Lampiran

Top  Previous  Next

Hadis-hadis Mahdiyyah versi 'Abbasiyyah yang juga berhubungan dengan Ahlul-bait, atau hanya menunjukkan identitas kelompok atau golongannya.

 

1.Dari Ibn Masud r.a., ia berkata: Sewaktu kami berada di samping Rasulullah SAW., tiba-dba datang sekelompok pemuda dari Bani Hayim, maka setelah nabi melihat mereka, tergenanglah air matanya dan berubahlah warna (muka)nya. Maka aku pun bertanya: "Kami senantiasa melihat wajahmu (berubah) ada sesuatu yang dibencinya," maka ucap beliau: "Sungguh kami dari Ahlul-Bait, yang Allah telah memilihkan untuk kami kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Dan sesunggunnya Ahlul-Bait-ku sesudahku nanti akan menemui bencana dan pengusiran sehingga datang sekelompok orang dari sebelah timur yang membawa bendera hitam. Mereka menuntut hak, maka hak itu tidak diberikan lalu mereka memeranginya, mereka pun kemudian memperoleh kemenangan. Selanjutnya apa (hak) yang telah mereka minta itu diberikan, tetapi mereka tidak mau menerimanya, sehingga mereka memberikannya kepada seorang laki-laki dari Ahlul-Bait-ku. Kemudian dia memenuhinya (bumi) dengan keadilan sebagaimana dipenuhinya (bumi) itu oleh kecurangan. Maka barangsiapa diantara kalian yang menjumpai yang demikian itu, hendaklah mendatangi mereka sekalipun harus merangkak diatas salju, maka sebenarnya merekalah al-Mahdi." (HR. Ibn Abi Syaibah, Nu'aim ibn Hammad dan Ibn Majah dan Abu Nu'aim)

 

2.Dari Sa'id ibn Musayyab, ia berkata: Rasulullah bersabda: "Bendera-bendera hitam milik Bani muncul dari Arab timur, kemudian mereka tinggal (disitu) selama dikehendaki Allah, kemudian (pasukan) kecil berbendera hitam muncul memerangi seorang laki-laki dari putera Abu Sufyan dan kawan-kawannya, dari sebelah timur, mereka diharuskan taat pada al-Mahdi." (HR. Nu'aim ibn Hammad)

 

3.Dari Sauban r.a., ia berkata: "Rasulullah SAW., bersabda: "Tiga (orang) kesemuanya adalah putera Khalifah akan berperang dekat tempat perbendaharaanmu, kemudian tidak seorang pun dari mereka yang memperolehnya. Lalu dari arah timur muncul (pembawa) bendera-bendera hitam memerangi kalian, dengan (cara) berperang yang belum pernah digunakan oleh suatu kaum pun kemudian datang Khalifatullah al-Mahdi. Apabila kalian mendengarnya, maka datangilah dia dan berbai'atlah padanya, sekalipun (harus) merangkak diatas salju, maka sesungguhnya dia adalah Khalifatullah al-Mahdi. (HR. Ibn Majah, al-Hakim, dan disahihkan oleh Abu Nu'aim)

 

4.Dari Sauban al-Baihaqi, berkata: RasululIah SAW. bersabda: "Apabila kalian melihat bendera-bendera hitam datang dari Khurasan, maka datangilah dia, sesungguhnya disana ada Khalifatullah al-Mahdi." (Musnad Imam Ahmad dalam Dala'ilun-Nubuwwah. Juga diriwayatkan oleh Nu'aim ibn Hammad, al-Hakim, dan Abu Nu'aim.)

 

5.Dari 'Amr ibn Yasir, berkata: Rasulullah bersabda: "Hai 'Abbas! Sesungguhnya perkara ini (kepemimpinan ummat), Allah telah memulai dengan (mengutus) aku, dan akan diakhirinya oleh seorang laki-laki dari putera (keturunan)-mu, Dia akan memenuhinya (bumi) dengan keadilan sebagaimana bersama-sama 'Isa a.s." (Lihat dalam Kanzul-'Ummal, Juz VII, hlm. 177)