada pun raga manusia itu asalnya dari ruh idhafi, ruh Muhamad Rasul, artinya Rasul rasa, keluarnya rasa hidup, keluar dari badan yang terbuka, karena asyhadu alla, jika tidak mengetahui artinya syahadat, tidak tahu rukun Islam maka tidak akan mengerti awal kejadian.”

 

Sunan Kalijaga berkata banyak-banyak sampai Prabu Brawijaya berkenan pindah Islam, setelah itu minta potong rambut kepada Sunan Kalijaga, akan tetapi rambutnya tidak mempan digunting. Sunan Kalijaga lantas berkata, Sang Prabu dimohon Islam lahir batin, karena apabil hanya lahir saja, rambutnya tidak mempan digunting. Sang Prabu kemudian berkata kalau sudah lahir batin, maka rambutnya bisa dipotong.

__________________

 

 

Perdebatan dengan Sabdapalon dan Nayageggong

Sang Prabu setelah potong rambut kemudian berkata kepada Sabdapalon dan Nayagenggong, “Kamu berdua kuberitahu mulai hari ini aku meninggalkan agama Buddha dan memeluk agama Islam. Aku sudah menyebut nama Allah yang sejati. Kalau kalian mau, kalian berdua kuajak pindah agama rasul dan meninggalkan agama Buddha.”

 

Sabdapalon berkata dengan sedih (shock berat), “Hamba ini Ratu Dang Hyang yang menjaga tanah Jawa, Siapa yang bertahta menjadi asuhan hamba. Mulai dari leluhur Paduka dahulu, Sang Wiku Manumanasa, Sakutrem dan Bambang Sakri, turun-temurun sampai sekarang. Hamba mengasuh penurun raja-raja Jawa. Hamba jika ingin tidur sampai 200 tahun. Selama hamba tidur selalu ada peperangan saudara musuh saudara, yang nakal membunuh manusia bangsanya sendiri. Sampai sekarang umur hamba sudah 2000 lebih 3 tahun dalam mengasuh raja-raja Jawa, tidak ada yang berubah agamanya, sejak pertama menempati agama Buddha, Baru Paduka yang berani meninggalkan pedoman luhur Jawa. Jawa artinya tahu. Mau menerima berarti Jawan. Kalau hanya ikut-ikutan, akan membuat celaka muksa Paduka kelak,” Kata Wikutama yang kemudian disambut halilintar bersahutan.

 

(Redaksi: Menurut ajaran Buddha mengenal adanya reinkarnasi, jadi Sabdapalon ini telah berkali-kali bereinkarnasi dan selalu menjadi seorang patih di tanah Jawa. Bandingkan dengan reinkarnasi dari para Lama di Tibet)

 

Prabu Brawijaya disindir oleh Dewata, karena mau masuk agama Islam, yaitu dengan perwujudan keadaan di dunia ditambah tiga hal: (1) rumput Jawan, (2) padi Randanunut, dan (3) padi Mriyi.

 

Sang Prabu bertanya, “Bagaimana niatanmu, mau apa tidak meninggalkan agama Buddha masuk agama Rasul, lalu menyebut Nabi Muhammad Rasullalah dan nama Allah Yang Sejati?”

 

Sabdopalon berkata dengan sedih (putus asa), “Paduka masuklah sendiri. Hamba tidak tega melihat watak sia-sia, seperti manusia Arab itu. Menginjak-injak hukum, menginjak-injak tatanan. Jika hamba pindah agama, pasti akan celaka muksa hamba kelak. Yang mengatakan mulia itu kan orang Arab dan orang Islam semua, memuji diri sendiri. Kalau hamba mengatakan kurang ajar, memuji kebaikan tetangga mencelakai diri sendiri. Hamba suka agama lama menyebut Dewa Yang Maha Lebih. Dunia itu tubuh Dewata yang bersifat budi dan hawa, sudah menjadi kewajiban manusia itu menurut budi kehendaknya, menjadi tuntas dan tidak mengecewakan, jika menyebut Nabi Muhammad Rasulullah, artinya Muhammad itu makaman kubur, kubur rasa yang salah, hanya men-Tuhan-kan badan jasmani, hanya mementingkan rasa enak, tidak ingat karma dibelakang. Maka nama Muhammad adalah tempat kuburan sekalian rasa. Ruh idafi artinya tubuh, jika sudah rusak kembali kepada asalnya lagi. Prabu Brawijaya nanti akan pulang kemana. Adam itu sama dengan Hyang Ibrahm, arthinya kebrahen ketika hidupnya, tidak mendapatkan rasa yang benar. Tetapi bangunnya rasa yang berwujud badan dinamai Muhammadun, tempat kurubran rasa. Jasa budi menjadi sifat manusia. Jika diambil Yang Maha Kuasa, tubuh Paduka sifatnya jadi dengan sendirinya. Orang tua tidak membuat, maka dinamai anak, karena adanya dengan sendirinya, jadinya atas suatu yang ghaib, atas kehendak Lata wal Hujwa, yang meliputi wujud, wujudi sendiri, rusak-rusaknya sendiri, jika diambil oleh Yang Maha Kuasa, hanya tinggal rasa dan amal yang Paduka bawa ke mana saja. Jika nista menjadi setan yang menjaga suatu tempat. Hanya menunggui daging basi yang sudah luluh menjadi tanah. Demikian tadi tidak ada perlunya. Demikian itu karena kurang budi dan pengetahuannya. Ketika hidupnya belum makan buah pohon pengetahuan dan buah pohon budi. Pilih mati menjadi setan, menunggu batu mengharap-harap manusia mengirim sajian dan selamatan. Kelak meninggalkan mujizat Rahmat memberi kutukan kiamat kepada anak cucunya yang tinggal. Manusia mati tidak dalam aturan raja yang sifatnya lahiriah. Sukma pisah dengan budi, jika tekadnya baik akan menerima kemuliaan. Akan tetapi jika tekadnya buruk akan menerima siksaan. Coba Paduka pikir kata hamba itu!”

 

Prabu berkata “Kembali kepada asalnya, asal Nur bali kepada Nur”.

 

Sabdapalon bertutur “Itu pengetahuan manusia yang bingung, hidupnya merugi, tidak punya pengetahuan ingat, belum menghayati buah pengetahuan dan budi, asal satu mendapat satu. Itu bukan mati yang utama. Mati yang utama itu sewu satus telung puluh. Artinya satus itu putus, telu itu tilas, puluh itu pulih, wujud kembali, wujudnya rusak, tetapi yang rusak hanya yang berasal dari ruh idhafi lapisan, bulan surup pasti dari mana asalnya mulai menjadi manusia. Surup artinya sumurup purwa madya wasana, menepati kedudukan manusia.”

 

Sang Prabu menjawab, “Ciptaku menempel pada orang yang lebih.”

 

Sabdopalon berkata, “Itu manusia tersesat,seperti kemladeyan menempel di pepohonan besar, tidak punya kemuliaan sendiri hanya numpang. Itu bukan mati yang utama. Tapi matinya manusia nista, sukanya hanya menempel, ikut-ikutan, tidak memiliki sendiri, jika diusir kemudian gentayangan menjadi kuntilanak, kemudian menempel kepada awal mulanya lagi.”

 

Sang Prabu berkata lagi, “Aku akan kembali kepada yang suwung, kekosongan, ketika aku melum mewujud apa-apa, demikianlah tujuan kematianku kelak.”

 

“Itu matinya manusia tidak berguna, tidak punya iman dan ilmu, ketika hidupnya seperti hewan, hanya makan, minum, dan tidur. Demikian itu hanya bisa gemuk kaya daging. Penting minum dan kencing saja, hilang makna hidup dalam mati.”

 

Sang Prabu, “Aku menunggui tempat kubur, apabila sudah hancur luluh menjadi debu.”

 

Sabdopalon menyambung, “Itulah matinya manusia bodoh, menjadi setan kuburan, menunggui daging di kuburan, daging yang sudah luluh menjadi tanah, tidak mengerti berganti ruh idhafi baru. Itulah manusia bodoh, ketahuliah. Terima kasih!”

 

Sang Prabu berkata, “Aku akan muksa dengan ragaku.”

 

Sabdopalon tersenyum, “Kalau orang Islam terang tidak bisa muksa, tidak mampu meringkas makan badannya, gemuk kebanyakan daging. Manusia mati muksa itu celaka, karena mati tetapi tidak meninggalkan jasad. Tidak bersyahadat, tidak mati dan tidak hidup, tidak bisa menjadi ruh idhafi baru, hanya menjadi gunungan demit.”

 

Sang Prabu, “Aku tidak punya kehendak apa-apa, tidak bisa memilih, terserah Yang Maha Kuasa.”

 

Sabdopalon, “Paduka meninggalkan sifat tidak merasa sebagai titah yang terpuji, meninggalkan kewajiban sebagai manusia. Manusia diwenangkan untuk menolak atau memilih. Jika sudah menerima akan mati, sudah tidak perlu mencari ilmu kemuliaan mati.”

 

Sang Prabu, “Keinginanku kembali ke akhirat, masuk surga menghadap Yang Maha Kuasa.”

 

Sabdopalon berkata, “Akhirat, surga, sudah Paduka kemana-mana, dunia manusia itu sudah menguasai alam kecil dalam bear. Paduka akan pergi ke akhirat mana? Apa tidak tersesat? Padahal akhirat itu artinya melarat, dimana-mana ada akhirat. Bila mau hamba ingatkan, jangan sampai Paduka mendapat kemelaratan seperti dalam pengadilan negara. Jika salah menjawabnya tentu dihukum, ditangkap, dipaksa kerja berat dan tanpa menerima upah. Masuk akhirat Nusa Srenggi. Nusa artinya anusia sreng artinya berat sekali, enggi artinya kerja.

 

Jadi maknanya manusia dipaksa bekerja untuk Ratu Nusa Srenggi. Apa tidak celaka, manusia hidup di dunia demikian tadi, sekeluarganya hanya mendapat beras sekojong tanpa daging, sambal, sayur. Itu perumpamaan akhirat yang kelihatan nyata. Jika akhirat manusia mati malah lebih dari itu, Paduka jangan sampai pulang ke akhirat, jangan sampai masuk ke surga, malah tersesat, banyak binatang yang mengganggu, semua tidur berselimut tanah, hidupnya berkerja dengan paksaan, tidak salah dipaksa.

 

Paduka jangan sampai menghadap Gusti Allah, karena Gusti Allah itu tidak berwujud tidak berbentuk. Wujudnya hanya asma, meliputi dunia dan akhirat, Paduka belum kenal, kenalnya hanya seperti kenalnya cahaya bintang dan rembulan. Bertemunya cahaya menyala menjadi satu, tidak pisah tidak kumpul, jauhnya tanpa batasan, dekat tidak bertemu. Saya tidak tahan dekat apalagi Paduka, Kanjenga Nabi Musa toh tidak tahan melihat Gusti Allah. Maka Allah tidak kelihatan, hanya Dzatnya yang meliputi semua makhluk. Paduka bibit ruhani, bukan jenis malaikat. Manusia raganya berasal dari nutfah, menghadap Hyang Lata wal Hujwa. Jika sudah lama, minta yang baru, tidak bolak-balik. Itulah mati hidup. Orang yang hidup adalah jika nafasnya masih berjalan, hidup yang langgeng, tidak berubah tidak bergeser, yang mati hanya raganya, tidak merasakan kenikmatan, maka bagi manusia Buda, jika raganya sudah tua, sukmanya pun keluar minta ganti yang baik, melebihi yang sudah tua.Nutfah jangan sampai berubah dari dunianya. Dunia manusia itu langgeng, tidak berubah-ubah, yang berubah itu tempat rasa dan raga yang berasal dari ruh idhafi.

Prabu Brawijaya itu tidak muda tidak tua, tetapi langgeng berada di tengah dunianya, berjalan tidak berubah dari tempatnya di gua hasrat cipta yang hening. Bawalah bekalmu, bekal untuk makan raga. Apapun milik kita akan hilang, berkumpul dan berpisah. Denyut jantung sebelah kiri adalah rasa, cipta letaknya di langit-langit mulut. Itu akhir pengetahuan. Pengetahuan manusia beragama Buda. Ruh berjalan lewat langit-langit mulut, berhenti di kerongkongan, keluar lewat kemaluan, hanyut dalam lautan rahmat, kemudian masuk ke gua garbha perempuan. Itulah jatuhnya nikmat di bumi rahmat. Di situ budi membuat istana baitullah yang mulia, terjadi lewat sabda kun fayakun. Di tengah rahim ibu itu takdir manusia ditentukan, rizkinya digariskan, umurnya juga dipastikan, tidak bisa dirubah, seperti tertulis dalam Lauh Mahfudz. Keberuntungan dan kematiannya tergantung pada nalar dan pengetahuan, yang kurang ikhtiarnya akan kurang beruntung pula.

 

Awal mula Kiblat empat

Awal mula kiblat empat, yaitu timur (Wetan) barat (Kulon) selatan(Kidul) dan utara (Lor) adalah demikian. Wetan artinya wiwitan asal manusia mewujud; kulon artinya bapa kelonan; kidul artinya wstri didudul di tengah perutnya; lor artinya lahirnya jabang bayi. Tanggal pertama purnama, tarik sekali tenunan sudah selesai. Artinya pur: jumbuh, na: ana wujud; ma: madep kepada wujud. Jumbuh itu artinya lengkap, serba ada, menguasai alam besar kecil, tanggal manusia, lahir dari ibunya, bersama dengan saudaranya kakang mbarep (kakak tertua) adi ragil (adik terkecil). Kakang mbarep itu kawah, adi itu ari-ari. Saudara ghaib yang lahir bersamaan, menjaga hidupnya selama matahari tetap terbit di dunia, berupa cahaya, isinya ingat semuanya. Siang malam jangan khawatir kepada semua rupa, yang ingat semuanya, surup, dan tanggalnya pun sudah jelas, waktu dulu, sekarang atau besok, itu pengetahuan manusia Jawa yang beragama Buddha.

Raga itu diibaratkan perahu, sedangkan sukma adalah orang yang ada di atas perahu tadi, yang menunjukkan tujuannya. Jika perahunya berjalan salah arah, akhirnya perahu pecah, manusia rebah. Maka harus bertujua, senyampang perahu masih berjalan, jika tidak bertujuan hidupnya, dan matinya tidak akan bisa sampai tujuan, menepati kemanusiaannya. Jika perahu rusak maka akan pisah dengan orangnya. Artinya sukma juga pisah dengan budi, itu namanya syahadat, pisahnya kawula dengan Gusti. Sah artinya pisah dengan Dzat Tuhan, jika sudah pisah raga dan sukma, budi kemudian berganti baitullah, nafas memuji kepada Gusti.

Jika pisah sukma dan budi, maka manusia harus yang waspada, ingatlah asal-usul manusia, dan wajib meminta kepada Tuhan baitullah yang baru, yang lebih baik dari yang lama. Raga manusia itu namanya baitullah itu perahu buatan Allah, terjadi dari sabda kun fayakun. Jika perahu manusia Jawa bisa berganti baitullah lagi yang lebih baik, perahu orang Islam hidupnya tinggal rasa, perahunya sudah hancur. Jika suksma itu mati di alam dunia kosong, tidak ada manusia. Manusia hidup di dunia dari muda sampai tua. Meskupun suksma manusia, tetapi jika tekadnya melenceng, matinya tersesat menjadi kuwuk, meskupun sukmanya hewan, tetapi bisa menjelma menjadi manusia.

Ketika Batara Wisnu bertahta di Medang Kasapta, binatang hutan dan makhluk halus dicipta menjadi manusia, menjadi rakyat Sang Raja. Ketika Eyang Paduka Prabu Palasara bertahta di Gajahoya, binatang hutan dan makhluk halus juga dicipta menjadi manusia. Maka bau manusia satu dan yang lainnya berbeda-beda, baunya seperti ketika masih menjadi hewan. Serat Tapak Hyang menyebut Sastrajendra Hayuningrat, terjadi dari sabda kun, dan menyebut jituok artinya hanya puji tok.

Dewa yang membuat cahaya bersinar meliputi badan. Cahya artinya incengan aneng cengelmu. Jiling itu puji eling kepada Gusti. Punuk artinya panakna. Timbangan artinya salang. Pundak itu panduk, hidup di dunia mencari pengetahuan dengan buah kuldi, jika beroleh buah kuldi banyak, beruntungnya kaya daging, apabila beroleh buah pengetahuan banyak, bisa untuk bekal hidup, hidup langgeng yang tidak bisa mati. Tepak artinya tepa-tapa-nira, Walikat, walikaning urip. Ula-ula, ulatana, laleren gegermu kang nggligir. Sungsum artinya sungsungen. Labung, waktu Dewa menyambung umur, alam manusia itu sampungan, ingat hidup mati.

Lempeng kiwa tengen artinya tekad yang lahir batin, purwa benar dan salah, baik dan buruk. Mata artinya lihatlah batin satu, yang lurus kiblatmu, keblat utara benar satu. Tengen artinya tengenen kang terang, di dunia hanya sekedar memakai raga, tidak membuat tidak memakai. Kiwa artinya, raga iki isi hawa kekajengan, tidak wenang mengukuhi mati. Demikian itu bunyi serat tadi. Jika Paduka mencela, siapa yang membuat raga? Siapa yang memberi nama? Hanya Lata wal Hujwa, jika Paduka mencaci, Paduka tetap kafir, cela mati Paduka, tidak percaya kepada takdirGusti, dan murtad kepada leluhur Jawa semua, menempel pada besi, kayu batu, menjadi iblis menunggu tanah. Jika Paduka tidak bisa membaca sasmita yang ada di badan manusia, mati Paduka tersesat seperti kuwuk. Adapun jika bisa membaca sasmita yang ada pada raga tadi, dari manusia menjadi manusia. Disebut dalam Serat Anbiya, Kanjeng Nabi Musa waktu dahulu manusia yang mati di kubur, kemudian bangun lagi, hidupnya ganti ruh baru, ganti tempat baru.

 

Tuhan yang Sejati

Jika Paduka memeluk agama Islam, manusia Jawa tentu kemudian Islam semua. Badan halus hamba sudah tercakup dan manunggal menjadi tunggal, lahir batin, jadi tinggal kehendak hamba saja. Adam atau wujud bisa sama, jika saya ingin mewujud, itulah wujud hamba, kehendak Adam, bisa hilang seketika. Bisa mewujud dan bisa menghilang seketika. Raga hamba itu sifat Dewa, badan hamba seluruhnya punya nama sendiri-sendiri. Coba Paduka tunjuk, badan Sabdapalon. Semua sudah jelas, jelas sampai tidak kelihatan Sabdopalon, tinggal asma meliputi badan, tidak muda tidak tua, tidak mati tidak hidup. Hidupnya meliputi dalam matinya. Adapun matinya meliputi dalam hidupnya, langgeng selamanya.

 

Sang Prabu bertanya, “Di mana Tuhan yang Sejati?”

Sabdopalon berkata, “ Tidak jauh tidak dekat, Paduka bayangannya. Paduka wujud sifat suksma. Sejati tunggal budi, hawa, dan badan. Tiga-tiganya itu satu, tidak terpisah, tetapi juga tidak berkumpul. Paduka itu raja mulia tenti tidak akan khilaf kepada kata-kata hamba ini.”

 

“Apa kamu tidak mau masuk agama Islam?” tanya Prabu

Sabdopalon berkata dengan sedih, “Ikut agama lama, kepada agama baru tidak! Kenapa Paduka berganti agama tidak bertanya hamba? Apakah Paduka lupa nama hamba, Sabdapalon? Sabda artinya kata-kata, Palon kayu pengancing kandang. Naya artinya pandangan, Genggong artinya langgeng tidak berubah. Jadi bicara hamba itu, bisa untuk pedoman orang tanah Jawa, langgeng selamanya.

 

“Bagaimana ini, aku sudah terlanjur masuk agama Islam, sudah disaksikan Sahid, aku tidak boleh kembali kepada agama Buda lagi, aku malu apabila ditertawakan bumi langit.”

 

“Iya sudah, silahkan Paduka jalani sendiri, hamba tidak ikut-ikutan.”

 

Sunan Kalijaga kemudian berkata kepada Sang Prabu, yang isinya jangan memikirkan yang tidak-tidak, karena agama Islam itu sangat mulia. Ia akan menciptakan air yang di sumber sebagai bukti, lihat bagaimana baunya. Jika air tadi bisa berbau wangi, itu pertanda bahwa Sang Prabu sudah mantap kepada agama Rasul, tetapi apabila baunya tidak wangi, itu pertanda jika Sang Prabu masih berpikir Buda.

Sunan Kalijaga kemudian mengheningkan cipta. Seketika air sumber menjadi berbau wangi. Sunan Kalijaga berkata kepada Sang Prabu, seperti yang sudah dikatakan, bahwa Sang Prabu nyata sudah mantap kepada agama Rasul, karena air sumber baunya wangi.

Sabdopalon berkata kepada Sang Prabu, “Itu kesaktian apa? Kesaktian kencing hampa kemarin sore dipamerkan kepada hamba. Seperti anak-anak, jika hamba melawan kencing hamba sendiri. Paduka dijerumuskan, hendak menjadi jawan, suka menurut ikut-ikutan, tanpa guna hamba asuh. Hamba wirang kepada bumi langit, malu mengasuh manusia tolol, hamba hendak mencari asuhan yang satu mata. Hamba menyesal telah mengasuh Paduka. Jika hamba mau mengeluarkan kesaktian, air kencing hamba, kentut sekali saja, sudah wangi, Jika paduka tidak percaya, yang disebut pedoman Jawa, yang bernama Manik Maya itu hamba, yang membuat kawah air panas di atas Gunung Mahameru itu semua hamba, Adikku Batara Guru hanya mengizinkan saja. Pada waktu dahulu tanah Jawa gonjang-ganjing, besarnya api di bawah tanah. Gunung-gunung hamba kentuti. Puncaknya pun kemudian berlubang, apinya banyak yang keluar, maka tanah Jawa keudian tidak bergoyang, maka gunung-gunung tinggi puncaknya, keluar apinya serta ada kawahnya, berisi air panas dan air tawar. Itu hamba yang membuat. Semua tadi atas kehendak Lata wal Hujwa, yang membuat bumi dan langit. Apa cacadnya agama Buda, manusia bisa memohon sendiri kepada Yang Maha Kuasa. Sungguh jika sudah berganti agama Islam, meninggalkan agama Buda, keturunan Paduka akan celaka, Jawa tinggal Jawan, artinya hilang, suka ikut bangsa lain. Besok tentu diperintah oleh orang Jawa yang mengerti.

Coba Paduka saksikan, bulan depan bulan tidak kelihatan, biji mati tidak tumbuh, ditolak oleh Dewa. Walaupun tumbuh kecil saja, hanya untuk makanan burung, padi seperti kerikil, karena paduka yang salah, suka menyembah batu. Paduka saksikan besok tanah Jawa berubah udaranya, tambah panas jarang hujan. Berkurang hasil bumi, banyak manusia suka menipu. Berani bertindak nista dan suka bersumpah, hujan salah musim, membuat bingung para petani. Sejak hari ini hujan sudah berkurang, sebagai hukuman banyak manusia berganti agama. Besok apabila sudah bertaubat, ingat kepada agama Buda lagi, dan kembali mau makan buah pengetahuan, Dewa kemudian memaafkan, hujan kembali seperti jaman Buda.”

__________________

 

 

 

Tuhan yang Sejati

Jika Paduka memeluk agama Islam, manusia Jawa tentu kemudian Islam semua. Badan halus hamba sudah tercakup dan manunggal menjadi tunggal, lahir batin, jadi tinggal kehendak hamba saja. Adam atau wujud bisa sama, jika saya ingin mewujud, itulah wujud hamba, kehendak Adam, bisa hilang seketika. Bisa mewujud dan bisa menghilang seketika. Raga hamba itu sifat Dewa, badan hamba seluruhnya punya nama sendiri-sendiri. Coba Paduka tunjuk, badan Sabdapalon. Semua sudah jelas, jelas sampai tidak kelihatan Sabdopalon, tinggal asma meliputi badan, tidak muda tidak tua, tidak mati tidak hidup. Hidupnya meliputi dalam matinya. Adapun matinya meliputi dalam hidupnya, langgeng selamanya.

 

Sang Prabu bertanya, “Di mana Tuhan yang Sejati?”

Sabdopalon berkata, “ Tidak jauh tidak dekat, Paduka bayangannya. Paduka wujud sifat suksma. Sejati tunggal budi, hawa, dan badan. Tiga-tiganya itu satu, tidak terpisah, tetapi juga tidak berkumpul. Paduka itu raja mulia tenti tidak akan khilaf kepada kata-kata hamba ini.”

 

“Apa kamu tidak mau masuk agama Islam?” tanya Prabu

Sabdopalon berkata dengan sedih, “Ikut agama lama, kepada agama baru tidak! Kenapa Paduka berganti agama tidak bertanya hamba? Apakah Paduka lupa nama hamba, Sabdapalon? Sabda artinya kata-kata, Palon kayu pengancing kandang. Naya artinya pandangan, Genggong artinya langgeng tidak berubah. Jadi bicara hamba itu, bisa untuk pedoman orang tanah Jawa, langgeng selamanya.

 

“Bagaimana ini, aku sudah terlanjur masuk agama Islam, sudah disaksikan Sahid, aku tidak boleh kembali kepada agama Buddha lagi, aku malu apabila ditertawakan bumi langit.”

 

“Iya sudah, silahkan Paduka jalani sendiri, hamba tidak ikut-ikutan.”

 

Sunan Kalijaga kemudian berkata kepada Sang Prabu, yang isinya jangan memikirkan yang tidak-tidak, karena agama Islam itu sangat mulia. Ia akan menciptakan air yang di sumber sebagai bukti, lihat bagaimana baunya. Jika air tadi bisa berbau wangi, itu pertanda bahwa Sang Prabu sudah mantap kepada agama Rasul, tetapi apabila baunya tidak wangi, itu pertanda jika Sang Prabu masih berpikir Buddha.

Sunan Kalijaga kemudian mengheningkan cipta. Seketika air sumber menjadi berbau wangi. Sunan Kalijaga berkata kepada Sang Prabu, seperti yang sudah dikatakan, bahwa Sang Prabu nyata sudah mantap kepada agama Rasul, karena air sumber baunya wangi.

Sabdopalon berkata kepada Sang Prabu, “Itu kesaktian apa? Kesaktian kencing hampa kemarin sore dipamerkan kepada hamba. Seperti anak-anak, jika hamba melawan kencing hamba sendiri. Paduka dijerumuskan, hendak menjadi jawan, suka menurut ikut-ikutan, tanpa guna hamba asuh. Hamba wirang kepada bumi langit, malu mengasuh manusia tolol, hamba hendak mencari asuhan yang satu mata. Hamba menyesal telah mengasuh Paduka. Jika hamba mau mengeluarkan kesaktian, air kencing hamba, kentut sekali saja, sudah wangi, Jika paduka tidak percaya, yang disebut pedoman Jawa, yang bernama Manik Maya itu hamba, yang membuat kawah air panas di atas Gunung Mahameru itu semua hamba, Adikku Batara Guru hanya mengizinkan saja. Pada waktu dahulu tanah Jawa gonjang-ganjing, besarnya api di bawah tanah. Gunung-gunung hamba kentuti. Puncaknya pun kemudian berlubang, apinya banyak yang keluar, maka tanah Jawa keudian tidak bergoyang, maka gunung-gunung tinggi puncaknya, keluar apinya serta ada kawahnya, berisi air panas dan air tawar. Itu hamba yang membuat. Semua tadi atas kehendak Lata wal Hujwa, yang membuat bumi dan langit. Apa cacadnya agama Buddha, manusia bisa memohon sendiri kepada Yang Maha Kuasa. Sungguh jika sudah berganti agama Islam, meninggalkan agama Buddha, keturunan Paduka akan celaka, Jawa tinggal Jawan, artinya hilang, suka ikut bangsa lain. Besok tentu diperintah oleh orang Jawa yang mengerti.

Coba Paduka saksikan, bulan depan bulan tidak kelihatan, biji mati tidak tumbuh, ditolak oleh Dewa. Walaupun tumbuh kecil saja, hanya untuk makanan burung, padi seperti kerikil, karena paduka yang salah, suka menyembah batu. Paduka saksikan besok tanah Jawa berubah udaranya, tambah panas jarang hujan. Berkurang hasil bumi, banyak manusia suka menipu. Berani bertindak nista dan suka bersumpah, hujan salah musim, membuat bingung para petani. Sejak hari ini hujan sudah berkurang, sebagai hukuman banyak manusia berganti agama. Besok apabila sudah bertaubat, ingat kepada agama Buddha lagi, dan kembali mau makan buah pengetahuan, Dewa kemudian memaafkan, hujan kembali seperti jaman Buddha.”

Sang Prabu mendengar kata-kata Sabdapalon dalam batin merasa sangat menyesal karena telah memeluk agama Islam dan meninggalkan agama Buddha, Lama beliau tidak berkata. Kemudian ia menjelaskan bahwa masuknya agama Islam itu karena terpikat kata putri Cempa, yang mengatakan bahwa orang agama Islam itu kelak apabila mati, masuk surga yang melebihi surganya orang kafir.

 

Sabdapalon berkata sambil meludah, “Sejak jaman kuno, bila laki-laki menurut perempuan, pasti sengsara, karena perempuan itu utamanya untuk wadah, tidak berwewenang memulai kehendak.” Sabdapalon banyak-banyak mencaci Sang Prabu.

 

“Kamu cela sudah tanpa guna, karena sudah terlanjur, sekarang hanya kamu kutanya, masihkah tetapkah tekadmu? Aku masuk agama Islam, sudah disaksikan oleh si Sahid, sudah tidak bisa kembali kepada Buddha lagi.”

 

Sabdapalon berkata bahwa dirinya akan memisahkan diri dengan beliau. Ketika ditanya perginya akan ke mana? Ia menjawab tidak pergi, tetapi tidak berada di situ, hanya menepati yang namanya Semar, artinya meliputi sekalian wujud, anglela kalingan padang.

 

Sang Prabu bersumpah, besok apabila ada orang Jawa tua, berpengetahuan, yaitulah yang akan diasuh Sabdapalon. Orang Jawa akan diajari tahu benar salah. Sang Prabu hendak merangkul Sabdapalon dan Nayagenggong, tetapi kedua orang tersebut musnah. (=tiba-tiba menghilang; red: bandingkan pencapaian kedua orang ini dengan kisah para arahat pada jaman Sakyamuni Buddha)

 

Sang Prabu kemudian menyesal dan meneteskan air mata. Kemudian berkata kepada Sunan Kalijaga,”Besok Negara Blambangan gantilah nama dengan Negara Banyuwangi agar menjadi pertanda kembalinya Sabdapalon ke tanah Jawa membawa asuhannya. Adapun kini Sabdopalon masih dalam alam Ghaib.”

 

Prabalingga karo Bangerwarih

Sunan Kalijaga kemudian diperintahkan menandai air sumber, jika bau harumnya hilang, besok, orang Jawa akan meninggalkan agama Islam kembali ke agama Kawruh. Sunan Kalijaga kemudian membuat dua buah tabung bambu, yang satu diisi air tawar, satunya diisi air sumber. Air sumber tadi untuk pertanda, jika bau wangi hilang, orang tanah Jawa akan kembali ke agama Kawruh. Tabung setelah diisi air, kemudian ditutup daun pandan dan dibawa dua orang sahabatnya.

Prabu Brawiaya kemudian pergi, diiringkan Sunan Kalijaga dan dua orang sahabatnya. Malam harinya istirahat di Sumberwaru. Esok harinya tabung itu dibuka, airnya dicium masih wangi, kemudian segera melanjutkan perjalanan lagi agar ketika matahari tenggelam sudah sampai di Panarukan. Sang Prabu istirahat di sana. Pagi harinya air dicium masih wangi. Sang Prabu kemudian melanjutkan perjalanan lagi.

Sesudah matahari tenggelam mereka telah sampai di Besuki. Sang Prabu beristirahat di sana. Esok harinya tabung air dicium masih berbau wangi. Sang Prabu kemudian meneruskan perjalanan sampai matahari tenggelam.

Sampai di Prabalingga, disitu juga istirahat semalam. Esok paginya air itu dilihat lagi. Air yang tawar masih enak, tetapi berbusa harum. Tetapi tinggal sedikit, karena kerap diminum di jalan. Sedangkan air sumber setelah dicium baunya menjadi bacin (=busuk), lalu dibuang. Sang Prabu kemudian berkata kepada Sunan Kalijaga, “Prabalingga di besuk namanya dua, Prabalingga dan Bangerwarih. Di sini besok menjadi tempat untuk perkumpulan orang-orang yang mencari pengetahuan kepintaran dan kebatinan. Prabalingga artinya perbawanya orang Jawa tertutup dengan perbawa tetangga.”

 

Sang Prabu kemudian segera meneruskan perjalanan, agar dalam waktu tujuh hari sudah sampai di Ampelgading. Nyai Ageng Ambil menyambut kemudian menyembah kepada Sang Prabu sambil menangis bercucuran air mata. Sang Prabu kemudian berkata,” Jangan menangis, sudahlah semuanya sudah menjadi kehendak Yang Maha Kuasa. Aku dan kamu hanya sekedar menjalani, semua peristiwa ini sudah ditulis dalam Lauh Mahfudz. Baik buruk jangan ditolak. Sudah kewajiban orang hidup sabar dan menerima.”

 

Nyai Ageng Ampel kemudian berkata kepada Sang Prabu, melaporkan tingkah laku cucunya, Prabu Jimbun, seperti yang sudah diceritakan di depan. Sang Prabu kemudian memerintahkan untuk memanggil Prabu Jimbun. Nyai Ampel mengutus santri ke Demak dengan membawa surat. Sesampai di Demak, surat disampaikan kepada Sang Prabu Jimbun. Tidak lama kemudian Prabu Jimbun berangkat menghadap ke Ampel.

Putra raja Majapahit, yang bernama Raden Bondan Kejawan di Tarub, mendengar berita bahwa negara Majapahit dibedah oleh Adipati Demak, malah Sang Prabu meloloskan diri dari istana, tidak jelas ke mana larinya. Merasa tidak enak pikirnya, maka kemudian pergi ke Majapahit. Raden Bondan Kejawan menyamar untuk mencari berita dimana ayahandanya. Sesampai di Surabaya ia mendengar berita bahwa Sang Prabu ada di Ampel, tetapi kemudian sakit. Raden Bondankejawan kemudian menghaturkan sembah bhakti.

Sang Prabu bertanya, “Siapa yang menyembah ini?”

Raden Bondan Kejawan berkata, “Hamba putra Paduka, Bondhan Kejawan.” Sang Prabu kemudian merangkul putranya. Sakitnya Sang Prabu semakin parah. Beliau merasa sudah akan pulang kepada jaman kelanggengan. Kata beliau kepada Sunan Kalijaga demikian, “Sahid, mendekatlah kemari, aku sudah akan kembali ke jaman kelanggengan, buatlah surat ke Penging dan Ponorogo. Nanti kuberi tanda tangan. Aku sudah terima hancurnya Majalengka. Jangan ada perang berebut tahtaku, semua tadi sudah kehendak Yang Maha Suci, jangan ada perang, karena hanya akan membuat kekacauan dunia. Sayangilah rakyat dan kerusakan tanah Jawa. Menghadaplah ke Demak. Jangan ada yang memulai perang setelah aku. Kuminta kepada Yang Maha Kuasa, perangnya akan kalah.”

 

Kembali ke Alam Kalanggengan

Sunan Kalijaga kemudian menulis surat. Setelah selesai kemudian ditandatangani oleh Sang Prabu. Kemudian diberikan kepada Adipati Pengging dan Ponorogo.

Sang Prabu kemudian berkata, “Sahid, setelah aku tidak ada, pandai-pandalah kamu memelihara anak cucu-ku. Aku titip anak kecil ini. Seketurunannya asuhlah. Bila ada untungnya, besok anak ini yang bisa menurunkan bibit tanah Jawa. Dan lagi pesanku kepada kamu, apabila aku sudah kembali ke alam kalanggengan, kuburkan aku di Majapahit sebelah utara laut buatan. Adapun kuburanku kuberi nama Sastrawulan. Siarkan kabar bahwa yang dikubur di situ Raja Putri Cempa. Dan lagi pesanku, besok anak cucuku jangan sampai kawin dengan lain bangsa. Jangan sampai membuat panglima perang orang bangsa lain.”

 

Sunan Kalijaga kemudian menjawab, “Apakah Sang Prabu tidak memberi izin kepada putra Paduka Prabu Jimbun untuk menjadi raja di tanah Jawa?”

 

Sang Prabu berkata, “Ya, kuberi izin, tetapi hanya berhenti tiga keturunan.” Sunan Kalijaga meminta petunjuk apa artinya nama kuburan Sang Prabu.

“Sastra artinya tulisan, wulan artinya cahaya dunia. Artinya kuburanku hanya seperti cahaya rembulan. Apabila masih kemilau cahaya rembulan, nanti orang Jawa ingat Jawa bahwa kematianku sudah memeluk agama Islam. Maka kutinggikan Putri Cempa, karena aku sudah dibetinakan oleh si Patah, serta tidak dianggap laki-laki, sampai aku disia-siakan seperti ini. Maka aku hanya mengizinkan ia menjadi raja hanya dalam tiga keturunan, Karena si Patah itu dari tiga bangsa, Jawa, Cina, dan Raksasa. Maka ia tega kepada ayah serta ngawur caranya. Maka wasiatku, anak cucuku jangan kawin dengan lain bangsa, karena dalam berkasih-kasihan dengan orang lain bangsa tadi bisa merubah keyakinan. Bisa mencelakai hidup, maka aku memberi wasiat jangan mengangkat panglima perang orang yang lain bangsa. Karena akan menginjak Gustinya, dalam berperang mendua hati. Sudah Sahid, semua wasiatku tulislah.”

 

Sang Prabu setelah bersabda demikian ,tangannya kemudian bersedekap, terus wafat. Jenazahnya kemudian dikuburkan di Astana Sastrawulan Majapahit.

Sampai sekarang terkenal bahwa yang dikubur di situ adalah Sang Putri Cempa. Adapun sebenarnya Putri Cempa itu wafatnya di Tuban. Tepatnya kuburan di Karang Kemuning. Setelah tiga hari wafatnya Prabu Brawijaya, dikisahkan Sultan Bintara(= Raden Patah) baru datang di Ampelgading dan bertemu Nyai Ageng Ampel.

Nyai Ageng berkata, “Celaka kamu Jimbun, tidak melihat wafatnya ayahanda, jadi tidak bisa sungkem serta minta izin olehnya menjadi raja, serta minta ampunan semua kesalahan yang sudah terjadi.”

 

Prabu Jimbun berkata kepada Nyai Ageng, ia hanya bisa pasrah kepada takdir. Barang yang sudah terlanjur hanya bisa dijalani. Sultan Demak di Ampel tiga hari dan kemudian pulang kembali ke Demak.

Diceritakan Adipati Pengging dan Ponorogo, yaitu Pangeran Handayaningrat di Pengging dan Raden Batara Katong, sudah mendengar berita bahwa negara Majapahit dibedah oleh Adipati Demak dengan menyamar menghadap kepada Sang Prabu waktu Hari Raya. Adapun Prabu Brawijaya dan putra Raden Gugur meloloskan diri dari istana dan tidak ketahuan besembunyi dimana. Adipati Pengging dan Adipati Ponorogo sangat marah. Keduanya kemudian menyiapkan sebuah pasukan hendak menyerang Demak, membela ayah merebut tahta. Para prajurit sudah siap senjata untuk menempuh perang hanya tinggal berangkat. Tiba-tiba datang utusan dari Sang Prabu Brawijaya memberikan surat wasiat. Adipati Pengging dan Adipati Ponorogo segera menerima dan membaca surat tersebut. Surat itu kemudian disembah dengan meneteskan air mata berat. Keduanya terhenyak, marah, giginya gemeretuk, wajahnya merah seperti api, dan kata-katanya ketus menyumpah kepada ayahnya sendiri, mudah-mudahan jangan hidup lebih lama lagi, agar tidak memperpanjang rasa malu. Kedua adipati ngotot tidak mau menghadap ke Demak, karena gelap pikirannya kemudian keduanya jatuh sakit dan tidak lama kemudian meninggal.

 

Sekalaning Majapahit

 

Adapun menurut pendapat yang lain, matinya Adipati Pengging dan Ponorogo karena ditenung oleh Sunan Giri, agar jangan mengganggu di belakang hari. Maka cerita hancurnya negeri Majapahit itu disembunyikan, tidak seimbang dengan kebesaran serta luasnya kekuasaannya. Semua itu untuk menutupi rahasia raja, seorang putra memusuhi ayahandanya. Apabila dipikirkan sangat memalukan. Sejarah hancurnya Majapahit disemukan oleh para pujangga bijaksana menjadi demikian:

“Karena Karomah para wali, keris Sunan Giri ditarik keluar ribuan tawon yang menyengati orang Majapahit. Mahkota Sunan Gunung Jati Cirebon, keluar tikusnya beribu-ribu menggerogoti bekal dan pelana kuda prajurit Majapahit sehingga bubar, karena banyaknya tikus.”

“Peti dari Palembang ada di tengah perang dibuka keluar demit-nya, orang Majapahit geger karena ditenung demit. Sang Prabu Brawijaya wafat mikraj.”

 

Kemudian Kyai Kalamwadi bertutur kepada murid yang bernama Darmo Gandhul, “Namun semua tadi hanya pasemon(=kiasan). Adapun kenyataannya, cerita hancurnya Majapahit itu seperti yang kuceritakan tadi. Negara Majapahit itu besar dan kokoh. Akan tetapi bisa rusak karena digerogoti tikus? Biasanya tawon itu bubar karena diganggu orang. Hutan angker banyak demitnya. Bubarnya demit apabila hitannya dirusak oleh manusia untuk dibuat sawah. Tetapi apabila Majapahit rusak karena dari tikus, tawon, dan demit, SIAPA YANG PERCAYA?

 

Apabila orang percaya Majapahit hancur karena tikus, tawon, dan demit, itu artinya orang tadi tidak tajam pikirannya. Cerita yang demikian tadi ANEH DAN TIDAK MASUK AKAL. Tidak cocok lahir batin. Maka hanya untuk pasemon (= kiasan). Apabila diterangkan dengan jelas maka artinya membuka rahasia Majapahit. Maka hanya diberi perlambang agar orang berpikir sendiri. Adapun pasemon tadi artinya demikian:

Tikus itu wataknya remeh, tetapi lama-lama apabila dibiarkan akan berkembang biak. Artinya, para ulama awalnya ketika baru sampai di Jawa meminta perlindungan kepada Prabu Brawijaya di Majapahit. Sesudah diberi, balas merusak.

Tawon itu membawa madu yang rasanya sangat manis, senjatanya berada di anus. Adapun tempat tinggalnya di dalam tala, artinya tadinya ketika dimuka memakai kata-kata yang manis, akhirnya menyengat dari belakang. Adapun tala artinya mentala ‘tega’ meusak Majapahit, siapa yang mendengar pasti marah.

Adapun demit diberi wadahi peti dari Palembang, setelah dibuka berbunyi menggelegar. Artinya Palembang itu mlembang, yaitu ganti agama. Peti artinya wadah yang tertutup untuk mewadahi barang yang samar. Demit artinya samar, remit, rungsid. Demit itu juga TUKANG SANTET.

Adapun jelasnya demikian, Hancurnya Negeri Majapahit disantet dengan cara samar, ketika akan menyerang tidak ada tantangan apa-apa, menyamar hanya untuk menghadap ketika hari raya grebeg. Mereka dikejutkan, Orang Majapahit tidak siap senjata, tahu-tahu Adipati Terung sudah membantu Adipati Demak.

Sejak Jaman Kuno belum pernah ada kerajaan besar seperti Majapahit hancur dengan disengat tawon serta digerogoti tikus saja, bubarnya orang sekerajaan hanya karena disantet demit. Hancurnya Majapahit suaranya menggelegar, terdengar sampai ke negara mana-mana. Kehancuran tersebut karena diserang oleh anaknya sendiri dibantu yaitu Wali Delapan atau Sunan Delapan yang disujudi orang Jawa. Sembilannya Adipati Demak. Mereka semua memberontak dengan licik.

 

Keajaiban Alam

Kemudian lagi kata Ki Kalamwadi, “Guruku Raden Budi Sukardi meriwayatkan sebelum Majapahit hancur, burung kuntul itu belum ada yang memakai kuncir. Setelah negara pindah ke Demak, keadaan di Jawa juga berubah. Lantas ada burung kuntul memakai kuncir. Prabu Brawijaya disindir, Kebo kombang atine entek dimangsa tuma kinjir.

Kebo artinya kerbau, yakni raja kaya, Kombang artinya diam tapi suaranya riuh, yaitu Prabu Brawijaya tak habis pikir ketika Majapahit hancur. Maksudnya diam marah saja, tidak berkenan melawan dengan perang. Adapun tuma kinjir itu kutu babi hutan. Tuma artinya tuman ‘terbiasa’, babi hutan itu juga bernama andapan, yaitu Raden Patah ketika sampai di Majapahit bersujud kepada ayahanda Sang Prabu. Waktu itu diberi pangkat, artinya mendapat simpati dari Sang Prabu. Tapi akhirnya memerangi dan merebut tahta. Tidak berpikir benar dan salah, sampai Sang Prabu tidak habis pikir.

 

Adapun kuntul memakai kuncir itu pasemon Sultan Demak. Ia mengejek-ejek kepada Sang Prabu, karena agamanya Buddha kawak kafir kufur. Makanya Gusti Allah memberi pasemon gitok kuntul kunciran. Artinya lihatlah tengkukmu, ibumu putri Cina, tidak boleh menghina kepada orang lain beragama. Sang Prabu Jimbun itu berasal dari tiga benih. Asalnya Jawa, maka Sang Prabu Jimbun besar hati menginginkan tahta raja, ingin cepat kaya sesuai sifat ibunya. Adapun berani tanpa pikir itu dari sifat Sang Arya Damar, karena Arya Damar itu ibunya putri raksasa, senang minum darah, sifatnya sia-sia. Maka ada kuntul memakai kuncir itu sudah kehendak Allah, tidak hanya Sunan Demak sendiri saja yang diperingati mengakui kesalahannya, tetapi juga para wali lainnya. Apabila tidak mau mengakui kesalahannya, dosanya lahir batin. Maka namanya wali diartikan walikan dibaiki membalas kejahatan.

Adapun adanya orang Cina datang di tanah Jawa itu dongengnya demikian, Pada jaman kuno, ketika santri Jawa belum banyak pengetahuannya, setelah mati sukmanya terbawa angin kemudian tumbuh di tanah Cina, maka sekarang kembali ke tanah Jawa menjadi sukmanya orang Cina tadi. Jadi mereka itu tadinya banyak yang sukma Jawa.

 

( .... isi serat selanjutnya (wejangan Ki Kalamwadi untuk perumah tangga, penjelasan kitab manik Maya, sedikit kisah kediri ) sudah tidak ada hubungannya dengan kisah majapahit.

 

THE END

__________________

 

 

Syekh Siti Jenar

 

Pandangan Syekh Siti Jenar yang menganggap alam kehidupan manusia di dunia sebagai kematian, sedangkan setelah menemui ajal disebut sebagai kehidupan sejati, yang mana ia adalah manusia dan sekaligus Tuhan, sangat menyimpang dari pendapat Wali Songo, dalil dan hadits, sekaligus yang berpedoman pada hukum Islam yang bersendikan sebagai dasar dan pedoman kerajaan Demak dalam memerintah yang didukung oleh para Wali. Siti Jenar dianggap telah merusakketenteraman dan melanggar peraturan kerajaan, yang menuntun dan membimbing orang secara salah, menimbulkan huru-hara, merusak kelestarian dan keselamatan sesama manusia. Oleh karena itu, atas legitimasi dari Sultan Demak, diutuslah beberapa Wali ke tempat Siti Jenar di suatu daerah (ada yang mengatakan desa Krendhasawa), untuk membawa Siti Jenar ke Demak atau memenggal kepalanya. Akhirnya Siti Jenar wafat (ada yang mengatakan dibunuh, ada yang mengatakan bunuh diri).

 

Akan tetapi kematian Siti Jenar juga bisa jadi karena masalah politik, berupa perebutan kekuasaan antara sisa-sisa Majapahit non Islam yang tidak menyingkir ke timur dengan kerajaan Demak, yaitu antara salah satu cucu Brawijaya V yang bernama Ki Kebokenongo/Ki Ageng Pengging dengan salah satu anak Brawijaya V yang bernama Jin Bun/R. Patah yang memerintah kerajaan Demak dengan gelar Sultan Bintoro Demak I, dimana Kebokenongo yang beragama Hindu-Budha beraliansi dengan Siti Jenar yang beragama Islam.

 

Nama lain dari Syekh Siti Jenar antara lain Seh Lemahbang atau Lemah Abang, Seh Sitibang, Seh Sitibrit atau Siti Abri, Hasan Ali Ansar dan Sidi Jinnar. Menurut Bratakesawa dalam bukunya Falsafah Siti Djenar (1954) dan buku Wejangan Wali Sanga himpunan Wirjapanitra, dikatakan bahwa saat Sunan Bonang memberi pelajaran iktikad kepada Sunan Kalijaga di tengah perahu yang saat bocor ditambal dengan lumpur yang dihuni cacing lembut, ternyata si cacing mampu dan ikut berbicara sehingga ia disabda Sunan Bonang menjadi manusia, diberi nama Seh Sitijenar dan diangkat derajatnya sebagai Wali.

 

Dalam naskah yang tersimpan di Musium Radyapustaka Solo, dikatakan bahwa ia berasal dari rakyat kecil yang semula ikut mendengar saat Sunan Bonang mengajar ilmu kepada Sunan kalijaga di atas perahu di tengah rawa. Sedangkan dalam buku Sitijenar tulisan Tan Koen Swie (1922), dikatakan bahwa Sunan Giri mempunyai murid dari negeri Siti Jenar yang kaya kesaktian bernama Kasan Ali Saksar, terkenal dengan sebutan Siti Jenar (Seh Siti Luhung/Seh Lemah Bang/Lemah Kuning), karena permohonannya belajar tentang makna ilmu rasa dan asal mula kehidupan tidak disetujui Sunan Bonang, maka ia menyamar dengan berbagai cara secara diam-diam untuk mendengarkan ajaran Sunan Giri. Namun menurut Sulendraningrat dalam bukunya Sejarah Cirebon (1985) dijelaskan bahwa Syeh Lemahabang berasal dari Bagdad beraliran Syi’ah Muntadar yang menetap di Pengging Jawa Tengah dan mengajarkan agama kepada Ki Ageng Pengging (Kebokenongo) dan masyarakat, yang karena alirannya ditentang para Wali di Jawa maka ia dihukum mati oleh Sunan Kudus di Masjid Sang Cipta Rasa (Masjid Agung Cirebon) pada tahun 1506 Masehi dengan Keris Kaki Kantanaga milik Sunan Gunung Jati dan dimakamkan di Anggaraksa/Graksan/Cirebon.

 

Informasi tambahan di sini, bahwa Ki Ageng Pengging (Kebokenongo) adalah cucu Raja Brawijaya V (R. Alit/Angkawijaya/Kertabumi yang bertahta tahun 1388), yang dilahirkan dari putrinya bernama Ratu Pembayun (saudara dari Jin Bun/R. Patah/Sultan Bintoro Demak I yang bertahta tahun 1499) yang dinikahi Ki Jayaningrat/Pn. Handayaningrat di Pengging. Ki Ageng Pengging wafat dengan caranya sendiri setelah kedatangan Sunan Kudus atas perintah Sultan Bintoro Demak I untuk memberantas pembangkang kerajaan Demak. Nantinya, di tahun 1581, putra Ki Ageng Pengging yaitu Mas Karebet, akan menjadi Raja menggantikan Sultan Demak III (Sultan Demak II dan III adalah kakak-adik putra dari Sultan Bintoro Demak I) yang bertahta di Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijoyo Pajang I.

 

Keberadaan Siti Jenar diantara Wali-wali (ulama-ulama suci penyebar agama Islam yang mula-mula di Jawa) berbeda-beda, dan malahan menurut beberapa penulis ia tidak sebagai Wali. Mana yang benar, terserah pendapat masing-masing. Sekarang mari kita coba menyoroti falsafah/faham/ajaran Siti Jenar.

 

Konsepsi Ketuhanan, Jiwa, Alam Semesta, Fungsi Akal dan Jalan Kehidupan dalam pandangan Siti Jenar dalam buku Falsafah Siti Jenar tulisan Brotokesowo (1956) yang berbentuk tembang dalam bahasa Jawa, yang sebagian merupakan dialog antara Siti Jenar dengan Ki Ageng Pengging, yaitu kira-kira:

 

* Siti Jenar yang mengaku mempunyai sifat-sifat dan sebagai dzat Tuhan, dimana sebagai manusia mempunyai 20 (dua puluh) atribut/sifat yang dikumpulkan di dalam budi lestari yang menjadi wujud mutlak dan disebut dzat, tidak ada asal-usul serta tujuannya;

 

* Hyang Widi sebagai suatu ujud yang tak tampak, pribadi yang tidak berawal dan berakhir, bersifat baka, langgeng tanpa proses evolusi, kebal terhadap sakit dan sehat, ada dimana-mana, bukan ini dan itu, tak ada yang mirip atau menyamai, kekuasaan dan kekuatannya tanpa sarana, kehadirannya dari ketiadaan, luar dan dalam tiada berbeda, tidak dapat diinterpretasikan, menghendaki sesuatu tanpa dipersoalkan terlebih dahulu, mengetahui keadaan jauh diatas kemampuan pancaindera, ini semua ada dalam dirinya yang bersifat wujud dalam satu kesatuan, Hyang Suksma ada dalam dirinya;

 

* Siti Jenar menganggap dirinya inkarnasi dari dzat yang luhur, bersemangat, sakti, kebal dari kematian, manunggal dengannya, menguasai ujud penampilannya, tidak mendapat suatu kesulitan, berkelana kemana-mana, tidak merasa haus dan lesu, tanpa sakit dan lapar, tiada menyembah Tuhan yang lain kecuali setia terhadap hati nurani, segala sesuatu yang terjadi adalah ungkapan dari kehendak dzat Allah;

 

* Segala sesuatu yang terjadi adalah ungkapan dari kehendak dzat Allah, maha suci, sholat 5 (lima) waktu dengan memuji dan dzikir adalah kehendak pribadi manusia dengan dorongan dari badan halusnya, sebab Hyang Suksma itu sebetulnya ada pada diri manusia;

 

* Wujud lahiriah Siti jenar adalah Muhammad, memiliki kerasulan, Muhammad bersifat suci, sama-sama merasakan kehidupan, merasakan manfaat pancaindera;

 

* Kehendak angan-angan serta ingatan merupakan suatu bentuk akal yang tidak kebal atas kegilaan, tidak jujur dan membuat kepalsuan demi kesejahteraan pribadi, bersifat dengki memaksa, melanggar aturan, jahat dan suka disanjung, sombong yang berakhir tidak berharga dan menodai penampilannya;

 

* Bumi langit dan sebagainya adalah kepunyaan seluruh manusia, jasad busuk bercampur debu menjadi najis, nafas terhembus di segala penjuru dunia, tanah dan air serta api kembali sebagai asalnya, menjadi baru;

 

Dalam buku Suluk Wali Sanga tulisan R. Tanojo dikatakan bahwa :

 

* Tuhan itu adalah wujud yang tidak dapat di lihat dengan mata, tetapi dilambangkan seperti bintang bersinar cemerlang yang berwujud samar-samar bila di lihat, dengan warna memancar yang sangat indah;

 

* Siti Jenar mengetahui segala-galanya sebelum terucapkan melebihi makhluk lain ( kawruh sakdurunge minarah), karena itu ia juga mengaku sebagai Tuhan;

 

* Sedangkan mengenai dimana Tuhan, dikatakan ada di dalam tubuh, tetapi hanya orang terpilih (orang suci) yang bisa melihatnya, yang mana Tuhan itu (Maha Mulya) tidak berwarna dan tidak terlihat, tidak bertempat tinggal kecuali hanya merupakan tanda yang merupakan wujud Hyang Widi;

 

* Hidup itu tidak mati dan hidup itu kekal, yang mana dunia itu bukan kehidupan (buktinya ada mati) tapi kehidupan dunia itu kematian, bangkai yang busuk, sedangkan orang yang ingin hidup abadi itu adalah setelah kematian jasad di dunia;

 

* Jiwa yang bersifat kekal/langgeng setelah manusia mati (lepas dari belenggu badan manusia) adalah suara hati nurani, yang merupakan ungkapan dari dzat Tuhan dan penjelmaan dari Hyang Widi di dalam jiwa dimana raga adalah wajah Hyang Widi, yang harus ditaati dan dituruti perintahnya.

 

Dalam buku Bhoekoe Siti Djenar karya Tan Khoen Swie (1931) dikatakan bahwa :

 

* Saat diminta menemui para Wali, dikatakan bahwa ia manusia sekaligus Tuhan, bergelar Prabu Satmata;

 

* Ia menganggap Hyang Widi itu suatu wujud yang tak dapat dilihat mata, dilambangkan seperti bintang-bintang bersinar cemerlang, warnanya indah sekali, memiliki 20 (dua puluh) sifat (antara lain : ada, tak bermula, tak berakhir, berbeda dengan barang yang baru, hidup sendiri dan tanpa bantuan sesuatu yang lain, kuasa, kehendak, mendengar, melihat, ilmu, hidup, berbicara) yang terkumpul menjadi satu wujud mutlak yang disebut DZAT dan itu serupa dirinya, jelmaan dzat yang tidak sakit dan sehat, akan menghasilkan perwatakan kebenaran, kesempurnaan, kebaikan dan keramah-tamahan;

 

* Tuhan itu menurutnya adalah sebuah nama dari sesuatu yang asing dan sulit dipahami, yang hanya nyata melalui kehadiran manusia dalam kehidupan duniawi.

 

Menurut buku Pantheisme en Monisme in de Javaavsche tulisan Zoetmulder, SJ.(1935) dikatakan bahwa Siti Jenar memandang dalam kematian terdapat sorga neraka, bahagia celaka ditemui, yakni di dunia ini. Sorga neraka sama, tidak langgeng bisa lebur, yang kesemuanya hanya dalam hati saja, kesenangan itu yang dinamakan sorga sedangkan neraka, yaitu sakit di hati. Namun banyak ditafsirkan salah oleh para pengikutnya, yang berusaha menjalani jalan menuju kehidupan (ngudi dalan gesang) dengan membuat keonaran dan keributan dengan cara saling membunuh, demi mendapatkan jalan pelepasan dari kematian.

 

Siti Jenar yang berpegang pada konsep bahwa manusia adalah jelmaan dzat Tuhan, maka ia memandang alam semesta sebagai makrokosmos sama dengan mikrokosmos. Manusia terdiri dari jiwa dan raga yang mana jiwa sebagai penjelmaan dzat Tuhan dan raga adalah bentuk luar dari jiwa dengan dilengkapi pancaindera maupun berbagai organ tubuh. Hubungan jiwa dan raga berakhir setelah manusia mati di dunia, menurutnya sebagai lepasnya manusia dari belenggu alam kematian di dunia, yang selanjutnya manusia bisa manunggal dengan Tuhan dalam keabadian.

 

Siti Jenar memandang bahwa pengetahuan tentang kebenaran Ketuhanan diperoleh manusia bersamaan dengan penyadaran diri manusia itu sendiri, karena proses timbulnya pengetahuan itu bersamaan dengan proses munculnya kesadaran subyek terhadap obyek (proses intuitif). Menurut Widji Saksono dalam bukunya Al-Jami’ah (1962) dikatakan bahwa wejangan pengetahuan dari Siti jenar kepada kawan-kawannya ialah tentang penguasaan hidup, tentang pintu kehidupan, tentang tempat hidup kekal tak berakhir di kelak kemudian hari, tentang hal mati yang dialami di dunia saat ini dan tentang kedudukannya yang Mahaluhur. Dengan demikian tidaklah salah jika sebagian orang ajarannya merupakan ajaran kebatinan dalam artian luas, yang lebih menekankan aspek kejiwaan dari pada aspek lahiriah, sehingga ada juga yang menyimpulkan bahwa konsepsi tujuan hidup manusia tidak lain sebagai bersatunya manusia dengan Tuhan (Manunggaling Kawula-Gusti).

 

Dalam pandangan Siti Jenar, Tuhan adalah dzat yang mendasari dan sebagai sebab adanya manusia, flora, fauna dan segala yang ada, sekaligus yang menjiwai segala sesuatu yang berwujud, yang keberadaannya tergantung pada adanya dzat itu. Ini dibuktikan dari ucapan Siti Jenar bahwa dirinya memiliki sifat-sifat dan secitra Tuhan/Hyang Widi.

 

Namun dari berbagai penulis dapat diketahui bahwa bisa jadi benturan kepentingan antara kerajaan Demak dengan dukungan para Wali yang merasa hegemoninya terancam yang tidak hanya sebatas keagamaan (Islam), tapi juga dukungan nyata secara politis tegaknya pemerintahan Kesultanan di tanah Jawa (aliansi dalam bentuk Sultan mengembangkan kemapanan politik sedang para Wali menghendaki perluasan wilayah penyebaran Islam).

 

 

Dengan sisa-sisa pengikut Majapahit yang tidak menyingkir ke timur dan beragama Hindu-Budha yang memunculkan tokoh kontraversial beserta ajarannya yang dianggap "subversif" yaitu Syekh Siti Jenar (mungkin secara diam-diam Ki Kebokenongo hendak mengembalikan kekuasaan politik sekaligus keagamaan Hindu-Budha sehingga bergabung dengan Siti jenar).

 

Bisa jadi pula, tragedi Siti Jenar mencerminkan perlawanan kaum pinggiran terhadap hegemoni Sultan Demak yang memperoleh dukungan dan legitimasi spiritual para Wali yang pada saat itu sangat berpengaruh. Disini politik dan agama bercampur-aduk, yang mana pasti akan muncul pemenang, yang terkadang tidak didasarkan pada semangat kebenaran.

 

Kaitan ajaran Siti Jenar dengan Manunggaling Kawula-Gusti seperti dikemukakan di atas, perlu diinformasikan di sini bahwa sepanjang tulisan mengenai Siti Jenar yang diketahui, tidak ada secara eksplisit yang menyimpulkan bahwa ajarannya itu adalah Manunggaling Kawula-Gusti, yang merupakan asli bagian dari budaya Jawa. Sebab Manunggaling Kawula-Gusti khususnya dalam konteks religio spiritual, menurut Ir. Sujamto dalam bukunya Pandangan Hidup Jawa (1997), adalah pengalaman pribadi yang bersifat "tak terbatas" (infinite) sehingga tak mungkin dilukiskan dengan kata untuk dimengerti orang lain. Seseorang hanya mungkin mengerti dan memahami pengalaman itu kalau ia pernah mengalaminya sendiri.

 

Dikatakan bahwa dalam tataran kualitas, Manunggaling Kawula-Gusti adalah tataran yang dapat dicapai tertinggi manusia dalam meningkatkan kualitas dirinya. Tataran ini adalah Insan Kamilnya kaum Muslim, Jalma Winilisnya aliran kepercayaan tertentu atau Satriyapinandhita dalam konsepsi Jawa pada umumnya, Titik Omeganya Teilhard de Chardin atau Kresnarjunasamvadanya Radhakrishnan. Yang penting baginya bukan pengalaman itu, tetapi kualitas diri yang kita pertahankan secara konsisten dalam kehidupan nyata di masyarakat. Pengalaman tetaplah pengalaman, tak terkecuali pengalaman paling tinggi dalam bentuk Manunggaling kawula Gusti, yang tak lebih pula dari memperkokoh laku. Laku atau sikap dan tindakan kita sehari-hari itulah yang paling penting dalam hidup ini.

 

Kalau misalnya dengan kekhusuk-an manusia semedi malam ini, ia memperoleh pengalaman mistik atau pengalaman religius yang disebut Manunggaling Kawula-Gusti, sama sekali tidak ada harga dan manfaatnya kalau besok atau lusa lantas menipu atau mencuri atau korupsi atau melakukan tindakan-rindakan lain yang tercela. Kisah Dewa Ruci adalah yang menceritakan kejujuran dan keberanian membela kebenaran, yang tanpa kesucian tak mungkin Bima berjumpa Dewa Ruci.

 

Kesimpulannya, Manunggaling Kawula-Gusti bukan ilmu melainkan hanya suatu pengalaman, yang dengan sendirinya tidak ada masalah boleh atau tidak boleh, tidak ada ketentuan/aturan tertentu, boleh percaya atau tidak percaya.

 

Kita akhiri kisah singkat tentang Syekh Siti Jenar, dengan bersama-sama merenungkan kalimat berikut yang berbunyi : "Janganlah Anda mencela keyakinan/kepercayaan orang lain, sebab belum tentu kalau keyakinan/kepercayaan Anda itu yang benar sendiri".*

 

sidang para Wali

 

Sunan Giri membuka musyawarah para wali. Dalam musyawarah itu ia mengajukan masalah Syeh Siti Jenar. Ia menjelaskan bahwa Syeh Siti Jenar telah lama tidak kelihatan bersembahyang jemaah di masjid. Hal ini bukanlah perilaku yang normal. Syeh Maulana Maghribi berpendapat bahwa itu akan menjadi contoh yang kurang baik dan bisa membuat orang mengira wali teladan meninggalkan syariah nabi Muhammad. Sunan Giri kemudian mengutus dua orang santrinya ke gua tempat syeh Siti Jenar bertapa dan memintanya untuk datang ke masjid. Ketika mereka tiba,mereka diberitahu hanya ALLAH yang ada dalam gua.Mereka kembali ke masjid untuk melaporkan hal ini kepada Sunan Giri dan para wali lainnya.Sunan Giri kemudian menyuruh mereka kembali ke gua dan menyuruh ALLAH untuk segera menghadap para wali. Kedua santri itu kemudian diberitahu, ALLAH tidak ada dalam gua, yang ada hanya Syeh Siti Jenar. Mereka kembali kepada Sunan Giri untuk kedua kalinya. Sunan Giri menyuruh mereka untuk meminta datang baik ALLAH maupun Syeh Siti Jenar. Kali ini Syeh Siti Jenar keluar dari gua dan dibawa ke masjid menghadap para wali. Ketika tiba Syeh Siti Jenar memberi hormat kepada para wali yang tua dan menjabat tangan wali yang muda. Ia diberitahu bahwa dirinya diundang kesini untuk menghadiri musyawarah para wali tentang wacana kesufian. Didalam musyawarah ini Syeh Siti Jenar menjelaskan wacana kesatuan makhluk yaitu dalam pengertian akhir hanya ALLAH yang ada dan tidak ada perbedaan ontologis yang nyata yang bisa dibedakan antara ALLAH, manusia dan segala ciptaan lainnya. Sunan Giri menyatakan bahwa wacana itu benar,tetapi meminta jangan diajarkan karena bisa membuat masjid kosong dan mengabaikan syariah. Siti Jenar menjawab bahwa ketundukan buta dan ibadah ritual tanpa isi hanyalah perilaku keagamaan orang bodoh dan kafir.Dari percakapan Siti Jenar dan Sunan Giri itu kelihatannya bahwa yang menjadi masalah substansi ajaran Syeh Siti Jenar, tetapi penyampaian kepada masyarakat luas. Menurut Sunan Giri paham Syeh Siti Jenar belum boleh disampaikan kepada masyarakat luas sebab mereka bisa bingung, apalagi saat itu masih banyak orang yang baru masuk islam, karena seperti disampaika di muka bahwa Syeh Siti Jenar hidup dalam masa peralihan dari kerajaan Hindu kepada kerajaan Islam di Jawa pada akhir abad ke 15 M. Percakapan Syeh Siti Jenar dan Sunan Giri juga diceritakan dalam buku Siti Jenar terbitan Tan Koen Swie.

Alfred Revolino
Sunan Giri menyatakan bahwa wacana itu benar,tetapi meminta jangan diajarkan karena bisa membuat masjid kosong dan mengabaikan syariah. Siti Jenar menjawab bahwa ketundukan buta dan ibadah ritual tanpa isi hanyalah perilaku keagamaan orang bodoh dan kafir.Dari percakapan Siti Jenar dan Sunan Giri itu kelihatannya bahwa yang menjadi masalah substansi ajaran Syeh Siti Jenar, tetapi penyampaian kepada masyarakat luas. Menurut Sunan Giri paham Syeh Siti Jenar belum boleh disampaikan kepada masyarakat luas.
---

Bner neh jadinya,gosip ajaran siti jenar hanya untuk dirinya sendiri. Suffi boy any komen?
4 April
Agus Wahyu
pake kromonya alus sangat... bahasanye kasta brahmana.
4 April
Abu Aulia Nusantara
bener bigimane,...Kita "wedhar" kupas satu persatu dari depan saja bareng2
4 April
Alfred Revolino
Monggo kang abu,tp ane absen dulu yah ^-^
4 April  1
Sang Penya'ir
siapakah yang paling benar antara siti jenar dan sunan giri...? sebenarnya mereka bukanlah rasul Allah.
5 April  1
Sulthon Mohammed Al-Fateh
Tolong di angkat jg hikayat Syekh Siti Jenar versi lain seperti Suluk Abdul Jalil yg ditulis oleh Agus Sunyoto misalnya.
5 April
Sentil Asrof
itu yg tidak ada naskah jawanya masih isi darmo gandul apa karangan sendiri?
Trus memakai judul kitab sesat darmo gandul,yg sesat itu kitabnya atau pelaku2 dalam kitab itu ya?
Tolong di jelaskan..
5 April
Sang Penya'ir
…..tidak usah kebanyakan teori semu, karena sesungguhnya ingsun(saya)inilah Allah.nyata ingsun yang sejati, bergelar prabu satmata, yang tiada lain kesejatiannya yang disebut sebangsa Allah.
5 April
Sang Penya'ir
Rahasia kesadaran, kesejatian kehidupan, ya ingsun, ini kesejahteraan kehidupan, engkau sejatinya Allah, ya ingsun sejatinya Allah; yakni wujud yang berbentuk itu sejati itu sejatinya Allah,Sir(rahasia) itu rasulullah, lisan (pengucap) itu Allah, jasad Allah badan putih tanpa darah, sir Allah, rasa Allah, rahasia rasa kesejatian Allah, ya ingsun (aku) ini sejatinya Allah.
5 April
Sang Penya'ir
dua ungkapan dan falsafah siti jenar
5 April
Muhammad Sidik
Pantes aja dipotong lehenya Siti Jenar ngaku Allah SWT.
5 April
Agus Fitri
ketinggian ilmu,klo bisa gila
5 April
Agus Fitri
tuk sang penyair,
5 April
Alfred Revolino
Seandainya siti jenar mendapat hukuman pancung oleh para wali songo, emang ada dalilnya dlm Quran dipancung karena menyebarkan ajaran sesat? seandainya siti jenar bunuh diri emang ada dalilnya Quran mengajarkan umatnya bunuh diri?
5 April
Abu Aulia Nusantara
Kalo Nabi Palsu yang muncul di zamanrosululloh dihukum apa? Dan Hal ini didapati di Al Quran apa al Hadits.
5 April
Agus Fitri
pikirkan jalan pulang az,kt gax tau kapan dan kemana kita kan pulang
5 April
Alfred Revolino
Kang abu aulia,silakan kang dinukil kang dalilnya ^-^
5 April
Abu Aulia Nusantara
Ini saya nanya bro
5 April
Abu Aulia Nusantara
TRus kalo Qishas ada tidak?
5 April
Abu Aulia Nusantara
Secara Garisbesar Pertama :
5 April
Abu Aulia Nusantara
Dharmo Gandhul adalah kitab karya "ISLAMPHOBIA"
5 April
Didi Solo
manggil kang@Nur Ichwan Pacitan..dia agi bikin buku yng sbenarnya aslinya mungkin malah penyebaran Islam dengan secra jawa
5 April  1
Didi Solo
manggaling gusti manunggaling kawulo...hmmmm..sebuah salah kaparah yang sangat fatal..krn secara halus saja..sepertinya Allah ga pernah menyatakan DIA dan manusia berstau..tapi ada dimana mana..afwan..
6 April
Agus Fitri
jgn dipikir kan nanti bisa gila
6 April