Lampiran

Top  Previous  Next

Hadis-Hadis Mahdiyyah Yang Bersifat Umum, Tanpa Menyebutkan Identitas Kelompok Tertentu

 

1.Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW. bersabda: "Akan ada diantara ummatku al-Mahdi, jika umurnya pendek maka (sampai) tujuh, jika tidak, maka delapan dan jika tidak juga, maka sembilan tahun. Ummatku akan memperoleh kenikmatan yang belum pernah mereka perolehnya seperti itu, (baik dari golongan) orang baik-baik di antara mereka maupun dari orang jahat. Allah akan menurunkan hujan lebat pada mereka, dan bumi tidak akan menahan tumbuh-tumbuhan sedikit pun, dan harta benda akan bertumpuk-tumpuk. Seorang berseru, "Hai Mahdi! berikanlah harta itu kepadaku!" Maka jawabnya: "Ambillah"! (HR. ad-Daruqutni dar Tabrani)

 

2.Dari Abu Sa'id r.a., Sungguh Rasulullah SAW. Telah bersabda": "Al-Mahdi akan muncul dari ummatku, Tuhan akan menurunkan hujan untuk manusia, ummat akan merasa senang, ternak hidup (dengan aman), dan bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya dan harta akan diberikan dengan merata." (HR. Abu Nu'aim dan al-Hakim)

 

3.Dari Abu Sa'id al-Khudri r.a., dari Nabi SAW. bersabda: "Sungguh dari ummatku (nanti) akan muncul al-Mahdi, yang hidup (bersama pengikutnya) lima, tujuh, atau sembilan - Sa'id yang meriwayatkan hadis ini - ragu-ragu. Lalu kami bertanya, apa maksudnya yang demikian itu?" Ia menjawab: "Tahun." Sabda Nabi selanjutnya: "Maka datanglah seorang laki-laki kepadanya, lalu berkata: "Hai Mahdi berilah aku!" Kata Mahdi: Kemudian ia datang kepadanya membawa (sesuatu) dengan kainnya sekuat-kuat ia membawanya." (HR. Tirmizi dan katanya ini hadis hasan-sahih)

 

4.Dari Abu Sa'id r.a., ia berkata: Rasulullah bersabda: "Ketika masa (kedamaian) terhenti, dan fitnah merajalela (datang) seorang laki-laki yang disebut al-Mahdi yang pemberiannya dapat menenangkan." (HR. Nu'aim dan Abu Nu'aim)

 

5.Dari Abd Sa'id r.a., bahwasanya Nabi SAW. Bersabda: "Akan ada (nanti) di kalangan ummatku seorang bernama al-Mahdi, jika umurnya sedang, maka tujuh, apabila tidak, maka sembilan (tahun tinggal bersama pengikutnya). Ummatku akan mendapat kenikmatan yang belum pernah terdengar sama sekali nikmat seperti itu. (Tumbuh-tumbuhan) akan memberikan hasilnya dan tak ada sesuatupun yang ditahannya dari mereka. Harta pada saat itu bertimbun-timbun lalu berdirilah seorang lelaki dan berkata: "Hai Mahdi berilah aku (sesuatu)." Jawabnya: "Ambillah olehmu." (HR. Ibn Majah)

 

6.Dari ibn 'Umar r.a., berkata, Nabi SAW. bersabda: "Al-Mahdi akan muncul dan kepalanya bersorban. Besertanya seorang penyeru yang berseru (kepada orang banyak) - Inilah Mahdi Khalifatullah, karena itu ikutilah dia. (HR. Abu Nu'aim)

 

7.Dari 'Umar r.a., ia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: "Al-Mahdi akan muncul dan diatas kepalanya ada malaikat yang berseru: Ini adalah al-Mahdi, karena itu ikutilah dia!" (HR. Abu Nu'aim)

 

8.Dari 'Abdullah ibn Sa'id az-Zubaidi berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "Manusia akan keluar dari arah timur menyerahkan kekuasaan kepada al-Mahdi." (HR. Ibn Majah dan Tabrani)

 

9.Dari 'Amr ibn 'As berkata: "Tanda akan munculnya al-Mahdi, apabila ada pasukan tentara terbenam di daerah Baida' (antara Mekkah dan Madinah), maka itulah tanda keluarnya Mahdi." (HR.Nu'aim)

 

10.Dari Abu Sa'id r.a., ia berkata: Rasulullah bersabda: "Aku beri kalian kabar gembira tentang al-Mahdi yaitu, dia seorang laki-laki dari suku Quraisy, yang dikirim untuk ummatku ketika manusia dalam perselisihan dan keguncangan. Maka ia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi telah dipenuhi oleh kecurangan dan kezaliman. Penghuni langit dan bumi akan merasa senang kepadanya. Ia akan membagi-bagikan harta benda secara benar (adil), kemudian ada seorang laki-laki bertanya kepadanya: "Apakah arti benar itu"? Jawabnya: "Diantara manusia (akan memperoleh bagian) yang sama. Dan hati ummat Muhammad akan dipenuhi oleh rasa kaya, dan keadilannya merata (diantara) mereka, sehingga dia menyuruh seorang penyeru yang berseru: "Barang siapa butuh (pertolongan)ku, maka tak seorang pun yang datang kepadanya, kecuali seorang laki-laki, lalu ia meminta sesuatu kepadanya." Al-Mahdi berkata: Datanglah kepada petugas yang mengurusnya, sehingga ia memberimu!" Kemudian ia datang kepadanya (petugas itu) dan mengatakan: "Aku adalah utusan Mahdi kepadamu, agar kamu memberiku harta kepadaku." Selanjutnya ia menyatakan: "Akulah diantara ummat Muhammad seluruhnya yang paling loba nafsunya, mereka semua (jika) diiming-iming dengan harta ini, maka ia tinggalkan harta itu, selain aku, lalu harta itu dikembalikan kepadanya, lalu berkatalah petugas itu: "Sungguh kami tidak akan menerima lagi apa yang telah kami berikan." Maka tinggallah Mahdl (bersama pengikutnya) dalam keadaan yang demikian itu, enam, atau tujuh, atau delapan, atau sembilan tahun. Dan sepeninggalnya tidak ada lagi kehidupan yang sebaik itu." (HR. Ahmad, al-Mawardi, dan Abu Nu'aim)

 

11.Dari Abu Sa'id al-Khudri r.a., dari Nabi SAW. bersabda: "Akan berkumpullah bersama-sama al-Mahdi, ummat (pengikut)nya seperti berkumpulnya lebah pada ratunya. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana ia dipenuhi oleh kecurangan sehingga manusia menjadi sebagaimana halnya keadaan mereka yang mula-mula, tidak membangunkan orang yang tidur dan tidak pula mengalirkan darah." (HR. Nu'aim ibn Hammad)