Kitab Kasyfu asy-Syubuhat Doktrin Takfir Wahhabi Paling Ganas (2)

Tuesday, 25 November 2008

Oleh abusalafy

 

Dan diakhiri oleh penghulu mereka Nabi Muhammad Saw. Beliau (juga demikian) telah menghancurkan arca-arca berupa hamba-hamba saleh. Beliau diutus oleh Allah SWT kepada umat manusia yang juga beribadah, berhaji, bersedekah dan selalu berdzikr mengingat Allah, namun mereka menjadikan sebagian makhluk sebagai sarana dan perantara di antara mereka dan Allah SWT, dengan sarana-sarana tersebut mereka berharap dapat mendekatkan diri kepada-Nya, mengharap syafaat di sisi-Nya, seperti Malaikat, Isa, Maryam dan sosok-sosok saleh yang lain. HTML clipboard

Kemudian Allah SWT mengutus Muhammad Saw dalam rangka memperbaharui agama ayahnya, Ibrahim a.s. seraya mengabarkan kepada mereka bahwa mendekatkan diri itu murni hak Allah dan tidak layak untuk selain-Nya, bukan untuk para malaikat dan seorang nabi yang diutus apalagi selain keduanya.

 

___________

 

Catatan:2

 

Demikianlah, Syeikh Ibnu Abdil Wahhb melukiskan potret indah tetapi tidak riil tentang orang-orang kafir Quraisy untuk dijadiknnya pijakan dalam mengafirkan umat Islam. Kata Syeikh kaum kafir Quraisy itu adalah orang-orang yang rajin menyembah Allah, melaksanakan haji, bersedekah dan banyak berzikir menyebut dan mengingat Allah SWT.!! Jelas ini adalah pembandingan yang tidak riil, seperti akan kami jelaskan sebentar lagi.

 

Setelahnya, Syeikh menjelaskan sifat/kondisi yang karenanya Rasulullah saw. memerangi kaum kafir Quraisy, ia mengatakan, Akan tetapi??? itu artinya, mereka berhak diperangi, maka kami juga berhak memerangi mereka yang menyandang sifat dan berada dalam kondisi yng sama dengan alasan yang sama pula!!

 

Subhanallah! Demikianlah pendiri Sekte Wahhabiyah itu menyamakkan kaum Muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Dan semua keterangan yang ia obral dan atasnya ia membangun vonis sesatnya tentang kekafiran dan kemudian dihalalkannya memerangi kaum Muslimin adalah palsu dan hanya tipuan belaka, sebab:

 

Pertama: Pantaskan ia menyebut kaum kafir Quraisy itu sebagai kaum yang menyembah Allah. sementara ibadah dan penyembahan mereka itu telah digambarkan Allah dengan firmannya:

 

.

 

Dan tidaklah shalat mereka di sekitar baitullah itu, melainkan hanya siualan dan tepuk tangan. (QS. Al Anfl [8];35)

 

Kata muk adalah bersiul dan tashdiyah artinya bertepuk tangan.

 

Dalam tasfir al-Kkasysyf-nya az-Zamakhsyari menjelaskan bahwa: Mereka itu thawf mengelili Kabah sambil telanjang bulat, baik wanita maupun pria, mereka menyilangkan jari jemari mereka sambil bersiul dan bertepuk. Mereka menyembah dan sujud kepada arca dan berhala yang jelas-jelas dilarang keras Allah SWT. Mereka memberikan sesajen kepada arca-arca dan berhala-berhala itu. Mereka mengucapkan talbiah dengan menyebut nama-nama berhala-berhala mereka, kemudian mereka melumurkan darah sembelihan mereka ke badan mereka. Inilah ibadahnya kaum kaum kafir Quraisy yang dibanggakan dan dipuji-puji Syeikh Ibnu Abdil Wahhb.

 

Mereka berhaji tetapi dengan memasukkan bidah dan berbagai kekejian dan penyimpangan, di antaranya, mereka thawaf sambil telanjang bulat seperti telah disinggung, dengan aurat terbuka dan tak tertutupi oleh sehelai benang pun! Dengannya mereka beranggapan dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kisah wanita yang datang ke kota Mekkah untuk ibadah haji yang dipaksa menanggalkan seluruh baju yang melekat di badannya adalah kisah masyhur di kalangan para sejarawan, dan kemudian ketika ia melakukan thawaf dengan telanjang, para penduduk kota Mekkah berkerumun menonton adegan thawaf bugil yang diperagakan wanita asing yang molek itu. Ia sambil malu berkeling mengitari Kabah seraya menggubah syair:

 

Hari ini tanpak sebagian atau seluruhnya

 

Dan yang tanpak tak kuhalalkan untuk ditonton.

 

Inikah kaum, yang kata Ibnu Abdil Wahhb kekafiran dan kemusyrikan mereka hanya terbatas pada tasyaffu (meminta syafaat) kepada kaum shlihn saja!

 

Kata Syeikh, mereka bersedekah, akan tetapi apakah ia lupa bahwa mereka itu mengingkari kerasulan para Nabi dan Rasul as. Dapatkah berguna sedakah mereka itu?!

 

Mereka kadang-kadang berdzikir menyebut Allah, namun dalam hampir seluruh kondisinya tidak mengingat Allah, bahkan berpaling dari menyebut Allah dan hanya menyebut-nyebut nama-nama berhala sesembahan mereka! Mereka menyebut-nyebut, Ulu Hubal (berjayalah tuhan Hubal). Disamping itu mereka menyebut nama-nama berhala-berhala ketika menyembelih hewan ternak mereka tanpa menyebut nama Allah SWT.

 

Abu Salafy berkata:

 

Sepertinya Syeikh Ibnu Abdil Wahhb lupa untuk melengkapi khayalannya dengan menambahkan kata-kata, dan mereka (kaum kafir Quraisy) itu rajin menegakan shalat, mengeluarkan zakat mereka tidak berzina, tidak menikahi mantan istri ayah-ayah mereka mereka tidak meminum arak, tidak berjudi bentuk maisir, anshb, azlm mereka tidak bermuamalah secara rib, tidak mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka.

 

Ringkas kata, mereka telah dengan sempurna melaksanakan syarat-syarat Islam, termasuk shalat tarwih kesalahan yang muncul dari mereka hanya satu yaitu meminta syafaat kepada hamba-hmba yang berkedudukan tinggi di sisi Allah seperti malaikat, Nabi Isa dll., dan menjadikan mereka sebagai perantara! Atas dasar itu Nabi saw. memerangi mereka dan menvonis mereka sebagai Musyrikn! Apa bukan demikian wahai pembaca yang arif?!

 

Pembandingan yang tidak Jujur

 

Seperti telah disinggung di atas, bahwa Syeikh menyebut beberapa sifat dan kondisi yang karenanya Nabi saw. menvonis mereka sebagai Musyrikn dan karenanya pula halal bagi Nabi saw. untuk memerangi mereka! Dan kemudian membandingkannya dengan kondisi keagamaan yang sedang dijalani umat Islam di masa Syeikh Ibnu Abdil Wahhb, yang tentunya dengan alasan yang sama pula ia berhak memerangi mereka!

 

Akan tetapi pembandingan yang ia sebutkan itu tidak jujur dan tidak adil serta tidak berdasar! Sebab:

 

Kaum kafir Quraisy ingkar L ilha Illallah, dan tidak rela menjadikan Allah sebagai Tuhan mereka! Tidak mengimani hari kebangkitan, surga dan neraka! Tidak mengimani kerasulan Nabi Muhammaad saw.! Mereka menyembah berhala-berhala, berbuat zalim, membunuh, meminum arak, berzina dll. Lalu apakah mereka berhak disamakan dengan kaum Muslimin yang rajin shalat, berpuasa, mengeluarkan zakat melaksanakan haji, bersedekah dan menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan Allah SWT dan melazimkan diri berprilaku baik dan berbudi pekerti luhur?

 

 

Maka apakah patut Kami menjadikan orang- orang Islam itu sama dengan orang- orang yang berdosa ( orang kafir ).(QS. Al Qalam [68];35)

 

Demi Allah yang Maha Adil tidaklah sama antara mereka. Umat Islam tidak mungkin sama dengan kaum kafir Andai kita terima sekalipun apa yang dituduhkan Syeikh bahwa mereka telah melakukan kesyirikan dengan ber-tabarruk dan ber-tawassul misalnya, tetapi tidak berdasar jika kita menyamakan kaum Muslimin dengan kaum Kafir, sebab pintu tawl dihadapan praktik para ulama dan awam kaum Muslimin terbuka lebar. Dan ber-tawil adalah satu asalan kuat yang menghalangi dibolehkannya menjaktuhkan vonis kafir atas pelaku praktik tertentu tersebut! Apapun alasannya adalah sebuah kekeliruan fatal ketika Syeikh menyamakan antara umat Islam dengan kaum Kafir Quraisy! Antara yang menjalankan rukun-rukun Islam dengan yang mengingkarinya!

 

Tidaklah sama kaum yang mengimani Nabi Muhammad saw. dengan yang mengingkari dan memeranginya!

 

Tidaklah sama antara kaum yang ber-tawassul kadapa Nabi saw. dan ber-tabarruk kepada para shlihn, -andai mereka itu salah- dengan kaum yang melempari Nabi saw. dengan batu dan membunuh para shlihn!

 

Tidakkah sama antara kaum yang beriman kepada hari akhir, surga dan neraka dengan kaum yang mengatakan:

 

 

Dan mereka berkata: Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. (QS. Al Jatsiyah [45];24)

 

Akan samakah antara kaum yang berikrar dengan L ilha Illallah dengan kaum yang berikrar, apakah engkau akan jadikan tuhan-tuhan ini menjadi satu Tuhan saja?.?

 

Samakah antara yang beriman dengan yang kafir?!

 

Akan samakah antara yang membenarkan kedatangan para Rasul saw. dengan yang mengingkari mereka?

 

Akan samakah antara yang beriman dengan hari akhir dengan yang kufur kapadanya?

 

Akan samakah antara yang meminta syafaat dari para nabi dan para shlihn dengaan orang menyembah dan mengharap bantuan dari bebatuan?

 

Samakah antara kaum yang meminta syafaat para nabi as. dengan kesadaran penuh bahwa mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah dengan kaum yang meminta syafaat dari berhala dan menjadikan mereka sekutu Allah dalam Ulhiyah?

 

Pasti tidak hai Syeikh!! Adalah perbedaan yang tak pernah ketemu titik kesamaannya!

 

Para Ulama Islam Membolehkan Ber-tabarruk

 

Bukan maksud kami menguraikan masalah ini, akan tetapi sekedar sebagai singgungan saja bahwa mayorits [1] ulama Islam sejak zaman sebelum Syeikh hingga zaman Syeikh membolehkan ber-tabarruk dan bert-awassul dengan kaum shlihn, termasuk Imam Ahmad ibn Hanbal, dan para pembesar mazhab Hanbali. Apakah kaum Wahhhbiyah sekarang mengafirkan mereka semua?! Atau sekedar menyalahkan mereka saja?!

 

Jika para pengikut Sekte Wahhbiyah sekarang mengafirkan mereka, pastilah akan menuai protes keras dari ulama di luar keluaga Mazhab Wahhbiyah, khususnya dari luar Kerajaan Dinasti Saud dan akan langsung menuding mereka sebagai Islam Ekstirm! dan berlebihan dalam mengafirkan umat Islam!

 

Jika para pengikut Sekte Wahhbiyah sekarang tidak mengafirkan mereka, itu artinya mereka (pengikut Wahhbiyah) telah menolak mentah-mentah doktrin Syeikh Imam dan Pendiri Sekte mereka, yang dengan terang-terangan telah mengafirkaan kaum Muslimin, awam dan ulama mereka! Bukankah umat Islam yang divonis kafir dan musyrik oleh Syeikh di zamannya itu sama dengan kaum Muslimin zaman kita sekarang?!

 

Jika mereka mengada-ngada dengan mengatakan bahwa berbeda antara kaum Muslimin di zaman Syeikh yang ia kafirkan dengan kaum Muslimin zaman kita sekarang, maka semestinya, perbedaan antara kaum kafir Quraisy dengan ulama dan awam kaum Muslimin di zaman Syeikh lebih nyata!!!

 

Sebenarnya apa yang diprotes Syeikh dari praktik para ulama dan awam kaum Muslimin berupa: tawassul, tabarruk, memohon syafaat kepada Nabi saw., ziarah kubur, dll itu semua masih juga ada dan dipraktikkan umat Islam, hingga sekarang, baik awam maupun ulama di berbagai belahan dunia Islam; Mesir, Meroko, Syam, Hijaz, Yaman, Irak, Iran dan tentunya tidak ketinggalan umat Islam di tanah air tercinta; Indonesia (tentunya selain yang berfaham Wahhbi).

 

Jika sebagian pengikut sekte Wahhbiyah mengafirkaan mereka semua, maka ia harus memprotes dan bersungguh-sungguh dalam menegakkan hujjah dan bukti kekfiran itu di hadapan para ulama dan penguasa di Arab Saudi, sebab mereka sekaarang sudah tidak lagi mengafirkan kaum Muslimin yang ber-tabarruk . Dan apabila hujjah mereka yang mengafirkan telah sampai dan didengar oleh mereka, akan tetapi mereka tetap saja tidak mau mengafirkan juga maka mereka semua (ulama Wahhabiyah dan penguasa kerajaan Arab Saudi) harus divonis kafir, sebab berdasarkan kaidah dasar Dawah Salafiyah bahwa Siapa yang tidak mau mengafirkan orang kafir atau ragu akan kekafirannya maka ia kafir juga!!!

 

Setelah pajang lebar pembicaraan kita, mari kita kembali ke asal permasalahan kita.

 

Kedua:

 

Membatasi kamusyrikan dan kekafiran kaum yang Nabi Muhammad saw. diutus kepada mereka hanya pada menjadikan sebagian hamba sebagai perantara dan pemegang hak syafaat di sisi Allah SWT adalah sebuah kebodohan atau justru penipuan! Sebab kenyataannya mereka tidak seperti yang digambarkan syeikh:

 

A) Adapun kaum Musyrikn Quraisy, walaupun mereka itu meyakini bahwa Pemberi rizki, Pencipta, yang mematikan dan menghidupkan, Pengatur dan Pemilik apa yang ada di langit dan di bumi adalah Allah SWT seperti dalam beberapa ayat yang telah disebutkaan Syeikh di atas, akan tetapi perlu dicermati, bahwa tidak ada pula bukti yang dapat diajukan untuk menolak bahwa mereka juga tidak meyakini bahwa berhala-berhala dan sesembahan-sesembahan mereka, baik berupa jin, manusia maupun malaikat juga memiliki pengaruh di jagat raya ini dan bahwa pengaruh sepenuhnya di bawah kendali Allah SWT! Sebab tidak tertutup kemungkinan bahwa mereka juga meyakini bahwa sesembahan mereka itu dapat menyembuhkan yang sakit, menolong dari musuh, mengusir mudharrat, dll, dan bahwa sesembahan mereka itu akan memberi syafaat di sisi Allah dan syafaat mereka pasti diterima dan tidak bisa ditolak oleh Allah dan sesungguhnya Allah telah menyerahkan sebagian urusan pengurusan alam kepada mereka.

 

Tidak sedikit ayat Al Quran yang menerangkan kenyataan itu, coba perhatikan ayat-ayat di bawah ini:

 

 

Katakanlah: Panggillah mereka yang kamu anggap ( tuhan ) selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya dari padamu dan tidak pula memindahkannya..(QS. Al Isra [17];56)

 

 

Dan apabila dikatakan kepada mereka: Sujudlah kamu sekalian kepada Yang Maha Penyayang, mereka menjawab: Siapakah yang Maha Penyayang itu Apakah kami akan sujud kepada Tuhan Yang kamu perintahkan kami ( bersujud kepada-Nya ), dan ( perintah sujud itu ) menambah mereka jauh ( dari iman ). (QS. Al Furqan [25];60

 

Bahkan dzahir dari ayat di atas ini jelas sekali bahwa mereka tidak mau sujud selain kepada arca dan berhala mereka, dan hanya berhala-berhala itu yang mereka yakini sebagai tuhan dan tiada tuhan selainnya!

 

* *

 

Mereka berkata sedang mereka bertengkar di dalam neraka* demi Allah: sungguh kita dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang nyata,* karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam.(QS. Asy Syuara [26];96-98)..

 

Ayat di atas jelas menginformasikan kepada kita bahwa kaum kafir Quraisy itu berkeyakinan bahwa sesembahan mereka itu sama dengan Allah Rabbul Almin, kendati tidak dari seluruh sisinya. Dan itu sudah cukup alasan dan bukti akan kemusyrikan dan kekafiran mereka!!

 

Dan semua ayat yang menyebut bahwa mereka menjadikan sesembahan-sesembahan mereka sebagai sekutu Allah juga menunjukkan keyakinan bahwa mereka meyamakan sekutu-sekutu itu dengan Allah SWT., seperti ayat:

 

 

Sesungguhnya hampirlah ia menyesatkan kita dari sembahan- sembahan kita, seandainya kita tidak sabar ( menyembah ) nya Dan mereka kelak akan mengetahui di saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya. (QS. Al Furqaan [25];42(

 

 

Dan mereka berkata: Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan- sembahan kami karena seorang penyair gila.(QS. Ash Shaffat [37];36 )

 

 

Mengapa ia menjadikan tuhan- tuhan itu Tuhan Yang satu saja Sesungguhnya ini benar- benar suatu hal yang sangat mengherankan.(QS. Ash Shd [38];5 )

 

dan lain sebagiannya. Maka dengan demikian bagaimana Syeikh Ibnu Abdil Wahhb membatasi kemusyrikan dan kekafiran mereka itu hanya pada menjadikan hamba-hamba sebagai perantaan dan pemilik syafaat di sisi Allah SWT?! Sementara mereka adalah mengingkari kenabian dan karasulan Rasulullah saw. dan menuduhnya sebagai shir, penyihir dan mengingkari semua yang beliau bawa dari Allah; hukum dan syariat kendati telah tegak mujizat kenabian beliau! Dan mereka bersikukuh berpegang kepada ajaran jahiliiyah yang mereka warisi dari nenek moyang mereka!

 

Tidakkah semua ini sudah cukup untuk kemusyrikan dan kekafiran mereka?! Lalu apa manfaat mengikrarkan keberadaan Allah dan menjalankan beberapa ritual ibadah, berdzikir, bersedekah, haji dll. (jika kita akui itu)?! Akankah berguna semua itu sementara mereka mengingkari kerasulan Nabi Muhammad saw.!

 

Bagaimana Syeikh Ibnu Abdil Wahhb membatasi kemusyrikan dan kekafiran mereka itu hanya pada menjadikan hamba-hamba sebagai perantaan dan pemilik syafaat, sementara mereka telah merusak agama Allah yang dibawa Nabi Ibrahim as., mereka mengada tentang buhaira, sibah, waashlah, hmi, nasu dll. Hal ini saja sudah cukup sebagai bukti kekafiran mereka! Apalagi ditambah mereka menyembah berhala dan arca serta para malaikat yang mereka jadikan sebagai sekutu Allah SWT. Penghambaan (ibadah) mereka itu tidak terbatas hanya pada meminta syafaat daan bertawssul kepada hamba-hamba yang diberi hak syafaat, seperti ucapan menipu yang ditebar Syeikh Ibnu Abdil Wahhb.

 

Ibadah dan penyembahan kaum Musyrikn terhadap arca dan berhala yang mereka buat dari batu, tembaga, kayu atau bahan-bahan lainnya dengan tangan-tangan mereka sendiri atau mereka menyembah pepohonan dengan bersujud, atau memberi sesajen dengan menyembelih binatang ternak dengan menyebut nama-nama arca sesembahan mereka Mereka memohon darinya apa-apa yang semestinya mereka mohon dari Allah SWT. dan mereka berpaling dari menyembah Allah dengan anggapan bahwa mereka tidak mampu menyembah Allah, jadi sesembahan inilah yang mereka sembah untuk mendekatkan diri kepada Allah

 

Ini semua bukti bahwa penyembahan kaum Musyrikn itu bukan sekedar meminta syafaat dari arca-arca atau sesembahan mereka! Mereka telah menentang perintah Allah WST. dan para rasul-Nya yang tegas-tegas melarang penyembahan selain Allah SWT. Dan juga menyimpang dari petunjuk akal sehat mereka jika mereka mau bertahkim kepadanya, bahwa semua yang mereka sembah itu tidak dapat memberi manfaaat atau mudharrat.

 

Semua yang mereka lakukan itu tidak sedikitpun dikerjakan oleh kaum Muslimin terhadap seorang nabi atau wali atau kuburan atau lainnya. Apa yang dilakukan kaum Muslimin adalah memohon syafaat kepada pribadi mulia yang diberi hak syafaat mereka bertawassul kepada pribadi mulia yang dijadikan baginya waslah dan memohon syafaat, tasyaffu tiada lain adalah doa yaang dipanjatkan kepada Allah agar permohonan sang nabi itu dikabulkan. Demikian juga dengan istightsah, semua itu hanya doa yang dipanjatkan agar Allah berkenan mengabulkan permohonan sang nabi atau wali!

 

Begitu juga dengan menghadiahkaan pahala kurban sembelihan untu nabi atau wali, itu artinya pahala perbuatan itu dihadiahkan kepada sang nabi atau sang wali. Dalam prosesi penyembelihan itu hanya nama Allahlah yang disebut, bukan nama sang nabi atau wali!

 

Jadi keyakinan-keyakinan menyimpang, amal-amal serta penentangan kepada Nabi saw. lah yang menyebabkan mereka diperangi oleh Nabi Muhammad saw. dan bukaan sekedar ber-tasyaffu atau ber-tawassul dengan seorang nabi atau wali.

 

Sedangkan penyembahan mereka kepaada para malaikat yaitu dengan menjadikan mereka sebaagai arbb (tuhan-tuhan) selain Allah SWT. seperti disebutkan dalam firman Allah:

 

*

 

Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: Hendaklah kamu menjadi penyembah- penyembahku bukan penyembah Allah. Akan tetapi ( dia berkata ): Hendaklah kamu menjadi orang- orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Dan ( tidak wajar pula baginya) menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan. Apakah ( patut ) dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah (menganut agama) Islam. (QS. Âlu Imrn [3]; 80)

 

Ayat di atas adalah bukti nyata bahwa kaum Musyrikn telah memposisikan para malaikat sebagai Tuhan. Mereka melakukan terhadapnya apa yang menjadi kekhususan sifat Ketuhanan, Rubbiyah yang tidak selayaknya dilakukan selain kepada Allah, seperti sujud dan bentuk-bentuk ibadah atu keyakinan lainnya. Tidak ada bukti yang dapat diajukan untuk menunjukkan bahwa apa yang mereka perbuat itu hanya sekedar memohon syafaat kepada Allah melalui perantaraan para malaikat!

 

Bukti Lain

 

Selain itu banyak ayat yang tegas-tegas bahwa kaum Msuryikn telah benar-benar menyembah, abad malaikat. Coba perhatina ayat-ayat di bawah ini:

 

* * * * * .

 

Dan mereka menjadikan sebahagian dari hamba- hamba- Nya sebagai bahagian daripada- Nya. Sesungguhnya manusia itu benar- benar pengingkar yang nyata (terhadap rahmat Allah) * Patutkah Dia mengambil anak perempuan dari yang diciptakan- Nya dan Dia mengkhususkan buat kamu anak laki- laki. * Padahal apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa yang dijadikan sebagai misal bagi Allah Yang Maha Pemurah; jadilah mukanya hitam pekat sedang dia amat menahan sedih. * Dan apakah patut (menjadi anak Allah) orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran. * Dan apakah patut (menjadi anak Allah) orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran. * Dan mereka menjadikan malaikat- malaikat yang mereka itu adalah hamba- hamba Allah Yang Maha Pemurah sebagai orang- orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat- malaikat itu Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggung jawab. * Dan mereka berkata: Jika Allah Yang Maha Pemurah menghendaki tentulah kami tidak menyembah mereka (malaikat). Mereka tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga belaka. (QS. Az Zukhruf [43];15-20)

 

Ayat-ayat di atas jelas sekali bahwa apa yang dilakukan kaum Quriasy adalah menyembah malaikat, khususnya ayat 20 Dan mereka berkata: Jika Allah Yang Maha Pemurah menghendaki tentulah kami tidak menyembah mereka (malaikat) dan tidak ada petunjuk bahwa apa yang mereka lakukan hanya sekedar bertasyaffu atau beristighatsah. Bahkan sebaaliknya, tegas ayat di atas bahwa yaang mereka lakukan adalah penyembahan, ibadah! Bahkan ayat 17: Padahal apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa yang dijadikan sebagai misal bagi Allah Yang Maha Pemurah di atas tegas mengatakan bahwa mereka menjadikan malaikat itu serupa, matsalan dengan Allah, sebab anak adalah bagian yang serupa dan sejenis dengan ayahnya.

 

Dalam hal ini mereka telah mengada-ngada kepalsuan atas nama Allah dengan:

 

1) Menisbahkan anak untuk Allah SWT.

 

2) Mereka menisbahkan kepada Allah anak dari jenis terendah yang mereka sendiri enggan memilikinya.

 

3) Mereka mengklaim bahwa Allah meridhai apa yang mereka yakini.

 

Dari sini dapat disaksikan bahwa kekafiran dan kemusyrikaan mereka bukan disebabkan mereka meminta syafaat melalui perantaraan para malaikat atau beristighatsah kepada mereka.

 

Adapun keyakinan mereka yang menyimpang bahwa para malaikat dapat mencipta, memberi rizki dan mengatur alam raya dengan Allah SWT. Tidak dengan sendirinya dapat menjadi bukti bahwa kekafiran dan kemusyrikan mereka itu disebabkan permohonan mereka kepada malaikat atau istighatsah dan bertawassul kepadaa mereka. Sebab syirik itu dapat terjadi dengaan selaain hal-hal tersebut di atas.

 

Kayakinan Kaum Nashrani

 

Adapun keyakinan kaum Nashrani tentang Nabi Isa as. sudah sangat jelas bahwa mereka mempertuhankan Isa dan Siti Maryam; ibunda Isa as. Apa yaang mereka yakini dan mereka lakukan tidak sekedar istighatsah atau tawassul atau meminta syafaat. Mereka benar-benar menjadikaan Isa sebagai Tuhan yang menyandang seluruh sifat KeTuhanan.

 

Adapun kaum Nabi Nuh as., mereka telah melakukan seperti apa yang dilakukan kaum kafir Quriasy dan bangsa Arab pada umumnya, yaitu menentang para rasul, mengingkari apa yang mereka bawa dari sisi Allah SWT. Dan menyembaah selain-Nya, seperti yang dikisahkan dalam berbagai ayat dalam Al Quran. Dan semua itu sudah cukup alasan untuk kekafiran mereka! Dan tidak ada dalil, baik yang lemah apalagi yang kuat menunjukkan bahwa apa yang merekla lakukan itu sekedar ber-tasyaffu, atau ber-tawassul dengan kaum Shlihn, sementara mereka masih konsisiten menjalankan syariat/ajaran agama dan sebenarnya Nuh as. diutus Allah untuk mencegah mereka dari dari praktik-praktik tersebut (ber-tasyaffu dll).

 

Yang pasti bahwa mereka telah bersikap ghuluw (berlebihan) terhadap kaum Shlihn dengan menyembah mereka. Jadi apa yang mereka lakukan tidaklah sama dengan apa yang dilakukan berupa bertawassul, beristighatsah dan meminta syafaat kepada kaum Shlihn seperti yaang dikatakan Syeikh Ibnu Abdil Wahhb!

 

Demikian pula dengaan kaum-kaum para nabi as. Mereka meyakini bahwa arca dan sesembahan mereka memikili kemandirian dalam tatsr (memberikan pengaruh) baik atau buruk dengan tanpa bergantung kepada Allah SWT.

 

Khulashatul Kalam

 

Dari semu ketarangan di atas jelaslah bahwa ibadah (penyembahan) kaum Musyrikn terhadap arca-arca dan berhala-berhala bukanlah sekedar ber-tasyaffu, atau ber-tawassul dengan kaum Shlihn atau meminta syafaat kepada mereka!!

 

Tujuan Inti Diutusnya Nabi Muhammad saw.

 

Adapun tujuan diutusnya Nabi Muhaammd saw. buakanlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Abdil Wahhb dengan kata-katanya, Kemudian Allah Swt mengutus Muhammad Saw dalam rangka memperbaharui agama ayahnya, Ibrahim as. seraya mengabarkan kepada mereka bahwa mendekatkan diri itu murni hak Allah dan tidak layak untuk selain-Nya, bukan untuk para malaikat dan seorang nabi yang diutus apalagi selain keduanya.

 

Diutusnya Nabi saw. adalah bukanlah untuk melarang manusia meminta syafaat dari kaum Shlihn. Agama Ibrahim as. yang diperbaharui oleh Nabi Muhammad saw. adalah pemalsuan dan kerusakan serta penyimpangan yang diperbuat oleh kaum Musyrikn seperti telah lewat disebutkan sebagiannya pada lembaran sebelumnya, dan juga praktik menikahi istri-istri ayah-ayah mereka, mengkonsumsi khamer, berjudi, mempekerjakan para budak wanita dalam dunia prostituisi, mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka, bersujud kepada arca dan berhala, menyebut namanya ketika menyembelih binatang ternak, meninggalkan shalat dan menggantinya dengan bersiul dan tepuk tangan, mukan wa tashdiyah, dan lain sebagainya inilah yang mereka rusak dari ajaran agama Ibrahim as. dan untuk memperbaiki perusakan inilah Nabi Muhammad saw. diutus Allah SWT.

 

Adapaun larangan meminta syafaat dari para malaikat atau nabi atau wali atau ber-tawassul dengan mereka tidaklah masuk dalam meteri dawah Nabi saw. apalagi ia katakan sebagai tujuan utama dan inti! Justru Nabi saw. membenarkan praktik meminta syafaat dan ber-tawssul yang pada intinya adalah memohon doa dari kaum Mukminin, seperti telah disinggung.

 

Adapun apa yang ia katakan, bahwa (Nabi) mengabarkan kepada mereka bahwa mendekatkan diri itu murni hak Allah dan tidak layak untuk selain-Nya, bukan untuk para malaikat dan seorang nabi yang diutus apalagi selain keduanya. adalah kepalsuan belaka atas nama Allah dan atas nama Nabi Ibrahim as.!

 

Kapan Allah memerintah Nabi Muhammad saw. agar mengabarkan kepada umatnya bahwa tidak boleh meminta syafaat dari pribadi yang diberi hak memberi syafaat?! Dan memintanya adalah hak khusus Allah dan tidak dibolehkan meminta dari selain-Nya?!

 

Kapan Nabi Muhammad sw. Mengabarkan kepada umatnya bahwa agar mereka tidak meminta syafaat drinya?!

 

Justru yang terjadi adalah kebalikannya. Nabi Muhammad saw. mengabarkaan kepada umatnya bahwa beliau adalah syaf musyaffa (pemilik hak syafaat dan syafaatnya akan diperkenankan), pemilik waslah! Dan itu artinya agar kita memohon kepada beliau syafaat; sebuah hak yang Allah anugerahkan untuknya.

 

Ketika Nabi Muhammad saw. mengabarkan pemberian anugerah itu, beliau tidak mengatakan kepada umatnya bahwa memohon syafaat darinya adalah syirik dan kekafiran!

 

_______________________

 

[1] Seluruh ulama Islam kecuali Ibnu Taimiyah membolekan ber-tabarruk dan ber-tawaassul dengan para nabi dan para shlihn.