DISTRIBUSI

MATA PENGAJIAN PP. AS-SALAFIYYAH

I’dadiyyah Sanah Wahidah

Jumlah SKS, 18

Smester I dan II

 

MATA PENGAJIAN

 

 

SKS

 

 

ACUAN POKOK

 

 

ACUAN PENDUKUNG

 

SYARAT MASUK

 

Metode tes

Fiqh 

Nahwu

Wazan Ishthilahiy dan Lughowi

Akhlaq+Tajwid

Kitabah (Tulis Baca Arab dan Pegon)

Muhafadhoh

Tauhid

3

3

3

2

3

2

2

Pesholatan  dan Safinah

Mukhtashor ‘Awamil + M.Jurumiyah

Amtsilah T

Alala + Tuhfatul Athfal

Catatan

Nadhom ‘Awamil Lafdhon wa Ma’nan

Aqidatul ‘Awam

Pesholatan lengkap

At-Ta’rifat fin-Nahwi

 

 

 

Tidak memenuhi syarat masuk Marhalah ula, Sanah Ula, Semester ganjil

 

 

Tertulis

Wawancara

Praktek

 

 

 

Marhalah Ula Sanah Ula

Jumlah SKS, 18

Smester I

Smester Ganjil

 

MATA PENGAJIAN

 

 

SKS

 

 

ACUAN POKOK

 

ACUAN PENDUKUNG

 

SYARAT MASUK

 

Metode tes

Fiqh Arkanul Islam 1

Nahwu Dasar 1

Tashrif Ishthilahiy 1

Akhlak 1+ Bahasa Arab 1

Tauhid 1+ Kitabah/Pegon

Muhafadloh 1

Qiro`atul Kutub 1

3

3

3

2

2

3

2

Duror Bahiyyah 

Nadhom ‘Awamil

Amtsilah Tasrif

Washoya + Muhawaroh Haditsah 1

Jawahirul Kalamiyah+Nulis

Matan Ajrumiyyah  lafdzon

Durusul Fiqhiyyah 3

Durusul Fiqhiyyah 2, Mabadil Fiqhi 4

Tashilu nailil Amaniy

Matan Binak wal Asas, As-Syafiyah,‘U.dhuruf

At-Tahliyah+ Lughotut Takhothub

Nurudz-dzolam

 

Bisa membaca dan menulis arab dengan baik

Cukup lancar membaca Al-Qur`an

Menguasai praktek bersuci dan sholat

Tertulis

Wawancara

Praktek

Smester II
Smester Genap

Fiqh Arkanul Islam 2

Nahwu Dasar 2

Tashrif Ishthilahiy 2

Bahasa Arab 2+Tajwid 1

Muhafadhoh 2

Qiro`atul Kutub 2

4

4

3

2

3

2

Duror Bahiyyah

Jurumiyyah Lafadz, Ma’na, Murod

Amtsilah T

M. Haditsah 2+Hid. Mustafid

Ajrumiyyah lafdhon wa ma’nan

Durusul Fiqhiyyah 3

Durusul Fiqhiyyah 2, Mabadil Fiqhi 4

 

Binak wal Asas, As-Syafiyah,‘U. dhuruf

Lughotut Takhotub, F. Mannan

 

Bisa baca dan nulis arab dg baik

Cukup lancar baca Al-Qur`an

Menguasai prinsip materi semester ganjil

Tertulis

Wawancara

Praktek

 

 

Marhalah Ula Sanah Tsaniyah

Jumlah SKS, 18

Smester III

Smester Ganjil

 

MATA PENGAJIAN

 

 

SKS

 

 

ACUAN POKOK

 

 

ACUAN PENDUKUNG

 

SYARAT MASUK

 

Metode tes

Fiqh Arkanul Islam 3

Nahwu Dasar 3

Tashrif Lughowiy 1+B. Arab 3

Muhafadhoh 3

Qiro`atul Kutub 3

4

4

4

3

3

Muqoddimah Hadhromiyyah

Risalah Salafiyyah fin-Nahwi

Amtsilah Tasrif+Durusul Lughot 1

Nadzom ‘Amritiy

Sullam Munajat

Durusul Fiqhiyyah 2, Mabadil Fiqhi 4

Syarah-Syarah Ajrumiyyah Syafiyah,‘U.dhuruf+Arobiyyah Lin-Nasyiin

 

Hafal matan Jurumiyah lafdhon wa ma’nan wa murodan

Menguasai prinsip materi smester I & II

Muhafadhoh

Tertulis

Wawancara

Smester IV
Smester Genap

Fiqh Arkanul Islam 4

Nahwu Dasar 4

Tashrif Lughowiy 2+B. Arab 4

Tajwid 2

Muhafadhoh 4

Qiro`atul Kutub 4

3

4

3

2

3

3

Muqoddimah Hadhromiyyah

Risalah Salafiyyah fin-Nahwi

Amtsilah Tasrif+Durusul Lughot 2

NadzomJazariyyah

Nadhom Qowa’id

Sullam Munajat

Durusul Fiqhiyyah 2, Mabadil Fiqhi 4

Syarah-Syarah Ajrumiyyah Syafiyah,‘U.dhuruf+Arb. Lin-Nasyiin

Sy. Jazariyyah, F. Mannan

 

Hafal matan Jurumiyah lafdhon wa ma’nan wa murodan

Menguasai prinsip materi smester III

Sanggup hafal Nadhom ‘Amrithi dlm satu bulan

Muhafadhoh

Tertulis

Wawancara

Catatan :

·         Pengajian Al-Qur`an dikategorikan sebagai pengajian bandongan dan diwajibkan bagi santri yang merasa/dinilai kurang bagus bacaan al-Qur`anya tanpa melihat angkatannya

·         Disarankan agar  santeri I’dad - smester IV menyalin kitab mata pengajianya sebelum jam mengaji, tidak  langsung menggunakan kitab aslinya (kitab cetakan) agar terbiasa menulis arab

Marhalah Ula Sanah Tsalitsah

Jumlah SKS, 18

Smester V

Smester Ganjil

 

MATA PENGAJIAN

 

 

SKS

 

 

ACUAN UTAMA

 

 

ACUAN PENDUKUNG

 

Syarat Masuk

 

Metode tes

Fiqh Dasar Lengkap 1

Nahwu Dasar 5

Qowaidush Shorfiyyah+B. Arab 5

Akhlak 3+Tauhid 3

Muhafadhoh 5

Qiro`atul Kutub 5

3

4

3

2

3

3

Matan Taqrib

Taqrirot ‘Amrithi

Risalah Shorf Cak Mat +F. Lughot 1

Ta’limul Muta’alim+Sanusiyyah

Alfiyyah  1-250

Fathul Qorib

Fatkhul Qorib , Tahdzib syarh abi, Risalatul Mahid

Muttamimmah, Sy ‘imrithi, Milkhatul I’rob

Sy. Maqshud, T. Asas, Tarshif+Arob. Lin….

Adb.‘Alim.+D. ‘Aqoid 4, K. Awam, F. Majid

 

Hafal nadhom ‘Amrithi dan qowa’id

Menguasai prinsip materi smester III & IV

Muhafadhoh

Tertulis

Wawancara

Smester VI
Smester Genap

Fiqh dasar lengkap 2

Nahwu Dasar 6

Qowaidul I’lal+B. Arab 6

Muhafadhoh 6

Qiro’atul Kutub 6

 

4

4

4

3

3

Matan Taqrib

Taqrirot Qowa’id

Risalah Shorf Cak Mat + F. Lughot 2

Alfiyyah 251-500

Fathul Qorib

Fatkhul Qorib , Tahdzib syarh abi, Risalatul Mahid

Kifayatul Ash-hab, Mughni P, T. Tullab P.

Sy. Maqshud, T. Asas, Tarshif+Arob. Lin….

 

Hafal nadhom ‘Amrithi dan qowa’id

Menguasai prinsip materi smester V

Muhafadhoh

Tertulis

Wawancara

 

 

Marhalah Wustho Sanah Ula

Jumlah SKS, 12

Smester VII

Smester Ganjil

 

MATA PENGAJIAN

 

 

SKS

 

 

ACUAN POKOK

 

 

ACUAN PENDUKUNG

 

 

Syarat Masuk

 

Metode tes

Fiqh Ibadah Plus 1

Nahwu Lanjutan 1+B. Arab 7

Ushul Fiqh 1

Muhafadhoh 7

Qiro`atul Kutub 7

3

3

2

2

2

Matan Zubad, F. Manhajiy 1-3

Taqrirot AlfiyyahIb+Arob. Lin-Nasyiiin

Wajiz 1

Nadhom Alfiyah 501-750

Matan Tahrir 1

F. Mu’in, M. Tholibin, F.Wahhab

Syarah-Syarah Alfiyyah+Arob. Baina Y.

M. Yaqin

R. Astar+Al-Wadlih, L.Ushul

+Ryd. S, Msnd, T. Shorih

Hafal nadhom Alfiyyah Ibnu Malik 500 bait

Menguasai prinsip materi smester V & VI

Muhafadhoh

Tertulis

Wawancara

Smester VIII
Smester Genap

Fiqh Ibadah Plus 2

Nahwu Lanjutan 2+B. Arab 8

Muhafadhoh 8

Qiro`atul Kutub 8

4

4

2

2

Matan Zubad, Fiqh Manhajiy 1-3

Taqrirot Alfiyyah+Arob Lin Nasyiiin

Nadhom Alfiyyah 751-khatam

Matan Tahrir

F. Mu’in, M. Tholibin, F. Wahhab

Syarah-Syarah Alfiyyah+Arob. Baina Y.

 

Hafal nadhom Alfiyyah Ibnu Malik 750 bait

Menguasai prinsip materi smester  VII

Muhafadhoh

Tertulis

Wawancara

 

Marhalah Wustho Sanah Tsaniyah

Jumlah SKS, 12

Smester  IX

Smester Ganjil

 

MATA PENGAJIAN

 

 

SKS

 

 

ACUAN POKOK

 

 

ACUAN PENDUKUNG

 

 

SYARAT MASUK

 

METODE TES

Fiqh Usroh plus

Nahwu Lanjutan 3+B. Arab 9

Ushul Fiqh 2

Ilmu Tafsir

Muhafadhoh 9

Qiro`atul Kutub 9

3

3

1

1

2

2

Matan Zubad, Fiqh Manhajiy  4-5

Taqrirot Alfiyyah+Arobiyyah Lin…

Wajiz 2

Qowaidul Asasiyah fi Ulumil Qur’an

Nadhom Jauhar Maknun

Fatkhul Mu’in 1

F. Mu’in, M. Tholibin, F. Wahhab

Syarah-Syarah Alfiyyah+Arob. Baina Y.

Al-Wadlih, L. Ushul

 

 

Hafal nadhom Alfiyyah Ibnu Malik 1000 bait

Menguasai prinsip materi smstr VII & VIII

Muhafadhoh

Tertulis

Wawancara

Smester X
Smester Genap

Fiqh Mu’awadloh

Nahwu Lanjutan 4+B. Arab 10

Ilmu Hadits

Muhafadhoh 10

Qiro`atul Kutub 10

3

3

2

2

2

Matan Zubad, Fiqh Manhajiy  6

Taqrirot Alfiyyah+Arobiyyah Lin…

Taisirul Mustholah

Nadhom Jauhar Maknun

Fatkhul Mu’in 2

F. Mu’in, M. Tholibin, F. Wahhab

Syarah-Syarah Alfiyyah+Arob. Baina Y.

 

Hafal nadhom Alfiyyah Ibnu Malik 1000 bait

Menguasai prinsip materi smester  IX

Muhafadhoh

Tertulis

Wawancara

 

 

 

 

Marhalah Wustho Sanah Tsalitsah

Jumlah SKS, 12

Smester XI

Smester Ganjil

 

MATA PENGAJIAN

 

 

SKS

 

 

ACUAN POKOK

 

 

ACUAN PENDUKUNG

 

SYARAT MASUK

 

METODE TES

Fiqh Mu’amalat

Ma’aniy+B. Arab 11

Tarjamah 1

Ushul Fiqh 3

Muhafadhoh

Qiro`atul Kutub 11

3

3

1

1

2

2

Matan Zubad, Fiqh Manhajiy 7

Takrirot J. Maknun+Arobiyyah Baina Yadaik

Mafaza

Wajiz 3

Faroidhul Bahiyah

Fatkhul Mu’in 3

F. Mu’in, M. Tholibin, F. Wahhab

Makhluf, H. Shiyaghoh, J. Balaghoh

Bukune Burdah, K. Ist. Arb. Kontemporer+

Al-Wadlih, L. Ushul

 

Hafal Jauhar Maknun

Menguasai prinsip materi smstr  IX & X

Muhafadhoh

Tertulis

Wawancara

Smester XII
Smester Genap

Fiqh Jinayat plus

Qowaidul Fiqhiyyah +Ilmu Falak

Bayan + Badi’+B. Arab 12

Tarjamah 2+Imla`

Faroidl+Mantiq

Qiro`atul Kutub 12

3

1

3

1

2

2

Matan Zubad, Fiqh Manhajiy 8

M. Asybah+Fatkhur Roifil Mannan

Takrirot J. Maknun+Arobiyyah Baina Yadaik

Mafaza + Qowaidul Imla` IAIN

Rohabiyah+Sullam

Fatkhul Mu’in 4

F. Mu’in, M. Tholibin, F. Wahhab

 

Makhluf, H. Shiyaghoh, J. Balaghoh

Buku Metode Terjemah krgn Burdah, K. Ist. Arb. Kontemporer, AlFuruq fil Lughoh

 

Hafal Jauhar Maknun

Menguasai prinsip materi smstr  XI

Muhafadhoh

Tertulis

Wawancara

Catatan:

  1. Muhafadhoh dilaksanakan secara lafdhon wa ma’nan
  2. Mata pengajian yang diberi tanda +  (plus) disajikan secara estafet
  3. Semua santri diwajibkan memiliki kitab pendukung yang dibandongkan, minimal satu dalam satuan kategori, sesuai dengan markhalah masing-masing
  4. Santri diwajibakan membawa kitab pendukung sesuai dengan kebutuhan setiap kali musyawaroh
  5. Materi kitab-kitab pendukung adalah bagian yang menyatu dengan materi pengajaran, tamrinan, dan ujian, sehingga qorik harus mengarahkan santri untuk selalu membacanya
  6. Korbid. Pendidikan harus memastikan semua santri memiliki kitab pendukung sendiri (bukan kitab pinjaman)
  7. Materi Mata Pengajian yang menjadi titik tekan dibacakan, diterangkan, dan ditamrin secara detail  dengan menyertakan materi kitab pendukung. Adapaun yang tidak menjadi titik tekan hanya dibaca dan diterangkan

 

 

 

 

 

 

 

Marhalah  ‘Ulya Takhosus Fiqh Sanah Ula

Jumlah SKS

 

Smester XIII

Smester Ganjil

 

MATA PENGAJIAN

 

 

SKS

 

 

ACUAN POKOK

 

 

ACUAN PENDUKUNG

 

SYARAT MASUK

 

METODE TES

Al-Madkhol Fil Fiqh

Al-Madkhol Fi Ushulil Fiqh

Al-Madkhol Fil Qowa’idil Fiqhiyyah

Al-Madkhol Fi Fiqhil ‘Ibadah

Al-Madkhol Fi Fiqhil Usroh

Al-Madkhol Fi Fiqhil Mu’awadloh

Al-Madkhol Fi Fiqhil Mu’amalah

Al-Madkhol Fi Fiqhil Jinaiy

Al-Madkhol Fi Fiqhil Mawarits

Al-Madkhol Fi Fiqhis Siyasiy

Ilmu Fiqh

Fiqh Muqorin

Muqoronatul Madzahib

Ushul Fiqh

Qowa’idhul Fiqhiyyah

Tarikh Tasyri’

Hikmatut Tasyri’

Tafsir Ayat Ahkam

Hadits Ahkam

Ulumul Qur’an

Tauhid

Tashawwuf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Wahhab

U. Ar-Roziy

Al-Asybah

 

 

Tarikh Tasyri’ Khudloriy

Hikmah Tasyri’

Rowai’ul Bayan

Ibanatul Ahkam

 

 

Ihya’

Mahalliy, Muhadz-dzab

U. Sarohsiy, U. Jash-shosh

Sy.Q. Fiqh 1, Sy.Q. Fiqh 2

Syari’atullohi Al-Kholidah

 

Al-Kayyal Harrosiy,  Ahkamul Qur`an

Bukhoriy, Subulussalam, K. ‘Allam

 

Telah menyelesaikan pengajian Markhalah Wustho.

Menguasai prinsip materi Wustho

Tertulis

Wawancara

Smester XIV
Smester Genap

Faroidl

Falak

Ulumul Hadits

Tashawwuf

Ilmu Hadits

Ilmu Qur’an

Tashawwuf

 

 

 

 

 

 

 

Ihya’

 

 

 

 

Manhaj Dzawin Nadzor

 

 

Tertulis

Wawancara

 

 

 

Marhalah  ‘Ulya Takhosus Alat Sanah Ula

Jumlah SKS,

Smester XIII

Smester Ganjil

 

MATA PENGAJIAN

 

 

SKS

 

 

ACUAN POKOK

 

 

ACUAN PENDUKUNG

 

SYARAT MASUK

 

METODE TES

Nahwu & Shorof

Balaghoh

‘Arudl wal Qowafi

Furuq Lughot

Muthola’ah

Nushush Adabiyyah

Khitobah

Tashawwuf

 

Khudloriy

L. Mashun

Ilmu ‘Arudl

Furuq fil Lughot

Al-Muzhir

 

 

Ihya`

Ibnu Hamdun, Asymuniy

Sy. Uqudul Jumman, Mursyidi

 

 

Telah dinyatakan lulus dai marhalah wustho

Tertulis

Wawancara

Smester XIV
Smester Genap

Tarikh Adab Arobiy

Uslub Qur`an

Imla`

Insya`

Khot/Kaligrafi

Naqdul Adabiy

Tashawwuf

 

 

 

Qowaidhul Imla

 

 

Ar-Roddu

Ihya`

 

 

Tertulis

Wawancara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marhalah  ‘Ulya Takhosus  Al-Qur`an Sanah Ula

Jumlah SKS,

Smester XIII

Smester Ganjil

 

MATA PENGAJIAN

 

 

SKS

 

 

ACUAN POKOK

 

 

ACUAN PENDUKUNG

 

SYARAT MASUK

 

METODE TES

Juz ‘Amma

Surat Panjang

Al-Qur’an 30 Juz

Tajwid

Adab Hamalah Qur’an

Fadloil Qur`an

Tafsir

Tashawwuf

 

 

 

 

 

 

 

 

Al-Qur`anul Karim

Al-Qur`anul Karim

Al-Qur`anul Karim

Sirojul Qori`

At-Tibyan

 

Qurthubiy

Ihya`

 

 

Muhafadhoh

Wawancara

Smester XIV
Smester Genap

Qiro`ah

I’jazil Qur`an

Mufrodat Qur`an

Ghoroib Qur`an

Musykiat I’rob

Faidhul Barokat

Fiqh

Tashawwuf

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihya`

 

 

Muhafadhoh

Wawancara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANCANGAN AKHIR

KURIKULUM  BIDANG FIQIH

PP.ASSALAFIYYAH MLANGI  MULAI SANATAD DIROSAH 1428/1429 H

 

 

MAPEL / KODE

 

MATERI

 

SKS

 

MARHALAH / SMT

 

KITAB ACUAN

 

PENDUKUNG

 

STANDAR KOMPETENSI

Fiqih Dasar 1

Makna Syahadat

Praktek Thoharoh dan Sholat : Air, najis, wudhu, mandi, waktu-waktu sholat dan tahrimnya, adzan-iqomah,  niat dan bacaan sholat, sholat ‘idain, sholat musafir, sholat janazah, sholat kusufain, sholat tasbih, sholat tarowih,  sholat jum’at (penambahan materi ditulis / dikte)

Thoharoh : Air, najis, hadast, wudhu, tayamum, mandi, siwak, maskhul khuffain, shohibul jabiroh, qodhil hajat, istinja’, haid, nifas, istikhadzoh, Tajhizul mayit, Awani + Libas (penambahan materi ngasahi, dikte murod )

8

Ula / I / Ganjil

Pesholatan Kudus

Durusul Fiqhiyyah 2

Santri mampu bersuci, berwudhu dan sholat sesuai syari’at

Fiqih Dasar 2

Ibadah : Sholat ( syarat, rukun, waktu, masnunat, makruhat, mubtilat, jama’ah, jum’at, jama’, qoshor, janazah, ‘idain, istisqo’, kusufain, khouf)

8

Ula / I / Genap

Mabadil Fiqhi 4

 

Durusul Fiqhiyah 4, Busyrol Karim

Santri menguasai teori sholat dan mempraktekannya

Fiqih Dasar 3

Ibadah : Puasa (Syarat, rukun, mubtilat, makruhat, masnunat, ma yubiikhul fitru:khamil-murdhi’-maridh-musafir, kafarot jima’, fidyah, tathowwu’, itsbati awwalir romadhon-syawal, yaumul makruhat-mahrumat), I’tikaf (syarat, rukun, mubtilat, masnunat, makruhat)

Ibadah : Zakat mal (Anwa’:masyiyah-nabat-naqd-ma’dan-rikaz-tijaroh, nishob, shorfuz zakat:syarat, khilthoh), zakat fitrah:syarat-waktu-nishob, asnafuts tsmaniah, man kharuma ‘alaihiz zakat

10

Ula / II / Ganjil

Durusul Fiqhiyah 4

Fatkhul Qoribul Mujib,

Santri menguasai teori tentang puasa dan prakteknya, menguasai teori zakat

Fiqih Dasar 4

Ibadah : Haji (syarat wajib, rukun, wajibat, macam, ifrod-qiron-tamattu’, miqot, ihrom, thowaf, sa’i, wuquf, mabit, jumroh, takhalul,  masnunat, muharomatul ihrom, dam), ‘Umroh

10

Ula / II / Genap

Durusul Fiqhiyah 4

Fatkhul Qoribul Mujib

Santri menguasai teori rukun dan wajib haji

Fiqih Dasar 5

Thoharoh, Ibadah

6

Ula / III / Ganjil

Fatkhul Qoribul Mujib

Targhib wat Tahdzib syarh abi syuja,

Fiqih Manhaji

Santri menguasai materi-materi kajian fiqh bidang ibadah dan muamalah secara mendasar dan lengkap serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari

Fiqih Dasar 6

Muamalah, Munakakhat, Jinayat

6

Ula / III / Genap

Fatkhul Qoribul Mujib

Targhib wat Tahdzib syarh abi syuja,

Fiqih Manhaji

Santri menguasai materi-materi kajian fiqh bidang munakakhat dan jinayat secara mendasar dan lengkap

Fiqih Ibadah 1

Thoharoh, Sholat, Zakat

6

Wustho / I / Ganjil

Fiqih Manhaji

Minhajut Tholibin

Santri mampu menjelaskan,mamahami dan menghayati materi tentang thoharoh,sholat dan zakat serta mau melaksanakanny dlm kehidupan sehari-hari

Fiqih Ibadah 2

Haji, Kifarot, Syahadah, Aiman-nudzur, kafarot, Shoid-dzaba-ih, ‘aqiqoh, udhkhiyah, at’imah-asyrobah

6

Wustho / II / Genap

Fiqih Manhaji

Minhajut Tholibin

Santri mampu memahami&menguasai materi kajian dengan benar dan mendalam

Fiqih Muamalat 1

Mu’amalat :, Bai’, khiyar, salam, riba, khijru, qirod, hibah, ijaroh, ju’alah, suluh, khiwalah, syuf’ah

6

Wustho / III / Ganjil

Fiqih Manhaji

Fatkhul Mu’in

Santri dapat memahami dan mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan sehari – hari.

Fiqih Muamalat 2

Muamalat : Mukhobaroh, muzaro’ah, musaqoh, ihyaul mawat, waqof, washiyat, ‘ariyah, syirkah, mudhorobah, wadhi’ah, luqothoh, iqror, rohn, kifalah, dhoman, wakalah, ikroh, ghosob

6

Wustho / IV / Genap

Fiqih Manhaji

Fatkhul Mu’in

Santri dapat memahami dan mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan sehari – hari.

Fiqih Akhwalus syahsiah

Munakahat : Hukum nadzr, Nikah:hukum, syarat, rukun, wali, aqad, muhrimat, ‘uyub, mahar, mut’ah, walimah, qosmuz zaujat, nusyuz, khulu’

Munakahat : Tholaq:sunni-bidngi-‘adaduha-man la yaqo’u tholaquhum-ruj’ah-ba-in, ila’, dzihar, li’an, ‘iddah:ma yajibu biha, istibro’, nafaqoh, khadhonah, rodho’, nasab, laqith

Faroidh : Latar belakang hukum waris,aturan waris,bagian waris yang telah ditetapkan oleh Al-quran,ashobah,hijab,hukum waris kakek bersama saudara laki-laki&perempuan,hukum-hukum aul&rad,cara mentashih masalah,munasakhah,kewarisan dzawil arham,hukum waris khunsa,hukum waris bagi anak dalam kandungan,warisan orang hilang,hukum waris bagi orang yang mati bersama-sama

6

Wustho / V / Ganjil

Fiqih Manhaji

Fatkhul Wahab

Santri mampu mengetahui,menjelaskan dan memahami realita masyarakat dan menjadi solusi akan masalah tersebut.

 

Santri mampu memecahkan permasalahan-permasalahan waris dan menentukan pendapatan bagian masing masing  ahli waris

Fiqih Jinayat

Jinayat : qishosh, diyat, khudud:sayrib-sariq-qutho’-shoil, qosamah, qodzaf, khirobah, bughot, riddah, tarikus sholat, jihad, salab, sahm, fai’, jizyah

Aqdhiyat : Syartul qodhi, mujtanabatul qodhi, yamin-khalf-qosam, iqror, bayyinah, syahadah, ‘adalah, khijru, ‘itqu, wala’, tadbir, kitabah, ummul walad, imamatul ‘udzma

6

Wustho / VI / Genap

Fiqih Manhaji

Fatkhul Wahab

Santri dapat menguasai teori secara komprehensif tekstualis

 Standar kompetensi untuk materi yang butuh praktek perlu dikaji ulang, termasuk analisis dan pandangan terhadap aqad-aqad syariah yang sekarang sedang ngetrend dari prespektif fiqih

 

 

 

 

 

 

 

 

KURIKULUM  BIDANG NAHWU

PP.ASSALAFIYYAH MLANGI MULAI SANATAD DIROSAH 1428/1429 H

 

 

MAPEL / KODE

 

MATERI

 

SKS

 

MARHALAH / SMT

 

KITAB ACUAN

 

PENDUKUNG

 

STANDAR KOMPETENSI

Nahwu Dasar 1

Kalam, ajza’ kalam, tanda:isim-fiil-huruf, pembagian:lafad-mufrod-isim-fiil-huruf-mu’rob, ta’rif I’rob dan macamnya, alamat I’rob 

8

Ula / I / Ganjil

Matan Jurumiyah

Syarah muktashor jiddan Jurumiyah

Santri mampu membedakan kalimat isim,fiil dan huruf ,serta menguasai teori dasar I’rob dan tandanya

Nahwu Dasar 2

I’rob taqdiri, Tanda fiil dan hukumnya, nakiroh-ma’rifat, isim dhomir, isim ‘alam, isim isyaroh, isim maushul, mu’arof bil adat

8

Ula / I / Genap

Matan Jurumiyah

Syarah muktashor jiddan Jurumiyah

Santri mampu memahami materi I’rob dan secara lebih mendalam

Nahwu Dasar 3

Syarat kalam, I’robul fi’li:nawashib-jawazim, Marfu’atul asma : fail-naib fail, mubtada khobar:mufrod-jumlah, Amal:kaana-inna-dzonna cs, faidah inna cs

12

Ula / II / Ganjil

Risalah AsSalafiyyah

Syarah Jurumiyah Zaini dahlan

Santri dapat membedakan kalam dan yang bukan,dapat memahami pengi’roban pada fi’il beserta amil-amilnya,serta mengetahui terkib jumlah ismiah dan fi’liah.

Nahwu Dasar 4

Mansubatul asma:maf’ul mutlaq-fih-min ajlih-ma’ah-bih, khal, tamyiz, mustasna, munada

12

Ula / II / Genap

Risalah AsSalafiyyah

Syarah Jurumiyah Zaini dahlan

Santri dapat mengetahui jenis isim yang dibaca nasob.

Nahwu Dasar 5

Kalam-qoul-jumlah-kalim, Mu’rob-mabni dari isim, mabni ada dua, mu’rob-mabni fiil, ta’rif bina’, macam bina’, Makhfudhotul asma, idhofah, mawani’ shorfi, tawabi’:na’at-‘athof-taukid-badal

12

Ula / III / Ganjil

Nadzom ‘Imrithi

Syarh Fatkhu Robbil Baryiah

Taqrirot Lirboyo (sambil berjalan diadaptasikan)

Syarah khoridatul bahiyyah, Muttamimmah Jurumiyah

Milkhatul I’rob

Santri mampu mengetahui dan memahami materi dasar nahwu secara menyeluruh.

Nahwu Dasar 6

Qowa’idul I’rob : jumlah dan pembagiannya, sughro-kubro, jumlah bermakhal, jumlah tidak bermakhal, jumlah/sibeh setelah nakiroh-ma’rifat, ta’aluq huruf jar dan dzorof, ta’aluq bil makhdzuf, ikhtilaf ta’aluq dengan fiil jamid-naqis-huruf ma’ani, huruf jar yang tak berta’aluq, ma’anil adawat yaktsuru dauruha, pembagian huruf jar, ma’anil huruf jar

12

Ula / III / Genap

Kifayatul Ashkhab

Taqrirot Lirboyo

Mughni Labib Pinggir,

Tamrinut thulab Pinggir,

Sudzurudz Dzahab

Santri mengetahui tentang jumlah dan pembagiannya beserta jumlah yang bermakhal dan yang tidak bermakhal,mampu menentukan ta’aluq sebuah lafald dan pemaknaan kalimah huruf secara tepat.

Nahwu 1

Sebab-sebab mabni, isim ma’rifat:’alam, isyaroh, maushul, pembagian al ta’rif, Mubtada’ : pembagian, amil, musawwigh, khobar muqoddam, mubtada-khobar makhdzuf, Kaana cs : muttashorif-jamid, syarat beramal, kaana zaidah, musyabih laisa, af’alul muqorobah

12

Wustho / I / Ganjil

Syarah Ibnu Aqil

Taqrirot Lirboyo

Syarah Zaini Dahlan, Jami’ud durusil arobiyyah

Santri faham Sebab-sebab mabni, isim ma’rifat:’alam, isyaroh, maushul, pembagian al ta’rif, Mubtada’ : pembagian, amil, musawwigh, khobar muqoddam, mubtada-khobar makhdzuf, Kaana cs : muttashorif-jamid, syarat beramal, kaana zaidah, musyabih laisa, af’alul muqorobah

Nahwu 2

Inna cs : kasroh-fatkhah hamzahnya, ihmal amalnya, takhfif, laa linafyil jinsi, Dzonna cs : Af’aul yaqin-rujkhan-takhwil, ta’liq-ilgho’, a’lama wa aro, Fail : sibeh fiil, pemasangan ta’ ta’nits, kemuttasilan fiil fail, maf’ul muqodam, isytighol, ciri muta’adi-lazim,  tanazu’, idhofah : macam, pemasanagan al, yang mudhof selamanya, mudof pada jumlah, pembuangan mudhof ilaih dan akibatnya, mudhof pada ya mutakallim, amal masdar dan isim fa’il, abniyatul masdar-isim fa’il-maf’ul, sifat musabbih bi ismil fa’il, ta’jub, ni’ma-bi’sa, af’alut tafdil

12

Wustho / II / Genap

Syarah Ibnu Aqil

Taqrirot Lirboyo

Syarah Zaini Dahlan, Jami’ud durusil arobiyyah

Santri faham secara mendalam Inna cs : kasroh-fatkhah hamzahnya, ihmal amalnya, takhfif, laa linafyil jinsi, Dzonna cs : Af’aul yaqin-rujkhan-takhwil, ta’liq-ilgho’, a’lama wa aro, Fail : sibeh fiil, pemasangan ta’ ta’nits, kemuttasilan fiil fail, maf’ul muqodam, isytighol, ciri muta’adi-lazim,  tanazu’, idhofah : macam, pemasanagan al, yang mudhof selamanya, mudof pada jumlah, pembuangan mudhof ilaih dan akibatnya, mudhof pada ya mutakallim, amal masdar dan isim fa’il, abniyatul masdar-isim fa’il-maf’ul, sifat musabbih bi ismil fa’il, ta’jub, ni’ma-bi’sa, af’alut tafdil

Nahwu 3

Na’at : berupa jumlah dan masdar,  lebih dari satu, faidahnya, pembuangan na’at-man’ut, ‘Athof : nasaq-bayan, faidah huruf ‘athof, Nida’ : tabi’ munada, munada mudhof ke ya’ mutakalim, asma’ laazamat nida, istighotsah, nudbah, tarkhim, ikhtishosh, takhdzir-ighro’, asmaul af’al-ashwat, Nuna taukid

12

Wustho / III / Ganjil

Syarah Ibnu Aqil

Taqrirot Lirboyo

Syarah Zaini Dahlan, Jami’ud durusil arobiyyah

Santri faham secara mendalam Na’at : berupa jumlah dan masdar,  lebih dari satu, faidahnya, pembuangan na’at-man’ut, ‘Athof : nasaq-bayan, faidah huruf ‘athof, Nida’ : tabi’ munada, munada mudhof ke ya’ mutakalim, asma’ laazamat nida, istighotsah, nudbah, tarkhim, ikhtishosh, takhdzir-ighro’, asmaul af’al-ashwat, Nuna taukid

Nahwu 4

Adad, Kam ka-ayyin kadza, khikayah, ta’nits,  maqshur-mamdud:cara mentasniah-jama’kan, Jamak taksir, tashghir, nasab, waqof, imalah.

12

Wustho / IV / Genap

Syarah Ibnu Aqil

Taqrirot Lirboyo

Syarah Zaini Dahlan, Jami’ud durusil arobiyyah

Santri faham secara mendalam Adad, Kam ka-ayyin kadza, khikayah, ta’nits,  maqshur-mamdud:cara mentasniah-jama’kan, Jamak taksir, tashghir, nasab, waqof, imalah

Balaghoh 1

Ma’ani : isnad khobari, isnad ‘aqliy, musnad ilaih, aghlabiyyah, khuruj ‘an muqtadho dzohir, musnad, muta’alliqotul fi’li, qoshr: adawat, haqiqi-idhofi, insya’: ghouiru – tholabi : amar, nahi, istifham, tamanni, nida , fashol-washol : mawadi’uhu, ijaz-itnab-musawah

12

Wustho / V / Ganjil

Jauharul Maknun,

Taqrirot Ploso,

Mahluf

Jawahirul Balaghoh, Balaghotul Wadhih, Khusnus Shiyaghoh

Santri menguasai materi : isnad khobari, isnad ‘aqliy, musnad ilaih, aghlabiyyah, khuruj ‘an muqtadho dzohir, musnad, muta’alliqotul fi’li, qoshr: adawat, haqiqi-idhofi, insya’: ghouiru – tholabi : amar, nahi, istifham, tamanni, nida , fashol-washol : mawadi’uhu, ijaz-itnab-musawah.

Balaghoh 2

Bayan : dhilalah wadh’iyyah, tasybih : adatuhu-ghoyatuhu-aqsamuhu, khaqiqoh – majaz, isti’aroh, khaqiqiyah – ‘aqliyah, makniyyah, tahsinil isti’aroh, tarkibil majaz, taghyiiril I’rob, kinayah, marotib majaz – kuna, Badi’ : maknawiy – lafdziy, saja’, muwazanah, sirqot, sirqotul khofifah, iqtibas, tadhmin – khalli – ‘aqdi, talmikh, tadznibun bil-alqob minal badi’, la yu’addu kidzban

12

Wustho / VI / Genap

Jauharul Maknun,

Taqrirot Ploso,

Mahluf

Balaghotul Wadhih, Jawahirul Balaghoh, Khusnus Shiyaghoh

Santri menguasai : dhilalah wadh’iyyah, tasybih : adatuhu-ghoyatuhu-aqsamuhu, khaqiqoh – majaz, isti’aroh, khaqiqiyah – ‘aqliyah, makniyyah, tahsinil isti’aroh, tarkibil majaz, taghyiiril I’rob, kinayah, marotib majaz – kuna, Badi’ : maknawiy – lafdziy, saja’, muwazanah, sirqot, sirqotul khofifah, iqtibas, tadhmin – khalli – ‘aqdi, talmikh, tadznibun bil-alqob minal badi’, la yu’addu kidzban,serta mampu menilai baik / buruk sebuah syiir / ungkapan

 

NB: secara umum standar kopetensi nahwu adalah santri mampu dalam menghafal,memahami dan menerapkan teori yang ada dalam pembacaan kitab.

                Contoh-contoh hendaknya yang mudah dicerna, dan sebaiknya ada tambahan contoh yang berasal dari Alquran dan Hadits maupun teks kitab pelajaran

 

KURIKULUM  BIDANG TAUHID

PP.ASSALAFIYYAH MLANGI  MULAI SANATAD DIROSAH 1428/1429 H

 

 

MAPEL / KODE

 

MATERI

 

SKS

 

MARHALAH / SMT

 

KITAB ACUAN

 

PENDUKUNG

 

STANDAR KOMPETENSI

Tauhid Dasar 1

‘Aqoid 50 : Sifat wajib-mustakhil-jaiz Alloh dan Rosul-Nya,  malaikat : nama-jumlah-sifat-tugas, rosul : jumlah-nama-kaum-mujizat, ulul azmi, kitab : jumlah-nama-penerima, sukhuf, hari akhir, qodo-qodar, siroh nabawiyah, isro’ mi’roj

4

Ula / I / Ganjil

Nadzom ‘Aqidatul ‘Awam

Syarah nadzom ‘Aqidatul ‘Awam Syeh Muhammad,

Durusul ‘Aqoid Juz 2,

Nurudz dzolam

Santri hafal dan faham arti dari masing-masing Aqaid 50

Tauhid Dasar 2

Bayanu ‘Aqoid 50 : Sifat wajib-mustakhil-jaiz Alloh dan Rosul-Nya, Nafsiyah-Salbiyah-Ma’aniy-Ma’nawiyah, rosul, malaikat, kitab, hari akhir, qodo-qodar, siroh nabawiyah, isro mi’roj

4

Ula / II / Genap

Jawahirul Kalamiyah

Syarah nadzom ‘Aqidatul ‘Awam,

Durusul ‘Aqoid Juz 4,

Nurudz dzolam

Santri memahami makna dari masing-masing Aqaid 50

Tauhid 1

Mabadiul ilmit tauhid, hukum aqli, Burhanu ‘Aqoid 50 : Sifat wajib-mustakhil-jaiz Alloh dan Rosul-Nya, Daur, Tasalsul, Ta’aluqus Sifat:mumkinat-(wajibat-mustakhilat-jaizat)-maujudat, Ma’na Syahadatain, syarat syahadat

4

Ula / II / Ganjil

Sanusiyah

Fatkhul majid

Kifayatul Awam

Santri mengetahui tentang dalil dari masing-masing Aqaid 50

Tauhid 2

Sam’iyyat : Taqlid fi ‘aqoid, awwalu ma yajibu ma’rifatuhu, tauqifiyyatu asma-ulloh, kasbul ‘abdi lifi’lihi, jawazu irsalir rusul wa ru’yatillah, afdolul kholqi, mu’jizat-karomah-mangunah-istidroj-khidzlan-ihanah-sihir, Baro-atu ‘Aisyah, ad-du’a nafi’un,

4

Wustho /VI / Ganjil

Jauharut Tauhid

Ummul Barohin (Dasuqi)

Tuhfatul Murid, Husunul Hamidiyah

Santri mampu memahami, menjelaskan dan menghayati materi Taqlid fi ‘aqoid, awwalu ma yajibu ma’rifatuhu, tauqifiyyatu asma-ulloh, kasbul ‘abdi lifi’lihi, jawazu irsalir rusul wa ru’yatillah, afdolul kholqi, mu’jizat-karomah-mangunah-istidroj-khidzlan-ihanah-sihir, Baro-atu ‘Aisyah, ad-du’a nafi’un,

Tauhid 3

Sam’iyyat : Baqo-ur ruh, ‘ajbudz dzanbi, ‘aql, I’adatul jismi, hisab-hasyr-wazn-shirot-‘arasy-kursiy-qolam-lauh, maujudatul jannati wan nari, khaudun nabiy, syafa’at, syahid, rizki-tawakal-iktisab, khaqiqotus syai’, ittiba’us salaf, ta’wil ayat:istiwa’-yadulloh-ja-a, roddus syubhat nash fis samawiyyat-ardhiyyat, syu-unil malaikah wal jin, al-umurul jawiyyah, kholqi adam-hawa-‘isa, ashabul kahfi, mimpi, imamah    

4

Wustho / VI / Genap

Jauharut Tauhid

Ummul Barohin (Dasuqi)

Tuhfatul Murid, Husunul Hamidiyah

Santri mampu memahami, menjelaskan dan menghayati materi Baqo-ur ruh, ‘ajbudz dzanbi, ‘aql, I’adatul jismi, hisab-hasyr-wazn-shirot-‘arasy-kursiy-qolam-lauh, maujudatul jannati wan nari, khaudun nabiy, syafa’at, syahid, rizki-tawakal-iktisab, khaqiqotus syai’, ittiba’us salaf, ta’wil ayat:istiwa’-yadulloh-ja-a, roddus syubhat nash fis samawiyyat-ardhiyyat, syu-unil malaikah wal jin, al-umurul jawiyyah, kholqi adam-hawa-‘isa, ashabul kahfi, mimpi, imamah

 

KURIKULUM  BIDANG SHOROF

PP.ASSALAFIYYAH MLANGI MULAI  SANATAD DIROSAH 1428/1429 H

 

 

MAPEL / KODE

 

MATERI

 

SKS

 

MARHALAH / SMT

 

KITAB ACUAN

 

PENDUKUNG

 

STANDAR KOMPETENSI

Shorof Dasar 1

Abnaul fi’li, Tashrif istilakhi : tsulatsi mujarrod-mazid

6

Ula / I / Ganjil

Amtsilatut tasrif

Bina’ wal asas, Nadzmul Maqshud

Santri mampu memahami dan manjelaskan Abnaul fi’li,

Hapal wazan Tashrif istilakhi ,

Bisa mengaplikasikan dari wazan ke mauzun dan sebaliknya

Shorof Dasar 2

Tsulatsi-rubangi-wa abwahuma, muta’adi-lazim, Tashrif istilakhi : ruba’i mujarrod-mazid, mulkhaq

6

Ula / I / Genap

Amtsilatut tasrif

Bina’ wal asas, Nadzmul Maqshud

Hapal wazan Tashrif istilakhi

Bisa mengaplikasikan dari wazan ke mauzun dan sebaliknya

 

Shorof 1

Alfawaid tashrif istilakhi mazid, I’lal

6

Ula / II / Ganjil

Amtsilatut tasrif, Qowaidul I’lal

Al-matlub, bina’ wal asas, maqshud

Hafal, faham dan mampu menjelaskan suatu makna sighot lafad mazid

Mampu mengi’lal suatu lafad mu’tal dll

Shorof 2

Tashrif lughowi, Ahrufuz ziyadah, auzanul mubalaghoh

6

Ula / II/ Genap

Amtsilatut tasrif

Al-matlub, bina’ wal asas, maqshud

Hafal wazan,

Mampu mengidentifikasi ziyadah dan asal,

Mampu membuat susunan kalam

Shorof 3

Mabadiul ilmis shorf, Bina - wazan – mauzun – sighot, Bayanu wa ahkamu kulli shigot tashrif Ishtilakhi : Pembagian bab tsulasi dan ruba’I beserta faidahnya, syarat memasukan satu lafadz ke wazan tsulatsi tertentu,  mashdar tsulatsi dan wazannya, masdar mim – isim zaman dan makan, isim alat, isim fail, sifat musabbihat, sighot mubalaghoh, isim maf’ul tsulatsi mujarrod, tashghir, abniyatul ismi, mudhori’ ghoiru tsulatsi, masdar ghoiru mim ghoiru tsulatsi, masdar mim ghoiru tsulasi, isim fail – maf’ul ghoiru tsulatsi, isim alat ghoiru tsulatsi, I’lal :

Idghom, ajwaf, qolbu wawu ya-an, naqish, mahmuz, mitsal, lafif, ruba’I ke atas.

6

Ula / III / Ganjil

Risalah shorfiyyah salafiyyah

Majmu’ shorfi, al-matlub, Mirohul arwah

Talkhis,

Asysyafiyah,

Inwanudz dzuruf

Mampu melihat persoalan suatu lafad dengan prespektif shorfiyah : bisa membuat mauzun sendiri, mampu mengi’lal, menentukan wazan, bina’ dan lainnya. 

Shorof 4

Bayanu wa ahkamu kulli shigot tashrif Lughowi : Fiil madhi - mudhori’ - mabni fail – mabni maf’ul muttasil domir rofa’ dan nun taukid tsaqilah – khofifah, fiil amar mabni fail ghoib – khadir, fiil amar mabni maf’ul, fiil amar mabni fail muttasil nun taukuid tsaqilah, fiil amar mabni maf’ul muttasil nun taukid khofifah, fiil nahi muttasil dhomir rofa’, dhomir manshub muttasil fiil madi – mudhori’, dhomir muttasil – munfashil – marfu’ – manshub – majrur, isim isyaroh, isim fail marfu’, jamak mudzakar-muanats  salim, jamak taksir, sighot muntahal jumu’, isim fail manshub – majrur, isim maf’ul, sifat musabbihat marfu’at, isim zaman makan, isim alat   

6

Ula / III/ Genap

Risalah shorfiyyah salafiyyah

Majmu’ shorfi, al-matlub, Mirohul arwah

Talkhis,

Asysyafiyah,

Inwanudz dzuruf

Mampu melihat persoalan suatu lafad dengan prespektif shorfiyah : bisa membuat mauzun sendiri, mampu mengi’lal, menentukan wazan, bina’ dan lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURIKULUM  BIDANG AKHLAQ

PP.ASSALAFIYYAH MLANGI MULAI SANATAD DIROSAH 1428/1429 H

 

 

MAPEL / KODE

 

MATERI

 

SKS

 

MARHALAH / SMT

 

KITAB ACUAN

 

PENDUKUNG

 

STANDAR KOMPETENSI

Akhlaq Dasar 1

Syarat mencari ilmu, adab santri dari diri sendiri, niat ta’allum, memilih ilmu – guru – teman, Adab santri pada gurunya, ta’dzim ilmu dan ahlinya, Adab santri ketika belajar, jidd – muwadzobah – himmah, waktu memulai belajar, kadar dan tertibnya, tawakkal, Waktu belajar, kasih sayang dan nasihat, istifadah, wara’, penyebab hapal dan lupa, penarik rizki dan pencegahnya, penyebab panjang umur dan pengurangnya

   4

Ula / I / Ganjil

Alala

Taisirul Kholaq

Santri mengetahui adab dan syarat-syarat dalam mencari ilmu

Akhlaq Dasar 2

Cinta:Alloh, rosul, guru, sahabat, tetangga, tanah air, sesama manusia, birrul walidain, amanah, khaya’, shidiq, takut Alloh, cara bergaul dengan sesama, infaq harta, amal manusia, Hak anak:diadzani, aqiqoh, dinamai yang baik, khitan, disayangi, diajari adab, adil dalam pemberian, hak remaja

2

Ula / II / Ganjil

Wasoya

At Tarbiyah wa adabus syar’iyyah

Santri mampu menjelaskan dan memberikan contoh – contoh perilaku Cinta Alloh, rosul, guru, sahabat, tetangga, tanah air, sesama manusia, birrul walidain, amanah, khaya’, shidiq, takut Alloh, cara bergaul dengan sesama, infaq harta, amal manusia, Hak anak:diadzani, aqiqoh, dinamai yang baik, khitan, disayangi, diajari adab, adil dalam pemberian, hak remaja

Akhlaq Dasar 3

Fadilah ilmu, fiqh, ulama serta fadilah mempelajari dan mengajarkannya, Adab santri dari diri sendiri, niat ta’allum, memilih ilmu – guru – teman, Adab santri pada gurunya, ta’dzim ilmu dan ahlinya, Adab santri ketika belajar, jidd – muwadzobah – himmah, waktu memulai belajar, kadar dan tertibnya, tawakkal, Waktu belajar, kasih sayang dan nasihat, istifadah, wara’, penyebab hapal dan lupa, penarik rizki dan pencegahnya, penyebab panjang umur dan pengurangnya, Adab ‘Alim fi haqqi nafsihi, Adab ‘Alim fi durusihi, Adab ‘Alim pada murid, Adab pada kitab    

4

Ula / III / Ganjil

Ta’limul muta’alim Syaikh Zarnujiy

Adabul ‘Alim wal Muta’alim Syaikh Hasyim Asy’ari,

Tarhib wa tahdzib

Santri mengetahui dengan baik  adab dan syarat-syarat dalam mencari ilmu dan mengajarkannya 

Akhlaq 1

Akal, hawa, adabut ta’allum, adabul muta’allim, adabul ulama, adabud din

2

Wustho / I / Ganjil

Adabun dunya waddin,

Idzotun Nasyiin

Az Zawajir imam Romli,

Minhajul Yaqin, Ayyuhal Walad Ghozaliy

Santri memahami materi secara mendalam  dalam adab-adab dalam mencari ilmu, adab belajar, adab terhadap ulama, serta adab terhadap agama

Akhlaq 2

Adabud dunya, ma yuslikhul insan, asbab ulfah, birru

2

Wustho / II / Genap

Adabun dunya waddin,

Idzotun Nasyiin

Az Zawajir imam Romli,

Minhajul Yaqin, Ayyuhal Walad Ghozaliy

Santri mengetahui dan memahami adab-adab dunia dan sebab  kebahagiaan dunia

Akhlaq 3

Adabun nafsi : mujanabatul kibri wal I’jab, khusnul khuluq, khaya’, khlimi wal ghodhbi, shidqu – kidzbu, khasad – munafasah,

2

Wustho / III / Ganjil

Adabun dunya waddin,

Idzotun Nasyiin

Az Zawajir imam Romli,

Minhajul Yaqin, Ayyuhal Walad Ghozaliy

Santr i dapat memahami perilaku –perilaku yang baik dan tercela.

Akhlaq 4

Kalam – shumti, shobru – jaza’, masyuroh, kitmanus sirri, mizah – dhokhik, thiyaroh – fa’li, muru-ah, adab mantsuroh

2

Wustho / IV / Genap

Adabun dunya waddin,

Idzotun Nasyiin

Az Zawajir imam Romli,

Minhajul Yaqin, Ayyuhal Walad Ghozaliy

Santri dapat memahami perilaku –perilaku yang baik dan tercela.

 

KURIKULUM  BIDANG TARIKH TASYRI’

PP.ASSALAFIYYAH MLANGI  MULAI SANATAD DIROSAH 1428/1429 H

 

 

MAPEL / KODE

 

MATERI

 

SKS

 

MARHALAH / SMT

 

KITAB ACUAN

 

PENDUKUNG

 

STANDAR KOMPETENSI

Tarikh Tasyri’ 1

Al-Murod bit tasyri’, ‘Ahdur rosul : man tawalla, mashodirut tasyri’, khuthotut tasyri’, atsar tasyri’iyyah, miqdaru wa uslubun nushush, ‘Ahdus shohabah : man tawalla, mashodir, ma thoro-a ‘ala mashodirit tasyri’, khuttotut tasyri’, tarikh zaid bin tsabit - ibnu abbas - ibnu mas’ud - ibnu ‘umar 

2

Wustho / V / Ganjil

Tarikhut Tasyri’ abdul Kholaf

Tarikh Tasyri’ Syeh Muhammad

Santri mengetahui Al-Murod bit tasyri’, ‘Ahdur rosul : man tawalla, mashodirut tasyri’, khuthotut tasyri’, atsar tasyri’iyyah, miqdaru wa uslubun nushush, ‘Ahdus shohabah : man tawalla, mashodir, ma thoro-a ‘ala mashodirit tasyri’, khuttotut tasyri’, tarikh zaid bin tsabit - ibnu abbas - ibnu mas’ud - ibnu ‘umar  

Tarikh Tasyri’ 2

‘Ahdut tadwin wa a-immatil mujtahidin : man tawalla, mashodir, ma thoro-a, khuttot, asbabu ikhtilafil a-immatil mujtahidin, tarikh imam abu hanifah -  imam malik – imam syafi’I – imam ahmad, ‘Ahdut taklid : asbab wuqufi kharkatil ijtihad, juhudul ulama-it tasyri’iyyah,  thobaqotul ulama fil madzahib : ahli ijtihad fil madzhab, Ahli ijtihad fil masa-il, ahli takhrij, ahli tarjih, ahli taqlid murni, bawadirun nasyathit tasyri’iyil khadits. 

2

Wustho / V / Ganjil

Tarikhut Tasyri’ abdul Kholaf

Tarikh Tasyri’ Syeh Muhammad

Santri mampu mengetahui ‘Ahdut tadwin wa a-immatil mujtahidin : man tawalla, mashodir, ma thoro-a, khuttot, asbabu ikhtilafil a-immatil mujtahidin, tarikh imam abu hanifah -  imam malik – imam syafi’I – imam ahmad, ‘Ahdut taklid : asbab wuqufi kharkatil ijtihad, juhudul ulama-it tasyri’iyyah,  thobaqotul ulama fil madzahib : ahli ijtihad fil madzhab, Ahli ijtihad fil masa-il, ahli takhrij, ahli tarjih, ahli taqlid murni, bawadirun nasyathit tasyri’iyil khadits. 

 

 

KURIKULUM  BIDANG TASHOWWUF

PP.ASSALAFIYYAH MLANGI  MULAI SANATAD DIROSAH 1428/1429 H

 

 

MAPEL / KODE

 

MATERI

 

SKS

 

MARHALAH / SMT

 

KITAB ACUAN

 

PENDUKUNG

 

STANDAR KOMPETENSI

Tashowwuf 1

Tho’at, adab bangun tidur, adab masuk wc, adab wudhu, adab mandi, adab tayamum, adab pergi dan masuk masjid, adab hal yang dilakukan dari terbit hingga tergelincirnya matahari, adab, tidur, adab sholat, adab jadi imam dan ma’mum, adab jum’atan, adab puasa, menjauh dari maksiat, maksiat hati-mata-lisan-telinga-tangan-farji-kaki-badan, adab bergaul dengan teman, sesama dan dengan Alloh

4

Wustho / VI / Ganjil

Bidayatul hidayah

Syarah sulamut taufiq

Santri dapat memahami Tho’at, adab bangun tidur, adab masuk wc, adab wudhu, adab mandi, adab tayamum, adab pergi dan masuk masjid, adab hal yang dilakukan dari terbit hingga tergelincirnya matahari, adab, tidur, adab sholat, adab jadi imam dan ma’mum, adab jum’atan, adab puasa, menjauh dari maksiat, maksiat hati-mata-lisan-telinga-tangan-farji-kaki-badan, adab bergaul dengan teman, sesama dan dengan Alloh

Tashowwuf 2

Takwa, syari’ah, thoriqoh, khaqiqoh, ma’na tashowwuf, taubat, khifdzil lisan wal a’dho’, qona’ah, zuhud, tawakal, ikhlash, ‘uzlah, khifdzul auqot, sholat fajar, dhukha, sholat khusyu’-jamaah, wirid, obat hati yang lima, tilawah qur’an, dzikrul maut, tanda ulama akhirat, qoilulah, adab makan dan tidur, tahajud dan qiyamul lail, afdholul a’mal wadz dzikri, mujahadah, ma’rifah, jihadun nafsi, musyahadah, faidah sholawat, keutamaan la ilaaha illalloh dan la khaula wa laa quwwata illa billah, munajat, da’awat

4

Wustho / VI / Genap

Kifayatul Atqiya’

Naso-ikhud diniyah

Santri dapat memahami hakikat Takwa, syari’ah, thoriqoh, khaqiqoh, ma’na tashowwuf, taubat, khifdzil lisan wal a’dho’, qona’ah, zuhud, tawakal, ikhlash, ‘uzlah, khifdzul auqot, sholat fajar, dhukha, sholat khusyu’-jamaah, wirid, obat hati yang lima, tilawah qur’an, dzikrul maut, tanda ulama akhirat, qoilulah, adab makan dan tidur, tahajud dan qiyamul lail, afdholul a’mal wadz dzikri, mujahadah, ma’rifah, jihadun nafsi, musyahadah, faidah sholawat, keutamaan la ilaaha illalloh dan la khaula wa laa quwwata illa billah, munajat, da’awat

Tashowuf lanjut : Ihya ---> bandongan wajib

KURIKULUM  BIDANG MUSTHOLAH HADITS

PP.ASSALAFIYYAH MLANGI  MULAI SANATAD DIROSAH 1428/1429 H

 

 

MAPEL / KODE

 

MATERI

 

SKS

 

MARHALAH / SMT

 

KITAB ACUAN

 

PENDUKUNG

 

STANDAR KOMPETENSI

Ilmu Hadits 1

Mabadi’ul ‘ilmi (Ta’rif ilmu hadits, , maudhu’, faidah, tsamroh, hukum, fadhlu, nisbat, wadhi’, istimdad, masail ), pembagian ilmu hadits, ta’rifat awaliyah, Pembagian khobar, macam-macam khobar maqbul

2

Wustho / I / Ganjil

Taisir Mustholah

Rof’ul Astar, ulumul Hadits wamustholahuhu   ( DR. Shubhi Ash-Sholih )

Santri mampu memahami secara mendalam Mabadi’ul ‘ilmi (Ta’rif ilmu hadits, , maudhu’, faidah, tsamroh, hukum, fadhlu, nisbat, wadhi’, istimdad, masail ), pembagian ilmu hadits, ta’rifat awaliyah, Pembagian khobar, macam-macam khobar maqbul

Ilmu Hadits 2

Pembagian khobar, macam-macam khobar maqbul, macam-macam khobar mardud, khobar musytarok bainal maqbul walmardud

2

Wustho / II / Genap

Taisir Mustholah

Rof’ul Astar, ulumul Hadits wamustholahuhu   ( DR. Shubhi Ash-Sholih )

Santri mampu memahami secara mendalam Pembagian khobar, macam-macam khobar maqbul, macam-macam khobar mardud, khobar musytarok bainal maqbul walmardud

Ilmu Hadits 3

Shifatu man tuqubbila riwayatuhu, jarhu wata’dil,

2

Wustho / III / Ganjil

Taisir Mustholah

ulumul Hadits wamustholahuhu   ( DR. Shubhi Ash-Sholih ), dhowabitu jarhu wa ta’dil

Santri mampu memahami secara mendalam Shifatu man tuqubbila riwayatuhu, jarhu wata’dil,

Ilmu Hadits 4

Riwayah wa adabuha wa kaifiyatu dhobtiha, al-isnad wa ma yata’allaqu bihi ( lathoiful isnad, ma’rifatur ruwwat )

2

Wustho / IV/ Genap

Taisir Mustholah

ulumul Hadits wamustholahuhu   ( DR. Shubhi Ash-Sholih )

Santri mampu memahami secara mendalam Riwayah wa adabuha wa kaifiyatu dhobtiha, al-isnad wa ma yata’allaqu bihi ( lathoiful isnad, ma’rifatur ruwwat )

 

KURIKULUM  BIDANG HADITS

PP.ASSALAFIYYAH MLANGI  MULAI SANATAD DIROSAH 1428/1429 H

 

 

MAPEL / KODE

 

MATERI

 

SKS

 

MARHALAH / SMT

 

KITAB ACUAN

 

PENDUKUNG

 

STANDAR KOMPETENSI

Hadits Pengantar 1

Jawami’ul Kalim Mbah Ali,

Miatul Hadits Asy-Syarif

6

Ula / I / Genap

Arba`in N.

Arba`in N.

Santri hapal matan hadits-hadits praktis

Hadits 1

B. Marom

4

Wustho / I / Ganjil

Bulughul Marom

Musnad syafi’iy

 

Hadits 2

B. Marom

4

Wustho / II / Genap

Bulughul Marom

Musnad syafi’iy

 

Arbain N, Abi jamroh, ahadits muhtaroh menjadi bandongan wajib

 

KURIKULUM  BIDANG TAJWID

PP.ASSALAFIYYAH MLANGI  MULAI SANATAD DIROSAH 1428/1429 H

 

 

MAPEL / KODE

 

MATERI

 

SKS

 

MARHALAH / SMT

 

KITAB ACUAN

 

PENDUKUNG

 

STANDAR KOMPETENSI

Tajwid 1

Penjelasan dan pengertian tajwid, , pembetulan bacaan huruf (haram, salah jally dan khofiy), bacaan idhhar, idqhom, nun mati, mim mati dan tanwin, Mad, Tahqiq-tartil-tadwir-hadr

4

Ula / Pra I / Genap

Tuhfatul Athfal

Qowaidut Tajwid,

Hidayatus Shibyan,

Tuhfatul Athfal,

Hidayatul Mustafid 

Santri bisa mengetahui dan mempraktekkan nama bacaan dan caranya dengan benar

Tajwid 2

Mengenal huruf-huruf, makhroj, sifat-sifat huruf, tafkhim dan tarqiq, cara ibtida’ qiroah, waqof-washol, bacaan-bacaan imam khafs dan rosm usmani, tulisan muskhaf dan ketentuan bacaannya

4

Ula / Pra II / Genap

Syarh Nadzom Jazariyah,

Qiroati (Praktek)

Qowa’idut Tajwid,

Fathul Manan,

Syarh Nadzom Jazariyah Zakariya Anshoriy

Santri bisa mengetahui dan mempraktekkan makhroj dan sifat huruf dengan benar

 

KURIKULUM  BIDANG AN-NAHDHIYYAH

PP.ASSALAFIYYAH MLANGI  MULAI SANATAD DIROSAH 1428/1429 H

 

 

MAPEL / KODE

 

MATERI

 

SKS

 

MARHALAH / SMT

 

KITAB ACUAN

 

PENDUKUNG

 

STANDAR KOMPETENSI

An-Nahdhiyyah 1

Dalil-dalil Aswaja : Tarowih, tahlil, qunut, ziaroh, kirim do’a/tahlil dan shodaqoh, adzan bayi, haji dan mengubur, sholat qobliyah dan ba’diyah jumat, talqin, wirid sholat, tawashul, barzanji, mutar tasbih, memegang muskhaf, baca sayyidina, sholat ied di masjid, maulid nabi, 7 hari dan 40 hari, hadits dhoif, pakai kopyah, mushofahah, mengikuti ulama- sunnah dan sawadul a’dzom

2

Ula / Pra II / Ganjil

Sebagian dasar amaliyah ahlus sunnah wal jamaah

Risalah Ahlus sunnah Mbah Ali Maksum

Santri mengetahui dalil-dalil pokok amalan ahlus sunnah wal jama’ah

An-Nahdhiyyah 2

Keterangan dalil kirim bacaan dan shodaqoh, sholat qobliyah dan ba’diyah jumat, talqin mayit, tarowih, awal romadhon dan syawal, ziaroh, azab/nikmat qubur, ziaroh qubur rosul, tawashul

 

Tambahan pendukung :

Sunnah-bid’ah, Madzhab ahlissunnah wal jamaah, I’timad madzhab 4, taqlid, iftiroq ummah : 73, Tanda-tanda qiyamat, hadits-hadits tentang khaliyah mayit

Tarikh shohabiy, firqoh mubtadi’ah, nahyu tafsir, ma waqo’a ba’da shohabat, kaifiyah tafsir, sibhi maani’it taqlid, shirotol mustaqim, syarat ijtihad, kewajiban taqlid, manaqib imam 4, imtina’ taqlid non imam 4, Faidah ta’allum alquran, talfiq

2

Ula / Pra II / Genap

Risalah Ahlus sunnah Mbah Ali Maksum

Risalah Ahlus sunnah Mbah Hasyim,

Hidayatul muwafiqin ila shirotil mustaqim,

Kawakibul lama’ah

Santri mengetahui secara mendalam dan ilmiyah dalil-dalil pokok amalan ahlus sunnah wal jama’ah

Santri mampu membedakan aliran ahlussunnah wal jamaah dengan yang lain

 

Tambahan pendukung :

Santri mengetahui Tarikh shohabiy, firqoh mubtadi’ah, nahyu tafsir, ma waqo’a ba’da shohabat, kaifiyah tafsir, sibhi maani’it taqlid, shirotol mustaqim, syarat ijtihad, kewajiban taqlid, manaqib imam 4, imtina’ taqlid non imam 4, Faidah ta’allum alquran, talfiq

 

 

 

 

KURIKULUM  BIDANG TAFSIR

PP.ASSALAFIYYAH MLANGI  MULAI SANATAD DIROSAH 1428/1429 H

 

 

MAPEL / KODE

 

MATERI

 

SKS

 

MARHALAH / SMT

 

KITAB ACUAN

 

PENDUKUNG

 

STANDAR KOMPETENSI

Tafsir 1-4

Tafsir Jalalain

8

Wustho 1-4

(2 tahun)

Tafsir Jalalain

 

 Santri bisa memahami tafsir alqur’an secara lengkap versi jalalain

Tafsir fatikhah menjadi bandongan wajib Ula tahun ke III

KURIKULUM  BIDANG TARIKH

PP.ASSALAFIYYAH MLANGI MULAI SANATAD DIROSAH 1428/1429 H

 

 

MAPEL / KODE

 

MATERI

 

SKS

 

MARHALAH / SMT

 

KITAB ACUAN

 

PENDUKUNG

 

STANDAR KOMPETENSI

Tarikh 1

Nasab dan keluarga nabi, masa kecil, masa dewasa dan menikah Nabi, Nubuwwah, Dakwah Makkah, Hijroh, Melawan munafiq dan makkah s/d yaumul fatkh, Wafat Nabi

6

Ula / Pra I / Ganjil

Durusut Tarikh Islamiy Juz 1

Tarikhul khawadits,

AlBayan wat Ta’rif,

Tarikh an Nabiy

Santri mengetahui Nasab dan keluarga nabi, masa kecil, masa dewasa dan menikah Nabi, Nubuwwah, Dakwah Makkah, Hijroh, Melawan munafiq dan makkah s/d yaumul fatkh, Wafat Nabi

Tarikh 2

Khulafaur Rosidin

6

Ula / Pra I / Genap

Durusut Tarikh Islamiy Juz 2

Khulashoh Nurul Yaqin Jz 3

Santri mengetahui kisah dan perjuangan Khulafaur Rosidin

Tarikh 3

Daulah Umayah

4

Wustho / III / Ganjil

Durusut Tarikh Islamiy Juz 3

 

Santri mengetahui sejarah Daulah Umayah dengan detil

Tarikh 4

Daulah Abbasyiyah

4

Wustho / III / Genap

Durusut Tarikh Islamiy Juz 4

 

Santri mengetahui sejarah Daulah Abbasyiyah dengan detil

 

KURIKULUM  BIDANG USHUL FIQH

PP.ASSALAFIYYAH MLANGI  MULAI SANATAD DIROSAH 1428/1429 H

 

 

MAPEL / KODE

 

MATERI

 

SKS

 

MARHALAH / SMT

 

KITAB ACUAN

 

PENDUKUNG

 

STANDAR KOMPETENSI

Ushul Fiqh 1

Ta’rif, maudu’, faidah, hukum, hakim, mahkum bih, mahkum ‘aliah, azimah-ruhsoh,

hukum taklifiy-wadh’I , Qowaid : amr, nahi, wajib, harom, mandub, mubah,

 

4

Wustho / I / Ganjil

Al-Wajiz abdul Karim Zaid

Al-Wadhih fi ushulil fiqhi,

Lubbul Ushul

Santri memahami Ta’rif, maudu’, faidah, hukum, hakim, mahkum bih, mahkum ‘aliah, azimah-ruhsoh,

Santri mampu memahami hukum taklifiy-wadh’I , Qowaid : amr, nahi, wajib, harom, mandub, mubah

 

Ushul Fiqh 2

Adillatul ahkam syar’iyyah, alqur’an, sunnah nabawiy, ijma’, qiyas, qoul shokhabiy, syar’u man qoblana, Istishhab, istihsan, maslakhatul mursalah, ‘urf, saddudz dzaro’i, istiqro’, Istidlal, ijtihad, Ta’dil-tarjih, ta’aruf, taqlid

4

Wustho / III / Ganjil

Al-Wajiz abdul Karim Zaid

Al-Wadhih fi ushulil fiqhi,

Lubbul Ushul

Santri dapat memahami Amr, nahi, am, khos, mujmal, mubayyan, dzohir, muawwal, muthlaq, muqoyyad, manthuq, mafhum, musytarok, nasikh,

 

Ushul Fiqh 3

Amr, nahi, am, khos, mujmal, mubayyan, dzohir, muawwal, muthlaq, muqoyyad, manthuq, mafhum, musytarok, nasikh

4

Wustho / V / Ganjil

Al-Wajiz abdul Karim Zaid

Al-Wadhih fi ushulil fiqhi,

Lubbul Ushul

Santri  dapat memahami tentang Adillatul ahkam syar’iyyah, alqur’an, sunnah nabawiy, ijma’, qiyas, qoul shokhabiy, syar’u man qoblana,

Santri dapat mengetahui dan memahami Istishhab, istihsan, maslakhatul mursalah, ‘urf, saddudz dzaro’i, istiqro’, Istidlal, ijtihad, Ta’dil-tarjih, ta’aruf, taqlid 

 

 

 

KURIKULUM  BIDANG QOWA’IDUL FIQHIYYAH

PP.ASSALAFIYYAH MLANGI  MULAI SANATAD DIROSAH 1428/1429 H

 

 

MAPEL / KODE

 

MATERI

 

SKS

 

MARHALAH / SMT

 

KITAB ACUAN

 

PENDUKUNG

 

STANDAR KOMPETENSI

Qowa’idul Fiqhiyyah

Qowaid Pokok Khoms, Qowaid kulliah Arba’in, Qowaid Mukhtalaf

2

Wustho / VI / Ganjil

Qowa’id Fiqhiyyah min Asbah wanadzoir Cuplikan K. Humam

As-Sulam,

Mabadil Fiqh

Santri menguasai dan mampu menganalisa Qowaid Pokok Khoms, Qowaid kulliah Arba’in, Qowaid Mukhtalaf

 

KURIKULUM  BIDANG ILMU TAFSIR

PP.ASSALAFIYYAH MLANGI  MULAI SANATAD DIROSAH 1428/1429 H

 

 

MAPEL / KODE

 

MATERI

 

SKS

 

MARHALAH / SMT

 

KITAB ACUAN

 

PENDUKUNG

 

STANDAR KOMPETENSI

Ilmu Tafsir Dasar

Mabadi’ Ilmi Tafsir, Nuzuluhu zamanan makanan : Makki madani khadori safari laili nahari shoifi syita-I firosyi sababunn nuzul awwalu ma wa akhiru ma nazala, Sanaduhu : mutawatir ahad syadz qiroat ruwwat khuffadz, Ada-uhu : Waqof ibtida imalah mad tahfiful hamzah idghom, Alfadzuhu :  Ghorib mu’arrob majaz musytarok mutarodif  isti’aroh tasybih, Ma’anil ahkam : ‘Am khos mujmal muawwal mafhum muthlaq muqoyyad nasikh-mansukh ma’mul muddatan, Ma’anil alfadz : Fashl washl ijaz ithnab musawah qosr, Asma kuniah laqob dan mubham dalam qur’an

2

Ula / III / Genap

Ilmut Tafsir imam suyuti

Zamzamiy

Santri mengetahui dasar-dasar ilmu tafsir secara menyeluruh, sederhana dan ringkas

Ilmu Tafsir 1

Mabadi’ Ilmi Tafsir, Nuzuluhu zamanan makanan : Makki madani khadori safari laili nahari shoifi syita-I firosyi sababunn nuzul awwalu ma wa akhiru ma nazala, Sanaduhu : mutawatir ahad syadz qiroat ruwwat khuffadz, Ada-uhu : Waqof ibtida imalah mad tahfiful hamzah idghom,

2

Wustho / II / Genap

At-Takhbir As Suyutiy

 

Santri bisa mendalami pokok-pokok bhasan ilmu tafsir : Mabadi’ Ilmi Tafsir, Nuzuluhu zamanan makanan : Makki madani khadori safari laili nahari shoifi syita-I firosyi sababunn nuzul awwalu ma wa akhiru ma nazala, Sanaduhu : mutawatir ahad syadz qiroat ruwwat khuffadz, Ada-uhu : Waqof ibtida imalah mad tahfiful hamzah idghom

Ilmu Tafsir 2

Alfadzuhu :  Ghorib mu’arrob majaz musytarok mutarodif  isti’aroh tasybih, Ma’anil ahkam : ‘Am khos mujmal muawwal mafhum muthlaq muqoyyad nasikh-mansukh ma’mul muddatan, Ma’anil alfadz : Fashl washl ijaz ithnab musawah qosr, Asma kuniah laqob dan mubham dalam qur’an

2

Wustho / VI / Genap

At-Takhbir As Suyutiy

 

Santri bisa mendalami pokok-pokok bhasan ilmu tafsir : Alfadzuhu :  Ghorib mu’arrob majaz musytarok mutarodif  isti’aroh tasybih, Ma’anil ahkam : ‘Am khos mujmal muawwal mafhum muthlaq muqoyyad nasikh-mansukh ma’mul muddatan, Ma’anil alfadz : Fashl washl ijaz ithnab musawah qosr, Asma kuniah laqob dan mubham dalam qur’an

 

 

KURIKULUM  BIDANG  FALAK

PP.ASSALAFIYYAH MLANGI MULAI  SANATAD DIROSAH 1428/1429 H

 

 

MAPEL / KODE

 

MATERI

 

SKS

 

MARHALAH / SMT

 

KITAB ACUAN

 

PENDUKUNG

 

STANDAR KOMPETENSI

Falak

Menghitung dan menentukan awal bulan-bulan hijriyah dan waktu kemungkinan terjadi gerhana

2

Wustho / VI / Genap

Fatkhur Rouful Manan K Dahlan semarang.

 

 

Santri mampu menghitung dan menentukan awal bulan dan waktu terjadi gerhan bulan dan matahari dengan rumus-rumus yang telah dipelajarinya

 

 

KURIKULUM  BIDANG  ‘ARUDH

PP.ASSALAFIYYAH MLANGI  MULAI SANATAD DIROSAH 1428/1429 H

 

 

MAPEL / KODE

 

MATERI

 

SKS

 

MARHALAH / SMT

 

KITAB ACUAN

 

PENDUKUNG

 

STANDAR KOMPETENSI

‘Arudh

Arudh : Illat, Zikhaf, Ta’te’, Wazan Taf’ilat Bakhar

Qowafi :

2

Wustho / VI / Genap

Mukhtasor Syafi

 

Santri mampu membedakan bahar-bahar pada syiir secara ta’te’ dan praktek iramanya

 

 

KURIKULUM  BIDANG  KHOT

PP.ASSALAFIYYAH MLANGI  MULAI SANATAD DIROSAH 1428/1429 H

 

 

MAPEL / KODE

 

MATERI

 

SKS

 

MARHALAH / SMT

 

KITAB ACUAN

 

PENDUKUNG

 

STANDAR KOMPETENSI

Kitabah 1

Khot naskhi : menulis dengan benar huruf-huruf hijaiyah awal-tengah-akhir

Rumusan menulis arab Pegon

2

Ula / I / Ganjil

Catatan

 

Santri bisa menulis khot nashi dan arab pegon dengan benar

Kitabah 2

Khot naskhi : Menulis dengan baik/indah dan benar serta cepat khot naskhi

Rumusan terkib asahan kitab (makna gandul)

2

Ula / II / Genap

Catatan

 

Santri bisa menulis khot nashi dan arab pegon dengan benar, indah dan cepat

 

KURIKULUM  BIDANG  DIKTE

PP.ASSALAFIYYAH MLANGI  MULAI SANATAD DIROSAH 1428/1429 H

 

 

MAPEL / KODE

 

MATERI

 

SKS

 

MARHALAH / SMT

 

KITAB ACUAN

 

PENDUKUNG

 

STANDAR KOMPETENSI

Kitabah 3

Dikte Materi teks arab yang disesuaikan dengan materi shorof

4

Ula / III / Ganjil

Catatan

 

Santri mampu menulis sebuah kalimat - kalimat arab yang didiktekan secara benar

 

KURIKULUM  BIDANG  IMLA’

PP.ASSALAFIYYAH MLANGI MULAI SANATAD DIROSAH 1428/1429 H

 

 

MAPEL / KODE

 

MATERI

 

SKS

 

MARHALAH / SMT

 

KITAB ACUAN

 

PENDUKUNG

 

STANDAR KOMPETENSI

Imla’

Kaidah penulisan bahasa arab

4

Wustho / VI / Genap

Qowa’udul Imla’ IAIN Suka Yogyakarta

 

Santri mampu menulis sebuah kalimat - kalimat arab yang didiktekan secara benar dari sisi aturan imla’

 

 

KURIKULUM  BIDANG  MANTIQ

PP.ASSALAFIYYAH MLANGI  MULAI SANATAD DIROSAH 1428/1429 H

 

 

MAPEL / KODE

 

MATERI

 

SKS

 

MARHALAH / SMT

 

KITAB ACUAN

 

PENDUKUNG

 

STANDAR KOMPETENSI

Mantiq

Tashowwur tashdiq muqoddimah natijah

2

Wustho / VI / Genap

Sulam Munawaroq

 

Santri mampu melakukan tashowwur dan tashdiq, membuat muqoddimah beserta natijahnya dengan benar

 

KURIKULUM  BIDANG  BAHASA ARAB

PP.ASSALAFIYYAH MLANGI MULAI  SANATAD DIROSAH 1428/1429 H

 

 

MAPEL / KODE

 

MATERI

 

SKS

 

MARHALAH / SMT

 

KITAB ACUAN

 

PENDUKUNG

 

STANDAR KOMPETENSI

Bahasa Arab

Disesuaikan

2

Ula - Wustho

Lughotut Takhotub,

Rofiqi,

Fiqhul Lughoh

 

Bisa Mengasah dzauq ‘arobiyyah santri

Bisa Melengkapi kajian fan ilmu adab santri yang berupa Insya’

 

 

KURIKULUM  BIDANG  PENGABDIAN

PP.ASSALAFIYYAH MLANGI MULAI  SANATAD DIROSAH 1428/1429 H

 

 

MAPEL / KODE

 

KEGIATAN/MATERI

 

SKS

 

MARHALAH / SMT

 

KITAB ACUAN

 

PENDUKUNG

 

STANDAR KOMPETENSI

Pengabdian

Lama/Waktu : 1 bulan pada tahun III, pada tahun I ulya minimal sudah mencari dan menentukan daerah binaan sendiri (pondok hanya memfasilitasi) dan dikunjungi min 1X per bulan

Syarat : Sudah mendapat persetujuan bidang pendidikan dan telah mendapat pembekalan

Tempat : Daerah kec. Gamping

Evaluasi : Dinilai dari intensitas kegiatan dan respon jamaahnya, dan secara kualitatif dinilai dari perubahan yang ada pada masyarakat, bukan pada santrinya

Anggota : Maksimal 3 santri dalam satu team

4

Ulya

Aturan Kurikulum

 

Santri mampu menjadi penggerak dan motivator kegiatan dan syiar dakwah di daerah binaan

 

 

 

 

 

 

 

KURIKULUM  BIDANG  KARYA TULIS

PP.ASSALAFIYYAH MLANGI MULAI  SANATAD DIROSAH 1428/1429 H

 

 

MAPEL / KODE

 

KEGIATAN/MATERI

 

SKS

 

MARHALAH / SMT

 

KITAB REFERENSI

 

PENDUKUNG

STANDAR KOMPETENSI

Karya Tulis 1

Bentuk : Paper

Tema : Studi pustaka materi pelajaran yang telah diambil

Syarat : Telah lulus 75 % mata pengajian yang telah diambil di markhalah ula

Batasan : Minimal 10 halaman kwarto spasi 1,5 font 12 Times New Roman untuk teks latin, dan spasi 1 font 22 Traditional Arabic untuk teks arab.

Waktu : Satu semester

2

Ula

Kitab teks arab, bukan terjemahan latin

Kamus

Santri bisa menuliskan kajian materi tekstualis

secara mendalam

Karya Tulis 2

Bentuk : Makalah

Tema : Studi kasus kehidupan sehari-hari ditinjau dari fiqh

Syarat : Telah lulus 75 % mata pengajian yang telah diambil di markhalah Wustho

Batasan : Minimal 20 halaman kwarto spasi 1,5 font 12 Times New Roman untuk teks latin, dan spasi 1 font 22 Traditional Arabic untuk teks arab.

Waktu : Satu semester

4

Wustho

Kitab teks arab, bukan terjemahan latin

Kamus

Santri mampu melakukan study kasus dan pemecahannya

Karya Tulis 3

Bentuk : Skripsi

Tema : Studi kasus sesuai bidang takhasusnya

Syarat : Telah lulus 75 % mata pengajian yang telah diambil di markhalah Ulya

Batasan : Minimal 60 halaman kwarto spasi 2  font 12 Times New Roman untuk teks latin, dan spasi 1 font 22 Traditional Arabic untuk teks arab.

Waktu : Satu semester

6

‘Ulya

Kitab teks arab, bukan terjemahan latin

Kamus

Santri mampu melakukan study kasus secara mendalam dan bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Kitab Bandongan Per-Markhalah

 

No

Markhalah

Katagori (AlFunun)

Kitab

Keterangan

1.       

Ula

Fiqh 1

Durusul Fiqhiyyah  Juz 1-4

Mabadil Fiqhiyyah  Juz 1-4

 

2.       

Ula

Fiqh 2

Tahdzib Syarh Abi Suja’

Innarotud Duja

Riyadul Badi’ah

Risalatul Mahidl

 

3.       

Ula

Ushul Fiqh 1

Waroqot

Mabadil Awwaliyah

Assulam

Ushulul Fiqhi Abdul Wahab

 

4.       

Ula

Nahwu 1

Tashilu nailil Amaniy

 

5.       

Ula

Nahwu 2

Abin Naja

‘Asmawi

 

6.       

Ula

Nahwu 3

Muhtashor jidan

AlMakudi

Kafrowi

 

7.       

Ula

Nahwu 4

Muttamimmah Jurumiyah

Fathu Robbil Bariyyah

Milkhatul I’rob

Tasywiqul Khollan

 

8.       

Ula

Nahwu 5

Kifayatul  Ash-hab

Mughni  Labib Pinggir

Tamrinut Tullab Pinggir

 

9.       

Ula

Shorof  1

Matnul Binak wal Asas

As-Syafiyah

‘Unwanudh-dzuruf

 

10.     

Ula

Shorof  2

Hallul Ma’qud

Al-Mathlub

Talkhishul Asas

Tarshif

 

11.     

Ula

Tauhid 1

Syarh Nadzom ‘Aqidatul ‘Awam Syeih Mhmmd

Sullamud diyanah

Qothrul Ghoits

 

12.     

Ula

Tauhid 2

Durusul ‘Aqoid Juz 1- 4

As-Syaibaniy

Ummul Barohin

Tijan Durori

 

13.     

Ula

Tauhid 3

Nurudh-dholam

Ibnu Baijuri

Al Hud Hud

 

14.     

Ula

An Nahdhiyah 1

Hujjah AS

Kawakibul Lamma’ah

 

15.     

Ula

An Nahdhiyah 2

Risalah AS. Ghozali

Risalah AS Asya’ariy

Hid. Muwaffiqin

 

16.     

Ula

Tarikh 1

Tarikhul  Hawadits

Al Bayan wat Ta’rif

 

17.     

Ula

Tarikh 2

Durusut Tarikh 1-4

Khulashoh Nurul Yaqin  Juz 1-3

 

18.     

Ula

Tajwid 1

Qowaidut Tajwid

Syarah Nadzom Jazariyah  Imam Zakariya

 

19.     

Ula

Akhlaq 1

At-Tarbiyah

Taisirul Kholaq

Akhlaqul Banin 1-4

Akhlaqul Banat 1-4

 

20.     

Ula

Akhlaq 2

Adabul ‘Alim wal Muta’alim Syaikh Hasyim Asy’ari

‘Idzotun Nasyi-in

 

21.     

Ula

Ilmu Tafsir /Qur’an 1

Ilmu Tafsir Asyty

Faidul Khobir Zamzami

 

22.     

Ula

Ulumul Hadits 1

Minkhatul Mughits

Al Qowa’idul Asasiyah

Syarah Baiquniyah

 

23.     

Ula

Hadits 1

Jawami’ul  Kalim

Miatu Hadits

Arbain Nawawi

 

24.     

Ula

Hadits 2

Lubabul Hadits

Duror Al Muntatsiroh

Tarhib wa targhib

 

25.     

Wustho

Fiqh 3

Minhajul Qowim

Syarah Tahrir

Kifayatul Ahyar

Nihayatuz Zain

 

26.     

Wustho

Fiqh 4

Minhajut Tholibin

Tausyeh

Fathul Wahhab

 

27.     

Wustho

Ushul Fiqh 2

Al Bayan

Al Wadhih

Lathoiful Isyarot

 

28.     

Wustho

Ushul Fiqh 3

Lubbul Ushul

Annafakhot

Al Luma’

 

29.     

Wustho

Qowaidul Fiqh 1

Qowaidul Fiqhiyah

Faroidlul Bahiyyah

Mukhtasor Al-Asybah W

 

30.     

Wustho

Nahwu 6

Ibnu ‘Aqil

Dahlan

Makudiy

 

31.     

Wustho

Shorof  3

As-Sa’diy

Marohil Arwah

 

32.     

Wustho

Balaghoh 1

Husnus Siyaghoh

Balaghotul Wadikhah

 

33.     

Wustho

Balaghoh 2

Makhluf

Al Idhoh

Jawahirul Balaghoh

 

34.     

Wustho

‘Arudh

M. Syafiy

Al-‘Arudl wal Qowafiy

 

35.     

Wustho

Tauhid 4

Kifayatul Awam

Fatkhul Majid

Al Arba’in fi Ushulid din

 

36.     

Wustho

Tauhid 5

Jauharut Tauhid

Husunul Khamidiyyah

Al Iqtishod fil I’tiqod

 

37.     

Wustho

Tarikh 3

Nurul Yaqin

Tarikhul Khulafa’

 

38.     

Wustho

Akhlaq 3

Adabud dunya wad-Din

Minhajul Yaqin

 

39.     

Wustho

Tashowuf 1

Bidayatul hidayah

Sullam Taufiq

Ayyuhal Walad

 

40.     

Wustho

Tashowuf 2

M.Mu`minin

Nashoih Diniyah

Kifayatul Atqiya’

 

41.     

Wustho

Tashowuf 3

Az- Zawajir

Is’adur Rofiq

 

42.     

Wustho

Ilmu Tafsir /Qur’an 2

Zubdatul Itqon

At Takhbir

 

43.     

Wustho

Tafsir

Tafsir Jalalen

Tanwirul Miqbas

 

44.     

Wustho

Ulumul Hadits 2

Manhalul Latif

Rof’ul Astar

 

45.     

Wustho

Hadits 3

Bulughul Marom

Jawahirul Bukhori

 

46.     

Wustho

Hadits 4

Riyadus solikhin *

Tajridus Shorih *

Gandengan dengan Tafsir Jalalain subuh

47.     

Wustho

Falak 1

Badi’atul Mitsal

 

48.     

Wustho

Falak 2

Durusul Falakiyah

 

49.     

Wustho

Mantiq 1

Al-Baijuri

Idhokhul Mubham

 

50.     

Wustho

Mantiq 2

Sullam Malawiy

Al Qowa’idul Mantiqiyah

 

51.     

Wustho

Faroidl

Sy. Rohabiyyah

Al Mawarits

Ahkamul Mawarits

 

52.     

Ulya

Fiqh 5

Makhali

Muhadzdzab

Nihayatul Muhtaj

 

53.     

Ulya

Ushul Fiqh 4

Al Ibhaj fil Intihaj

Ushulul Fiqhi Wahbah Azzh

Ushulul Fiqhi Arroziy

Sullamur Rokhamut

 

54.     

Ulya

Ushul Fiqh 5

Arrisalah

Al Ihkam lil ‘Amidi

 

55.     

Ulya

Qowaidul Fiqh 2

Syr Qowaidul Fiqhiyah

Al Asybah Ibnu Nujaim

 

56.     

Ulya

Qowaidul Fiqh 3

Al Asybah Assuyuti

 

57.     

Ulya

Nahwu 7

Khudhoriy

Ibnu Khamdun

Ash Shuban

Al Asybah Wan Nadzoir Asyt

 

58.     

Ulya

Balaghoh 3

Syarh ‘Uqudul Juman

Mursyidi

 

59.     

Ulya

Tauhid 6

Ad Dasuqi

Durrul Farid

Al Milal wan Nukhal

 

60.     

Ulya

Tarikh 4

Tarikh Tsaqofah

Fiqhus siroh

 

61.     

Ulya

Tajwid 2

AlMaqsod

Nihayatul Qoulil Mufid

 

62.     

Ulya

Tashowuf 4

Ihya Ulumiddin

 

63.     

Ulya

Ilmu Tafsir /Qur’an 3

Mabakhits fi Ulumil Qur’an Manna’ Qoththon

Al Itqon

Manahilul ‘Irfan

 

64.     

Ulya

Tafsir Ahkam

Rowa-I’ul Bayan

Al Kayyal Harosi

Ahkamul Quran (Syafi’iy)

Ahkamul Quran (Al Jashshosh)

 

65.     

Ulya

Ulumul Hadits 3

Dlowabith Jarh wat Ta’dil

Qowa’idut Tahdits

 

66.     

Ulya

Ulumul Hadits 4

Asnal Matholib

 

67.     

Ulya

Hadits 5

Bukhori

 

68.     

Ulya

Hadits Ahkam

Ibanatul Ahkam

Subulus Salam

Kifayatul ‘Allam

Al-Muwattho’

Nailul Author

 

 

Catatan Penting :

·         Dalam penjadwalan Mata pengajian bandongan, minimal setiap markhalah terwakili satu kitab (3 majlis), akan lebih baik jika setiap kelas terwakili oleh satu kitab (9  majlis), namun idealnya setiap fan  terwakili satu kitab (20 majlis)

·         Pendistribusian qori ke dalam mata pengajian bandongan idealnya diatur dengan kontrak per-fan

·         Dalam satu semester pendistribusian kitab bandongan ke dalam jadwal hendaknya terwakili satu kitab dalam masing-masing katagori (68) dengan mempertimbangkan peluang yang dimiliki santri yang punya kegiatan ganda.

·         Bandongan yang diampu oleh bapak Kyai masuk kategori pengajian wajib