Referensi

 
Al-Qur'anul Karim,

terj. Departemen Agama RI, 2000

Abd al-Aziz bin Muhammad al-Faishal,

al-Adab al-Arabi Wa Tarikhuhu (Riyadh: al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah, 1405 H)

Abd al-Fattah Lasyin,

al-Bayan fi Dlau'i Asalib al-Qur'an(Beirut: Dar al-Ma'arif, 1985)

Ahmad Ahmad Badawi,

Min Balaghah al-Qur'an (Kairo: Dar al-Nahdlah, 1950)

Ahmad al-Hasyimi,

Jawahir al-Balaghah (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 1960)

Ali Mufrodi,

Islam di Kawasan Kebudayaan Arab (Jakarta: Logos, 1997)

A. Latif Osman,

Ringkasan Sejarah Islam (Jakarta: Widjaya, 2000)

Badri Yatim,

Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000)

Badri Yatim dan H. D. Sirojuddin AR,

Sejarah Kebudayaan Islam I (Jakarta: Departemen Agama RI)

C. Israr,

Sejarah Kesenian Islam I (Jakarta: Bulan Bintang, 1978)

Effat al-Sharqawi,

Filsafat Kebudayaan Islam (Bandung: Pustaka, 1986)

Enok Maryani dan Nunung Farida,

Antropologi (Jakarta:PT. Grafindo Media Pertama, 1997)

Fadlal Hasan Abbas,

al-Balaghah Fununuha wa Afnanuha(Amman: Dar al-Furqan, 1987)

Hasan Asari,

Menyingkap Zaman Keemasan Islam(Bandung: Mizan, 1994)

Husein al-Hajj Hasan,

Adab al-Arab Fi Ashr al-Jahiliyah(Beirut: tp, 1990)

Kaelan, M. S,

Filsafat Bahasa Masalah dan Perkembangannya (Yogyakarta: Paradigma, 1998)

Kamanto Sunarto,

Pengantar Sosiologi (Jakarta: Fak. Ekonomi UI, tt)

Komaruddin Hidayat,

Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik (Jakarta: Paramadina, 1996)

M. Faruq al-Nabhan,

al-Madkhal Li al-Tasyri' al-Islami(Beirut: Dar al-Qalam, 1981)

M. Nur Kholis Setiawan,

al-Qur'an Kitab Sastra Terbesar(Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005)

Nasr Hamid Abu Zaid,

Naqd al-Khithab al-Diniy (Kairo: Jumhuriyah Misr al-Arabiyah, 1994)

_______________,

al-Ittijah al-'Aqli fi al-Tafsir: Dirasah fi Qadhiyah al-Majaz fi al-Qur'an 'Inda al-Mu'tazliah(Kairo: al-Markaz al-Tsaqafi al-Arabi, 1996)

_______________,

Isykaliyat al-Qira'ah wa Aliyat al-Ta'wil (Kairo: al-Markaz al-Tsaqafi al-Arabi, 1994)

Rizal Mustansyir,

Filsafat Analitik: Sejarah, Perkembangan, dan Peranan Para Tokohnya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)

Roger M. Keesing dan Samuel Gunawan,

Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer (Jakarta: Erlangga, 1992)

Taufik Adnan Amal,

Rekonstruksi Sejarah al-Qur'an(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)

Ruth Roded,

Kembang Peradaban Citra Wanita di Mata Para Penulis Biografi Muslim (Bandung: Mizan, 1995)

Soerjono Soekamto,

Sosiologi: Suatu Pengantar (Jakarta: Universitas Indonesia, 1969)

Syukri Faishal,

al-Mujtama'at al-Islamiyah fi al-Qarn al-Awwal (Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1973)

W. Montgomery Watt,

Muhammad: Prophet and Statesman(London: tp, 1961)

______________,

Pengantar Qur'an (Jakarta: INIS,1998)

Zainab al-Khudhairi,

Filsafat Sejarah Ibn Khaldun(Bandung: Pustaka, 1995)

< Back

Depan

Next >