Transliterasi adalah suatu upaya penyalinan huruf abjad suatu bahasa ke dalam huruf abjad bahasa lain. Tujuan utama transliterasi ini adalah untuk menampilkan kata-kata asal yang sering kali tersembunyi oleh metode pelafalan bunyi atau tajwid dalam bahasa Arab. Selain itu, transliterasi juga memberikan pedoman kepada para pembaca agar terhindar dari salah lafal yang bisa menyebabkan kesalahan dalam memahami makna asli kata-kata tertentu.

Dalam bahasa Arab, salah makna akibat salah lafal mudah sekali terjadi karena tidak semua hurufnya dapat dipadankan dengan huruf-huruf latin. Oleh sebab itu, penulisan dalam buku ini terpaksa menggunakan konsonan rangkap (ts, kh, dz, sy, sh, dh, th, zh, dan gh) atau tambahan simbol lain (h.dan .)

 

 

 

 
Adapun penulisan hamzah pada awal kalimat tidak ditandai dengan apostrof ( ), tetapi langsung menggunakan vokalnya. Untuk vokal tunggal fathah yang dibaca pendek dilambangkan dengan (a), kasrah dengan (i), dan dhammah dh (u). Sedangkan untuk vokal panjang dengan alif dilambangkan dengan (), vokal panjang dengan ya dilambangkan dengan (), dan vokal panjang dengan wawu dilambangkan dengan (). Kata sandang (sada), qamariyyah maupun syamsiyyah penulisannya disamakan, yakni (al), misalnya (kxjkfjgbd) ditulis al-Ghazli sementara (asadafag) ditulis al-Syahr. Tanda syiddah (rangkap) dilambangkan dengan mengulangi huruf yang sama dengan yang diberi tanda syiddah, misalnya (asadafah) ditulis umayyah. Sedangkan untuk nama orang dan gelar ditulis biasa, tanpa diberi tanda ( ). Misalnya al-Syafii bukan ditulis al-SyfiI, al-Imam bukan ditulis al-Imm. Demikian juga kata hubung juga ditulis biasa. Seperti la tidak ditulis l, illa tidak ditulis ill. wa Allah alam bi al-shawb.

 

 

WIN 98 ARABIC : K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3

WIN 98 ARABIC : PCGXQ-PK2XW-894C9-J3K6M-DPVXD

WIN 98 SE : HQ6K2-QPC42-3HWDM-BF4KJ-W4XWJ

WINDOWS 98 SE ARABIC : HQ6K2-QPC42-3HWDM-BF4KJ-W4XWJ

: 11295-OEM-0007374-12233