RISALAH AMALIYAH NAHDLlYAH

OLEH

PCNU KOTA MALANG


 

PENGANTAR

Risalah kecil ini disusun oleh tiga lembaga di bawah naungan Nahdlatul Ulama yaitu LAKPESDAM, Lembaga Bahtsul Masail dan Rabithah Maahidil Islam Kota Malang dalam rangka Harlah NU ke 82.

Diantara kegiatan-kegiatan yang di adakan pengurus NU Kota Malang, PC NU Kota Malang berupaya menerbitkan risalah ini agar dijadikan pegangan dan bekal bagi para jamaahnya.

Risalah ini memuat berbagai dalil amaliah yang selama ini sudah dilaksanakan ditengah-tengah kehidupan sosial sehari-hari. Para Ulama dahulu dengan segala kearifannya, lebih menekankan amal dari ilmu dari setiap amaliah sehari-hari. Ketika zaman telah berubah dimana gempuran kaum wahabi bertubi-tubi dari berbagai penjuru, mereka meracuni nahdliyin dengan berbagai pernyataan bahwa setiap amaliah yang telah dilakukan orang NU tidak berdasar dan bid'ah. Bahkan didaerah Jawa Tengah kelompok wahabi dengan menggunakan baju Majelis Qiraah al Quran, membayar beberapa stasiun radio agar mempropagandakan bahwa amaliyah NU itu sesat dan bid' ah setiap pagi dan sore.

Apa yang dilakukan PCNU Kota Malang ini harus disambut baik, ditindak lanjuti dan disebarluaskan keberbagai kalangan Nahdliyin agar mereka tidak goyah dengan amaliyahnya sehari-hari.

Untuk mempermudah cara baca, sengaja risalah ini dibuat dengan system tanya jawab.

2


 

PASAL 1

TAHLIL DAN DZIKIR JAMAAH

s = Bagaimana hukumnya tahlil?

J =        Mengapa hukumnya tahlil ditanyakan? Bukankah tahlil itu sighat masdar dari madzi hallala yang artinya baca Laa Ilaaha Illa Allah.

S =      Bukan. Yang saya maksud adalah tahlil menurut istilah yang berlaku di kampung-kampung itu.

J =        Tahlil menurut istilah yang berlaku di kampung-kampung, kota-kota bahkan seluruh penjuru dunia adalah berisi bacaan Laa Ilaaha Illa Allah,Subhaana Allah wa bi Hamdihi, Astaghfirullah al Adzim, sholawat, ayat-ayat al Quran, fatihah, Muawwidzatain dan sebagainya apakah juga masih ditanyakan hukumnya?

S=       Tetapi apakah ada aturan berdzikir secara jamaah sebagaimana dilakukan jamaah NU?

J=       Perhatikan Surat al Kahfi ayat 28 :

       ~~ ~ ~)/ ~~~)/ 0)~: :S~.JI)' ol~\"'. o s o.: 0 ~~ '°..ul // ~ o                                                   (

                      -                        ~.                  -: _ /                  /          / ~J Y - 0:! / ~                                           .r.; )

o j. 0/

Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridlaan NYA; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka ...

S=       Di samping ayat disebutkan diatas, diantara ayat yang biasa anda dan kyai NU pahami sebagai anjuran dzikir berjama'ah adalah

                                                                      IJJ                                 o                   ,/          ~/                                                 ,/                        J.                          ~,/;'o                                        ~

~I)UI ~ ~ .) )~) ~>;,. ~) I~~) t.:~ aJI .))~.ii ~~I

81 ;:""'Iiç ~ ~~ ~\S I~ :.:. ~I~ L: G/ ~o ~I'

                                                                  J.                                           .'                                                  .J u J )

                                                                                                                                                                                                       ,/                                                                               ,/,/                                                                                                                                                                                                                                 ,/

"(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), "Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. " (QS.3:191)

Ayat di atas, dianggap sebagai dalil yang membolehkan dzikir berjama'ah karena menggunakan sighat (konteks) jama' (plural) yaitu yadzkuruna. Menurut kyai NU,jama' berarti banyak dan banyak artinya bersama-sama. Pengambilan dalil semacam ini menurut saya adalah tidak benar, karena tidak setiap kalimat yang disampaikan dalam bentuk jama' harus dipahami bahwa itu dilakukan dengan bersama-sama.

Syaikh Dr. Muhammad bin Abdur Rahman al-Khumayyis, penulis makalah "Adz-Dzikr al-Jama'i baina al-Ittiba' wal ibtida' (telah dibukukan dengan judul yang sama), menjelaskan bahwa sighat (konteks) jama' dalam ayat di atas adalah sebagai anjuran yang bersifat umum dan menyeluruh kepada

3


 

semua umat Islam untuk berdzikir kepada Allah subhanahu wata'ala tanpa kecuali, bukan anjuran untuk melakukan dzikir berjama'ah.

Selain itu jika sighat (konteks) jama' dalam ayat tersebut dipahami sebagai anjuran untuk melakukan dzikir secara berjama'ah atau bersama-sama maka kita akan kebingungan dalam memahami kelanjutan ayat tersebut. Disebutkan bahwa dzikir itu dilakukan dengan cara berdiri (qiyaman), duduk (qu'udan) dan berbaring ('ala junubihim). Nah bagaimanakah praktek dzikir bersama-sama dengan cara berdiri, duduk dan berbaring itu? Apakah ada dzikir berjama'ah dengan cara seperti ini?

Permasalahan lainnya adalah bahwa ayat ini turun kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan para shahabat berada di samping beliau. Apakah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan para shahab at memahami ayat tersebut sebagai perintah untuk dzikir bersama-sama satu suara?

J =        Kalau anda menyatakan bahwa lafadz jama' itu tidak selalu bersama-sama, maka bisakah anda menunjukkan bahwa lafadz jama' itu tidak mungkin dimaknakan bersama-sama? Bagaimanakah dengan kisah para sahabat yang berdoa bersama Rasul saw dengan melantunkan syair (QasidahlNasyidah) di saat menggali khandaq (parit) Rasul saw dan sahabat2 radhiyallhu 'anhum bersenandung bersama sama dengan ucapan: "HAAMIIIM LAA YUNSHARUUN .. ". lihat Kitab Sirah Ibn Hisyam Bab Ghazwat Khandaq. Perlu anda ketahui bahwa sirah Ibn Hisyam adalah buku sejarah yg pertama ada dari seluruh buku sejarah, yaitu buku sejarah tertua. Karena ia adalah Tabi'in. Sehingga akurasi sumber datanya lebih valid. Begitu juga pada waktu para sahabat membangun saat membangun Masjidirrasul saw: mereka bersemangat sambil bersenandung: "Laa 'Iesy illa 'Iesyul akhirah, Allahummarham Al Anshar wal Muhaajirah" setelah mendengar ini maka Rasul saw pun segera mengikuti ucapan mereka seraya bersenandung dengan semangat: "Laa 'Iesy illa 'les yul akhirah, Allahummarham Al Anshar wal Muhajirah .. " (Sirah Ibn Hisyam Bab Hijraturrasul saw- bina' masjidissyarif hal 116) Ucapan ini pun merupakan doa Rasul saw demikian diriwayatkan dalam shahihain.

Mengenai makna berdiri (qiyaman), duduk (qu'udan) dan berbaring ('ala junubihim). Tidakkah anda pernah shalat berjamaah? Bukankah shalat Juga melafalkan dzikir? Bukankah shalat itu bisa berdiri, duduk dan tidur miring? Menafsiri ayat tersebut diatas Ibn Katsir mengutip hadits Nabi riwayat Bukhari

                        '!J                                                                     \                            \                                                          \

~" :Ju r-L) ~ All I .).,o All I Jy-" J 0i ,4.;.Ç All I ~ J ,~ J 01~ (f'

                                                                             -                           /

l) o;-~ 0~ ~ :~i ~ ~ ~ ~ 0~ d-lcw ~ t 0~ ,Wu

~i) ~}~) ~}Ir r-l'1y>-i ~

4


 

Jadi ayat tersebut diatas lebih dititikberatkan kepada bagaimana tata cara orang shalat, namun secara umum dapat juga diartikan dzikir secara lafdziy. Seseorang dapat berdzikir kepada Allah dengan segala tingkah sesuai kemampuannya. Kalau anda memaknakan bahwa dzikir berj amaah dengan tidur semua, duduk semua atau berdiri semua, manakah point yang menunjukkan itu? Bagaimana kalau dimaknakan bila dzikir itu dibaca berjamaah, kita dapat berdiri, duduk dan tiduran sesuai dengan kondisi kita? Berdiri karena tidak lagi kebagian tempat, tiduran karena kondisi tubuhnya tidak memungkinkan.

Sahabat Rasul radhiyallahu'anhum mengadakan shalat tarawih berjamaah, dan Rasul saw justru malah menghindarinya, mestinya andapun shalat tarawih sendiri sendiri, kalau toh Rasul saw melakukannya lalu menghindarinya, lalu mengapa Generasi Pertama yg terang benderang dg keluhuran ini justru mengadakannya dengan berjamaah. Sebab mereka merasakan ada kelebihan dalam berjamaah, yaitu syiar, mereka masih butuh syiar dibesarkan, apalagi kita dimasa ini. Kalau anda tidak mau memaknakan kalimat jama' dengan arti bersama-sama, dari makna apa anda shalat tarawih berjamaah? Berdasar hadits dan ayat al Quran yang mana?

Kita Ahlussunnah waljamaah berdoa, berdzikir, dengan sirran wa jahran, di dalam hati, dalam kesendirian, dan bersama sama.

Sebagaimana Hadist Qudsiy Allah swt berfirman:

~ 0/ o j. I;'" . j.!o ~< I;'" . . '" ~< 0. l'" 0.;. j.!o ~< 0.;. . --- ~< 0. I

p>- ~ ~ '-:I ~ .r :; ~ '-:I r.j .r :; u ,) ~ '-:I ~ .r :; 4......A.! '-:I r.j .r :; u,

                                                                                      :;;,/                                                                    :;;,/,/                                                                              ,/,/                                                                ,/                                                  //                                            ,/,/                                                              ,/

o ~ o

~

"BILA IA (HAMBAKU) MENYEBUT NAMAKU DALAM DIRINYA, MAKA AKU MENGINGATNYA DALAM DIRIKU, BILA MEREKA MENYEBUT NAMAKAU DALAM KELOMPOK BESAR, MAKA AKUPUN MENYEBUT (membanggakan) NAMA MEREKA DALAM KELOMPOK YG LEBIH BESAR DAN LEBIH MULIA". (HR Muslim).

Kita di Majelis Majelis menjaharkan lafadz doa dan munajat untuk menyaingi panggung panggung maksiat yg setiap malam menggelegar dengan dahsyatnya menghancurkan telinga, berpuluh ribu pemuda dan remaja MEMUJA manusia manusia pendosa dan mengelu elukan nama mereka .. menangis menjilati sepatu dan air seni mereka .. , suara suara itu menggema pula di televisi dirumah rumah muslimin, dimobil2, dan hampir disemua tempat,

Salahkah bila ada sekelompok pemuda mengelu-elukan nama Allah Yang Maha Tunggal? menggemakan nama Allah?,

Apakah Nama Allah sudah tak boleh dikumandangkan lagi dimuka bumi?

Mewakili banyak hadits tentang dzikir berjamaah ini, perhatikan dan camkanlah hadits ini

,/ ,/,/ o ~ ,/ J. J. -P/ ,/ (iJ                                                                                                                                                                                                                              (iJ                         (iJ                                      ,/                        (iJ                         (iJ (iJ J. ,/,/

~i 0~ ~PJI ~ 0)~ ~u.: ~ 0~ tLj ~ illl ~;-UI J~~ Ju

               ~          ,/,/,/                     J.                             '/;.J.                                                 (iJ                   ,/                       J. 0,/                                                                                                                                        o '!J

~~ Ju ~G.- Jl l;h 1)~8 aJI 0)~li ~~ I)hj b~ fijI

5


 

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

           ,/               ,/         //J.J.//                                         ,/,/                       ,/         J.J.///                               ,/                   (iJ                             //J.J./

1)tS' ~)i~ ~ 0) ~ Ju ~)i~ ~ ~) J~ Ju ~)i~ c: ~I) U 0) ~

                                                                                                                                                                                         - /                                                                                                                                                                                                                                /

             J./                           /J.J.//                                            //0/                                                                                                                                                          ///.p                                                                                                                          /,,-/

. It..; W J _/ Ju ~ :::u / ><"i' I~r I~:::U Di' o~LS-:::U Di

rS Y -                    ~                                      -.                                                      r) - ) -         ).

    -/                                                                                                                                                          ,/                                                                                                         ,/,/                                                                                                                                                                            ,/

,/,/                                             ,/                                  IJJ                                                                                                                                                                                           (iJ,/,/ J. J. ,/,/                                                      ,/ o J. J. ,/ ,/ /,- o                                             J./,/ ,/

U ~O i' L: :....,/ tS ~( U 01 _/ Ju ~O i' l~/ J _/ Ju QI ::u .It..; Ju

              )J            .J -            )           Y~                   )Ju) ~                                       Y -

/

/. ,/                                         ,/ /.,/                        ,/               ,/             ,,-/'/'/ J. J. ,/,/                                 ,/             ,,-/'/                 ,/ ,/ J. J.

Di) (O~ ~ Di 1)tS' ~)i~ ~i ~ 0)~ Ju ~)i~ ~i ~ ~ J~

o J. J. ,/,/ /.                                                       ,/ J. J. ,/ ,/,/ J. /. /.,/,/,/.p o                                                                                         ,/,/                      // ,/

l~/ J _/ Ju LlI o. 0.1 _/ Ju 0 ~ .• /;;/ .•. Ju ~/ .: ~ ~ \;,~r ub 1/.1

u) ~ ~ u-: Y~ )~~                                                                              .J~r-). ~

     //J.J.//                                     ,/,/                      //J.J.//                                      ,/              IJJ                                         (iJ                           //J.J.//                                      ,/

0101 _/Ju~°i' °1~J _/Ju~°i' c::....,/ tS~l/ U01 _/Ju~°i' Y Y~ )JY - ~ )J .J - ) Y~ )J

/

                  ,/                              ,/ ,/                         ,/                   IJJ/ J.                         J./ J. J.,/,/ ,/,ç,/                                                                                                    ,/ /.                         ,/                                                                              /.,/,/,/

~ ~p ~ Ji rs~t J~ Ju ~~ 4J Di) I~I~ ~ Di 1)tS' ~)i~

   ,/ J.       ,/ o                     ,/,/                                  ,/                    /.                                  ,/ ').ll. /J.                            ,/,/ o                                   ,/ J. J. ,/ ,/

U ~L..kJI ~ Ju ~w ~k wl ~ ~ 0ill ~ ~LWI ~ ~ J~ Ju

                                                                                                                      :;;,/                                                                           ,/,/                                                                                                             ///,/,/

/

0JWlol)J ~,-+ ._:;, ~~ ~>·7

Sabda Rasulullah saw: "sungguh Allah memiliki malaikat yg beredar dimuka bumi mengikuti dan menghadiri majelis majelis dzikir, bila mereka menemukannya maka mereka berkumpul dan berdesakan hingga memenuhi antara hadirin hingga langit dunia, bila majelis selesai maka para malaikat itu berpencar dan kembali ke langit, dan Allah bertanya pada mereka dan Allah Maha Tahu: "darimana kalian?" mereka menjawab: kami datang dari hamba hamba Mu, mereka berdoa padamu, bertasbih padaMu, bertahlil padaMu, bertahmid pada Mu, bertakbir pada Mu, dan meminta kepada Mu,

Maka Allah bertanya: "Apa yg mereka minta?", Malaikat berkata: mereka meminta sorga, Allah berkata: apakah mereka telah melihat sorgaku?, Malaikat menjawab : tidak, Allah berkata : "Bagaimana bila mereka melihatnya". Malaikat berkata: mereka meminta perlindungan Mu, Allah berkata: "mereka meminta perlindungan dari apa?", Malaikat berkata: "dari Api neraka", Allah berkata: "apakah mereka telah melihat nerakaku?", Malaikat menjawab tidak, Allah berkata: Bagaimana kalau mereka melihat neraka Ku. Malaikat berkata: mereka beristighfar pada Mu, Allah berkata: "sudah kuampuni mereka, sudah kuberi permintaan mereka, dan sudah kulindungi mereka dari apa apa yg mereka minta perlindungan darinya, malaikat berkata : "wahai Allah, diantara mereka ada si fulan hamba pendosa, ia hanya lewat lalu ikut duduk bersama mereka, Allah berkata: baginya pengampunanku, dan mereka (ahlu dzikir) adalah kaum yg tidak ada yg dihinakan siapa siapa yg duduk bersama mereka"

6

J


 

PASAL2

BERDZIKIR, BERDOA DAN BERSEDEKAH UNTUK MA YAT

s= bagaimanakah hukum berdzikir atau berdoa untuk orang yang sudah meninggal dunia?

J= Berdoa merupakan perintah Allah. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berdoa kepada Allah. Karena doa merupakan inti dari ibadah. Dalam setiap gerak ibadah yang dilakukan olelh seorang mukmin itu ada doa. Bahkan dalam sebuah hadits dinyatakan, bahwa doa itu merupakan pedang bagi seorang muslim. Islam membolehkan berdoa atau dzikir untuk orang yang sudah mati. Dalam sebuah ayat dinyatakan:

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

Orang-orang yang datang sesudah mereka(Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu daripada kami." (QS. Al-Hasyr: 10)

Ayat tersebut secara jelas menyatakan bahwa para sahabat pernah berdoa untuk saudara-saudara mereka yang telah lebih dahulu meninggal dunia. Ketika para sahabat melakukan hal itu, rasulullah pun tidak melarangnya. Nabi membiarkan dan membolehkannya. Perintah untuk mendoakan orang lain juga disebutkan dalam ayat:

                                                             J.     ~/               ,/            ~                                   o                               0,/                                                                                                                ~,/                                                                    IJJ/,/,/

~ ~ illl) ~L::?JI) ~~) ~~ ~~ ~I) illl ~~ J~ ~ ~i ~u

                                                                                                                                                                                                                                                    ~          o

rs1p)

"Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki­laki dan perempuan. " (QS. Muhammad: 19)

Nabi SAW. sendiri dalam beberapa haditsnya memerintahkan secara terang-terangan supaya umat islam membacakan ayat-ayat al-Qur' an untuk orang yang telah meninggal dunia. Hal ini dapat dilihat dalam hadits berikut:

Dari Mu'aqqol ibn Yassar ra.: "barang siapa membaca surat yasin karena mengharap ridlo Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, maka bacakan lah surat yasin bagi orang yang mati diantara kamu. " (Al-Baihaqi, Jami'us Shogir: bab Syu' abul Iman, Vol. 2, hal. 178, termasuk hadits shohih.)

Senada dengan itu, dalam hadits lain Rasulullah juga menganjurkan kepada kaum muslimin untuk memohonkan ampunan bagi si mayit atas dosa-dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan saat hidup di dunia.

7


 

Dari Utsman bin Affan ra, dia berkata: "Ketika Rasulullah selesai menguburkan jenazah, maka beliau berdiam diri atas mayit, lalu bersabda, "mohon ampunlah kalian semua kepada Allah SWT. untuk saudaramu. Dan mohonlah ketetapan untuk mayit sesungguhnya saat ini dia sedang diberi pertayaan. " (HR. Abu Daud dan Hakim, termasuk hadits shohih menurut Abu Daud, Blughul Maram: 115/604)

Bagaimana hukum bersedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia?

Dalam islam, sedekah merupakan amalan mulia yang sangat dianjurkan, bahkan merupakan perintah yang harus dijalankan. Di dalam al-Qur' an digambarkan bahwa bersedekah merupakan salah satu ciri orang yang bertaqwa. Dengan kata lain seseorang tidak masuk dalam kategori bertaqwa (muttaqin) manakala ia tidak mau menyisihkan sebagian hartanya untk disedekahkan kepada orang yang berhak. Alah befirman:

                                                                             IJJ       o              IJJ           J.                                                  IJJ                                                                          IJJ                                 J. IJJ                                                                                          ,/

~):::u Q~i ~~~I) ~I)UI ~/- G:-) ~~ ~ o~ Jl I;}.:-")

                                                                    ,/                                             ,/                                                                                          ,/                                                                                                                                                                                                                     :;;,/         /9/                                       ,/                                                                     ,/

IJJ                                                                          ~                                              IJJ                                                                                               o          ,/                                o                ,/ o                       IJJIJJ                                     IJJIJJ            ,/                          J.                                               ~

~ ~I' \.JI·' '. 'wl' ~I '. 1:.t5:JI' 1//'-11' (' II . c,) ~ .~~ ~ JJI

  .       ~        JU" (f'~ J ~ ~ J~~J~f"'"' lS ~J.

                                  ,/                                                                   ,/,/,/                                                                                                                                                                                                                             ,/,/                                                                                               -/                                     ,/                                  ,/

~I

"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. " (QS. Ali- Imron: 133­134)

Banyak hikmah yang dapat diambil dalam bersedekah. Orang yang bersedekah tidak akan mengalami kerugian, baik materil maupun spiritual. Allah sendiri dalam wahyu­Nya menjanjkan mereka yang mau bersedekah untuk dilipatgandakan. Seseorang yang mensedekahkan hartanya digambarkan akan mendapatkan pahala berlipat-lipat ibarat dahan pohon yang memiliki tujuh ranting, dan setiap ranting memiliki seribu benih. Dalam ayat lain Allah secara tegas akan menjamin orang yang bersedekah, ia akan dilindungi dari kejahatan orang-orang dzalim.

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

"Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)." (QS. A-Anfal : 60).

8


 

Bersedekah tidak saja dapat dilakukan ketika masih hidup. Tetapi sedekah juga dapat dilakukan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Rasulullah pernah SAW.pernah memerintah seseorang supaya bersedekah untuk keselamatan keluarganya yang telah meninggal dunia.

Dari Aisyah ra.bahwa seorang laki-laki berkata kepada rasulullah SAW. "Sesungguhnya ibuku telah meninggal, dan aku melihatnya seolah-olah dia berkata, bersedekahlah. Apakah baginya pahala jika aku bersedekah untuknya?". Rasulullah SA W. Bersabda, "ya". (Muttafaqu 'alaih)

Perintah rasulullah yang senada itu juga dapat ditemukan dalam hadits-hadits yang lain. Bahkan beliau menyebut amalan sedekah sebagai amalan yang tidak akan pernah putus meskipun oranng yang bersedekah itu telah meninggal dunia. Pahala sedekah tidak saja dapat mengalir ketika yang bersangkutan masih hidup, tetapi juga ketika jasad sudah ditiggalkan oleh rohnya.

Dari Abi Hurairah ra. bahwa rasulullah SA W.bersabda:

'Tatkala manusia meninggal maka putuslah semua amalnya, kecuali tiga perkara. Yaitu amal Jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang mendoakannya. " (HR. Muslim).

s = Apa hukum talqin (pengajaran) kepada mayit?

J= Di kalangan ulama ahli ijtihad, tidak ada perbedaan pendapat mengenai talqin (mengajarkan kalirnal La ilaaha illa Allah) kepada orang yang sedang sekarat, berdasarkan hadits:

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

"Hendaklah kamu semua mengajarkan kepada orang-orang akan meninggal dengan kalimat Laa ilaaha illa Allah(tidak ada Tuhan selain Allah)"

Adapun mengajari (talqin) orang yang baru dikuburkan menurut ulama madzhab Syafi'i, mayoritas ulama madzhab Hambali dan sebagian ulama madzhab Hanafi dan Maliki hukumya sunnah, berdasarkan riwayat At- Tabrani:

"Dari Abu Umamah ra., "Apabila salah seorang di antara saudaramu meninggal dunia dan tanah telah diratakan di atas kuburannya, maka hendaklah salah seorang diantara kamu berdiri di arah kepala, lalu ucapkanlah, 'Hai Fulan bin fulanah (nama mayat dan nama ibunya). 'Sesungguhnya si mayat itu mendengar, namun tidak dapat menjawab. Kemudian ucapkan 'Hai fulan bin fulanah, 'Sesungguhnya dia duduk. Lalu ucapkan lagi, 'hai fulan bin fulanah, maka si mayat berkata, 'Bimbinglah kami, semoga Allah merahmatimu. Kemudian katakanlah "ingatlah apa yang kamu pertahankan saat meninggal dunia berupa kalimat syahadat dan kerelaanmu terhadap Allah sebagai Tuhan, islam sebagai agama, Muhammad sebagai Nabi, dan Al-Qur'an sebagai panutan. Sesungguhnya malaikat munkar dan nakir saling berpegangan tangan dan berkata, 'ayo pergi. Tidak perlu duduk di sisi orang yang diajarkan kepadanya jawabannya. Allah-lah yang dapat memintainya jawaban, bukan malikat munkar dan nakir. Lalu ada seorang laki-laki bertanya, ya

9


 

Rasulullah bagaimana jika ibu si mayat tidak diketahui? Beliau menjawab, sambungkan nasabnya ke ibu Hawa. (HR. At-Thabrani)

Hadits tersebut marfu', sekalipun dhoif, tetapi hadits ini boleh diamalkan dalam amal­amal kebaikan (fadhoilul a'mal) dan untuk mengingatkan orang-orang mukmin, dan juga mengingatkan firman Allah SWt:

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

"Dan tetaplah memberi peringatan, karena Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. " (QS. Adz-Dzariyat: 55)

Dan tentu saja nasehat yang paling dibutuhkan oleh setiap hamba adalah ketika baru saja dikebumikan.

Imam ibnu Taimiyah dalam fatwa-fatwanya menjelaskan, sesungguhnya talqin sebagaimana tersebut diatas benar-benar dari sekelompok sahabat Nabi SAW. Bahwa mereka menganjurkan talqin. Diatara mereka adalah Abu Umamah ra. Imam ibnu Taikiyah berkata, "Hadits-hadits yang menerangkan bahwa orang yang dalam kubur itu ditanya dan diuji dan perlu di doakan adalah sangat kuat. Oleh sebab itu talqin berguna baginya, sebab mayat itu dapat mendengar seruan, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang shohih:

"Sesungguhnya Nabi SAW. Bersabda: "Sesungguhnya mayat dalam kubur itu mendengar gesekan sandal-sandal kamu semua. "

Sementara itu, dalam hadits yang lain disebutkan:

"Sesungguhnya beliau bersabda: "kamu semua tidaklah lebih mendengar apa yang kau ucapkan daripada mereka."

10


 

PASAL3 TAWASUL

s = Apa arti tawasul dengan wali nya Allah?

J = Tawasul dengan walinya Allah SWT artinya menjadikan para kekasih Allah sebagai perantara menuju kepada Allah SWT dalam mencapai hajat, karena kedudukan dan kehormatan disisi Allah yang mereka miliki, disertai keyakinan bahwa mereka adalah hamba dan makhluk Allah SWT. yang dijadikan oleh-Nya sebagai lambang kebaikan, barokah, dan pembuka kunci rahmat. Pada hakekatnya, orang yang bertawasul itu tidak meminta hajatnya dikabulkan kecuali kepada Allah SWT dan tetap berkeyakinan bahwa Allah-lah yang maha memberi dan Maha Menolak. Bukan yang lain-Nya. Ia menuju kepada Allah SWT dan orang-orang yang dicintai Allah SWT, karena mereka lebih dekat kepada-Nya, dan Dia menerima doa mereka dan syafaatnya karena kecintaan-Nya. Allah SWT, mencintai orang-orang yang baik dan orang-orang yang bertaqwa.

Dalam hadits qudsi disebutkan:

O~) ~ ~ lS.lJI ~ ..::-s ~i b~ ~i c? ~lyJ~ Jl ,-:/~~ i.?~ JI;.: ~)

      ~) <I                             ~~~~ JL Lfl) ~ ?~lS.lJI ~J) ~ ~ -sJI 0-4) ~ ~ lS.lJI

.G~~ 0~~1

"Hambaku tidak henti-hentinya mendekatkan diri kepada-Ku dengan ibadah-ibadah sunah, sehingga Aku mencintainya. Apabila Aku mencintainya, maka Aku pendengarannya yang ia mendengar dengannya, dan penglihatannya yang ia melihat dengannya, tangannya, dan penglihatannya yang ia melihat dengannya, kakinya yang ia berjalan dengannya. Apabila ia memohon kepada-Ku, maka aku berinya, dan jika meminta perlindungan, maka Aku berinya perlindungan. " (HR. Imam al-Bukhori).

Apa hukum tawasul dengan orang-orang yang dikasihi oleh Allah?

Tawasul dengan oramg-orang yang dicintai Allah, seperti nabi-nabi dan orang-orang yang shalih itu boleh, berdasarkan ijma' ulama' kaum muslimin. Bahkan ia merupakan cara orang-orang mukmin yang diridloi. Tawasul itu telah dikenal sejak zaman dahulu dan sekarang.

S= Bagaimana halnya dengan orang yang beranggapan bahwa tawasul itu adalah syirik dan kufur, serta pelakunya adalah musyrik dan kafir?

J= Tidak dapat diteladani orang yang nyleneh dan berpisah dari jama'ah yang beranggapan bahwa tawasul adalah perbuatan syirik atau haram, lalu menghukumi musyrik orang-orang yang bertawasul. Ini jelas tidak benar dan batil, sebab anggapan seperti ini akan menimbulkan penilaian, bahwa sebagian umat Islam telah membuat kesepakatan (ijma') atas perkara yang haram atau kemusyrikan. Hal demikian adalah

11


 

mustahil, karena umat Muhammad ini telah mendapat jaminan tidak bakal membuat kesepakatan atas perbuatan sesat, berdasarkan hadits-hadits Rasulullah SAW seperti hadits:

4-:il,bçt ~~ ~ ~i ~~ Cli <:?) ~L

"Saya memohon kapada Tuhanku Allah, untuk tidak menghimpunkan umatku atas perkara sesat, dan Dia mengabulkan permohonanku itu." (HR. Ahmad dan at­Thabrani).

~~ \~i~~ ~~i ~\

"Allah tidak menghimpunkan umatku untuk bersepakat atas perkara sesat selama­lamanya. " (HR.Imam al-Hakim).

~ ~\ -y-~ L...>- Cly-U\ oI) ~ "Apa yang diyakini baik oleh orang-orang islam, maka menurut Allah juga baik. "

s= Apakah ada dalil al-qur'an tentang tawasul?

J = Ya, ada. Adapun ayat al-Qur'an yang meunjukkan dibolehkan tawasul adalah ayat:

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya. " (QS. Al-Maidah: 35)

Ini adalah permintaan dari Allah, agar kita mencari wasilah (perantara), yaitu segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai sebab untuk mendekatkan kepada­Nya dan sampai pada terpenuhinya hajat dari-Nya.

S= Apakah tawasul itu terbatas pada amal perbuatan saja, tidak pada benda (Dzat)?

J= Tidak, karena ayat Al-Qur'an tersebut umum ('amm) meliputi amal-amal perbuatan baik dan orang-orang shalih, yakni dzat-dzat yang mulia, seperti Nabi SAW.dan wali­wali Allah yang bertaqwa.

Adapun orang yang berpendapat boleh tawasul dengan amal perbuatan saja, sedangkan tawasul dengan dzat-dzat tidak boleh, dan ia membatasi maksud ayat pada pengertian pertama (tawasul dengan amal perbuatan), maka pendapat ini tidak berdasar, sebab ayat tersebut adalah mutlak. Bahkan membawa ayat kepada pengertian kedua (tawasul dengan dzat) itu lebih mendekati, sebab Allah dalam ayat ini memerintahkan taqwa dan mencari wasilah, sedang arti taqwa adalah mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Apabila kata "Ibtighoul wasilah" (mencari wasilah) kita artikan dengan amal-amal sholeh, berarti perintah dalam mencari wasilah hanya sekedar pengulangan dan pengukuhan. Tetapi jika lafad "al-Wasilah" ditafsirkan dzat-dzat yang mulia, maka ia berarti yang asal, dan makna inilah yang lebih diutamakan dan lebih didahulukan. Disamping itu apabila tawasul itu boleh dengan amal-amal perbuatan baik, padahal amal-amal perbuatan merupakan sifat yang

12


 

diciptakan, maka dzat-dzat yang diridloi oleh Allah lebih berhak dibolehkan, mengingat ketinggian tingkat ketaatan, keyakinan dan ma'rifat dzat-dzat itu kepada Allah SWT, allah SWT. berfirman:

                        ,/               ,/             J.                          J. ,/               //        o                IJJ/,/                                       ~                          0,/                                                                                                                                                 o           ,/

I ~.~;;o\j~ kO~' ·~il.~II:.~IO~{iO\/.w1 ·~\"'/~~IJ ~/ O. \ . .1:./iL:' )~ )~ ~ ~ ,~ f) IJ t . s: Y" J o" J )

                                                                                                                                                                                                                                                   ,/                                                             ,/,/                                     //                                            ,/,/ :;;                                                                           ,/

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         IJJ                       ~                                                       /J.             IJJ                                   ,/,/                                                                    ~

\:.:~ ~I~ aJI I)h) J;')I ~ ~~~I) aJI

Dan Kami tidak mengutus seseorang rasul melainkan untuk dita'ati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

(QS. An-Nisa' : 64).

Ayat ini dengan jelas menerangkan dijadikannya Rasulullah sebagai wasilah kepada Allah SWT. Firman Allah "Jaa-uuka'' (mereka datang kepadamu) dan "Wastaghfaro lahumurrosuulu'' (dan Rasul memohokan ampun untuk mereka). Andaikata tidak demikian, maka apa kalimat "Jaa-uuka'',

s= Apakah tawasul itu dibolehkan secara umum, baik dengan orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati?

J= Ya, dibolehkan secara umum, karena ayat tersebut juga umum (amm), ketika beliau masih hidup di dunia dan sesudah beliau wafat.

Telah dipastikan, bahwa para nabi dan para wali itu hidup dalam kubur mereka, dan arwah mereka di sisi Allah SWT. Barangsiapa tawasul dengan mereka dan menghadap kepada mereka, maka mereka menghadap kepada Allah dalam rangka tercapainya permintaannya. Dengan demikian, maka yang dimintai adalah Allah. Dia­lah yang berbuat dan yang mencipta, bukan lain-Nya. Sesunggguhnya kami golongan ahlussunnah wal jama'ah tidak meyakini adanya kekuasaan, penciptaan, manfaat, dan mudhorot kecuali milik Allah Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Para Nabi dan para wali tidak memiliki kekuasaan apapun. Mereka hanya diambil berkah dan dimintai bantuan karena kedudukan mereka, sebab mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah, karena merekalah Allah memberi rahmat kepada hamba-hamba-Nya. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara mereka yang masih hidup atau mereka yang sudah meninggal dunia. Yang kuasa berbuat dalam dua kondisi tersebut hakekatnya adalah Allah, bukan mereka yang hidup atau yang mati.

Adapun orang-orang yang masih hidup dan orang-orang yang telah meninggal, sepertinya mereka itu berkeyakinan bahwa orang-orang yang masih hidup memiliki kemampuan memberi pengaruh kepada orang lain sedangkan orang yang telah meninggal tidak. Keyakinan seperti ini batil, sebab Allah-lah pencipta segala sesuatu.

S= Apa tawasul dengan orang-orang yang telah meninggal itu diperbolehkan? J = Dalilnya sebagaimana firman Allah:

13


 

          ,/             ,/            J.                         J. ,/            // o                      IJJ/,/                                       ~                          0,/                                                                                                                                                    o           ,/

I ~ .~;;o Ij ~ k o~, '~i I.~ II:. ~I o ~{i 0\, .uJI . ~\..,' ~ ~I J ~'O.                                                                                                                                                             \ . .1:./i 1..':'

)~ )~ ~ ~ '~ f) IJ" t . s: Y" J o" J )

                                                                                                                                                                                                                        ,/                                                                           ,/,/                         //                                            ,/,/ :;;                                                                            ,/

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         IJJ                    ~                                                        /J.             IJJ                                   ,/,/                                                                    ~

\:.:~ ~I~ aJI I)h) J;')I ~ ~~~I) aJI

"Sesungguhnya Jikalau mereka ketika Menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.(QS.An-Nisa' :64).

Ayat diatas adalah umum (amm) mencakup pengertian ketika beliau masih hidup dan ketika sesudah wafat dan berpindahnya ke alam barzah.

Imam ibnu Al-Qoyyim dalam kitab Zadul ma'ad menyebutkan:

Jl ~ o" J>.-J er=- ~~) ~ ~I ~ ~I JY"J Ju Ju ~~I ~ <Ji (f­er=-i t <)~ ~l Ih i.?~ ~) ~ u)JLJI ~ ~Li Jl r-J11 Jw o~1 ~Li) ~L,or ~~I) ~ ~Lil ~r=- lil) ~~) 1~l::J~) I~i~) Ip ~ ~ ~I ~) ~l ~i ~l y jiJI A~ ~~ <Jj~ J ~ Cli) }JI o" <)ili" Cli

.~~ ~ ~ ~y: ~ ~I ~i).J Cl)~ ~--..Ji

"Dari Abu Sa'id al-Khudry, ia berkata, Rasulullah SA W.bersabda: "seseorang dari rumahnya hendak sholat dan membaca do 'a:

I~i ~) Ip er=-i t <)~ ~l Ih i.?~ ~) ~ u)JLJI ~ ~Li Jl r-J11

o" <)ili" Cli ~Li) ~L,o .r' ~~I) ~ ~Lil ~ r=- \il) ~ ~) 1~l::J ~)

~i ~l y jiJI A~ ~~ uj~ J ~ Cli) }JI

.' .

Kecuali Allah menugaskan 70.000 malaikat agar memohokan ampun untuk orang tersebut, dan Allah menatap orang itu hingga selesai sholat". (HR. Ibnu Majjah).

Dari Imam al-Baihaqi, Ibnu As-Sunni dan al-Hafidz Abu Nu'aim meriwayatkan bahwa do'a Rasulullah ketika hendak keluar menunaikan shalat adalah:

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

Para ulama; berkata, "ini adalah tawasul yang jelas dengan semua hamba beriman yang hidup atau yang telah mati. Rasulullah mengajarkan kepada sahabat dan

14


 

memerintahkan mebaca do'a ini. Dan semua orang salaf dan sekarang selalu berdo'a dengan do'a ini ketika hendak pergi sholat."

Abu Nu'aimah dalam kitab al-Ma'rifah, at-Tabrani dan Ibnu Majjah mentakhrij hadits:

~\.1 <JI J ~ ii -wi ~ ~u ~~ tI Ju ~ ~I ~ J ~~ J ~i (f' ~PJ l) ~I r-L) ~ ~I ~ .Gi :~) -~-LJ-I -?~)- ~ ~I ~J ~ ~) -wi ~ ~u -.;~ ftl uY'~~ ~ r) ~~) ~ lS.lJI ~I :JU)

~I)I r ) ~~ ~ ~ JI) ~~~I) ~ ~ 4l>--l4 ~ ))

Dari Anas bin Malik ra, ia berkata, "ketika Fatimah binti Asad ibunda Ali bin Abi Thalib ra meninggal, maka sesunnguhnya Nabi SAW berbaring diatas kuburannya dan bersabda: "Allah adalah Drat yang Menghidupkan dan mematikan. Dia adalah Maha Hidup, tidak mati. Ampunilah ibuku Fatimah binti Asad, ajarilah hujjah (jawaban) pertanyaan kubur dan lapangkanlah kuburannya dengan hak Nabi-Mu dan nabi-nabi serta para rasul sebelumku, sesungguhnya Engkau Maha Penyayang. " Maka hendaklah diperhatikan sabda beliau yang berbunyi:

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

"Dengan hak para nabi sebelumku".

S= Jika tawasul dengan orang-orang yang telah mati itu boleh, mengapa kholifah Umar din al-Khottob tawasul dengan al-Abbas, tidak dengan Nabi SAW?

Para ulama' telah menjelaskan hal ini juga, mereka berkata: "adapun tawasul Umar bin al-Khattab dengan al-Abbas ra bukanlah dalil larangan tawasul dengan orang yang telah meninggal dunia. Tawasul Umar bin al-Khattab dengan al-Abbas tidak dengan Nabi SAW itu untuk menjelaskan kepada orang-orang bahwa tawasul dengan selain itu boleh, tidak berdosa. Tentang mengapa dengan al-Abbas bukan dengan sahabat-sahabat lain, adalah untuk memperlihatkan kemuliaan ahli bait Rasulullah SAW.

S= Apa dalilnya?

J= Dalilnya adalah perbuatan para sahabat. Mereka selalu dan terbiasa bertawasul dengan rasulullah SAW setelah beliau wafat. Seperti yang diriwayatkan Imam al-Baihaqi dan Ibnu abi Syaibah dengan sanad yang shohih:

"Sesungguhnya orang-orang pada masa kholifah Umaar banal-Khattab ra tertimpa paceklik karena kekurangan hujan. Kemudian Bilal bin al-Harits ra datang ke kuburan Rasulullah SAW dan berkata: "Ya rasulullah, mintakanlah hujjah untuk umatmu karena mereka telah binasa." Kemudian ketika Bilal tidur didatangi oleh Rasulullah SAW dan berkata: datanglah kepada Umar dan sampaikan salamku kepadanya dan beritahukan kepada mereka, bahwa mereka akan dituruni hujan. Bilal lalu datang kepada kholifah Umar dan menyampaikan berita tersebut. Umar menangis dan orang-orang dituruni hujan. "

15


 

S= Dimana letak penggunaan dalil hadits tersebut?

J= Letak penggunaan dalil dari hadits tersebut adalah perbuatan Bilal bin Al-Harits, seorang sahabat Nabi SAW yang tidak diprotes oleh kholifah Umar maupun sahabat­sahabat Nabi lainnya. Imam ad-DARimi juga mentakhrij sebuah hadits:

Jl I)pl ~W ~ ~I ~ J ~\..c Jl I~ 1-4D ~ I~ ~-u1 ~i 01 ~k.JI~) ~ 0~ c? ~k.JI Jl iS§' ~ Iybu~) 0 ~I ~ ~I fiJ i\..c ~ ~ c? J~I ~) ~I ~ c? 1-4D l? I)~ I~ ~

~I

"Sesungguhnya penduduk Madinah mengalami paceklik yang amat parah, karena langka hujan. Mereka mengadu kepada Aisyah ra dan ia berkata: "lihatlah kamu semua ke kuburan Nabi SAW lalu buatlah lubang terbuka yang mengarah ke arah langit, sehingga antara kuburan beliau dan langit tidak ada atap yang menghalanginya. Mereka melaksanakan perintah Aisyah, kemudian mereka dituruni hujan yang sangat deras, hingga rumput-rumput tumbuh dan unta menjadi gemuk. " Ringkasnya, tawasul itu dibolehkan, baik dengan amal perbuatan yang baik maupun dengan hamba-hamba Allah yang soleh, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Bahkan tawasul itu telah berlaku sebelum Nabi Muhammad diciptakan.

S= Apa dalil bahwa tawasul terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW diciptakan? J= Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Umar bin al-Khottob:

"Ketika Nabi Adam terpeleset melakukan kesalahan, maka berkata, "Hai Tuhanku, aku memohon kepada-Mu dengan haq Muhammad, Engkau pasti mengampuni kesalahanku. Allah berfirman: "Bagaimana kamu mengetahui Muhammad, padahal belum Aku ciptakan?" Nabi Adam berkata: "Hai Tuhanku, karena Engkau ketika menciptakanku dengan tangan kekuasaan-MU, aku mengangkat kepalaku kemudian aku melihat ke atas tiang-tiang arsy tertulis La ilaaha illa Allah. Kemudian aku mengerti, sesungguhnya Engkau tidak menyandarkan ke nama-MU, kecuali makhluk yang paling Engkau cintai." Kemudian Allah berfirman: "benar engkau hai Adam. Muhammad adalah makhluk yang paing Aku cintai. Apabila kamu memohon kepada­Ku dengan hak Muhammad, maka Aku mengampunimu, dan andaikata tidak karena Muhammad maka Aku tidak menciptakanmu. " (HR. al-Hakim, at-Thobroni dan al­Baihaqi).

Nabi Adam as adalah orang yang mula-mula tawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Imam Malik telah memberi anjuran tawasul kepada kholifah al-Mansur, yaitu ketika ia ditanya oleh kholifah yang sedang berada di masjid Nabawi: Saya sebaiknya menghadap kiblat dan berdo'a atau menghadap Nabi SAW?" Imam Malik berkata kepada kholifah "mengapa engkau memalingkan wajahmu dari beliau, padahal beliau adalah wasilahmu dan wasilah bapakku Nabi Adam as. kepada Allah SWT. Menghadaplah kepada beliau dan mohonlah pertolongan dengannya, Allah akan memberinya pertolongan dalam apa yang engkau minta." Allah befirman:

16


 

                     ,/             ,/            J.                         J. ,/             // o                       IJJ/,/                                        ~                           0,/                                                                                                                                                      o          ,/

      I ~ .~;;o Ij ~ k o~, '~i I.~ II:. ~I o ~{i 0\, .uJI . ~\.., , ~ ~I J ~'O.                      \ . .1:./i 1..':'

        )~ )~ ~ ~ ,~ f)                                                         IJ ,,[ •                  s: Y" J o"             J      )

                                                                                                                                                                                                                                                ,/                                                                             ,/,/                         //                                            ,/,/ :;;                                                                              ,/

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                IJJ                      ~                                                      /J.             IJJ                                   ,/,/                                                                  ~

\:.:~ ~I~ aJI I)h) J;')I ~ ~~~I) aJI

"Sesungguhnya Jikalau mereka ketika Menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.(QS.An-Nisa' :64).

Keterangan ini disebutkan oleh al-Qodli 'Iyadl dalam kitab as-Syifa'.

s= Bagaimana cara tawasul?

J= Para ulama telah menerangkan, bahwa tawasul dengan dzat-dzat yang mulia, seperti Nabi SAW, para Nabi dan hamba-hamba Allah itu ada tiga macam, yaitu:

1. Memohon (berdoa) kepada Allah SWT.dengan meminta bantuan mereka. Contoh:

.... Iy l) ~1 ~ .b:-j"i} ~ ~} ~ ~ ~Li 01 ~I

"Ya Allah, saya memohon kepada-Mu melalui Nabi-Mu Muhammad atau dengan hak beliau atas Kamu atau supaya saya menghadap kepada-Mu dengan Nabi SAW untuk ... "

2.      Meminta kepada orang yang dijadikan wasilah agar ia memohon kepada Allah untuknya agar terpenuhi hajat-hajatnya seperti:

.... } ~ Cli JW ~I [.:ll ,~I JY"J 4

"Ya Rasulullah, mohonkan lah kepada Allah SWT agar Dia menurunkan hujan

            atau ..... "

3.      Meminta sesuatu yang dibutuhkan kepada orang yang dijadikan wasilah, dan meyakininya hanya sebagai sebab Allah memenuhi permintaannya karena pertolongan orang yng dijadikan wasilah dan karena doanya pula. Cara ketiga ini sebenarnya sama dengan cara kedua.

Tiga macam cara tawasul ini semua berdasarkan nash-nash yang shahih dan dalil­dalil yang jelas.

S= Apa dalil tawasul dengan cara yang pertama?

J= Dalil tawasul dengan cara yang pertama adalah hadits-hadits Nabi SAW antara lain:

"Dari autsman bin Hunaif ra.sesungguhnya seorang laki-laki tuna netra datang kepada Nabi SAW dan berkata: "Ya Rasululah, berdo'olali kepada Allah agar menyembuhkan saya." Beliau bersabda: "jika engkau mau, berdoalah. Dan jika engkau mau bersabarlah (dengan kebutaan) karena hal itu (sabar) lebih baik untuk kamu." Laki-laki itu berkata: "berdo'alali untuk saya, karena mataku benar-benar memberatkan (merepotkan)ku." Kemudian Nabi SAW memerintahkan si laki-laki itu

17


 

agar berwudlu, shalat dua rakaat, lalu berdoa seperti doa dalam hadits yang arti doa itu adalah: "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dan menghadap kepada-Mu melalui Nabi-Mu Muhammad, nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, sesungguhnya aku melalui kamu menghadap kepada Tuhanku dalam urusan hajatku ini, agar hajat itu dikabulkan kepadaku. Ya Allah, tolonglah beliau dalam urusanku." Si laki-laki itu melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW kemudian pulang dalam keadaan dapat melihat."

Renungkanlah bagaimana Nabi SAW tidak berdoa sendiri untuk kesembuhan mata si tuna netra, tetapi beliau mengajarkan kepadanya cara berdoa dan menghadap kepada Allah melalui kedudukan diri beliau dan memohon kepada Allah agar meminta bantuan dengan beliau. Dalam hal ini, ada dalil yang jelas tentang kesunahan tawasul dan meminta bantuan dengan dzat Nabi Muhammad SAW. Ajaran tawasul dalam doa yang disebutkan pada hadits tersebut tidak khusus untuk laki-laki tuna netra itu saja, tetapi umum untuk umatnya seluruhnya, baik semasa beliau masih hidup atau sesudah wafat. Pemahaman rawi dalam menghadapi hadits itu dapat dijadikan hujjah sebagaimana diuraikan dalam ilmu ushul.

s= Apa dalil tawasul dengan cara kedua? J= Dalilnya banyak, diantaranya:

"Dari Anas ra.ia berkata: Ketika Nabi SAW berkhutbah pada hari Jum'at, tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk dari pintu masjid dan langsung menghadap kepada Nabi SA W seraya berteriak: "Hai Rasulullah, harta benda telah binasa dan jalan-jalan telah putus, maka berdoalah kepada Allah supaya menghujani kami. Rasulullah SA W lalu mengangkat tangan dan berdo'a" Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami tiga kali. Anas berkata: "Demi Allah kami melihat awan di langit dan kami hari itu dituruni hujan begitu juga hari berikutnya. Kemudian si laki-laki itu atau orang lainnya datang dan berkata: "Ya Rasulullah rumah-rumah ambruk dan jalan-jalan terputus. "Kemudian Beliau berdoa: " Allah, turunkanlah hujan disekitar kita bukan diatas kita," kemudian awan terbelah dan kami keluar berjalan di bawah sinar matahari.

Di dalam hadits yang shahih ini ada petunjuk atau dalil, bahwa setiap orang disamping boleh berdoa (memohon) kepada Allah secara langsung, boleh juga boleh juga mengunakan perantara orang-orang yang dicintai Allah yang dijadikan oleh-Nya sebagai sebab terpenuhinya hajat hamba-hambanya. Disamping itu, karena manusia ketika melihat dirinya masih berlepotan dosa yang membuatnya jauh dari Allah yang tentu saja merasa layak ditolak permohonannya. Sebab itu, ia menghadap kepada Allah melaui orang-orang yang dicintai-Nya, ia memohon kepada Allah dengan kedudukan dan kemuliaan para kekasih-Nya, agar Allah mengabulkan hajatnya karena hamba-hamba-Nya yang dicintai-Nya yang mereka itu tidak tahu apa-apa kecuali ta' at kepada-Nya.

S= Apa dalil tawasul yang ketiga? J= Dalilnya banyak antara lain:

Dari Rabi'ah bin Malik al-Aslami ra.ia berkata Nabi SAW bersabda kepadaku:

"Mintalah apa saja yang kamu inginkan." Saya berkata: "Saya memohon kepada­Mu dapat bersama-Mu di surga." Beliau bersabda: "Selain itu?" Saya berkata:

18


 

"Hanya itu." Kemudian beliau bersabda: "Bantulah saya untuk memenuhi keinginanmu dengan memperbanyak sujud. " (HR. Imam Muslim).

~I Jy-" J Jl ~\.>..j o~ ~ ~W -l>-i i ~ .L.c 4' l) ~ ~i Cl~ O.:lC:; Cli ~ l.b~} ~\..ç-UI Jb:-u .J y~ Cli ll:::) ~I ll::: e ~ ~I Jy-" J4 ~ JU)

~tS' W u.:lW ~.Y Jl ~~I o-l:! iU1 Sesungguhnya Qotadah bin Nu 'man pada waktu perang Uhud matanya terkena panah sampai keluar ke pipinya, lalu datang kepada Nabi SAW dan berkata: "mataku Ya Rasulullah. " Beliau memberinya pilihan antara sabar dengan sakit pada matanya itu dan beliau berdoa untuk kesembuhannya. Qotadah memilih agar Rasulullah menyembuhkannya melalui doa. Kemudian beliau mengembalikan mata Qotadah ke tempatnya semula dengan mata beliau yang mulia sehingga kembali normal seperti semula. "

19


 

PASAL4 ZIARAH KUBUR

s= Apa hukum ziarah kubur?

J= Ziarah ke kuburan untuk orang laki-laki sunnah hukumnya. Sebelumnya, yaitu pada permulaan islam ziarah ke kubur memang dilarang. Lalu hukum larangan ini dinasakh dengan sabda Nabi SAW dan perbuatannya. Ada beberapa hadits berkaitan dengan ziarah kuburan, antara lain:

l..b )J)} J~I o }-:!j (f ~ ..::-s

"Dulu saya telah melarang kamu semua ziarah ke kuburan, maka (sekarang) berziarahlali ke kuburan)." (HR. imam Muslim)

o ? ~I -? iJ) ~I ë"JJ) ~I J; L6~ l..b )J)} J~I o }-:!j (f ~ ..::-s

"Dulu saya telah melarang kamu semua ziarah ke kuburan, maka (sekarang) berziarahlali ke kuburan, sebab ziarah kubur itu dapat melunakkan hati, mencucurkan air mata dan mengingatkan akhirat. "

Para ulama menjelaskan bahwa ziarah ke kuburan itu termasuk hal yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat beliau juga melakukannya. Semasa beliau belum wafat, Nabi SAW juga mengajarkan kepada sahabatnya tata cara ziarah kubur, untuk mengingat dan mengambil pelajaran. Sampai saat ini ziarah kubur itu masih berlaku di berbagai daerah, kota dan pedesaan.

S= Apa hukum ziarah kubur bagi kaum wanita?

J= lama menerangkan, bahwa ziarah kubur bagi wanita itu makaruh hukumya, karena dikhawatirkan jiwanya selau sedih, mengingat kaum wanita gampang susah dan jarang yang bisa menahan sabar terhadap musibah, terkecuali ziarah ke kuburan para wali, orang-orang sholeh dan lama. Mereka tetap disunahkan untuk mendapatkan barokah. Sebagian ulama membolehkan kaum wanita berziarah ke kubur secara mutlak, berdasarkan hadits Nabi SAW:

1.?fi4'1) ~I ~I IJ, Jw ~I fiJ ~ o~. oiyl lSiJ ~) ~ ~I ~.Gi

"Sesunggunya Nabi SA W melihat seorang wanita di atas kuburan dengan menangis diatas kuburan anaknya, kemudian beliau bersabda kepadanya: "Takutlah kepada Allah dan bersabarlah". HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadits di atas, Rasulullah menyuruh wanita agar bersabar dan tidak mengingkarinya ziarah kubur.

"Sesungguhnya Nabi SAW menangajarkan Aisyah do'a ketika berziarah ke kuburan beliau bersabda: "ucapkan:

20


 

0:!/UI) G ~~I ~I r -1-) ~I) ~ jll o" },:-UI ~i ~ iUI 0~~ ~ ~I ~~ 01 \Jl)

S= Bagaimana halnya dengan sabda Nabi SAW Allah melaknat wanita-wanta peziarah kubur?

J= Menurut ulama' ahli tahqiq, hadits tersebut ditakwil, jika ziarah wanita-wanita itu untuk meratapi dan menangisi yang meninggal, seperti yang berlaku di masyarakat jahiliyah, maka ziarah kubur seperti itu jelas haram berdasarkan ijma' apabila bersih dari hal-hal tersebut maka tidak diharamkan dan tidak termasuk dalam ancaman hadits tersebut.

S= Apa hukum melakukan perjalanan ziarah ke makam Rasulullah SAW, makam para Nabi dan para wali?

J= Ziarah ke makam Rasulullah SA W, merupakan salah satu perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Demikian juga perjalanan menuju ke tempat beliau dan juga ke tempat-tempat para Nabi, para wali dan para syuhada' untuk mendapatkan barokah dari Allah dan mengambil I'tibar. Perjalanan seperti itu hukumnya mustahab dan banyak faedahnya. Yang terpenting adalah harus dapat menjaga adab (tata cara) menurut syari'at.apa dalil kesunahan perjalanan ziarah itu? Dalilnya adalah firman Allah SWT:

                      ,/               ,/             J.                           J. ,/               //         o                IJJ/,/                                        ~                           0,/                                                                                                                                                      o          ,/

I ~ .~;;o U ~ k o~, ·~i I.~ II:. ~I o ~{i 0\, .uJI . ~\.., , ~ ~I J ':':'. \ . .1:./i 1..':' )~ )~ ~ ~ ,~ f) IJ t . s: Y" J o" J )

                                                                                                                                                                                                                                                ,/                                                                             ,/,/                         //                                            ,/,/ :;;                                                                              ,/

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                IJJ                      ~                                                      /J.             IJJ                                   ,/,/                                                                    ~

\:.:~ ~I~ aJI I)h) J;')I ~ ~~~I) aJI

"Sesungguhnya Jikalau mereka ketika Menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.(QS.An-Nisa' :64).

Dalam hadits pun telah dijelaskan, bahwa Nabi SAW tetap hidup di dalam kuburannya. Dengan demikian, berarti ziarah kepada beliau sesudah wafat seperti ziarah kepada beliau saat hidup. Dasarnya adalah hadits:

<Jl:>- l) <))j \i~ JU) ~ i.?fiJ )} ~ o"

"Barangsiapa menunaikan ibadah haji, lalu ziarah ke kuburku sesudah aku wafat, maka ia seperti ziarah kepadaku sewaktu aku dalam keadaan hidup. " (HR. Thabrani).

<)l..k- -W <)JJ.. t c:- o"

"Barangsiapa menuanaikan ibadah haji dan enggan berziarah kepadaku, ia benar­benar juh."

21


 

PASAL 5

SEPUTAR AL-QUR'AN DAN SHALAT

S= Salah satu bentuk pengagungan al-qur'an adalah larangan menyentuhnya apabila tidak suci (hadats). Apakah dalil para ulama' terhadap hukum ini?

J= Larangan berasal dari firman Allah SWT:

0)~~b:\1 ~l ~~ .:; ~

/

                                                                                                                                                                                                                              ,/ o ~                                    ~

<. twl _ ... ./ o. l .. ~::

                                                                                    ~          .) o" u:-r

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ,/                                     ,/                                   ,/,/

"Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Yamg diturunkan dari Tuhan semesta alam." (QS. AI-Waqi'ah: 79-80).

Atas dasar ini para ulama menyatakan bahwa haram hukumnya menyentuh AI-Qur' an bila tidak punya wudlu. Ssyaikh Zainudddin al-Malibari menyatakan:

"Haram sebab hadats kecil, melakukan sholat, thawaf, sujud (yakni sujud tilawah dan sujud syukur), membawa mushaf dan menyentuh kertas yang ditulisi ayat al­Qur'an, walaupun hanya sebagian ayat." (fath al-Mu' in, haIIO).

S= Apakah menyentuh lain jenis dapat membatalkan wudlu?

J= Menurut pendapat Imam Syafi'i ra, menyentuh lain jenis yang bukan mahram itu membatalkan wudlu, baik yang menyentuh atau orang yang disentuh. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab al-Path al-Manhaj i:

"Seorang laki-laki yang menyentuh istrinya atau perempuan ajnabiyah (yang bukan mahramnya) tanpa penghalang maka wudlu laki-laki dan perempuan itu menjadi batal. Yang dimaksud dengan ajnabiyah (perempuan lain) adalah setiap wanita yang halal dinikahi. " (al-Fiqh al-Manhaji, juz I, hal 63).

Pendapat ini didasarkan firman Allah SWT.:

                                                                                                       ,/       J. J.                            ,/               IJJ                                           ,/                                            ,/,/                                IJJ                                             o                                              ~             IJJ/

      ~I C ~/ 0\ ~:: L: 1_~1:7;;'                    /~ o~T o~1 I ~/~:: ~ I ~/\ ~ JJI 1-:1 \s

                  :.                     )                       f~                                                                                                                                              ~ ~ iS) r) )"!r                   ~ 0:!/ ~ ~

                                              o               J.                                  //                         ,/,/                                               ,/,/                        J. o                     J.      IJJ

.kJWI ~ ~ :b.-i ~k Ji ~ ~ Ji ~/ ~,~~S' 01) I~ ~ ~ ~J.LC

                        ,/ ,/                                               ,/,/:;;                                                                                                                                                                                                                                                                                         ,/,/:;;,/                                                                                                                                     //

                       ~             J.            ,/ J.                                                              ,/         IJJ/                                                                                                       IJJ ,/.p                                                                          //,/ IJJ                                                                                                              ,/

01°('.~i'°('",~.~ 1~/ouLb( / I~//;;' L:IW:l~ UI~~O/~oi

           : 1'"""'':: / ~) 1'"""',":,..f>.".J!~ ~                                    .:        ~ ~ ~                                   ) /            ,- ~             /      ~               )

I~.# I~ 0tS-- ~I

"Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci)". (QS. An-Nisa': 43).

22


 

s= Bagaimana ho kum mengucapkan niat (lafal usholli dan seterusnya) ketika hendak melakukan sholat?

J= Niat merupakan inti dari setiap pekerjaan. Sebab, baik tidaknya pekerjaan itu tergantung pada niatnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW.:

"Segala perbuatan hanyalah tergantung niatnya. Dan setiap perkara tergantung pada apa yang diniatkan." (Shohih al-Bukhari, no 1).

Demikian juga dalam sholat. Niat adalah rukun yang pertama. Akan tetapi, karena niat tempatnya di dalam hati maka disunnahkan mengucapkan niat tersebut dengan lisan untuk membantu gerakan hati (niat). Imam Ramli (wafat tahun 1004 H.) dalam kitabnya Nihayah al-Muhtaj mengatakan:

"Disunnahkan mengucapkan apa yang diniati (kalimatusholli) sebelum takbir, agar supaya lisan bisa membantu hati, sehingga bisa terhindar dari was-was (keragu­raguan) hati akibat bisikan syetan). Dan agar bisa keluar dari pendapat ilama yang mewajibkan.

Dalam beberapa kesempatan Nabi SAW pernah melafalkan niat. Misalnya dalam ibadah haji. Dalam sebuah hadits dijelaskan:

O~ ~ J~ ~) 0 ~\ ~ ~\ Jr"J ~ Ju ~ ~\ ~J ~i (f' I.>...>- )

"Dari sahabat Anas ra berkata, saya mendengar Rasulullah SAW mengucapkan, Labbaika aku sengaja mengerjakan umrah dan haji." (Shahih Muslim, no 2168).

S= Ketika melakukan ruku' dan sujud, disunahkan membaca tasbih (kalimat subhanallah). Hanya saja banyak orang yang menambah dengan tahmid (yaitu bacaan wa bihamdihi). Bagaimana hukum menambah bacaan tahmid tersebut?

J= Membaca tasbih ketika ruku' dan sujud memang sudah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW dalam shalat. Banyak hadits beliau yang menerangkan hal tersebut. Antara lain hadits beliau yang diriwayatkan dari 'Aisyah ra:

~çJ l) J~ 0ts" r-L) 0 ~\ ~ ~\ Jr"J 0i ~u ~ ~\ ~J ~\..c (f'

·eJ)) ~")IJ.\ Y J Lf")Jj C~ : O~ ~ ) "Diriwayatkan dari 'Aisyah ra, beliau berkata bahwa Rasulullah membaca subbuh quddus rab al-malaikat wa al-ruh ketika ruku' dan sujud." (Musnad Ahmad bin Hambal, no 24877)

Dalam hadits lain disebutkan:

"Diriwayatkan dari Hudzaifah ra, beliau berkata, "aku pernah shalat bersama Nabi SA W. Lalu beliau membaca subhana robbiyal adzimi dalam ruku 'nya. Dan ketika sujud membaca subhana rab al-a'la. Dan setiap beliau membaca ayat rahmat, Nabi SAW diam lalu berdo'a (agar rahmat tersebut diberikan kepadanya), sedangkan pada saat membaca ayat tentang siksa Allah SWT (adzab) beliau selalu memohon perlindungan kepada Allah SWT." (Sunan al-Darimi, no 1273).

23


 

Kedua hadits ini tidak menyebutkan kata-kata wabihamdihi. Apakah lalu membaca wabihamdihi termasuk bid' ah. Karena tidak pernah dilakukan Rasulullah SA W? Tentu saja tidak, sebab dalam hadits lain disebutkan:

"Rabi' bin Nafi' menceritakan kepada kami, dari Uqbah bin Amir ra, beliau berkata:

Bertasbihlah kamu kepada Tuhanmu Yang Maha Agung," Rasulullah SAW lalu bersabda, "Jadikanlah bacaan itu dalam setiap ruku 'mu." Manakala turun ayat "Bertasbihlali kepada Tuhanmu Yang Maha Tinggi, " Rasulullah kemudian bersabda, kerjakanlah perintah itu dalam setiap sujudmu. " (ada riwayat lain) bahwa ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami sebuah hadits yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir ra dengan kandungan yang sama, beliau berkata bahwa Rasulullah SA W kalau ruku' beiau mengucapkan subhana robbi al- adzimi wa bihamdihi tiga kali. " (Sunan Abi Dawud, no 736).

Dari sini menjadi jelas bahwa Rasulullah SAW juga menambahkan wabihamdihi di dalam ruku' dan sujudnya.

s= Bagaimana hukum membaca basmalah (bismillahirrohmaanirrohiim) dalam surat al-Fatihah ketika sholat? Dan kalau wajib, apakah harus dikeraskan bacaannya?

J= Membaca surat al-Fatihah merupakan rukun sholat, baik dalam sholat fardlu maupun shalat sunnah, hal ini didasarkan pada hadits Nabi SAW:

ycQ\ ~~ r~ t J oJlp~~) ~ ~\ ~ ~\ ~ & ~~\ J O.:l~ (f'

"Dari 'Ubadali bin as-Sholit, Nabi SAW menyampaikan padanya bahwa tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat al-Fatihah". (Shohih Muslim, no 595). Sementara basmalah merupakan ayat dari surat al-Fatihah. Maka tidak sah jika seseorang shalat tanpa membaca basmalah berdasarkan firman Allah SWT.:

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

" Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al Quran yang agung. " (QS. Al-Hijr: 87).

Yang dimaksud tujuh yang berulang-ulang adalah surat al-Fatihah. Karena al-Fatihah itu terdiri dari ayat-ayat yang dibaca secara berulang-ulang pada tiap-tiap raka' at shalat. Dan ayat yang pertama adalah basmalah. Dalam sebuah hadits disebutkan:

"Dari Abi Hurairah beliau berkata, Rasulullah SA W bersabda, "al-hadulillahi robbil 'alamiin merupakan induk al-Qur'an, pokoknya al-Kitab serta surat al-Sab 'u al­Matsani. " (Sunan Abi Dawud, no 1245).

Berdasarkan dalil ini, imam Syafi'I ra mengatakan bahwa basmalah merupakan bagian dari ayat yang tujuh dalam surat al-Fatihah, jika ditinggalkan baik seluruhnya maupun sebagian, maka raka' at shalatnya tidak sah.

24


 

S= Bagaimana hukumnya melafalkan sayyidina ketika membaca Tasyahud?

J= Kata-kata sayyidina sering kali digunakan oleh kaum muslimin, baik ketika shalat maupun diluar shalat. Hal itu termasuk hal yang sangat utama, karena merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada Nabi SAW. Syaikh Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri menyatakan:

"Yang lebih utama adalah mengucapkan sayyidina (sebelum nama Nabi SAW) karena yang lebih utama (dengan menggunakan sayyidina itu) adalah cara beradab (bersopan santun pada Nabi SA W)." (Hasyiyah al-Bajuri, juz I hal 156).

Pendapat ini didasarkan pada hadits Nabi SAW:

JJi) ~~I i~ i.:l\ -U) ~ Gi~) ~ ~I ~ ~I Jr"J Jtj ,Jtj OJ-/' <JI (f'

                                                         ""           J""     .:\

 

~ )1) ~L::, )1) rI ~ ~ o"

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Saya gusti (penghulu) anak Adam pada hari kiamat, orang yang pertama bangkit dari kuburan, orang yang pertama memberikan syafa'nt dan orang yang pertama kali diberi hak untuk memberikan syafa'at." (Shohih Muslim, no 4223).

Hadits ini menyatakan bahwa Nabi SAW menjadi Sayyid di akhirat. Namun bukan berarti Nabi Muhammad SAW menjadi sayyid hanya di hari kiamat saja. Bahkan beliau SAW menjadi tuan (sayyid) manusia di dunia dan akhirat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Muhammad bin 'Alawi al-Maliki al-Hasani dalam kitabnya Manhaj al-Salaffi Fahm al-Nushush bain al-Nadzariyat wa al-Tatthbiq:

" Kata Sayyidina ini tidak hanya tertentu untuk NAbi Muhammad SA W di hari kiamat saja, sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang dari beberapa riwayat hadits. "Saya adalah sayyid-nya anak cucu Adam di hari kiamat. Tapi Nabi SAW menjadi sayyid keturunan Adam di dunia dan akhirat". (Manhaj al-Salaffi Fahm al-Nushush bain al- Nadzoriyat wa Tathbiq, 169)

Ini sebagai indikasi bahwa Nabi SAW membolehkan memanggil beliau dengan sayyidina. Karena memang kenyataannya begitu,. Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan kita umat manusia yang harus kita hormati sepanjang masa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa membaca sayyidina ketika membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW boleh-boleh saja, bahkan dianjurkan. Demikian pula ketika tasyahud di dalam shalat.

S= Ada sebagian kalangan yang beranggapan bahwa qunut subuh tidak sunnah.

Bahkan haram hukumnya, karena Rasulullah SA W tidak melakukannya. Bagaimanakah sebenarnya hukum membaca qunut dalam shalat subuh? Apakah benar Rsulullah tidak melakukannya?

J= Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum membaca qunut pada sholat shubuh termasuh sunnah ab' ad. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya al-Majnu':

"Dalam madzhab kita (madrhab Syafi'i) disunnahkan membaca qunut dalam sholat shubuh, baik ada bala' (cobaan, bencana, adzhab dll) maupun tidak, inilah pendapat kebanyakan ulama' salaf dan setelahnya. Diantaranya adalah Abu Bakar al-Shiddiq,

25

J


 

Umar bin al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abbas dan al-Barro' bin 'Azib ra. " (al-Maju ',juz 1 haI504).

Dalil yang bisa dijadikan acuan adalah hadits Nabi SAW:

Diriwayatakan dari Anas bin Malik ra beliau berkata, "Rasulullah SA W senantiasa membaca qunut ketika sholat shubuh sehingga beliau wafat." (Musnad Ahmad bin Hambal, no 12196).

Sedangkan do'a qunut yang warid (diajarkan langsung) oleh Nabi SAW adalah:

                         ..            ..

~ U ~ J~) ,~~ ~ U ~) ,~\..ç ~ \..j\..ç) ,~-L.b ~ G-L.bl r-+ul

,~I) o" J~'J' .Gi) ,~ ~'J') ~ ~~ ,~ ~ ~ Lj) ,~i y~i) ~~i ,~~ ~ ~I ~ ,~W) ~J \.:_S)_~; '~.:l\..ç o" fi.'J')

~I

• <

"Ya Allah berilah kami petunjuk seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah kami kesehatan seperti orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan. Berilah kami perlindungan sebagaimana orang-orang yang Engkau beri perlindungan. Berilah berkah kepada segala yang telah Engkau berikan kepada kami. Jauhkanlah kami dari segala kejahatan yang Engkau pastikan. Sesunggunya Engkau Drat Yang Maha Menentukan dan Egkau tidak dapat ditentukan. Tidak akan hina orang yang Engkau lindungi. Dan tidak akan mulia orang yang Kamu musuhi. Engkau Maha Suci dan Maha luhur. Segala puji bagi-Mu atas segala yang Engkau pastikan. Kami mohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu. "

Dengan demikian membaca qunut shubuh dalam segala keadaan itu hukumnya sunnah. Karena Nabi Besar Muhammad SAW selalu melakukannya hingga beliau wafat.

s= Dalam tahiyat ketika membaca illallah, biasanya orang yang sholat mengangkat jari telunjuknya. Adakah dasar hukumnya? Lalu apa hikmah yang dikandung?

J= Ulama' Syafi'iyah menganjurkan untuk meletakkan kedua tangan diatas paha ketika sedang duduk tasyahud. Sementara jari-jari tangan kanan digenggam, kecuali jari-jari telunjuk dan ketika membaca illallah jari telunjuk tersebut sunnah diangkat tanpa digerak-gerakkan, dalam sebuah hadits dijelaskan:

"Diriwayatkan dari Ali bin Abdirrohman al-Mu 'awi, beliau bercerita bahwa pada suatu saat Ibnu Umar ra melihat saya sedang mempermainkan kerikil ketika sholat. Ketika saya selesai shalat, beliau menegur saya lalu berkata, "(Apabila kamu sholat) maka kerjakan sebagaimana yang dilaksanakan Rasulullah SA W (dalam shalatnya). Ibnu Umar berkata, "Apabila Nabi Muhammad SAW duduk ketika melaksanakan sholat, beliau meletakkan telapak tangan kanannya dan menggenggam semua jarinya. Kemudian berisyarah dengan (menganggkat) jari telunjukkany (ketika mengucapkan illallah), dan meletakkan telapak tangan kirinya diatas paha kirinya". (Shahih Muslim, no 193).

Hadits inilah yang dijadikan dasar para ulama tentang kesunahan mengangkat jari telunjuk ketika tasyahud. Sedangkan dari hikmah tersebut adalah supaya kita meng-

26


 

esakan Allah SWT. Seluruh tubuh kita men-tauhidkan-Nya dipandu oleh jari telunjuk itu. Syeikh Ibnu Ruslan dalam kitab Zubadnya mendendangkan sebuah syair:

.J ~ ~..ul -l;>- yl c! Ji(X) ~~ ~I 'J'i -Lc J

"Ketika mengucapkan illallahu, maka angkatlah jari telunjukmu untuk mengesakan Drat yang engkau sembah. "(matan az-Zubad, hal 24).

Jadi, mengangkat jari telunjuk ketika tasyahud itu disunnahkan karena merupakan teladan Nabi Muhammad SAW. Perbuatan itu dimaksudkan sebagai symbol sarana untuk mentauhidkan Allah SWT.

S= Salah satu kebiasaan yang sering kita lihat, setiap selesai dalam shalat, orang­orang mengusap wajah dengan tangan kanannya. Bagaimana hukumnya?

J= Setelah berdoa Rasulullullah SAW selslu mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Dalam sebuah hadits disebutkan:

~ ~-4 c!} Lc.:l bi 0ts" ~ J ~ ~I ~ ~I 0i .yi (f -4-y- J ~LJI (f

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

"Dari Sa 'ib bin Zayid dari ayahnya, "Apabila Rasulullah SA W berdoa beliau selalu mengangkat kedua tangannya lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. " (Sunan Abu Dawud, no 1275).

Begitu pula orang yang telah selesai melaksanakan shalat, ia juga disunahkan mengusap wajah dengan kedua tangannya. Sebab sholat secara bahasa berarti berdoa, karena didalamnya terkandung doa-doa kepada Allah SWT sang Kholik. Sehingga aring yang mengerjakan sholat juga sedang berdoa. Maka wajar jika setelah sholat ia juga disunahkan mengusap muka.

Imam Nawawi dalam kitab al-Adzkar mengutip hadits yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW selalu mengusap wajah dengan tangan, sekaligus tentang doa yang beliau baca setelah salam:

,Wu ~ :Ju r-LJ ~ ~I ~ ~I Jr"J 0i ~ ~I ~J ~ J 01~ (f r-l'1y>-i ~ l) O-?~ 0~'J' :lSi ~ ~ ~ t 0~ I-lcW ~ t 0~

~iJ~}~J~}lr

"Kami meriwayatkan (hadits) dalam kitabnya Ibn al-Sunni dari sahabat Anas ra bahwa Rasulullah SAW apabila setelah selesai melaksanakan sholat beliau mengusap wajahnya dengan tangan kanannya .. lalu berdoa, "saya bersaksi bahwa

27


 

tiada Tuhan selain Dia Drat Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah hilangkanlah dariku kebingungan dan kesusahan. " (al-Adzkar, hal 69).

Hal ini menjadi bukti bahwa mengusap muka setelah sholat memang dianjurkan dalam agama. Karena Nabi Muhammad SAW juga mengusap muka setelah shalat.

S= Sudah berlaku di masyarakat, setiap selesai sholat, satu jamaah dengan yang lainnya saling bersalaman. Itu dilaksanakan pada sholat yang lima waktu. Adakah dasar ukumnya?

Bersalaman antar sesama muslim memang sangat dianjurkan oleh Nabi SAW. Hal itu dimaksudkan agar persaudaraan islam semakin kuat dan persatuan umat islam semakin kokoh. Salah satu bentuknya adalah anjuran untuk bersalaman apabila bertemu. Bahkan jika ada saudara muslim yang dating dari bepergian jauh, misalnya habis melaksanakan ibadah haji, maka disunahkan berangkulan (mu' anaqoh). Dalam sebuah hadits N abi Muhammad SA W bersabda:

"Diriwayatkan dari al-Barro' bin 'Arih, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda "Tidakkah dua orang laki-laki bertemu, kemudian keduannya bersalaman, kecuali diampuni dosanya sebelum mereka berpisah." (Sunan ibn Majah, no 3693).

Berdasarkan hadits inilah ulama' Syafi'iyah mengatakan bahwa bersalaman setelah sholat hukumnya sunnah. Kalaupun perbuatan itu dikatakan bid' ah, tetapi termasuk dalam kategori bid'ah mubahah. Imam Nawawi menganggap bahwa hal itu adalah perbuatan yang baik untuk dilakukan.

"(Soal) apakah berjabat tangan setelah sholat Ashar dan Shubuh memiliki keutamaan ataukah tidak? (jawab) berjabat tangan itu sunnah dilakukan ketika bertemu. Adapun orang-orang yang mengkhususkan diri untuk melakukannya setelah dua sholat itu (Ashar dan Shubuh) maka dianggap bid'ah mubahah. (pendapat yang dipilih), sesungguhnya kalau seseorang sudah berkumpul dan bertemu sebelum sholat, maka berjabat tangan tersebut adalah bid'ah mubahah sebagaimana diatas. Tapi jika sebelumnya belum pernah bertemu maka sunnah (bersalaman). Karena seperti itu (dianggap) baru bertemu." (Fatwa al-Imam al-Nawawi, hal 61).

Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang sholat itu sama dengan orang yang ghoib (tidak ada ditempat karena berpergian atau yang lainnya). Setelah sholat ia seakan akan baru datang dan bertemu dengan saudaranya yang muslim. Maka ketika itu dianjurkan untuk berjabat tangan. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Bughyah al-Mustarsydin:

"Bersalaman itu termasuk bid'ah yang mu bah, dan imam al-Nawawi menganggapnya sesuatu yang baik. Tapi hendaknya di tafshil (diperinci), antara orang yang sebelum sholat sudah bertemu, maka salaman itu hukumnya mubah (boleh). Dan jika memang sebelumnya tidak bersama (tidak bertemu) maka dianjurkan (untuk salaman setelah salam). Karena salaman itu disunahkan ketika bertemu menurut ijma' ulama'. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang-orang yang sholat seperti orang-orang yang ghoib (tidak ada/tidak bertemu). Maka baginya

28


 

disunahkan bersalaman setiap selesai sholat lima waktu secara mutlak (baik sudah bertemu sebelumnya atau tidak)." Bughyah al-Mustarsyidin, hal 50-51).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum bersalaman setelah selesai sholat adalah boleh bahkan sunnah jika sebelum sholat memang belum pernah bertemu.

29