.

.HOME

.

Sebagian Ulama Yang Membantah Muhammad bin Abdul Wahab

Banyak sekali kitab-kitab karya para ulama Ahlussunnah yang mereka tulis sebagai bantahan terhadap Muhammad ibn Abd al-Wahhab dan ajaran-ajarannya, baik karya-karya yang secara khusus ditulis untuk itu, atau karya-karya dalam beberapa disiplin ilmu yang di dalamnya dimuat bantahan-bantahan terhadapnya, baik yang masih dalam bentuk manuskrip maupun yang sudah turun cetak. Di antaranya adalah karya-karya berikut ini dengan penulisnya masing-masing:

 

 1. Ithf al-Kirm F Jawz at-Tawassul Wa al-Istightsah Bi al-Anbiy al-Kirm karya asy-Syaikh Muhammad asy-Syadi. Tulisan manuskripnya berada di al-Khizanah al-Kittaniyyah di Rabath pada nomor 1143.

 2. Ithf Ahl az-Zamn Bi Akhbr Mulk Tnus Wa Ahd al-Amn karya asy-Syaikh Ahmad ibn Abi adl-Dliyaf, telah diterbitkan.

 3. Itsbt al-Wsithah al-Lat Nafath al-Wahhbiyyah karya asy-Syaikh Abd al-Qadir ibn Muhammad Salim al-Kailani al-Iskandarani (w 1362 H).

 4. Ajwibah F Zayrah al-Qubr karya asy-Syaikh al-Idrus. Tulisan manuskripnya berada di al-Khizanah al-Ammah di Rabath pada nomor 4/2577.

 5. al-Ajwibah an-Najdiyyah An al-As-ilah an-Najdiyyah karya Abu al-Aun Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Salim an-Nabulsi al-Hanbali yang dikenal dengan sebutan Ibn as-Sifarayini (w 1188 H).

 6. al-Ajwibah an-Numniyyah An al-As-ilah al-Hindiyyah F al-Aq-id karya Numan ibn Mahmud Khairuddin yang dikenal dengan sebutan Ibn al-Alusi al-Baghdadi al-Hanafi (w 1317 H).

 7. Ihy al-Maqbr Min Adillah Istihbb Bin al-Masjid Wa al-Qubab Al al-Qubr karya al-Imm al-Hfizh as-Sayyid Ahmad ibn ash-Shiddiq al-Ghumari (w 1380 H).

 8. Al-Ishbah F Nushrah al-Khulaf ar-Rasyidn karya asy-Syaikh Hamdi Juwaijati ad-Damasyqi.

 9. al-Ushl al-Arbaah F Tardd al-Wahhbiyyah karya Muhammad Hasan Shahib as-Sarhandi al-Mujaddidi (w 1346 H), telah diterbitkan.

 10. Izh-hr al-Uqq Min Man Manaa at-Tawassul Bi an-Nabiyy Wa al-Walyy ash-Shadq karya asy-Syaikh al-Musyrifi al-Maliki al-Jaza-iri.

 11. al-Aqwl as-Saniyyah F ar-Radd Al Muddai Nushrah as-Sunnah al-Muhammadiyyah disusun oleh Ibrahim Syahatah ash-Shiddiqi dari pelajaran-pelajaran al-Muhaddits as-Sayyid Abdullah ibn ash-Shiddiq al-Ghumari, telah diterbitkan.

 12. al-Aqwl al-Mardliyyah F ar-Radd Al al-Wahhbiyyah karya ahli fiqih terkemuka asy-Syaikh Atha al-Kasam ad-Damasyqi al-Hanafi, telah diterbitkan.

 13. al-Intishr Li al-Awliy al-Abrr karya al-Muhaddits asy-Syaikh Thahir Sunbul al-Hanafi.

 14. al-Awrq al-Baghddiyyah F al-Jawbt an-Najdiyyah karya asy-Syaikh Ibrahim ar-Rawi al-Baghdadi ar-Rifai. Pemimpin tarekat ar-Rifaiyyah di Baghdad, telah diterbitkan.

 15. al-Bar-ah Min al-Ikhtilf F ar-Radd Al Ahl asy-Syiqq Wa an-Nifq Wa ar-Radd Al al-Firqah al-Wahhbiyyah adl-Dlllah karya asy-Syaikh Ali Zain al-Abidin as-Sudani, telah diterbitkan.

 16. al-Barhn as-Sthiah F ar-Radd Badl al-Bida asy-Syi-ah karya asy-Syaikh Salamah al-Uzami (w 1379 H), telah diterbitkan.

 17. al-Bash-ir Li Munkir at-Tawassul Bi Ahl al-Maqbir karya asy-Syaikh Hamdullah ad-Dajwi al-Hanafi al-Hindi, telah diterbitkan.

 18. Trkh al-Wahhbiyyah karya asy-Syaikh Ayyub Shabri Basya ar-Rumi, penulis kitab Mir-h al-Haramain.

 19. Tabarruk ash-Shahbah Bi tsr Rasulillh karya asy-Syaikh Muhammad Thahir ibn Abdillah al-Kurdi. Telah diterbitkan.

 20. Tabyn al-Haqq Wa ash-Shawb Bi ar-Radd Al Atb Ibn Abd al-Wahhb karya asy-Syaikh Taufiq Sauqiyah ad-Damasyqi (w 1380 H), telah diterbitkan di Damaskus.

 21. Tajrd Sayf al-Jihd Li Mudda al-Ijtihd karya asy-Syaikh Abdullah ibn Abd al-Lathif asy-Syafii. Beliau adalah guru dari Muhammad ibn Abd al-Wahhab sendiri, dan beliau telah membantah seluruh ajaran Wahhabiyyah di saat hidupnya Muhammad ibn Abd al-Wahhab.

 22. Tahdzr al-Khalaf Min Makhz Adiy as-Salaf karya al-Imm al-Muhaddits asy-Syaikh Muhammad Zahid al-Kautsari.

 23. at-Tahrrt ar-R-iqah karya asy-Syaikh Muhammad an-Nafilati al-Hanafi, mufti Quds Palestina, telah diterbitkan.

 24. Tahrdl al-Aghbiy Al al-Istightsah Bi al-Anbiy Wa al-Awliy karya asy-Syaikh Abdullah al-Mayirghini al-Hanafi, tinggal di wilayah Thaif.

 25. at-Tuhfah al-Wahbiyyah F ar-Radd Al al-Wahhbiyyah karya asy-Syaikh Dawud ibn Sulaiman al-Baghdadi an-Naqsyabandi al-Hanafi (w 1299 H).

 26. Tath-hr al-Fu-d Min Danas al-Itiqd karya asy-Syaikh Muhammad Bakhith al-Muthii al-Hanafi, salah seorang ulama al-Azhar Mesir terkemuka, telah diterbitkan.

 27. Taqyd Hawla at-Taalluq Wa at-Tawassul Bi al-Anbiy Wa ash-Shlihn karya asy-Syaikh Ibn Kairan, Qadli al-Jamaah di wilayah Maghrib Maroko. Karya manuskrip berada di Khizanah al-Jalawi/Rabath pada nomor 153.

 28. Taqyd Hawla Ziyrah al-Auliy Wa at-Tawassul Bihim karya Ibn Kairan, Qadli al-Jamaah di wilayah Maghrib Maroko. Karya manuskrip berada di Khizanah al-Jalawi/Rabath pada nomor 153.

 29. Tahakkum al-Muqallidn Biman Idda Tajddd ad-Dn karya asy-Syaikh Muhammad ibn Abd ar-Rahman al-Hanbali. Dalam kitab ini beliau telah membantah seluruh kesasatan Muhammad ibn Abd al-Wahhab secara rinci dan sangat kuat.

 30. at-Tawassul karya asy-Syaikh Muhammad Abd al-Qayyum al-Qadiri al-Hazarawi, telah diterbitkan.

 31. at-Tawassul Bi al-Anbiy Wa ash-Shlihn karya asy-Syaikh Abu Hamid ibn Marzuq ad-Damasyqi asy-Syami, telah diterbitkan.

 32. at-Taudlh An Tauhd al-Khilq F Jawb Ahl al-Irq Al Muhammad Ibn Abd al-Wahhb karya asy-Syaikh Abdullah Afandi ar-Rawi. Karya Manuskrip di Universitas Cambridge London dengan judul ar-Radd al-Wahhabiyyah. Manuskrip serupa juga berada di perpustakaan al-Awqaf Bagdad Irak.

 33. Jall al-Haqq F Kasyf Ahwl Asyrr al-Khalq karya asy-Syaikh Ibrahim Hilmi al-Qadiri al-Iskandari, telah diterbitkan.

 34. al-Jawbt F az-Ziyrt karya asy-Syaikh Ibn Abd ar-Razzaq al-Hanbali. asy-Sayyid Alawi ibn al-Haddad berkata: Saya telah melihat berbagai jawaban (bantahan atas kaum Wahhabiyyah) dari tulisan para ulama terkemuka dari empat madzhab, mereka yang berasal dari dua tanah haram (Mekah dan Madinah), dari al-Ahsa, dari Basrah, dari Bagdad, dari Halab, dari Yaman, dan dari berbagai negara Islam lainnya. Baik tulisan dalam bentuk prosa maupun dalam bentuk bait-bait syair.

 35. Hsyiyah ash-Shw Al Tafsr al-Jallain karya asy-Syaikh Ahmad ash-Shawi al-Maliki.

 36. al-Hujjah al-Mardliyyah F Itsbt al-Wsithah al-Lat Nafath al-Wahhbiyyah karya asy-Syaikh Abd al-Qadir ibn Muhammad Salim al-Kailani al-Iskandari (w 1362 H).

 37. al-Haq-iq al-Islmiyyah F ar-Radd Al al-Mazim al-Wahhbiyyah Bi Adillah al-Kitb Wa as-Sunnah an-Nabawiyyah karya asy-Syaikh Malik ibn asy-Syaikh Mahmud, direktur perguruan al-Irfan di wilayah Kutabali Negara Republik Mali Afrika, telah diterbitkan.

 38. al-Haqq al-Mubn F ar-Radd Al al-Wahhbiyyn karya asy-Syaikh Ahmad Said al-Faruqi as-Sarhandi an-Naqsyabandi (w 1277 H).

 39. al-Haqqah al-Islmiyyah F ar-Radd Al al-Wahhbiyyah karya asy-Syaikh Abd al-Ghani ibn Shaleh Hamadah, telah diterbitkan.

 40. ad-Durar as-Saniyyah F ar-Radd Al al-Wahhbiyyah karya asy-Syaikh as-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mufti madzhab Syafii di Mekah (w 1304 H).

 41. ad-Dall al-Kfi F ar-Radd Al al-Wahhbi karya asy-Syaikh Misbah ibn Ahmad Syibqilu al-Bairuti, telah diterbitkan.

 42. ar-R-iyyah ash-Shughr F Dzamm al-Bidah Wa Madh as-Sunnah al-Gharr, bait-bait syair karya asy-Syaikh Yusuf ibn Ismail an-Nabhani al-Bairuti, telah diterbitkan.

 43. ar-Rihlah al-Hijziyyah karya asy-Syaikh Abdullah ibn Audah yang dikenal dengan sebutan Shufan al-Qudumi al-Hanbali (w 1331 H), telah diterbitkan.

 44. Radd al-Muhtr Al ad-Durr al-Mukhtr karya asy-Syaikh Muhammad Amin yang dikenal dengan sebutan Ibn Abidin al-Hanafi ad-Damasyqi, telah diterbitkan.

 45. ar-Radd Al Ibn Abd al-Wahhb karya Syaikh al-Islm di wilayah Tunisia, asy-Syaikh Ismail at-Tamimi al-Maliki (w 1248 H). Berisi bantahan sangat kuat dan detail atas faham Wahhabiyyah, telah diterbitkan di Tunisia.

 46. Radd Al Ibn Abd al-Wahhb karya asy-Syaikh Ahmad al-Mishri al-Ahsa-i.

 47. Radd Al Ibn Abd al-Wahhb karya al-Allmah asy-Syaikh Barakat asy-Syafii al-Ahmadi al-Makki.

 48. ar-Rudd Al Muhammad Ibn Abd al-Wahhb karya al-Muhaddits asy-Syaikh Shaleh al-Fulani al-Maghribi. as-Sayyid Alawi ibn al-Haddad dalam mengomentari ar-Rudd Ala Muhammad Ibn Abd al-Wahhb karya al-Muhaddits asy-Syaikh Shaleh al-Fulani al-Maghribi ini berkata: Kitab ini sangat besar. Di dalamnya terdapat beberapa risalah dan berbagai jawaban (bantahan atas kaum Wahhabiyyah) dari semua ulama empat madzhab; ulama madzhab Hanafi, ulama madzhab Maliki, Ulama madzhab Syafii, dan ulama madzhab Hanbali. Mereka semua dengan sangat bagus telah membantah Muhammad ibn Abd al-Wahhab.

 49. ar-Radd Al al-Wahhbiyyah karya asy-Syaikh Shaleh al-Kawasy at-Tunisi. Karya ini dalam bentuk sajak sebagai bantahan atas risalah Muhammad ibn Abd al-Wahhab, telah diterbitkan.

 50. ar-Radd Al al-Wahhbiyyah karya asy-Syaikh Muhammad Shaleh az-Zamzami asy-Syafii, Imam Maqam Ibrahim di Mekah.

 51. ar-Radd Al al-Wahhbiyyah karya asy-Syaikh Ibrahim ibn Abd al-Qadir ath-Tharabulsi ar-Riyahi at-Tunusi al-Maliki, berasal dari kota Tastur (w 1266 H).

 52. ar-Radd Al al-Wahhbiyyah karya asy-Syaikh Abd al-Muhsin al-Asyikri al-Hanbali, mufti kota az-Zubair Basrah Irak.

 53. ar-Radd Al al-Wahhbiyyah karya asy-Syaikh al-Makhdum al-Mahdi, mufti wilayah Fas Maroko.

 54. ar-Radd Al Muhammad Ibn Abd al-Wahhb karya asy-Syaikh Muhammad ibn Sulaiman al-Kurdi asy-Syafii. Beliau adalah salah seorang guru dari Muhammad ibn Abd al-Wahhab sendiri. asy-Syaikh Abu Hamid ibn Marzuq (asy-Syaikh Muhammad Arabi at-Tabban) dalam kitab Bar-ah al-Asyariyyn Min Aq-id al-Mukhlifn menuliskan: Guru Muhammad ibn Abd al-Wahhab (yaitu asy-Syaikh Muhammad ibn Sulaiman al-Kurdi) telah memiliki firasat bahwa muridnya tersebut akan menjadi orang sesat dan menyesatkan. Firasat seperti ini juga dimiliki guru Muhammad ibn Abd al-Wahhab yang lain, yaitu asy-Syaikh Muhammad Hayat as-Sindi, dan juga dimiliki oleh ayah sendiri, yaitu asy-Syaikh Abd al-Wahhab.

 55. ar-Radd Al al-Wahhbiyyah karya Abu Hafsh Umar al-Mahjub. Karya manuskripnya berada di Dar al-Kutub al-Wathaniyyah Tunisia pada nomor 2513. Copy manuskrip ini berada di Mahad al-Makhthuthat al-Arabiyyah Cairo Mesir dan di perpustakaan al-Kittaniyyah Rabath pada nomor 1325.

 56. ar-Radd Al al-Wahhbiyyah karya asy-Syaikh Ibn Kairan, Qadli al-Jamaah di wilayah Maghrib Maroko. Karya manuskrip di perpustakaan al-Kittaniyyah Rabath pada nomor 1325.

 57. ar-Radd Al Muhammad Ibn Abd al-Wahhb karya asy-Syaikh Abdullah al-Qudumi al-Hanbali an-Nabulsi, salah seorang ulama terkemuka pada madzhab Hanbali di wilayah Hijaz dan Syam (w 1331 H). Karya ini berisi pembahasan masalah ziarah dan tawassul dengan para Nabi dan orang-orang saleh. Dalam karyanya ini penulis menamakan Muhammad ibn Abd al-Wahhab dan para pengikutnya sebagai kaum Khawarij. Penyebutan yang sama juga telah beliau ungkapkan dalam karyanya yang lain berjudul ar-Rihlah al-Hijziyyah Wa ar-Riydl al-Unsiyyah F al-Hawdits Wa al-Mas-il.

 58. Rislah as-Sunniyyn F ar-Radd Al al-Mubtadin al-Wahhbiyyn Wa al-Mustauhibn karya asy-Syaikh Musthafa al-Karimi ibn Syaikh Ibrahim as-Siyami, telah diterbitkan tahun 1345 H oleh penerbit al-Maahid.

 59. Rislah F Ta-yd Madzhab ash-Shfiyyah Wa ar-Radd Al al-Mutaridln Alayhim karya asy-Syaikh Salamah al-Uzami (w 1379 H), telah diterbitkan.

 60. Rislah F Tasharruf al-Auliy karya asy-Syaikh Yusuf ad-Dajwa, telah diterbitkan.

 61. Rislah F Jawz at-Tawassul F ar-Radd Al Muhammad Ibn Abd al-Wahhb karya mufti wilayah Fas Maghrib al-Allmah asy-Syaikh Mahdi al-Wazinani.

 62. Rislah F Jawz al-Istigtsah Wa at-Tawassul karya asy-Syaikh as-Sayyid Yusuf al-Bithah al-Ahdal az-Zabidi, yang menetap di kota Mekah. Dalam karyanya ini beliau mengutip pernyataan seluruh ulama dari empat madzhab dalam bantahan mereka atas kaum Wahhabiyyah, kemudian beliau mengatakan: Sama sekali tidak dianggap faham yang menyempal dari keyakinan mayoritas umat Islam dan berseberangan dengan mereka, dan siapa melakukan hal itu maka ia adalah seorang ahli bidah.

 63. Rislah F Hukm at-Tawassul Bi al-Anbiy Wa al-Awliy karya asy-Syaikh Muhammad Hasanain Makhluf al-Adawi al-Mishri wakil Universitas al-Azhar Cairo Mesir, telah diterbitkan.

 64. Rislah F ar-Radd Al al-Wahhbiyyah karya asy-Syaikh Qasim Abu al-Fadl al-Mahjub al-Maliki.

 65. Rislah F ar-Radd Al al-Wahhbiyyah karya asy-Syaikh Musthafa ibn asy-Syaikh Ahmad ibn Hasan asy-Syathi ad-Damasyqi al-Hanbali.

 66. Rislah F ar-Radd Al al-Wahhbiyyah karya asy-Syaikh Ahamd Hamdi ash-Shabuni al-Halabi (w 1374 H).

 67. Rislah F ar-Radd Al al-Wahhbiyyah karya asy-Syaikh Ahmad ibn Hasan asy-Syathi, mufti madzhab Hanbali di wilayah Damaskus Siria, telah diterbitkan di Bairut tahun 1330 H.

 68. Rislah F ar-Radd Al al-Wahhbiyyah karya asy-Syaikh Ali ibn Muhammad karya manuskrip berada di al-Khizanah at-Taimuriyyah.

 69. Rislah F ar-Radd Al al-Wahhbiyyah karya asy-Syaikh Utsman al-Umari al-Uqaili asy-Syafii, karya manuskrip berada di al-Khizanah at-Tamuriyyah.

 70. ar-Rislah ar-Raddiyyah Al ath-Th-ifah al-Wahhbiyyah karya asy-Syaikh Muhammad Athaullah yang dikenal dengan sebutan Atha ar-Rumi.

 71. ar-Rislah al-Mardliyyah F ar-Radd Al Man Yunkir az-Ziyrah al-Muhammadiyyah karya asy-Syaikh Muhammad as-Sadi al-Maliki.

 72. Raudl al-Majl F ar-Radd Al Ahl adl-Dlall karya asy-Syaikh Abd ar-Rahman al-Hindi ad-Dalhi al-Hanafi, telah diterbitkan di Jeddah tahun 1327 H.

 73. Sabl an-Najh Min Bidah Ahl az-Zigh Wa adl-Dlallah karya asy-Syaikh al-Qdl Abd ar-Rahman Quti.

 74. Sadah ad-Drain F ar-Radd Al al-Firqatain, al-Wahhbiyyah Wa Muqallidah azh-Zhhiriyyah karya asy-Syaikh Ibrahim ibn Utsman ibn Muhammad as-Samnudi al-Manshuri al-Mishri, telah diterbitkan di Mesir tahun 1320 H dalam dua jilid.

 75. San al-Islm F Alm al-Anm Bi Aq-id Ahl al-Bayt al-Kirm Raddan Al Abd al-Azz an-Najdi F M Irtakabahu Min al-Auhm karya asy-Syaikh Ismail ibn Ahmad az-Zaidi, karya manskrip.

 76. as-Sayf al-Btir Li Unuq al-Munkir Al al-Akbir, karya al-Imm as-Sayyid Alawi ibn Ahmad al-Haddad (w 1222 H).

 77. as-Suyf ash-Shiql F Anq Man Ankar Al al-Awliy Bada al-Intiql karya salah seorang ulama terkemuka di Bait al-Maqdis.

 78. as-Suyf al-Musyriqiyyah Li Qath Anq al-Q-iln Bi al-Jihah Wa al-Jismiyyah karya asy-Syaikh Ali ibn Muhammad al-Maili al-Jamali at-Tunisi al-Maghribi al-Maliki.

 79. Syarh ar-Rislah ar-Raddiyyah Al Th-ifah al-Wahhbiyyah karya Syaikh al-Islm Muhammmad Athaullah ibn Muhammad ibn Ishaq ar-Rumi, (w 1226 H).

 80. ash-Shrim al-Hindi F Unuq an-Najdi karya asy-Syaikh Atha al-Makki.

 81. Shidq al-Khabar F Khawrij al-Qarn ats-Tsn Asyar F Itsbt Ann al-Wahhbiyyah Min al-Khawrij karya asy-Syaikh as-Sayyid Abdullah ibn Hasan Basya ibn Fadlal Basya al-Alawi al-Husaini al-Hijazi, telah diterbitkan.

 82. Shulh al-Ikhwn F ar-Radd Al Man Ql Al al-Muslimn Bi asy-Syirk Wa al-Kufrn, F ar-Radd Al al-Wahhbiyyah Li Takfrihim al-Muslimn karya asy-Syaikh Dawud ibn Sulaiman an-Naqsyabandi al-Baghdadi al-Hanafi (w 1299 H).

 83. ash-Shaw-iq al-Ilhiyyah F ar-Radd Al al-Wahhbiyyah karya asy-Syaikh Sulaiman ibn Abd al-Wahhab. Beliau adalah saudara kandung dari Muhammad ibn Abd al-Wahhab, telah diterbitkan.

 84. ash-Shaw-iq Wa ar-Rudd karya asy-Syaikh Afifuddin Abdullah ibn Dawud al-Hanbali. as-Sayyid Alawi ibn Ahmad al-Haddad menuliskan: Karya ini (ash-Shaw-iq Wa ar-Rudd) telah diberi rekomendasi oleh para ulama terkemuka dari Basrah, Bagdad, Halab, Ahsa, dan lainnya sebagai pembenaran bagi segala isinya dan pujian terhadapnya.

 85. Dliy ash-Shudr Li Munkir at-Tawassul Bi Ahl al-Qubr karya asy-Syaikh Zhahir Syah Mayan ibn Abd al-Azhim Mayan, telah diterbitkan.

 86. al-Aq-id at-Tisu karya asy-Syaikh Ahmad ibn Abd al-Ahad al-Faruqi al-Hanafi an-Naqsyabandi, telah diterbitkan.

 87. al-Aq-id ash-Shahhah F Tardd al-Wahhbiyyah an-Najdiyyah karya asy-Syaikh Hafizh Muhammad Hasan as-Sarhandi al-Mujaddidi, telah diterbitkan.

 88. Iqd Nafs F Radd Syubuht al-Wahhbi at-Tis karya sejarawan dan ahli fiqih terkemuka, asy-Syaikh Ismail Abu al-Fida at-Tamimi at-Tunusi.

 89. Ghawts al-Ibd Bi Bayn ar-Rasyd karya asy-Syaikh Abu Saif Musthafa al-Hamami al-Mishri, telah diterbitkan.

 90. Fitnah al-Wahhbiyyah karya as-Sayyid Ahmad ibn Zaini Dahlan, (w 1304 H), mufti madzhab Syafii di dua tanah haram; Mekah dan Madinah, dan salah seorang ulama terkemuka yang mengajar di Masjid al-Haram. Fitnah al-Wahhbiyyah ini adalah bagian dari karya beliau dengan judul al-Futht al-Islmiyyah, telah diterbitkan di Mesir tahun 1353 H.

 91. Furqn al-Qurn F Tamyz al-Khliq Min al-Akwn karya asy-Syaikh Salamah al-Azami al-Qudlai asy-Syafii al-Mishri. Kitab berisi bantahan atas pendapat yang mengatakan bahwa Allah adalah benda yang memiki bentuk dan ukuran. Termasuk di dalamnya bantahan atas Ibn Taimiyah dan faham Wahhabiyyah yang berkeyakinan demikian. Telah diterbitkan.

 92. Fashl al-Khithb F ar-Radd Al Muhammad Ibn Abd al-Wahhb karya asy-Syaikh Sulaiman ibn Abd al-Wahhab, saudara kandung dari Muhammad ibn Abd al-Wahhab sendiri. Ini adalah kitab yang pertama kali ditulis sebagai bantahan atas segala kesesatan Muhammad ibn Abd al-Wahhab dan ajaran-ajaran Wahhabiyyah.

 93. Fashl al-Khithb Fi Radd Dlallt Ibn Abd al-Wahhb karya asy-Syaikh Ahmad ibn Ali al-Bashri yang dikenal dengan sebutan al-Qubbani asy-Syafii.

 94. al-Fuydlt al-Wahbiyyah F ar-Radd Al ath-Th-ifah al-Wahhbiyyah karya asy-Syaikh Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd as-Salam al-Banani al-Maghribi.

 95. Qashdah F ar-Radd Al ash-Shanni F Madh Ibn Abd al-Wahhb, bait-bait syair karya asy-Syaikh Ibn Ghalbun al-Laibi, sebanyak 40 bait.

 96. Qashdah F ar-Radd Al ash-Shanni al-Ladz Madaha Ibn Abd al-Wahhb, bait-bait syair karya as-Sayyid Musthafa al-Mishri al-Bulaqi, sebanyak 126 bait.

 97. Qashdah F ar-Radd Al al-Wahhbiyyah, bait-bait syair karya asy-Syaikh Abd al-Aziz Qurasyi al-Ilji al-Maliki al-Ahsai. Sebanyak 95 bait.

 98. Qamu Ahl az-Zigh Wa al-Ilhd An ath-Thani F Taqld Aimmah all-Ijtihd karya mufti kota Madinah al-Muhaddits asy-Syaikh Muhammad al-Khadlir asy-Syinqithi (w 1353 H).

 99. Kasyf al-Hijb An Dlallah Muhammad Ibn Abd al-Wahhb karya manuskrip berada di al-Khizanah at-Taimuriyyah.

 100. Muhiqq at-Taqawwul F Mas-alah at-Tawassul karya al-Imm al-Muhaddits Syaikh Muhammad Zahid al-Kautsari.

 101. al-Madrij as-Saniyyah F Radd al-Wahhbiyyah karya asy-Syaikh Amir al-Qadiri, salah seorang staf pengajar pada perguruan Dar al-Ulum al-Qadiriyyah, Karatci Pakistan, telah diterbitkan.

 102. Mishbh al-Anm Wa Jal azh-Zhalm F Radd Syubah al-Bidi an-Najdi al-Lat Adlalla Bih al-Awmm karya as-Sayyid Alawi ibn Ahmad al-Haddad, (w 1222 H), telah diterbitkan tahun 1325 H di penerbit al-Amirah.

 103. al-Maqlt karya asy-Syaikh Yusuf Ahmad ad-Dajwi, salah seorang ulama terkemuka al-Azhar Cairo Mesir (w 1365 H).

 104. al-Maqlt al-Wafiyyah F ar-Radd Al al-Wahhbiyyah karya asy-Syaikh Hasan Quzbik, telah diterbitkan dengan rekomendasi dari asy-Syaikh Yusuf ad-Dajwi

 105. al-Minah al-Ilhiyyah F Thams adl-Dlallah al-Wahhbiyyah karya al-Qdl Ismail at-Tamimi at-Tunusi (w 1248 H). Karya manuskrip berada di Dar al-Kutub al-Wathaniyyah Tunisia pada nnomor 2780. Copy manuskrip ini berada di Mahad al-Makhthuthat al-Arabiyyah Cairo Mesir. Sekarang telah diterbitkan.

 106. Minhah Dz al-Jall F ar-Radd Al Man Thagh Wa Ahalla adl-Dlall karya asy-Syaikh Hasan Abd ar-Rahman. Berisi bantahan atas ajaran Wahhabiyyah tentang masalah ziarah dan tawassul. Telah diterbitkan tahun 1321 H oleh penerbit al-Hamidiyyah.

 107. al-Minhah al-Wahbiyyah F ar-Radd Al al-Wahhabiyyah karya asy-Syaikh Dawud ibn Sulaiman an-Naqsyabandi al-Baghdadi (w 1299 H), telah diterbitkan di Bombay tahun 1305 H.

 108. al-Manhal as-Sayyl F al-Harm Wa al-Hall karya as-Sayyid Musthafa al-Mishri al-Bulaqi.

 109. an-Nasyr ath-Thayyib Al Syarh asy-Syaikh ath-Thayyib karya asy-Syaikh Idris ibn Ahmad al-Wizani al-Fasi (w 1272 H).

 110. Nashhah Jallah Li al-Wahhbiyyah karya as-Sayyid Muhammad Thahir Al-Mulla al-Kayyali ar-Rifai, pemimpin keturunan Rasulullah (al-Asyraf/al-Haba-ib) di wilayah Idlib. Karya berisi nasehat ini telah dikirimkan kepada kaum Wahhabiyyah, telah diterbitkan di Idlib Lebanon.

 111. an-Nafhah az-Zakiyyah F ar-Radd Al al-Wahhbiyyah karya asy-Syaikh Abd al-Qadir ibn Muhammad Salim al-Kailani al-Iskandari (w 1362 H).

 112. an-Nuql asy-Syariyyah F ar-Radd Al al-Wahhbiyyah karya asy-Syaikh Musthafa ibn Ahmad asy-Syathi al-Hanbali ad-Damasyqi, telah diterbitkan tahun 1406 di Istanbul Turki.

 113. Nr al-Yaqn F Mabhats at-Talqn; Rislah as-Sunniyyn F ar-Radd Al al-Mubtadin al-Wahhbiyyn Wa al-Mustauhibn.

 114. Yahdan L Hanbilatan karya asy-Syaikh al-Ahmadi azh-Zhawahir, salah seorang Syaikh al-Azhar Cairo Mesir.

 

 

HOME