Mengapa
KH. Hasyim Asyari menganggap aliran Syiah sebagai aliran sesat?

Ulama Syiah Menjawab, Mengapa Aliran Syiah Termasuk Aliran Sesat

Al-Quran menurut Syiah tidak asli, sudah mengalami tahrif, penambahan dan pengurangan

Abu al-Qasim al-Khawi (Ulama Syiah kontemporer) berkata dalam tafsirnya al-Bayan: Banyak sekali riwayat yang memastikan adanya pernyataan terjadinya tahrif dalam al-Quran yang datang dari para imam yang makshum.

Dalam kitab Bashair al-Darajat: Para Imam Syiah memiliki keutamaan melebihi para nabi dan rasul.

Ayat Allah yang terbesar dan berita yang paling agung adalah ayat dan berita tentang para imam Syiah

Imam Syiah menguasai tujuh puluh juta bahasa

Ziarah ke makam Sayidina Husain sama dengan berziarah kepada Allah di atas Arasy

Apa kata kitab al-Kafi tentang sahabat Nabi SAW?

Al-Kulaini dalam kitab al-Kafi: Semua Sahabat murtad sesudah wafatnya Nabi SAW kecuali tiga orang, yaitu al-Miqdad bin al-Aswad, Abu Dzar al-Ghifari dan Salman al-Farisi

Al-Kulaini dalam al-Kafi: Semua umat Islam selain pengikut Syiah adalah anak zina

Al-Kulaini dalam kitab al-Kafi: Penduduk Makkah kufur secara terang-terangan. Penduduk Madinah 70 x lebih buruk daripada penduduk Makkah. Orang Romawi (Kristen) lebih baik daripada penduduk Syam.

Orang yang tidak ikut Syiah pada hakikatnya adalah kafir dan bukan Muslim

Al-Khumaini dalam Tahrir al-Wasilah: Boleh bermutah dengan wanita pelacur

Al-Khumaini dalam Tahrir al-Wasilah: Boleh menggauli istri dari jalan belakang. Boleh berhubungan badan dengan balita yang masih disusui

Tahdzib al-Ahkam: Apabila menggauli istri dari jalan belakang dan ia sedang berpuasa, maka puasanya tidak batal dan tidak wajib mandi besar