Faham Mahdi Syi'ah dan Ahmadiyah dalam Perspektif

Top  Previous  Next

Daftar Pustaka

 

·Abu Zahrah, Muhammad. Tarikhul-Mazahibul-Islamiyyah. Darul-Fikril-'Arabi, tt.
·Ahmad Amin, Duhal-Islam. Juz III, cet. VII. Qahirah: Maktabah an-Nahdatul-Misriyyah, tt.
·----------, Zuhurul-Islam. Juz IV. Qahirah: Maktabah an-Nahdatul-Misriyyah, 1964.
·----------, Fajrul-Islam. Singapura: Sulaiman Mar'i, 1965
·Ahmad, al-Mahdi Lidinillah. Kitabul-Munyah wal-'Amal fi Syarhil-Milal wan-Nihal. Beirut: Darul-Fikr, 1979.
·Ahmad Syalabi. Mausu'atut-Tarikhil-Islami wal-Hadaratil-Islamiyyah. Juz III, Qaihrah: Maktabah an-Nahdatul-Misriyyah, 1978.
·'Ali, K. History of India, Pakistan, and Bangladesh. Dacca: 'Ali Publications, 1980.
·'Ali, Maulana Muhammad. Mirza Ghulam Ahmad of Qadian: His Life and Mission. Lahore: Ahmadiyyah Anjuman Isha'at Islam, 1959.
·'Ali, Syed Amir. Api Islam. Terj. HB. Jasin, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
·Anawati, G.C. Filsafat, Teologi dan Mistik, ed. H.L. Beck dan N.J.B. Kaptein, jilid. I: Pandangan Barat Terhadap Literatur Hukum, Filosofi, Teologi dan Mistik Tradisi Islam. Jakarta: INIS, 1988.
·Al-Bahi, Muhammad. Al-Janibul-Ilahi min Tafkiril-Islami, Juz II, Qahirah: Daru Ihya'il-Kutubil-'Arabiyyah 'Isa al-Babi al-Halabi, 1948.
·----------, Al-Fikrul-Islami fi Tatawwurihi. Mesir: Darul-Fikr, 1971.
·Departemen Agama. Al-Quran dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemahan al-Quran, 1979.
·Potensi Organisasi Keagamaan Ahmadiyyah Qadian, Bagian II. Laporan Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Agama tahun 1984-1985,
·Kanwil Depag Jawa Tengah, Semarang, 1985.
·Djoyosugito, Susmoyo. Hasrat Mirza Ghulam Ahmad Bukan Nabi Hakiki. Pedoman Besar Gerakan Ahmadiyyah Lahore Indonesia, 1984.
·Donalson, Dwight, M. 'Aqidah as-Syi'ah, Terj. dalam Bahasa Arab, Mesir Maktabah as-Sa'adah, tt.
·Ad-Dihlawi, Syah 'Abdul 'Aziz Ghulam Hakim. At-Tuhfatul-Isna 'Asyariyyah, Ed. Sayyid Mahmud Syukri al-Alusi. Istambul-Turki: Isik Kitabevi, 1980.
·Fazlur Rahman. Islam. Chicago and London: University of Chicago Press, 1977.
·Garib, 'Adullah Muhammad. Sunnah dan Syi'ah Mungkinkah Dipertemukan, Terj. Mustafa Mahdami dan Hasan Husain. Surabaya: Pustaka Anda, 1984.
·Gibb, H.A.R. Modern Trends in Islam, New York: Octagon Books A Division of Farar Straus and Giroux, 1978.
·Gibb, H.A.R. and Kramers, Eds. Shorter Encyclopedia of Islam. Leiden: E.J. Brill, 1947.
·Ghulam Ahmad, Mirza. Itmamul-Hujjah 'Alal-Lazi Lajja wa Zaga'anil-Mahajjah. Lahore: Kalzar Muhammadi, 1311 H/1892 M.
·----------, .Hamamatul-Busyra Ila Ahlil-Mekkah wa Sulaha'i ummil Qura. Sialkot: Al-Munsyi Ghulam Qadir al-Fasih, 1389 H.
·Ibnul-Asir. Al-Kamil fit-Tarikh, Juz II. Darus-Sadr, 1965.
·Kartodirdjo, Sartono. Ratu Adil. Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
·Khaldun, 'Abdur Rahman ibn. Muqaddimah Ibn Khaldun. Darul-Fikr, tt.
·Lubis, H.M. Arsyad Talib. Imam Mahdi. Medan: Firma Islamiyyah, 1967.
·Al-Maududi, Abul-Ala. Ma Hiyal-Qadiyaniyyah. Kuwait: Darul-Qalam, 1969.
·Muhammad 'Abduh. Risalatut-Tauhid. Mesir Maktabah wa Matba'ah Muhammad 'Ali Sabih wa Auladih, 1979.
·Muhammad Isma'il, Sya'ban. Ma'al-Quranil-Karim. Qahirah: Darul-Ittihadil-'Arabi Lit-Tiba'ah, 1978.
·Al-Mus-awi, Syarafuddin. Dialog Sunnah dan Syi'ah, Terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan, 1983.
·Nahdi, Saleh A. Masalah Imam Mahdi. Surabaya: Raja Pena, 1966.
·Nasution, Harun. Teologi Islam, Cet. II. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, tt.
·Qattaan, Mana' Khalil. Mabahis fi 'Ulumil-Quran. Mansyuratul-'Asril-Hadis, 1973.
·Rida, Muhammad Rasyid. Al-Wahyul-Muhammadi. Beirut: al-Maktabul-Islami, l971.
·Rasyidi, H.M. "Imam Mahdi dan Harapan Akan Keadilan," Prisma, VI (Januari, 1977).
·Shadiq, H.A. Muhammad. Analisa Tentang Khatam an-Nabiyyin. Jamaat Ahmadiyah Indonesia, 1984.
·----------, "Kedatangan al-Masih dan al-Mahdi," dalam Sinar Islam II (Februari, 1980).
·Shiddiqi, Nouruzzaman. Syi'ah dan Khawarij Dalam Perspektif Sejarah. Yogyakarta: Bidang Penerbit Pusat Latihan Penelitian Pengembangan Masyarakat, 1985.
·As-Siyalkoti, Nazir Ahmad. Al-Qaulus-Sarih fi Zuhuril-Mahdi wal-Masih. Lahore: Nawa'i Waqt Printers Ltd.; 1389 H/1970 M.
·Asy-Syahrastani, 'Abdul-Fath, 'Abdul-Karim. Al-Milalwan-Nihal, Beirut: Darul-Fikr, tt.
·Smith, Wilfred Cantwell. Modern Islam in India. New Delhi: Usha Publication, 1979.
·Stoddard, Lothrop. Dunia Baru Islam, Terj. Panitia Penerbit. Jakarta: Panitia Penerbit, 1966.
·Subhi as-Salih. Mabahisul-Quranil-Karim. Qahirah: Darul-Ittiha dil-'Arabi Lit-Tiba'ah, 1977.
·Tim Dakwah PB GAI. Akidah Gerakan Ahmadiyyah Lahore Indonesia. Bagian Tabligh dan Tarbiyah, 1966.
·Watt, W. Montgomery. The Majesty That Was Islam. London: Sidgwick & Jackson, 1974.
·Woslvy, Peter. The Trumpet Shall Sound. New York: Schocken Book, 1974.
·Zahir, Ihsan Ilahi, As-Syi'ah wat-Tasyayyu'. Lahore Pakistan: Iradah Tarjuman as-Sunnah, 1984.