PENJELASAN

DOA JAWSYAN KABIR (1)

 

 

Dalam kitab Al-Baladul Amn dan Al-Mishbh disebutkan:

Imam Ali Zainal Abidin (sa) meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya dari Rasululllah SAW, ia berkata: Ketika Nabi SAW berada dalam salah satu peperangan, datanglah malaikat Jibril (as) kepadanya dan berkata: Wahai Muhammad, Tuhanmu menyampaikan salam untukmu dan berfirman: Pakailah Jawsyan ini dan bacalah, doa ini akan menjadi pelindung bagimu dan umatmu.

Beliau menyebutkan keutamaan doa ini, antara lain:

1.  Jika teks doa ini dituliskan pada kain kafan, sang mayit akan diselamatkan dari api neraka.

2.  Jika dibaca dengan ikhlas di bulan Ramadhan, ia akan dikaruniai Lailatul Qadar, diciptakan baginya 70.000 malaikat semuanya bertasbih kepada Allah SWT lalu pahalanya dihadiahkan kepada yang membacanya.

3.  Jika dibaca di bulan Ramadhan (3 kali), Allah SWT mengharamkan jasadnya dari api neraka, mewajibkan baginya surga, dan mewakilkan kepada dua malaikat untuk menjaganya dari kemaksiatan dan dalam sepanjang hidupnya ia berada dalam pengamanan Allah SWT.

4.  Di akhir riwayat tersebut Al-Husein (sa) berkata: Ayahku Ali bin Abi Thalib (sa) berwasiat kepadaku agar aku menjaga dan memuliakan doa ini, menuliskan pada kain kafannya, mengajarkan kepada keluargaku dan menganjurkan mereka agar membacanya. Doa ini terdiri dari seribu Asma Allah yang di dalamnya terdapat Ismul Azham.

Doa ini memiliki keutamaan dan kedudukan yang agung. Diriwayatkan dari as-Sajjad Ali Zainal Abidin dari ayahnya dan dari datuknya Ali bin Abi Thalib dan dari Rasulullah SAW mewahyukan doa ini. Ketika itu Rasulullah SAW menggunakan baju perang yang teramat berat dan menyakiti tubuhnya, kemudian beliau berdoa kepada Allah SWT, maka serta merta Allah SWT mengutus Jibril kepadanya dan menyampaikan:

Wahai Muhammad, Tuhanmu menyampaikan salam untukmu dan memerintahkanmu untuk menanggalkan pakaian perangmu, sebagai gantinya menyuruhmu untuk membaca doa ini untuk keamananmu dan umatmu, barangsiapa yang membacanya di saat hendak keluar dari kediamannya atau membawanya, maka Allah SWT akan senantiasa menjaganya dan mewajibkan atasnya surga serta menjadikan amal-amalnya selalu memperoleh taufik-Nya. Barangsiapa yang membacanya seakan-akan ia membaca kitab suci yang empat (Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran) dan dari setiap hurufnya Allah memberi dua pasang bidadari dan dua buah rumah di surga dan memperoleh pula pahala yang pernah diperoleh Ibrahim, Musa, Isa. Dia juga akan memperoleh pahala para makhluk-Nya di dunia yang selalu menyembah-Nya, tidak pernah bermaksiat kepada-Nya walaupun dalam sekejap mata, dan yang telah pucat kulitnya karena sering menangis akibat dari rasa takut kepada Allah SWT dan tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah SWT, dan perjalanan matahari di negeri mereka adalah empat puluh hari.

Wahai Muhammad, Sesungguhnya di Baitul Mamur pada langit ketujuh, ada 70.000 malaikat yang setiap harinya keluar darinya dan tidak pernah kembali lagi sampai Hari Kiamat kelak. Allah SWT akan memberi bagi mereka yang membaca doa ini pahala para malaikat itu dan pahala para mukminin di muka bumi. Barangsiapa yang menulisnya dan ditaruh di dalam rumahnya niscaya rumah tadi tidak akan dimasuki pencuri dan tidak akan terbakar. Barangsiapa yang menulis di atas kulit rusa dan membawanya, maka akan mendapatkan keamanan dari segala keburukan. Barangsiapa yang membacanya dan kemudian meninggal, maka akan dicatat sebagai syahid dan mendapat pahala 900.000 para syuhada Badar. Allah SWT juga akan senantiasa memandangnya dengan pandangan rahmat dan kasih saying dan mengabulkan setiap permohonannya. Barangsiapa yang membaca 90 kali dengan niat yang tulus, maka Allah SWT akan mengangkat segala macam penyakit seperti penyakit belang, lepra, atau gila sekalipun. Barangsiapa menulisnya di dalam gelas dengan kapur atau misik, lalu dicuci dan ditulis dia atas kain kafan seorang mayit, maka Allah SWT akan mengirimkan di dalam kuburnya seribu cahaya dan ia akan mendapatkan keselamatan dari Munkar dan Nakir dan Allah SWT akan mengangkat azab darinya serta akan mengirim 70.000 malaikat ke dalam kuburnya dengan membawa berita gembira surga untuknya dan menemaninya, membukakan pintu-pintu surga baginya dan melapangkan baginya kuburnya. Barangsiapa yang menulis dia atas kain kafannya, maka Allah malu untuk mengazabnya dengan api, dan sesungguhnya Allah SWT menulis doa ini di atas Arsy sebelum Dia menciptakan dunia 50.000 tahun. Barangsiapa membaca doa ini dengan niat yang tulus di awal bulan Ramadhan, maka Allah SWT akan memberinya pahala malam Lailatul-Qadr dan Allah SWT akan menciptakan 70.000 malaikat yang selalu bertasbih kepada-Nya mensucikan-Nya, dan menjadikan pahala malaikat tadi bagi mereka yang membaca doa ini.

Wahai Muhammad, barangsiapa yang membaca doa ini, maka tidak ada penghalang antara dia dan Allah SWT. Dan tidaklah ia meminta sesuatu kepada Allah SWT kecuali Allah SWT akan mengabulkannya dan Allah SWT akan mengirim 70.000 malaikat kepadanya di saat keluar dari kuburnya dan setiap malaikat akan tampak berbentuk cahaya yang keluar dari perutnya, yang terbuat dari mutiara sedang punggungnya dari batu zabarjad dan tonggak-tonggaknya terbuat dari batu yaqut. Pada setiap malaikat terdapat kubah yang memancarkan cahaya dan terdapat 400 pintu, setiap pintunya mempunyai kain yang terbuat dari sutera dan setiap kubah mempunyai 1.000 pelayan dan setiap pelayan mengenakan mahkota yang terbuat dari emas merah yang darinya tercium semerbak bau misik. Setelah itu Allah SWT mengirim kepadanya 70.000 malaikat, setiap malaikat memegang gelas yang terbuat dari mutiara putih yang di dalamnya terdapat minuman dari surga dan tertulis pada setiap gelasnya Tiada Tuhan selain Allah Yang Esa tidak ada sekutu baginya. Inilah hadiah dari Yang Maha Pencipta Pemilik Kemuliaan dan Kebesaran untuk hamba-Ku fulan bin fulan, kemudian Allah menyeru, Wahai hamba-Ku masuklah ke dalam surga-Ku tanpa perhitungan.

oOo

Al-Allamah Al-Majlisi, penulis kitab Bihrul Anwr (kitab hadis dan riwayat) yang terdiri dari 120 jilid, dalam kitabnya Zdul Mad ia mengatakan: Doa Jawsyan Kabir sangat dianjurkan untuk dibaca pada awal bulan Ramadhan, terutama pada malam-malam Al-Qadar. Doa ini terdiri dari 100 pasal, setiap pasal terdapat sepuluh Asma Allah, dan setiap akhir pasal membaca:

Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.

Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

Doa ini telah disyarahi oleh seorang ulama besar dan filosuf isyraqi yaitu Mulla Hadi Sabzawari. Dalam kitab syarahnya disebutkan tentang keajaiban doa ini.

Semoga kita yang membacanya menemukan keajaiban doa ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab tersebut dan seperti orang-orang mukmin yang telah merasakannya.


PENJELASAN

DOA JAWSYAN KABIR (2)

 

Dengan Asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

 

Semoga rahmat tazhim Allah senantiasa tercurah kepada baginda Muhammad, seorang Nabi yang Ummiyy, dan kepada keluarganya serta sahabat-sahabatnya, wa badu.

Ini merupakan Benteng Agung yang diberi nama Hirzul Jausyan Al-Kabir. Semoga Allah memberikan manfaat dengan Hizib ini kepada umat Islam, amiin.

Hizib ini memuat 1001 Nama (Allah). Diriwayatkan dari Jafar Ash-Shadiq berkata: Rasulullah SAW bersabda: Hizib ini mengandung rahasia-rahasia agung yang tidak dapat dijangkau akal-pikiran.

Diriwayatkan dari Amirul Muminin (Sayyidina Ali ibn Abu Thalib), radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, ia berkata kepada putranya Al-Hasan: Wahai, Putraku! Bersediakah engkau bila aku memberitahumu salah satu rahasia dari rahasia-rahasia kenabian?

Al-Hasan menjawab: Tentu, wahai Amirul Muminin.

Sayyidina Ali berkata: Malaikat Jibril alaihis salam telah turun kepada Rasulullah SAW pada perang Uhud yang diberkahi. Hari itu adalah saat yang sangat panas, Nabi SAW membawa perisai yang amat berat sehingga beliau merasa tidak mampu membawa perisai tersebut karena suhu yang sangat panas. Kemudian beliau menengadahkan kepala ke langit dan berdoa kepada Allah SWT.

Beliau bersabda: Tatkala aku berdoa kepada Allah SWT, aku melihat pintu-pintu langit terbuka dan turunlah Jibril As dan berkata:

Wahai Rasulullah, (Allah) Yang Maha Luhur lagi Maha Tinggi menyampaikan Salam dan memberi kekhususan kepadamu dengan penghormatan dan kemulyaan serta berfirman kepadamu: Aku memberimu doa yang agung, yaitu Doa Al-Jausyan.

Kemudian aku bertanya: Wahai saudaraku, Jibril! Doa yang agung ini khusus untukku atau untuk umatku secara umum?

Jibril Menjawab: Ini hadiah dari Allah SWT untukmu dan untuk umatmu semuanya.

Lalu aku bertanya: Apakah pahala yang diberikan dari doa ini?

Kemudian Jibril menjawab: Tidak ada yang mengetahuinya (dengan haqq) selain Allah SWT. Barang siapa membacanya dan membawanya ketika keluar dari rumahnya pada waktu pagi atau petang, atau pada waktu yang dikehendaki, maka diberilah ia pahala amal shaleh, (juga mendapat pahala) bagaikan membaca Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur`an yang agung. Akan tetapi jika yang membacanya adalah orang yang taat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya serta menjauhi segala syahwat dan kesenangan.

Lalu aku bertanya (lagi): Dan apakah Allah akan memberikan semua pahala tersebut kepada setiap orang yang membaca doa yang agung ini?

Jibril menjawab: Iya. Bahkan Allah akan memberikan setiap huruf yang dibacanya dengan pahala dua bidadari yang bermata lentik didalam surga yang penuh perhiasan. Ditambah lagi, sebagai janji dari Allah, ketika telah selesai membaca doanya, Allah akan membangun untuknya sebuah istana di surga, dan Allah akan memberikan pahala yang setara dengan empat Nabi; yaitu Ibrahim, Musa, Isa dan Engkau wahai Muhammad.

Aku bertanya: Wahai saudaraku Jibril! Pahala ini untuk orang yang membacanya atau membawanya?

Jibril Menjawab: Demi Dzat Yang telah mengutusmu dengan Haqq sebagai Nabi. Sesungguhnya (ada suatu tempat/planet) di ujung barat yang tanahnya putih, didalamnya tinggal segolongan makhluk yang senantiasa menyembah kepada Allah dan tidak mendurhakai-Nya selamanya. Mereka sampai merobek-robek kulitnya karena menangis. Kemudian Allah mewahyukan kepada mereka: Mengapa kalian takut dan tidak pernah berbuat durhaka sekejap mata pun.

Mereka berkata: Kami khawatir apabila Engkau murka kepada kami dan mengazab kami dengan api neraka.

Nabi SAW bertanya: Wahai saudaraku Jibril! Apakah mereka anak keturunan Adam?

Jibril menjawab: Demi Dzat Yang telah mengutusmu dengan Haqq sebagai Nabi. Mereka tidak ada yang mengetahui bahwa Allah telah menciptakan Adam dan iblis. Di tempat mereka, matahari terbit setiap 40 hari sekali. Mereka tidak makan dan tidak minum. Dan sesungguhnya Allah akan memberikan pahala yang setara dengan ibadah (yang) mereka (lakukan) kepada orang yang memiliki doa ini, jika pemilik itu adalah orang yang beriman lagi tulus-bersih dari segala cela.

Rasulullah SAW bertanya: Wahai saudaraku Jibril! (apakah) Allah akan memberikan semua pahala ini?

Jibril menjawab: Demi Dzat Yang telah mengutusmu dengan Haqq sebagai Nabi. Sesungguhnya Allah membangun sebuah rumah di langit keempat yang dinamakan Baitul Mamur. Setiap hari 70.000 Malaikat memasukinya dan keluar dari rumah itu seraya tidak kembali lagi sampai hari kiamat. Dan sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi orang yang membaca doa yang agung ini, sedangkan ia adalah orang yang beriman lagi tulus, yang setara dengan pahala orang yang beriman laki-laki dan perempuan dari golongan jin dan manusia sejak saat mereka diciptakan oleh Allah sampai hari kiamat.

Jibril menambahkan: Demi Dzat Yang telah mengutusmu dengan Haqq sebagai Nabi. Sesungguhnya sebuah rumah yang bila didalamnya terdapat doa yang agung ini tidak akan terkena bencana selamanya. Dan barang siapa yang menulisnya pada kulit rusa dan mengalungkan (menempelkan) pada orang yang sakit, akan sembuh dengan izin Allah Taala.

Aku bertanya: Wahai saudaraku Jibril! Keutamaan ini semuanya untuk orang yang memiliki doa ini?

(Jibril menjawab): Barang siapa membaca doa yang agung ini lalu mati, maka matinya adalah mati syahid dan dituliskan untuknya pahala 900.000 orang yang mati syahid di darat maupun di laut. (Dan jika) dibaca pada malam hari, Allah akan memberi ampunan dan memberinya segala apa yang diminta dari kebutuhan-kebutuhan dunia dan akhirat.

Kemudian aku berkata: Wahai saudaraku Jibril! Tambahkanlah (keterangan) kepadaku!

Jibril menjawab: Demi Dzat Yang telah mengutusmu dengan Haqq sebagai Nabi. Aku telah bertanya kepada saudaraku Malaikat Israfil tentang keutamaan doa yang agung ini. (Malaikat Israfil menjawab): Allah Taala berfirman:

Demi keperkasaan-Ku, demi keagungan-Ku, demi kemurahan-Ku, demi kemulyaan-Ku. Barang siapa yang beriman kepada-Ku dan membenarkan Muhammad sebagai seorang Nabi dan membenarkan doa yang agung ini, Aku akan memberinya pahala yang tidak ada yang dapat menghitungnya kecuali Aku. Aku adalah Dzat yang bila Aku menghendaki sesuatu maka Aku berfirman kepadanya: Jadi, maka terjadilah. Aku adalah Dzat yang bila Aku memberikan kepada salah satu hamba-Ku, Aku memberikan kepadanya dengan tanpa takaran, tanpa timbangan, dan tanpa hitungan. Dan jika salah satu hamba-Ku membaca doa yang agung ini, maka hilanglah kesusahan lahir dan kesusahan batin dengan izin Allah Taala. Beruntunglah bagi orang yang membaca doa yang agung ini dan percaya kepada Allah dan Rasul-Nya dan percaya kepada doa yang agung ini. Dan celakalah bagi orang yang mengingkarinya lagi tidak mempercayainya dan tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.

Wahai, utusan Allah! barang siapa menulis doa ini di gelas yang terbuat dari kaca dengan kapur dan minyak misik (kesturi) kemudian membasuhnya dan memercikkan air itu ke kafan orang mati, Allah SWT akan menurunkan di dalam kuburnya 100.000 rahmat. Dan Allah akan menghilangkan dari padanya dari ketakutan kepada Malaikat Munkar dan Nakir. Dan memberikan keamanan dari siksa kubur. Dan Allah akan mengutus 70 Malaikat untuk si mayit didalam kuburnya. Setiap Malaikat membawa segenggam cahaya dan menaburkan cahaya itu kepadanya dan memberikan kabar gembira dengan surga. Dan para Malaikat itu berkata kepadanya: Sesungguhnya Allah Taala telah memerintahkan kami untuk menemanimu di dalam kuburmu sampai hari kiamat, dan Allah akan memberi keluasan kepadanya di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Dan Allah akan membukakan baginya pintu ke surga serta menidurkan di dalam kuburnya bagaikan pengantin dengan pasangannya. Dan Allah Taala berfirman: Sesungguhnya Aku merasa segan kepada seorang hamba yang di kain kafannya ada doa ini.

Jibril berkata: Aku telah mendengar Allah Al-Bariy Azza Wa Jalla berfirman: Doa ini telah tertulis pada bubungan Arsy, 5.000 tahun sebelum dunia diciptakan. Dan barang siapa berdoa dengan doa ini maka disisi Allah tergolong orang yang syahid, baik syahid darat maupun syahid laut.

Aku bertanya: Wahai, saudaraku Jibril! apakah termasuk kedua-duanya (syahid darat dan syahid laut)?

Jibril menjawab: Wahai, Muhammad! Demi Dzat Yang telah mengutusmu dengan Haqq sebagai Nabi. Sesungguhnya Allah Taala menuliskan untuknya setara pahala 900 orang yang mati syahid baik syahid di darat maupun di laut.

Jibril menambahkan: Wahai, Muhammad! Demi Dzat Yang telah mengutusmu dengan Haqq sebagai Nabi. Sesunggunya bila doa ini dibaca di waktu malam, sungguh Allah Azza Wa Jalla akan menggenggam (jiwa) seseorang ketika tidurnya dan menjaganya serta memberinya segala apa yang di minta dari hajat dunia dan akhirat.

Aku berkata: Wahai, saudaraku Jibril! Tambahilah (keterangan) kepadaku.

Jibril menjawab: Demi Dzat Yang telah mengutusmu dengan Haqq sebagai Nabi. Sesungguhnya Aku telah bertanya kepada Allah Taala tentang itu. Allah Azza Wa Jalla berfirman:

Demi keperkasaan-Ku, demi keagungan-Ku, demi kemurahan-Ku, demi kemulyaan-Ku, dan tingginya keluhuran-Ku didalam kedudukan-Ku, dengan kekuasaan-Ku, sesungguhnya barang siapa yang beriman kepada-Ku dan percaya kepadamu dan percaya kepada doa ini dan pahalaNya, niscaya Aku akan memberinya kerajaan. Sesungguhnya Aku adalah Allah yang tidak akan berkurang perbendaharaan-Ku dan tidak akan musnah apa yang ada disisi-Ku. Walaupun Aku menjadikan surga untuk salah seorang dari hamba-Ku, tidak akan menjadi berkurang perbendaharaan-Ku.

Dan barang siapa berdoa dengan doa ini disertai niat yang tulus lagi bersih dan tidak tercampur dengan keraguan (dibaca) pada awal dan akhir bulan Ramadhan dan pada setiap malam Jumat, Allah Taala akan memberinya pahala dengan 70.000 Malaikat di setiap penjuru langit dan 70.000 Malaikat di kota Madinah, dan (diberikan pula) 70.000 Malaikat di arah Barat. Setiap Malaikat mempunyai 20.000 kepala. Dan setiap kepala mempunyai 70.000 mulut. Dan setiap mulut mempunyai 70.000 lidah yang bertasbih kepada Allah Taala dengan bahasa yang berbeda-beda. Dan menjadikan pahala mereka untuk orang yang membaca doa ini.

Wahai, Nabiyullah! Barang siapa berdoa dengan doa ini, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah, dan tidak ada sesuatupun yang dicari (diminta) selain bahwa Allah akan memberikan kepadanya.

Wahai, Utusan Allah! Setiap hamba yang berdoa dengan doa ini, Allah akan mengutus baginya ketika keluar dari kuburnya dengan 70.000 Malaikat. Di setiap tangan Malaikat terdapat bendera dari cahaya dan (diutus pula) 70.000 pelayan laki-laki. Setiap pelayan mengendalikan kendaraan yang sangat bagus yang bagian dalamnya terbuat dari mutiara dan bagian luarnya terbuat dari batu permata hijau, dan motif hiasannya terbuat dari permata yakut merah. Di atas setiap kendaraan tersebut terdapat kubah (yang terbuat) dari cahaya. Di setiap kubah terdapat 400 pintu dengan tirai (yang terbuat) dari sutra tipis yang berkilauan. Di setiap kubah terdapat pelayan wanita yang juntaian rambutnya seharum minyak misik (kesturi). Diatas kepala setiap pelayan itu terdapat mahkota dari emas yang kemerahan. Para Malaikat itu bertasbih kepada Allah Taala, menyucikan-Nya, dan membaca tahlil kepada-Nya. Serta menjadikan pahala tasbih mereka, penyucian mereka, dan tahlil mereka untuk hamba yang beriman yang membaca serta berdoa dengan doa ini.

Setelah itu diutus pula 70.000 Malaikat dan setiap Malaikat membawa gelas piala yang terbuat dari mutiara putih. Di dalamnya terdapat empat jenis minuman, yaitu minuman dari air, minuman dari arak murni, minuman dari susu, dan minuman dari madu. Di setiap tutupnya terdapat sapu tangan yang bertuliskan: L ilha illallh wahdahu l syarka lahu:

Dan di bawahnya terdapat cincin/materai sebagai hadiah dari Allah Al-Bariy kepada Fulan Bin Fulan yang senantiasa tekun dan teratur membaca doa ini. Dan pembaca doa ini berkedudukan di pelataran hari kiyamat. sampai-sampai seluruh makhluk memperhatikannya dan bertanya-tanya: Nabi siapa ini?

Sedangkan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan dan pembantu-pembantu yang berkendaraan sangat bagus serta para Malaikat mengelilingi dari depan dan belakangnya, mereka mengiring (mengawal) sampai dibawah Arsy. Kemudian ada seruan dari arah (Allah) Ar-Rahman: Wahai, hamba-Ku! Masuklah ke surga dengan tanpa hisab!

Wahai, Utusan Allah! Siapapun hamba yang berdoa dengan doa ini Malaikat menjadi kelelahan dalam mencatat kebaikannya.

Aku bertanya: Wahai, saudaraku Jibril! Balasan apa yang diberikan kepada orang yang berdoa dengan doa ini di awal dan akhir Ramadhan sebanyak tiga kali?

Jibril menjawab: Wahai, Muhammad! Sungguh Allah telah mengharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Dan barang siapa berdoa dengan doa ini maka sesungguhnya baginya disisi Allah ketentuan dan kedudukan yang mulya. Dan barang siapa berdoa dengan doa ini, Allah mewakilkan Malaikat untuk menjaganya dari perbuatan maksiat, dan bertasbih kepada Allah, dan mengkuduskannya, dan menjaganya dari segala marabahaya. Dan membukakan baginya pintu-pintu surga yang tembus dengan pintu-pintu neraka. Dan selama ia hidup maka ia berada dalam perlindungan Allah Taala, dan ketika wafatnya maka sungguh telah disediakan baginya apa-apa yang (dahulu)telah Kami tentukan kepadanya.

Nabi SAW bersabda: Berilah himbauan padaku tentang doa ini!

Kemudian Jibril menjawab: Takutlah kepada Allah takutlah kepada Allah Janganlah engkau mengajarkan doa ini kecuali kepada orang-orang yang beriman.

Al-Husain ibn Ali ibn Abu Thalib karramallahu wajhah berkata: Baginda Rasulullah mewasiatkan kepadaku untuk mengagungkan doa ini dan menjaganya.

Kemudian Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anh berkata tentang hal ini: Ada beberapa cerita tentang doa ini yang mengisahkan kecepatan terkabulnya permintaan. Dan doa ini memuat 1001 Nama yang telah dijadikan oleh Allah Taala sebagai Perisai dan Pengaman bagi orang yang berdoa dengan doa ini dari perkara dunia dan akhirat, juga (doa ini adalah) obat.

Nabi SAW bersabda: Wahai, Ali! Ajarilah keluargamu dan teman-temanmu dan doronglah mereka (agar berdoa) dengan doa ini dan jadikanlah perantaraan kepada Allah Taala dengan Nama-nama-Nya dan mengenal terhadap nikmat-nikmat-Nya, dan haramkan atas mereka jika mengajarkan doa itu kepada orang musyrik. Karena sesungguhnya tidak ada hajat yang diminta kepada Allah selain bahwa Allah akan memberikan kepadanya dan menjaganya dari apa-apa yang ditakutinya.

Nabi SAW bersabda: Wahai, Ali! Saudaraku Jibril telah memberitahukan kepadaku tentang keutamaan doa ini, bahwa tidak ada yang mengetahui keutamaannya (dengan Haqq) selain Allah Taala sendiri. Dan doa ini mengandung banyak khasiyat, sehingga kami meringkas penjelasannya karena khawatir memanjang-lebarkan. Maka, wahai orang yang memiliki hizib yang agung dan doa yang mustajab ini, berlaku atasmu bila engkau membacanya, (bahwa) walaupun setiap hari sekali, atau setiap Jumat sekali, walaupun sekali tiap bulan, walaupun setiap tahun hanya sekali, dan sekalipun selama hidupmu hanya sekali: Jagalah dengan seksama. Karena sesungguhnya doa ini bermanfaat bagi orang yang membawanya atau membacanya dimanapun tempat yang dikehendakinya. Aku akan menuturkan kepadamu beberapa faedahnya ketika engkau membawanya dalam keadaan suci yang sempurna dan dengan niat yang tulus (bersih) dari keraguan. Karena sesungguhnya niat itu bermanfaat bagi yang memilikinya, sedangkan ikhlas lebih bermanfaat.

Doa ini bermanfaat untuk menguatkan rasa cinta-kasih, agar memudahkan dalam penerimaan sesuatu, untuk mengalahkan argumentasi lawan, untuk menghadapi hakim dan pemerintah, para sultan/pemimpin, para akuntan, untuk menghadapi musuh, untuk (keamanan) perjalanan siang dan malam, untuk menghindari sabetan pedang, tombak dan panah, untuk penyakit mata dan pandangan kabur, untuk membatalkan sihir, untuk melepaskan orang yang diikat, untuk melepaskan tawanan, dan melepaskan orang yang dipenjara. (Dan faedahnya lagi bagi) yang membaca doa ini dan membawanya akan dibebaskan dengan izin Allah Taala. Juga untuk menghadapi ular kecil, kalajengking, ular besar, untuk menghindari anak panah, untuk menolak segala alat dari besi, untuk mendatangkan hajat, untuk orang hamil agar mudah melahirkan, untuk pengantin agar berseri-seri, untuk mencegah peluru, (dengan syarat) ketika membawanya dalam keadaan suci dan dengan niat yang tulus (bersih) dari keraguan.

Maka, wahai orang yang memiliki Hizib ini, pertahankanlah kesungguhanmu dan jagalah doa ini, maka Allah akan menjagamu jika engkau menjaganya. Dan sungguh telah lepas dari tanggunganku kepada tanggunganmu dan aku berkata: Cukuplah Allah bagi kami, Sebaik-baik Wakil, dan cukuplah Dia bagiku, dan kepada-Nyalah aku berserah diri.

Doa ini telah dituturkan dan dibaca penjelasannya dengan memuji Allah Taala. Telah selesai penjelasan Hizib yang diberkahi ini yang dinamakan dengan Hirzul Jausyan.

oOo

Penjelasan diatas kami terjemahkan dari Syarh Al-Jawsyan oleh Syeikh Mahrus Aly (1907-1985), terbitan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, cetakan 1423H/2002M. Dalam setiap akhir ayat membaca:

subhnaka l ilha ill antal ghowtsul ghowtsul ghowts, khollishn minan nri y robbi. (Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, tolonglah, tolonglah, tolonglah, selamatkan kami dari api neraka wahai Tuhanku).


JAWSYAN KABIR (1001 ASMA ALLAH)

allhumma inn as`aluka bismika: y allhu, y rohmnu, y rohmu, y karmu, y muqmu, y azhmu, y qodmu, y almu, y halmu, y hakmu. (1)

Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan (menyebut) Nama-Mu: wahai Allah, wahai Yang Maha Pengasih, wahai Yang Maha Penyayang, wahai Yang Maha Mulia, wahai Yang Maha Kokoh, wahai Yang Maha Agung, wahai Yang Maha Terdahulu, wahai Yang Maha Mengetahui, wahai Yang Maha Santun, wahai Yang Maha Bijaksana.

y sayyidas sdt, y mujbad daawt, y rfiad darojt, y waliyyal hasant, y ghfirol khoth`t, y muthiyal mas`alt, y qbilat tawbt, y smial ashwt, y limal khofiyyt, y dfial baliyyt. (2)

Wahai Tuan semua tuan, wahai Yang Menjawab semua doa, wahai Yang Meninggikan semua derajat, wahai Yang Memiliki semua kebaikan, wahai Yang Mengampuni semua kesalahan, wahai Yang Memberi semua permintaan, wahai Yang Menerima semua taubat, wahai Yang Mendengar semua suara, wahai Yang Mengetahui semua yang tersembunyi, wahai Yang Menolak bala-bencana.

y khoyrol ghfirn, y khoyrol ftihn, y khoyron nshirn, y khoyrol hkimn, y khoyror rziqn, y khoyrol writsn, y khoyrol hmidn, y khoyrodz dzkirn, y khoyrol munziln, y khoyrol muhsinn. (3)

Wahai Yang Terbaik dari semua yang mengampuni, wahai Yang Terbaik dari semua yang memberi kemenangan, wahai Yang Terbaik dari semua yang memberi pertolongan, wahai Yang Terbaik dari semua yang menghakimi, wahai Yang Terbaik dari semua yang memberi rizki, wahai Yang Terbaik dari semua yang mewarisi, wahai Yang Terbaik dari semua yang memuji, wahai Yang Terbaik dari semua yang mengingat, wahai Yang Terbaik dari semua yang menurunkan sesuatu, wahai Yang Terbaik dari semua yang berbuat kebaikan.

y man lahul izzatu wal jaml, y man lahul qudrotu wal kaml, y man lahul mulku wal jall, y man huwal kabrul mutal, y munsyi`as sahbits tsiql, y man huwa syaddul mihl, y man huwa sarul hisb, y man huwa syaddul iqb, y man indah husnuts tsawb, y man indah ummul kitb. (4)

Wahai Yang bagi-Nyalah keperkasaan dan keindahan, wahai Yang bagi-Nyalah kekuasaan dan kesempurnaan, wahai Yang bagi-Nyalah kerajaan dan keagungan, wahai Dialah Yang Maha Besar lagi ditinggikan, wahai Yang Mengadakan awan yang bermuatan, wahai Dialah Yang Maha Keras tipu daya-Nya, wahai Dialah Yang Maha Cepat perhitungan-Nya, wahai Dialah Yang Maha Keras hukuman-Nya, wahai Yang disisi-Nyalah pahala yang baik, wahai Yang disisi-Nyalah Induk Kitab.

allhumma inn as`aluka bismika: y hannnu, y mannnu, y dayynu, y burhnu, y sulthnu, y ridhwnu, y ghufrnu, y subhnu, y mustanu, y dzal manni wal bayn. (5)

Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan (menyebut) Nama-Mu: wahai Sang Pengasih, wahai Sang Pemurah, wahai Sang Pemenang, wahai Sang Pembukti, wahai Sang Sultan, wahai Yang Suka Meridhoi, wahai Yang Suka Mengampuni, wahai Yang Maha Suci, wahai Yang Dimintai pertolongan, wahai Sang Pemilik kemurahan dan penjelasan.

y man tawdhoa kullu syay`in liazhomatihi, y manistaslama kullu syay`in liqudrotihi, y man dzalla kullu syay`in liizzatihi, y man khodhoa kullu syay`in lihaybatihi, y maninqda kullu syay`in min khosy-yatihi, y man tasyaqqoqotil jiblu min makhfatihi, y man qmatis samwtu bi-amrihi, y manistaqorrotil ardhna bi-idznihi, y man yusabbihur rodu bihamdihi, y man l yatad al ahli mamlakatihi. (6)

Wahai Yang segala sesuatu tunduk dalam keagungan-Nya, wahai Yang segala sesuatu pasrah dalam kekuasaan-Nya, wahai Yang segala sesuatu takluk dalam keperkasaan-Nya, wahai Yang segala sesuatu merendah dalam kehebatan-Nya, wahai Yang segala sesuatu merunduk karena takut kepada-Nya, wahai Yang semua gunung terbelah karena takut kepada-Nya, wahai Yang semua langit tegak dengan perintah-Nya, wahai Yang semua bumi terhampar dengan izin-Nya, wahai Yang petir bertasbih dengan puji-pujian-Nya, wahai Yang tidak menzalimi penghuni kerajaan-Nya.

y ghfirol khothy, y ksyifal baly, y muntahar rojy, y mujzilal athy, y whibal hady, y rziqol bary, y qdhiyal many, y smiasy syaky, y bitsal bary, y muthliqol usro. (7)

Wahai Yang Mengampuni semua kesalahan, wahai Yang Menghilangkan segala bala-bencana, wahai Yang Akhir dari semua harapan, wahai Yang Melimpahkan pemberian, wahai Yang Mencurahkan semua karunia, wahai Yang Pemberi rizki semua makhluk, wahai Yang Menunaikan semua harapan, wahai Yang Mendengar semua pengaduan, wahai Yang Membangkitkan manusia, wahai Yang Membebaskan semua tawanan.

y dzal hamdi wats tsan`i, y dzal fakhri wal bah`i, y dzal majdi was san`i, y dzal ahdi wal waf`i, y dzal afwi war ridh`i, y dzal manni wal ath`i, y dzal fadhli wal qodh`i, y dzal izzi wal baq`i, y dzal jdi was sakh`i, y dzal l`i wan nam`i. (8)

Wahai Yang Memiliki segala puja dan puji, wahai Yang Memiliki keagungan dan kebesaran, wahai Yang Memiliki kemuliaan dan cahaya, wahai Yang Memiliki janji dan kesetian, wahai Yang Memiliki pengampuan dan ridha, wahai Yang Memiliki karunia dan pemberian, wahai Yang Memiliki keutamaan dan ketentuan, wahai Yang Memiliki kemuliaan dan keabadian, wahai Yang Memiliki kedermawanan dan kasih sayang, wahai Yang Memiliki semua karunia dan kenikmatan.

allhumma inn as`aluka bismika: y mniu, y dfiu, y rfiu, y shniu, y nfiu, y smiu, y jmiu, y syfiu, y wsiu, y msiu. (9)

Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan (menyebut) Nama-Mu: Wahai Sang Pencegah, wahai Sang Pemenang, wahai Sang Pengangkat, wahai Sang Pembuat, wahai Sang Pemberi manfaat, wahai Sang Pendengar, wahai Sang Pengumpul, wahai Sang Penolong, wahai Sang Pengluas, wahai Sang Pemberi keluasan.

y shnia kulli mashnin, y khliqo kulli makhlqin, y rziqo kulli marzqin, y mlika kulli mamlkin, y ksyifa kulli makrbin, y frija kulli mahmmin, y rhima kulli marhmin, y nshiro kulli makhdzlin, y stiro kulli maybin, y malja`a kulli mathrdin. (10)

Wahai Sang Pembuat semua yang dibuat, wahai Sang Pencipta semua yang dicipta, wahai Sang Pemberi semua yang diberikan, wahai Sang Pemilik semua yang dimiliki, wahai Sang Penghapus semua yang terbebani, wahai Yang Melonggarkan semua duka, wahai Sang Penyayang semua yang disayang, wahai Sang Penolong semua yang terlantar, wahai Sang Penutup semua yang tercela, wahai Tempat berlindung semua yang terusir.

y uddatiy inda siddat, y roj` inda mushbat, y m`nis inda wakhsyat, y shhib inda ghurbat, y waliyy inda nimat, y ghiyts inda kurbat, y dall inda hayrot, y ghon` indaftiqr, y malja` indadhthirr, y mun inda mafza. (11)

Wahai Pembelaku dalam kesulitanku, wahai Harapanku dalam musibahku, wahai Penghiburku dalam kesepianku, wahai Sahabatku dalam keterasinganku, wahai kekasihku dalam nikmatku, wahai Penolongku dalam kesusahanku, wahai Pembimbingku dalam kebingunganku, wahai Kekayaanku dalam kefakiranku, wahai Sandaranku dalam kesengsaraanku, wahai Penolongku dalam pencarian perlindunganku.

y allmal ghuyb, y ghoffrodz dzunb, y sattrol uyb, y ksyifal kurb, y muqollibal qulb, y thobbal qulb, y munawwirol qulb, y ansal qulb, y mufarrijal humm, y munaffisal ghumm. (12)

Wahai Yang Mengetahui semua keghaiban, wahai Yang Mengampuni dosa-dosa, wahai Yang Menutupi aib-aib, wahai Yang Menghilangkan beban-derita, wahai Yang Membolak-balikkan hati, wahai Sang dokter semua hati, wahai Yang Menerangi semua hati, wahai Yang Melembutkan semua hati, wahai Yang Menyingkapkan semua kesedihan, wahai Yang membuka tabir kegelapan.

allhumma inn as`aluka bismika: y jallu, y jamlu, y waklu, y kaflu, y dallu, y qoblu, y mudlu, y munlu, y muqlu, y muhlu. (13)

Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan (menyebut) Nama-Mu: Wahai Yang Maha Agung, wahai Yang Maha Indah, wahai Yang Maha Mewakili, wahai Sang Penjamin, wahai Sang Penuntun, wahai Sang Penerima, wahai Sang Pemenang, wahai Sang Pemberi, wahai Sang Pembangkit, wahai Sang Pengubah.

y dallal mutahayyirn, y ghiytsal mustaghtsn, y shorkhol mustashrihn, y jrol mustajrn, y amnal kh`ifn, y awnal mu`minn, y rhimal maskn, y malja`al shn, y ghfirol mudznibn, y mujba dawatil mudhthorrn. (14)

Wahai Yang Menuntun orang-orang yang bingung, wahai Yang Menolong orang-orang yang minta pertolongan, wahai Yang Menjawab orang-orang yang minta bantuan, wahai Yang Melindungi orang-orang yang minta perlindungan, wahai Yang Mengamankan orang-orang yang ketakutan, wahai Yang Menolong orang-orang beriman, wahai Yang Menyayangi orang-orang miskin, wahai tempat berlindung orang-orang yang bermaksiat, wahai Yang Mengampuni orang-orang yang berdosa, wahai Yang Menjawab doa orang-orang yang sengsara.

y dzal jdi wal ihsni, y dzal fadhli wal imtinni, y dzal amni wal amni, y dzal qudsi was sub-hni, y dzal hikmati wal bayni, y dzar rohmati war ridhwni, y dzal hujjati wal burhni, y dzal azhomati was sulthni, y dzar ro`fati wal mustani, y dzal afwi wal ghufrni. (15)

Wahai Yang Memiliki kedermawanan kebaikan, wahai Yang Memiliki karunia dan anugerah, wahai Yang Memiliki keamanan dan pengamanan, wahai Yang Memiliki kesucian dan kesempurnaan, wahai Yang Memiliki hikmah dan penjelasan, wahai Yang Memiliki rahmat dan keridhaan, wahai Yang Memiliki argumen dan penjelasan, wahai Yang Memiliki keagungan dan kekuasaan, wahai Yang Memiliki kasih-sayang dan pertolongan, wahai Yang Memiliki maaf dan pengampunan.

y man huwa robbu kulli syay`in, y man huwa ilhu kulli syay`in, y man huwa khliqu kulli syay`in, y man huwa shniu kulli syay`in, y man huwa qobla kulli syay`in, y man huwa bada kulli syay`in, y man huwa fawqo kulli syay`in, y man huwa limun bikulli syay`in, y man huwa qdirun al kulli syay`in, y man huwa yabq wa yafn kullu syay`in. (16)

Wahai Dialah Pengatur segala sesuatu, wahai Dialah Tuhan segala sesuatu, wahai Dialah Pencipta segala sesuatu, wahai Dialah Pembuat segala sesuatu, wahai Dialah Yang ada sebelum segala sesuatu, wahai Dialah Yang ada sesudah segala sesuatu, wahai Dialah Yang diatas segala sesuatu, wahai Dialah Yang Mengetahui segala sesuatu, wahai Dialah Yang Berkuasa atas segala sesuatu, wahai Dialah Yang Kekal setelah musnah segala sesuatu.

allhumma inn as`aluka bismika: y mu`minu, y muhayminu, y mukawwinu, y mulaqqinu, y mubayyinu, y muhawwinu, y mumakkinu, y muzayyinu, y mulinu, y muqossimu. (17)

Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan (menyebut) Nama-Mu: Wahai Yang Memberi rasa aman, wahai Yang Maha Mencinta, wahai Yang Maha Menyusun, wahai Yang Maha Membimbing, wahai Yang Maha Menjelaskan, wahai Yang Maha Memudahkan, wahai Yang Maha Mengokohkan, wahai Yang Maha Menghias, wahai Yang Maha Membentuk, wahai Yang Maha Membagi.

y man huwa f mulkihi muqmun, y man huwa f sulthnihi qodmun, y man huwa f jallihi azhmun, y man huwa al ibdihi rohmun, y man huwa bikulli syay`in almun, y man huwa biman ashh halmun, y man huwa biman rojh karmun, y man huwa f shunihi hakmun, y man huwa f hikmatihi lathfun, y man huwa f luthfihi qodmun. (18)

Wahai Dialah Yang Kekal dalam kerajaan-Nya, wahai Dialah Yang Terdahulu dalam kekuasaan-Nya, wahai Dialah Yang Agung dalam kebesaran-Nya, wahai Dialah Yang Penyayang kepada semua hamba-Nya, wahai Dialah Yang Mengetahui segala sesuatu, wahai Dialah Yang (tetap) Menyantuni orang-orang yang mendurhakai-Nya, wahai Dialah Yang Dermawan kepada orang yang berharap kepada-Nya, wahai Dialah Yang Bijaksana dalam ciptaan-Nya, wahai Dialah Yang Lembut dalam kebijaksanaan-Nya, wahai Dialah Yang Terdahulu dalam kelembutan-Nya.

y man l yurj ill fadhluhu, y man l yus`alu ill afwuhu, y man l yunzhoru ill birruhu, y man l yukhfu ill adluhu, y man l yadmu ill mulkuhu, y man l sulthna ill sulthnuhu, y man wasiat kulla syay`in rohmatuhu, y man sabaqot rohmatuh ghodhobahu, y man ahtho bikulli syay`in ilmuhu, y man laysa ahadun mitslahu. (19)

Wahai Yang tidak diharapkan kecuali karunia-Nya, wahai Yang tidak dimohon kecuali maaf-Nya, wahai Yang tidak dipandang kecuali kebaikan-Nya, wahai Yang tidak ditakuti kecuali keadilan-Nya, wahai Yang tidak ada yang abadi kecuali kerajaan-Nya, wahai Yang tidak ada kekuasaan kecuali kekuasaan-Nya, wahai Yang rahmat-Nya meliputi segala sesuatu, wahai Yang rahmat-Nya mendahului murka-Nya, wahai Yang ilmu-Nya meliputi segala sesuatu, wahai Yang tak ada seorangpun yang menyerupai-Nya.

y frijal hammi, y ksyifal ghommi, y ghfirodz dzanbi, y qbilat tawbi, y khliqol kholqi, y shdiqol wadi, y mfiyal ahdi, y limas sirri, y fliqol habbi, y rziqol anmi. (20)

Wahai Yang Membahagiakan duka, wahai Yang Menghilangkan derita, wahai Yang Mengampuni dosa, wahai Yang Menerima taubat, wahai Yang Mencipta makhluk, wahai Yang Menepati janji, wahai Yang Memenuhi janji, wahai Yang Mengetahui rahasia, wahai Yang Membelah benih, wahai Yang Memberi rizki makhluk hidup.

allhumma inn as`aluka bismika: y aliyyu, y wafiyyu, y ghoniyyu, y maliyyu, y hafiyyu, y rodhiyyu, y zakiyyu, y badiyyu, y qowiyyu, y waliyyu. (21)

Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan (menyebut) Nama-Mu: Wahai Yang Maha Tinggi, wahai Yang Maha Menepati, wahai Yang Maha Kaya, wahai Yang Maha Memenuhi, wahai Yang Maha Setia, wahai Yang Maha Meridhoi, wahai Yang Maha Suci, wahai Yang Maha Tampak, wahai Yang Maha Kuat, wahai Yang Maha Memimpin.

y man azh-harol jaml, y man satarol qobh, y man lam yu`khidz bil-jarroh, y man lam yahtikis sitro, y azhmal afwi, y hasanat tajwuz, y wsial maghfiroh, y bsithol yadayni birrohmah, y shhiba kulli najwa, y muntah kulli syakwa. (22)

Wahai Yang Menampakkan keindahan, wahai Yang Menutupi keburukan, wahai Yang tidak (lekas) menghukum yang salah, wahai Yang tidak mengoyak tabir, wahai Yang Amat besar maaf-Nya, wahai Yang Maha Baik dan Bijaksana, wahai Yang Maha Luas ampunan-Nya, wahai Yang Membentangkan kekuasaan dengan kasih sayang, wahai Pemilik segala bisik-rahasia, wahai Tujuan akhir dari segala pengaduan.

y dzan nimatis sbighoh, y dzar rohmatil wsiah, y dzal minnatis sbiqoh, y dzal hikmatil blighoh, y dzal qudrotil kmilah, y dzal hujjatil qthiah, y dzal karmatizh zhhiroh, y dzal izzatid d`imah, y dzal quwwatil matnah, y dzal azhomatil manah. (23)

Wahai Sang Pemilik nikmat yang sempurna, wahai Sang Pemilik kasih yang luas, wahai Sang Pemilik anugerah yang terdahulu, wahai Sang Pemilik kebijaksanaan yang paripurna, wahai Sang Pemilik kekuasaan yang sempurna, wahai Sang Pemilik bukti yang mematikan, wahai Sang Pemilik kemuliaan yang nyata, wahai Sang Pemilik keperkasaan yang abadi, wahai Sang Pemilik kekuatan yang kokoh, wahai Sang Pemilik keagungan yang tak terkalahkan.

y badas samwt, y jilazh zhulumt, y rhimal abart, y muqlal atsart, y stirol awrt, y muhyiyal amwt, y munzilal yt, y mudhoifal hasant, y mhiyas sayyi`t, y syaddan naqimt. (24)

Wahai Yang Memulai penciptaan langit, wahai Yang Menjadikan kegelapan, wahai Yang Menyayangi orang-orang yang mencucurkan air mata, wahai Yang Memaafkan kesalahan, wahai Yang Menutupi perkara-perkara yang memalukan, wahai Yang Menghidupkan apapun yang mati, wahai Yang Menurunkan ayat-ayat (tanda-tanda), wahai Yang Melipatgandakan kebaikan, wahai Yang Menghapus keburukan, wahai Yang sangat keras siksa-Nya.

allhumma inn as`aluka bismika: y mushowwiru, y muqoddiru, y mudabbiru, y muthohhiru, y munawwiru, y muyassiru, y mubasysyiru, y mundziru, y muqoddimu, y mu`akhkhiru. (25)

Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan (menyebut) Nama-Mu: Wahai Yang Membentuk, wahai Yang Menentukan, wahai Yang Mengatur, wahai Yang Membersihkan, wahai Yang Menerangi, wahai Yang Memudahkan, wahai Yang Mengabarkan kegembiraan, wahai Yang Memperingatkan, wahai Yang Mendahului, wahai Yang Mengakhiri.

y robbal baytil harm, y robbasy syahril harm, y robbal baladil harm, y robbar rukni wal maqm, y robbal masyaril harm, y robbal masjidil harm, y robbal hilli wal-harm, y robban nri wazh zholm, y robbat tahiyyati was salm, y robbal qudroti fil anm. (26)

Wahai Tuhan Pemilik rumah yang suci, wahai Tuhan Pemilik bulan yang suci, wahai Tuhan Pemilik negeri yang suci, wahai Tuhan Pemilik rukun (Yamani) dan maqam (Ibrahim), wahai Tuhan Pemilik Masyaril haram, wahai Tuhan Pemilik Masjidil Haram, wahai Tuhan Pemilik halal dan haram, wahai Tuhan Pemilik cahaya dan kegelapan, wahai Tuhan Yang Memberi kedamaian dan keselamatan, wahai Tuhan Yang Maha Kuasa atas semua makhluk-Nya.

y ahkamal hkimn, y adalal diln, y ashdaqosh shdiqn, y ath-haroth thhirn, y ahsanal khliqn, y asroal hsibn, y asmaas smin, y abshoron nzhirn, y asyfaasy syfin, y akromal akromn. (27)

Wahai Yang Paling Bijaksana dari semua yang bijaksana, wahai Yang Paling Adil dari semua yang adil, wahai Yang Paling Benar dari semua yang benar, wahai Yang Paling Bersih dari semua yang bersih, wahai Yang Paling Indah penciptaan-Nya, wahai Yang Paling Cepat perhitungan-Nya, wahai Yang Paling Mendengar dari semua yang mendengar, wahai Yang Paling Melihat dari semua yang memperhatikan, wahai Yang Paling Membela dari semua yang membela, wahai Yang Paling Mulia dari semua yang mulia.

y imda man l imda lahu, y sanada man l sanada lahu, y dzukhro man l dzukhro lahu, y hirza man l hirza lahu, y ghiytsa man l ghiytsa lahu, y fakhro man l fakhro lahu, y izza man l izza lahu, y muna man l muna lahu, y ansa man l ansa lahu, y amna man l amna lahu. (28)

Wahai Tiang orang yang tak punya tiang, wahai Sandaran orang yang tak punya sandaran, wahai Simpanan orang yang tak punya simpanan, wahai Pelindung orang yang tak punya perlindungan, wahai Penolong orang yang tak punya pertolongan, wahai Kebanggaan orang yang tak punya kebanggaan, wahai Kemuliaan orang yang tak punya kemuliaan, wahai Penolong orang yang tak punya pertolongan, wahai Penghibur orang yang tak punya penghibur, wahai Keamanan orang yang tak punya keamanan.

allhumma inn as`aluka bismika: y shimu, y q`imu, y d`imu, y rhimu, y slimu, y hkimu, y limu, y qsimu, y qbidhu, y bsithu. (29)

Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan (menyebut) Nama-Mu: Wahai Sang Penjaga, wahai Sang Pengawas, wahai Yang Kekal, wahai Sang Penyayang, wahai Sang Penyelamat, wahai Sang Hakim, wahai Sang Pengabar, wahai Sang Pembagi, wahai Sang Penggenggam, wahai Sang Pembentang.

y shima manistashomahu, y rhima manistarhamahu, y ghfiro manistaghfarohu, y nshiro manistanshorohu, y hfizho manistahfazhohu, y mukrima manistakromahu, y mursyida manistarsyadahu, y shorkho manistashrokhohu, y muna manistanahu, y mughtsa manistaghtsahu. (30)

Wahai Pelindung bagi yang memohon perlindungan-Nya, wahai Pengasih bagi yang memohon kasih-sayang-Nya, wahai Pengampun bagi yang memohon pengampunan-Nya, wahai Penolong bagi yang memohon pertolongan-Nya, wahai Penjaga bagi yang memohon penjagaan-Nya, wahai Yang Memuliakan bagi yang memohon kemuliaan-Nya, wahai Pembimbing bagi yang memohon bimbingan-Nya, wahai Penolong bagi yang menjerit memohon pertolongan-Nya, wahai Yang Membantu bagi yang memohon bantuan-Nya, wahai Pencurah bagi yang memohon curahan-Nya.

y azzan l yudhm, y lathfan l yurm, y qoyyman l yanm, y d`iman l yaft, y hayyan l yamt, y malikan l yazl, y bqiyan l yafn, y liman l yajhal, y shomadan l yutham, y qowiyyan l yadhuf. (31)

Wahai Yang Maha Mulia tak pernah terhinakan, wahai Yang Maha Lembut tak pernah hancur, wahai Yang Maha Mengawasi tak pernah tidur, wahai Yang Abadi tak pernah punah, wahai Yang Hidup tak pernah mati, wahai Yang Maha Kuasa tak pernah binasa, wahai Yang Maha Kekal tak pernah fana, wahai Yang Maha Mengetahui tak pernah bodoh, wahai Tempat bergantung yang tak pernah membutuhkan makan, wahai Yang Maha kuat tak pernah terlemahkan.

allhumma inn as`aluka bismika: y ahadu, y whidu, y syhidu, y mjidu, y hmidu, y rsyidu, y bitsu, y writsu, y dhrru, y nfiu. (32)

Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan (menyebut) Nama-Mu: Wahai Yang Maha Tunggal, wahai Yang Maha Esa, wahai Yang Maha Menyaksikan, wahai Yang Maha Luhur, wahai Yang Maha Memuji, wahai Yang Maha Membimbing (kepada kebenaran), wahai Yang Maha Membangkitkan, wahai Yang Maha Mewariskan, wahai Yang Maha Memberi bahaya, wahai Yang Maha Memberi kemanfaatan.

y azhoma min kulli azhmin, y akroma min kulli karmin, y arhama min kulli rohmin, y alama min kulli almin, y ahkama min kulli hakmin, y aqdama min kulli qodmin, y akbaro min kulli kabrin, y althofa min kulli lathfin, y ajalla min kulli jallin, y aazza min kulli azzin. (33)

Wahai Yang Paling Agung dari segala yang teragung, wahai Yang Paling Mulia dari segala yang termulia, wahai Yang Paling Penyayang dari segala yang penyayang, wahai Yang Paling Mengetahui dari segala yang mengetahui, wahai Yang Paling Bijaksana dari segala yang bijaksana, wahai Yang Paling Terdahulu dari segala yang terdahulu, wahai Yang Paling Besar dari segala yang terbesar, wahai Yang Paling Lembut dari segala yang terlembut, wahai Yang Paling Hebat dari segala yang hebat, wahai Yang Paling Perkasa dari segala yang perkasa.

y karmash shof-hi, y azhmal manni, y katsrol khoyri, y qodmal fadhli, y d`imal luthfi, y lathfash shuniy, y munaffisal karbi, y ksyifadh dhurri, y mlikal mulki, y qdhiyal haqqi. (34)

Wahai Yang Mulia ampunan-Nya, wahai Yang Agung karunia-Nya, wahai Yang Banyak kebaikan-Nya, wahai Yang Terdahulu keutamaan-Nya, wahai Yang Langgeng kelembutan-Nya, wahai Yang Lembut perbuatan-Nya, wahai Yang Meringankan kedukaan, wahai Yang Melenyapkan bahaya, wahai Sang Raja Diraja, wahai Yang Menentukan kebenaran.

y man huwa f ahdihi wafiyyun, y man huwa f waf`ihi qowiyyun, y man huwa f quwwatihi aliyyun, y man huwa f uluwwihi qorbun, y man huwa f qurbihi lathfun, y man huwa f luthfihi syarfun, y man huwa f syarofihi azzun, y man huwa f izzihi azhmun, y man huwa f azhomatihi majdun, y man huwa f majdihi hamdun. (35)

Wahai Dialah Yang Menepati janji-Nya, wahai Dialah Yang Kuat dalam menepati janji-Nya, wahai Dialah Yang Maha Tinggi kekuatan-Nya, wahai Dialah Yang Dekat ketinggian-Nya, wahai Dialah Yang Maha Lembut kedekatan-Nya, wahai Dialah Yang Maha Mulia kelembutan-Nya, wahai Dialah Yang Maha Perkasa kemuliaan-Nya, wahai Dialah Yang Maha Agung keperkasaan-Nya, wahai Dialah Yang Maha Luhur keagungan-Nya, wahai Dialah Yang Maha Terpuji keluhuran-Nya.

allhumma inn as`aluka bismika: y kf, y syf, y wf, y muf, y hd, y d, y qdh, y rdh, y l, y bq. [36]

Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan (menyebut) Nama-Mu: Wahai Yang Maha Mencukupi, wahai Yang Maha Menyembuhkan, wahai Yang Maha Memenuhi janji, wahai Yang Maha Memaafkan, wahai Yang Maha Memberi petunjuk, wahai Yang Maha Menyeru, wahai Yang Maha Menentukan, wahai Yang Maha Meridhoi, wahai Yang Maha Tinggi, wahai Yang Maha Kekal.

y man kullu syay`in khdhiun lahu, y man kullu syay`in khsyiun lahu, y man kullu syay`in k`inun lahu, y man kullu syay`in mawjdun bihi, y man kullu syay`in munbun ilayhi, y man kullu syay`in kh`ifun minhu, y man kullu syay`in q`imun bihi, y man kullu syay`in sh`irun ilayhi, y man kullu syay`in yusabbihu bihamdihi, y man kullu syay`in hlikun ill wajhahu. [37]

Wahai Yang segala sesuatu takluk kepada-Nya, wahai Yang segala sesuatu tunduk kepada-Nya, wahai Yang segala sesuatu ada karena-Nya, wahai Yang segala sesuatu wujud dengan-Nya, wahai Yang segala sesuatu kembali kepada-Nya, wahai Yang segala sesuatu takut oleh-Nya, wahai Yang segala sesuatu tegak dengan-Nya, wahai Yang segala sesuatu menuju kepada-Nya, wahai Yang segala sesuatu bertasbih memuji-Nya, wahai Yang segala sesuatu musnah kecuali Wajah (Dzat)-Nya.

y man l mafarro ill ilayhi, y man l mafzaa ill ilayhi, y man l maqshoda ill ilayhi, y man l manj minh ill ilayhi, y man l yurghobu ill ilayhi, y man l hawla wal quwwata ill bihi, y man l yustanu ill bihi, y man l yutawakkalu ill alayhi, y man l yurj ill huwa, y man l yubadu ill huwa. [38]

Wahai Yang tiada tempat berlari kecuali kepada-Nya, wahai Yang tiada tempat berlindung kecuali kepada-Nya, wahai Yang tiada tempat yang dituju kecuali pada-Nya, wahai Yang tiada diselamatkan kecuali oleh-Nya, wahai Yang tiada diinginkan kecuali Dia, wahai Yang tiada daya dan kekuatan kecuali dengan-Nya, wahai Yang tiada dimohon pertolongan kecuali Dia, wahai Yang tiada tempat berserah diri kecuali kepada-Nya, wahai Yang tiada diharapkan kecuali Dia, wahai Yang tiada disembah kecuali Dia.

y khoyrol marhbn, y khoyrol marghbn, y khoyrol mathlbn, y khoyrol mas`ln, y khoyrol maqshdn, y khoyrol madzkrn, y khoyrol masykrn, y khoyrol mahbbn, y khoyrol maduwwn, y khoyrol musta`nisn. [39]

Wahai Sebaik-baik dari semua yang diharapkan, wahai Sebaik-baik dari semua yang diinginkan, wahai Sebaik-baik dari semua yang dicari, wahai Sebaik-baik dari semua yang dimintai, wahai Sebaik-baik dari semua yang dimaksud, wahai Sebaik-baik dari semua yang diingat, wahai Sebaik-baik dari semua yang disyukuri, wahai Sebaik-baik dari semua yang dicintai, wahai Sebaik-baik dari semua yang diseru, wahai Sebaik-baik dari semua yang disukai.

allhumma inn as`aluka bismika: y ghfiru, y stiru, y qdiru, y qhiru, y fthiru, y ksiru, y jbiru, y dzkiru, y nzhiru, y nshiru. [40]

Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan (menyebut) Nama-Mu: Wahai Sang Pengampun, wahai Sang Penutup, wahai Sang Penentu, wahai Sang Penakluk, wahai Sang Pencipta, wahai Sang Pemecah, wahai Sang Penghimpun kembali, wahai Sang Penyebut, wahai Sang Pemirsa, wahai Sang Penolong.

y man kholaqo fasaww, y man qoddaro fahad, y man yaksyiful balw, y man yasmaun najw, y man yunqidzul ghorq, y man yunjil halk, y man yasyfil mardh, y man adh-haka wa abk, y man amta wa ahy, y man kholaqoz zawjaynidz dzakaro wal unts. [41]

Wahai Yang Menciptakan lalu Menyempurnakan, wahai Yang Mentakdirkan lalu memberi petunjuk, wahai Yang Menghilangkan bala, wahai Yang Mendengar semua rintihan, wahai Yang Menyelamatkan yang tenggelam, wahai Yang Menyelamatkan yang binasa, wahai Yang Menyembuhkan yang sakit, wahai Yang Membuat tertawa dan menangis, wahai Yang Mematikan dan Menghidupkan, wahai Yang Menciptakan berpasangan laki-laki dan perempuan.

y man fil barri wal bahri sabluhu, y man fil fqi ytuhu, y man fil yti burhnuhu, y man fil mamti qudrotuhu, y man fil qubri ibrotuhu, y man fin nri iqbuhu, y man fil mzni qodh`uhu, y man fil jannati tsawbuhu, y man fil qiymati mulkuhu, y man fil hisbi haybatuhu. [42]

Wahai Yang jalan-Nya ada di darat dan di laut, wahai Yang tanda-tanda-Nya di ufuk-ufuk langit, wahai Yang pembuktian-Nya ada didalam tanda-tanda, wahai Yang kepastian-Nya ada didalam kematian-kematian, wahai Yang pelajaran-Nya ada didalam kubur-kubur, wahai Yang kerajaan-Nya ada di hari kiamat, wahai Yang kehabatan-Nya ada didalam perhitungan amal, wahai Yang ketentuan-Nya ada didalam neraca, wahai Yang imbalan-Nya ada di surga, wahai Yang hukuman-Nya ada di neraka.

y man ilayhi yahrabul kh`ifn, y man ilayhi yafzaul mudznibn, y man ilayhi yaqshidul munbn, y man ilayhi yarghobuz zhidn, y man ilayhi yalja`ul mutahayyirn, y man bihi yasta`nisul murdn, y man bihi yaftahirul muhibbn, y man f afwihi yathmaul khthi`n, y man ilayhi yaskunul mqinn, y man alayhi yatawakkalul mutawakkiln. (43)

Wahai Yang kepada-Nyalah larinya orang-orang yang takut, wahai Yang kepada-Nyalah orang-orang berdosa berharap, wahai Yang kepada-Nyalah tujuan orang-orang yang kembali, wahai Yang kepada-Nyalah orang-orang yang meninggalkan dunia berpaling, wahai Yang kepada-Nyalah orang-orang yang bingung mencari perlindungan, wahai Yang dengan-Nyalah para pencari memesrakan diri, wahai Yang dengan-Nyalah para pecinta membesarkan hati, wahai Yang dalam ampunan-Nya para pendosa berharap, wahai Yang kepada-Nyalah orang-orang yang yakin bermukim, wahai Yang kepada-Nyalah orang-orang yang tawakal berserah diri.

allhumma inn as`aluka bismika: y habbu, y thobbu, y qorbu, y roqbu, y hasbu, y muhbu, y mutsbu, y mujbu, y khobru, y bashru. (44)

Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan (menyebut) Nama-Mu: Wahai Sang Kekasih, wahai Sang Penyembuh, wahai Sang Dekat, wahai Sang Pengawas, wahai Sang Penghitung, wahai Sang Pemberi, wahai Sang Pengajar, wahai Sang Pengabul, wahai Sang Maha Mengetahui, wahai Sang Maha Melihat.

y aqroba min kulli qorbin, y ahabba min kulli habbin, y abshoro min kulli bashrin, y akhbaro min kulli khobrin, y asyrofa min kulli syarfin, y arfaa min kulli rofin, y aqw min kulli qowiyyin, y aghn min kulli ghoniyyin, y ajwada min kulli jawdin, y ar`afa min kulli ro`fin. (45)

Wahai Yang Paling Dekat dari segala yang terdekat, wahai Yang Paling Mencintai dari segala yang mencintai, wahai Yang Paling Melihat dari segala yang melihat, wahai Yang Paling Mengetahui dari segala yang mengetahui, wahai Yang Paling Mulia dari segala yang termulia, wahai Yang Paling Tinggi dari segala yang tertinggi, wahai Yang Paling Kuat dari segala yang terkuat, wahai Yang Paling Kaya dari segala yang terkaya, wahai Yang Paling Dermawan dari segala yang dermawan, wahai Yang Paling Penyantun dari segala yang penyantun.

y ghliban ghoyro maghlbin, y shnian ghoyro mashnin, y khliqon ghoyro makhlqin, y mlikan ghoyro mamlkin, y qhiron ghoyro maqhrin, y rfian ghoyro marfin, y hfizhon ghoyro mahfzhin, y nshiron ghoyro manshrin, y syhidan ghoyro gh`ibin, y qorban ghoyro badin. (46)

Wahai Yang Mengalahkan tanpa pernah dikalahkan, wahai Yang Menjadikan tanpa pernah dijadikan, wahai Yang Menciptakan tanpa pernah diciptakan, wahai Yang Memiliki tanpa pernah dimiliki, wahai Yang Menundukkan tanpa pernah ditundukkan, wahai Yang Mengangkat tanpa pernah diangkat, wahai Yang Menjaga tanpa pernah dijaga, wahai Yang Menolong tanpa pernah ditolong, wahai Yang Menyaksikan tanpa pernah tak melihat, wahai Yang Dekat tanpa pernah jauh.

y nron nr, y munawwiron nr, y khliqon nr, y mudabbiron nr, y muqoddiron nr, y nro kulli nri, y nron qobla kulli nr, y nron bada kulli nr, y nron fawqo kulli nr, y nron laysa kamitslihi nr. (47)

Wahai Cahayanya cahaya, wahai Yang Menerangi cahaya, wahai Pencipta cahaya, wahai Yang Mengatur cahaya, wahai Yang Menentukan kadar cahaya, wahai Cahaya segala cahaya, wahai Cahaya sebelum semua cahaya, wahai Cahaya sesudah semua cahaya, wahai Cahaya diatas segala cahaya, wahai Cahaya yang tidak dapat diserupai cahaya.

y man ath`uh syarfun, y man filuh lathfun, y man luthfuh muqmun, y man ihsnuh qodmun, y man qowluh haqqun, y man waduh shidqun, y man afwuh fadhlun, y man adzbuh adlun, y man dzikruh hulwun, y man fadhluh ammun. (48)

Wahai Yang pemberian-Nya Maha Mulia, wahai Yang pekerjaan-Nya Maha Lembut, wahai Yang kelembutan-Nya Maha Tetap, wahai Yang kebaikan-Nya Maha Terdahulu, wahai Yang firman-Nya adalah kebenaran, wahai Yang janji-Nya adalah benar, wahai Yang maaf-Nya adalah keutamaan, wahai Yang adzab-Nya adalah keadilan, wahai Yang mengingat-Nya terasa manis, wahai Yang keutamaan-Nya merata.

allhumma inn as`aluka bismika: y musahhilu, y mufashshilu, y mubaddilu, y mudzallilu, y munazzilu, y munawwilu, y mufdhilu, y mujzilu, y mumhilu, y mujmilu. (49)

Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan (menyebut) Nama-Mu: Wahai Yang Memudahkan, wahai Yang Menjelaskan, wahai Yang Menggantikan, wahai Yang Menghinakan, wahai Yang Menurunkan, wahai Yang Memberikan, wahai Yang Mengutamakan, wahai Yang Menghormati, wahai Yang Membebaskan, wahai Yang Mengindahkan.

y man yar wal yur, y man yakhluqu wal yukhlaq, y man yahdiy wal yuhd, y man yuhyiy wal yuhy, y man yas`alu wal yus`alu, y man yuthimu wal yuthamu, y man yujru wal yujru alayh, y man yaqdhiy wal yuqdh alayh, y man yahkumu wal yuhkamu alayh, y man lam yalid wa lam ylad wa lam yakul lah kufuwan ahad. (50)

Wahai Yang Melihat dan tidak dilihat, wahai Yang Menciptakan dan tidak diciptakan, wahai Yang Memberi petunjuk dan tidak diberi petunjuk, wahai Yang Menghidupkan dan tidak dihidupkan, wahai Yang Menanyakan dan tidak ditanyakan, wahai Yang Memberi makan dan tidak diberi makan, wahai Yang Melindungi dan tidak dilindungi, wahai Yang Menetapkan dan tidak ditetapkan, wahai Yang Menghakimi dan tidak dihakimi, wahai Yang Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan serta tak ada satupun setara bagi-Nya.

y nimal hasb, y nimath thobb, y nimar roqb, y nimal qorb, y nimal mujb, y nimal habb, y nimal kafl, y nimal wakl, y nimal mawl, y niman nashr. (51)

Wahai Sebaik-baik Penghitung, wahai Sebaik-baik Penyembuh, wahai Sebaik-baik Pengawas, wahai Sebaik-baik Pendekat, wahai Sebaik-baik Penjawab, wahai Sebaik-baik Pecinta, wahai Sebaik-baik Penjamin, wahai Sebaik-baik Pewakil, wahai Sebaik-baik Pembela, wahai Sebaik-baik Penolong.

y surrol rifn, y munal muhibbn, y ansal murdn, y habbat tawwbn, y rziqol muqilln, y roj`al mudznibn, y qurrota aynil bidn, y munaffisal anil makrbn, y mufarrija anil maghmmn, y ilhal awwalna wal khirn. (52)

Wahai Kebahagiaan para arifin, wahai Dambaan para pencinta, wahai Penghibur para pencari, wahai Kekasih orang-orang yang bertaubat, wahai Pemberi rizki orang-orang yang kekurangan, wahai Harapan para pendosa, wahai Penyejuk hati para pengabdi, wahai Yang Membahagiakan orang-orang yang sengsara, wahai Yang Menyenangkan orang-orang yang menderita, wahai Tuhan orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir.

allhumma inn as`aluka bismika: y robban, y ilhan, y sayyidan, y mawln, y nshiron, y hfizhon, y dallan, y munan, y habban, y thobban. (53)

Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan (menyebut) Nama-Mu: Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, wahai Tuan kami, wahai Pemimpin kami, wahai Penolong kami, wahai Penjaga kami, wahai Penuntun kami, wahai Pembela kami, wahai Pencinta kami, wahai Penyembuh kami.

y robban nabiyyna wal abrri, y robbash shiddqna wal akhyri, y robbal jannati wan nri, y robbash shighri wal kibri, y robbal hubbi wats tsimri, y robbal anhri wal asyjri, y robbash shahri wal qifri, y robbal barri wal bihri, y robbal layli wan nahri, y robbal alni wal asrri. (54)

Wahai Tuhan para nabi dan orang-orang yang berbakti, wahai Tuhan orang-orang yang benar dan orang-orang pilihan, wahai Tuhan (pengatur) surga dan neraka, wahai Tuhan orang-orang kecil dan orang-orang besar, wahai Tuhan (pengatur) biji-bijian dan buah-buahan, wahai Tuhan (pengatur) sungai-sungai dan pepohonan, wahai Tuhan (pengatur) padang pasir dan gurun, wahai Tuhan (pengatur) daratan dan lautan, wahai Tuhan (pengatur) siang dan malam, wahai Tuhan (pengatur) semua yang nampak dan yang tersembunyi.

y man nafadza f kulli syay`in amruhu, y man lahiqo f kulli syay`in ilmuhu, y man balaghot il kulli syay`in qudrotuhu, y man l tuhshil ibdu niamahu, y man l tablughul khol`iqu syukrohu, y man l tudrikul afhmu jallahu, y man l tanlul awhmu kunhahu, y manil azhomatu wal kibriy`u rid`uhu, y man l taruddul ibdu qodh`ahu, y man l mulka ill mulkuhu, y man l ath`a ill ath`uhu. (55)

Wahai Yang perintah-Nya terlaksana didalam segala sesuatu, wahai Yang ilmu-Nya meliputi segala sesuatu, wahai Yang kekuasaan-Nya mencapai segala sesuatu, wahai Yang nikmat-Nya kepada semua hamba tidak dapat dihitung, wahai Yang rasa syukur-Nya tidak dapat dicapai oleh makhluk, wahai Yang kebesaran-Nya tidak dapat dijangkau pemahaman, wahai Yang inti terdalam-Nya tidak dapat dicapai oleh angan-angan, wahai Yang pakaian-Nya adalah keagungan dan kesombongan, wahai Yang ketetapan-Nya tidak dapat ditolak semua hamba, wahai Yang tidak ada kerajaan selain kerajaan-Nya, wahai Yang tak ada pemberian kecuali pemberian-Nya.

y man lahul matsalul al, y man lahush shiftul uly, y man lahul khirotu wal l, y man lahul jannatul ma`w, y man lahul ytul kubr, y man lahul asm`ul husn, y man lahul hukmu wal qodh`, y man lahul haw`u wal fadh`, y man lahul arsyu wats tsar, y man lahus samwtul ul. (56)

Wahai Yang milik-Nyalah perumpamaan tertinggi, wahai Yang milik-Nyalah sifat Yang Luhur, wahai Yang milik-Nyalah akhirat dan dunia, wahai Yang milik-Nyalah surga tempat kembali, wahai Yang milik-Nyalah tanda-tanda yang besar, wahai Yang milik-Nyalah nama-nama yang baik, wahai Yang milik-Nyalah hukum dan ketentuan, wahai Yang milik-Nyalah keinginan dan ketentuan, wahai Yang milik-Nyalah Arsy dan tatasurya, wahai Yang milik-Nyalah langit-langit yang tinggi.

allhumma inn as`aluka bismika: y afuwwu, y ghofru, y shobru, y syakru, y ro`fu, y athfu, y mas`lu, y waddu, y subbhu, y quddsu. (57)

Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan (menyebut) Nama-Mu: Wahai Sang Pemaaf, wahai Sang Pengampun, wahai Sang Penyabar, wahai Sang Pensyukur, wahai Sang Penyantun, wahai Sang Penghiba Hati, wahai Yang Selalu dimintai, wahai Yang Maha Kasih, wahai Yang Maha Suci, wahai Yang Maha Qudus.

y man fis sam`i azhomatihi, y man fil ardhi ytuhu, y man f kulli syay`in dal`iluh, y man fil bihri aj`ibuhu, y man fil jibli khoz`inuhu, y man yabda`ul kholqo tsumma yuduhu, y man ilayhi yarjiul amru kulluhu, y man azhharo f kulli syay`in luthfahu, y man ahsana kullu syay`in kholqohu, y man tashorrofa fil khol`iqi qudrotuhu. (58)

Wahai Yang keagungan-Nya ada di langit, wahai Yang ayat-ayat-Nya ada di bumi, wahai Yang tuntunan-Nya ada didalam segala sesuatu, wahai Yang keajaiban-Nya ada di laut, wahai Yang khazanah-Nya ada di gunung-gunung, wahai Yang Memulai penciptaan lalu Mengulanginya, wahai Yang kepada-Nyalah kembalinya semua perkara, wahai Yang menampakkan kelembutan-Nya didalam segala sesuatu, wahai Yang Memperindah penciptaan segala sesuatu, wahai Yang kekuasaan-Nya meliputi semua makhluk.

y habba man l habba lahu, y thobba man l thobba lahu, y mujba man l mujba lahu, y syafqo man l syafqo lahu, y rofqo man l rofqo lahu, y mughtsa man l mughtsa lahu, y dalla man l dalla lahu, y ansa man l ansa lahu, y rhima man l rhima lahu, y shhiba man l shhiba lahu. (59)

Wahai Kekasih bagi yang tak memiliki kekasih, wahai Penyembuh bagi yang tak memiliki penyembuh, wahai Penjawab doa bagi yang putus asa mengharap yang lain, wahai Kawan bagi yang tak memiliki kawan, wahai Teman sejati bagi yang tak memiliki teman, wahai Penolong bagi yang tak memiliki penolong, wahai Pemberi petunjuk bagi yang tak memiliki petunjuk, wahai Pemberi ketenteraman bagi yang tidak memiliki pemberi ketenteraman, wahai Pengasih bagi yang tak memiliki pengasih, wahai Sahabat bagi yang tak memiliki sahabat.

y kfiya manistakfhu, y hdiya manistahdhu, y kli`a manistaklhu, y r`iya manistarhu, y syfiya manistasyfhu, y qdhiya manistaqdhhu, y mughniya manistaghnhu, y mfiya manistawfhu, y muqowwiya manistaqwhu, y waliyya manistawlhu. (60)

Wahai Yang Mencukupi orang yang mengharap kecukupan, wahai Pembimbing orang yang mengharap bimbingan, wahai Pelindung orang yang mengharap perlindungan, wahai Pemelihara orang yang mengharap penjagaan, wahai Penyembuh orang yang mengharap kesembuhan, wahai Yang Memperkenankan orang yang memohon hajat, wahai Yang Memberi kekayaan pada orang yang mengharap kekayaan, wahai Yang Memenuhi janji orang yang dipenuhi janjinya, wahai Yang Memberi kekuatan orang mengharap kekuatan, wahai Kekasih orang yang mengharap kekasih.

allhumma inn as`aluka bismika: y khliqu, y rziqu, y nthiqu, y shdiqu, y fliqu, y friqu, y ftiqu, y rtiqu, y sbiqu, y smiqu. (61)

Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan (menyebut) Nama-Mu: Wahai Sang Pencipta, wahai Sang Pemberi rizki, wahai Sang Pembicara, wahai Yang Maha Benar, wahai Sang Pembelah (benih), wahai Sang Pemisah, wahai Sang Pemecah, wahai Sang Penyatu-padu, wahai Sang Pendahulu, wahai Sang Pengakhir.

y man yuqollibul layla wan nahr, y man jaalazh zhulumti wal anwr, y man kholaqozh zhilla wal harr, y man sakhkhorosy syamsa wal qomar, y man qoddarol khoyro wasy syarro, y man kholaqol mawta wal hayta, y man lahul kholqu wal amr, y man lam yattakhid shhibatan wal walada, y man laysa lah syarkun fil mulki, y man lam yakun lah waliyyun minadz dzulli. (62)

Wahai Yang Membolak-balikkan malam dan siang, wahai Yang Menjadikan kegelapan dan cahaya, wahai Yang Menciptakan naungan dan angin panas, wahai Yang Mengedarkan matahari dan rembulan, wahai Yang Menentukan kebaikan dan keburukan, wahai Yang Menciptakan kematian dan kehidupan, wahai Yang bagi-Nyalah penciptaan dan semua urusan, wahai Yang tidak beristri dan (tidak pula) anak, wahai Yang tidak ada bagi-Nya sekutu didalam kerajaan-Nya, wahai Yang tidak ada bagi-Nya penolong karena kehinaan.

y man yalamu murdal murdn, y man yalamu dhomrosh shmitn, y man yasmau annal whinn, y man yar buk`al kh`ifn, y man yamliku haw`ijas s`iln, y man yaqbalu udzrot t`ibn, y man l yushlih amalal mufsidn, y man l yudh`u ajrol muhsinn, y man l yabudu an qulbil rifn, y ajwadal ajwadn. (63)

Wahai Yang Mengetahui tujuan para pencari, wahai Yang Mengetahui suara hati orang-orang yang diam, wahai Yang Mendengar rintihan orang-orang yang terbaring lemah, wahai Yang Memperhatikan ratap-tangis orang-orang yang ketakutan, wahai Yang Memiliki hajat kebutuhan para pemohon, wahai Yang Menerima alasan yang disampaikan orang-orang yang bertaubat, wahai Yang tak sudi berdamai dengan perbuatan para pengrusak, wahai Yang tidak mengabaikan imbalan untuk orang-orang yang berbuat baik, wahai Yang tidak menjauhkan Diri dari hati orang-orang yang arif, wahai Yang Paling Dermawan dari semua yang dermawan.

y d`imal baq`i, y smiad du`i, y wsial ath`i, y ghfirol khoth`i, y badas sam`i, y hasanal bal`i, y jamlats tsan`i, y qodmas san`i, y katsrol waf`i, y syarfal jaz`i. (64)

Wahai Yang Kekal keabadian-Nya, wahai Yang Maha Mendengar doa, wahai Yang Maha Luas pemberian-Nya, wahai Yang Maha Mengampuni kesalahan, wahai Yang Menciptakan langit, wahai Sebaik-baik Penguji, wahai Yang Maha Indah pujian-Nya, wahai Yang terdahulu keagungan-Nya, wahai Yang Memenuhi janji, wahai Yang Maha Mulia pembalasan-Nya.

allhumma inn as`aluka bismika: y sattru, y ghoffru, y qohhru, y jabbru, y shobbru, y brru, y mukhtru, y fatthu, y naffhu, y murthu. (65)

Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan (menyebut) Nama-Mu: wahai Yang Maha Menutupi, wahai Yang Maha Pengampun, wahai Yang Maha Menaklukkan, wahai Yang Maha Menundukkan, wahai Yang Maha Sabar, wahai Yang Maha Baik, wahai Yang Maha Menjadi pilihan, wahai Yang Membuka semua pintu, wahai Yang Maha Pemberi karunia, wahai Yang Maha Pemberi keindahan dan kebahagiaan.

y man kholaqon wa sawwn, y man rozaqon wa robbn, y man athaman wa saqn, y man qorroban wa adnn, y man ashoman wa kafn, y man hafizhon wa kaln, y man aazzan wa aghnn, y man waffaqon wa hadn, y man nasan wa wan, y man amtan wa ahyn. (66)

Wahai Yang Menciptakanku dan Menyempurnakanku, wahai Yang Memberi rizki dan membimbingku, wahai Yang Memakaniku dan Meminumiku, wahai Yang Mendekatiku dan Menghampiriku, wahai Yang Menjagaku dan Melindungiku, wahai Yang Memeliharaku dan Melindungiku, wahai Yang Memuliakanku dan Mencukupiku, wahai Yang Membimbingku dan Menunjukiku, wahai Yang Menghiburku dan Mengayomiku, wahai Yang Mematikanku dan Menghidupkanku.

y man yuhiqqul haqqo bikalimtihi, y man yaqbalut tawbata an ibdihi, y man yahlu baynal mar`i wa qolbihi, y man l tanfausy syafatu ill bi-idznihi, y man huwa alamu biman dholla an sablihi, y man l muaqqiba lihukmihi, y man l rdda liqodh`ihi, y maninqda kullu syay`in li-amrihi, y manis samwtu mathwiyytun biyamnihi, y man yursilur riyha busyron bayna yaday rohmatihi. (67)

Wahai Yang Mengokohkan kebenaran dengan firman-Nya, wahai Yang Menerima taubat hamba-hamba-Nya, wahai Yang Membatasi antara seseorang dengan hatinya, wahai Yang tidak berguna syafaat selain dengan izin-Nya, wahai Dialah Yang Paling Tahu terhadap orang yang tersesat di jalan-Nya, wahai Yang tidak ada yang dapat menghindari hukum-Nya, wahai Yang tidak ada yang dapat menolak ketentuan-Nya, wahai Yang Menundukkan segala sesuatu kepada perintah-Nya, wahai Yang langit menjadi berlapis-lapis dengan kekuasaan-Nya, wahai Yang Mengutus Angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya.

y man jaalal ardho mihd, y man jaalal jibla awtd, y man jaalasy syamsa sirj, y man jaalal qomaro nr, y man jaalal layla libs, y man jaalan nahro masy, y man jaalan nawma subt, y man jaalas sam`a bin`, y man jaalal asy-y`a azwj, y man jaalan nro mirshd. (68)

Wahai Yang Menjadikan bumi sebagai hamparan, wahai Yang Menjadikan gunung-gunung sebagai tiang, wahai Yang Menjadikan matahari sebagai pelita, wahai Yang Menjadikan rembulan bercahaya, wahai Yang Menjadikan malam sebagai pakaian, wahai Yang Menjadikan siang sebagai mata pencaharian, wahai Yang Menjadikan tidur sebagai istirahat, wahai Yang Menjadikan langit sebagai bangunan, wahai Yang Menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan, wahai Yang Menjadikan neraka sebagai tempat pengawasan.

allhumma inn as`aluka bismika: y samu, y syafu, y rofu, y manu, y saru, y badu, y kabru, y qodru, y khobru, y mujru. (69)

Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan (menyebut) Nama-Mu: Wahai Yang Maha Mendengar, wahai Yang Maha Memberi syafaat, wahai Yang Maha Mengangkat, wahai Yang Maha Mencegah, wahai Yang Maha Cepat, wahai Yang Maha Memulai penciptaan, wahai Yang Maha Besar, wahai Yang Maha Kuasa, wahai Yang Maha Waspada, wahai Yang Maha Melindungi.

y hayyan qobla kulli hayyin, y hayyan bada kulli hayyin, y hayyul ladz laysa kamitslihi hayyun, y hayyul ladz l yusyrikuhu hayyun, y hayyul ladz l yahtju il hayyin, y hayyul ladz yumtu kulla hayyin, y hayyul ladz yarzuqu kulla hayyin, y hayyan lam yaritsil hayta min hayyin, y hayyul ladz yuhyil mawt, y hayyu y qoyymu l ta`khudzuh sinatun wal nawm. (70)

Wahai Yang Hidup sebelum semua yang hidup, wahai Yang Hidup sesudah semua yang hidup, wahai Yang Hidup yang tak terserupai oleh semua yang hidup, wahai Yang Hidup yang tak tersekutukan oleh semua yang hidup, wahai Yang Hidup yang tak butuh pada semua yang hidup, wahai Yang Hidup yang mematikan semua yang hidup, wahai Yang Hidup yang memberi rizki semua yang hidup, wahai Yang Hidup yang tidak mewarisi kehidupan dari yang hidup, wahai Yang Hidup yang menghidupkan semua yang mati, wahai Yang Hidup wahai Yang Mengawasi yang tak pernah kantuk dan tak pernah tidur.

y man lah dzikrun l yuns, y man lah nrun l yuthf, y man lah niamun l tuaddu, y man lah mulkun l yazlu, y man lah tsan`un l yuhsh, y man lah jallun l yukayyafu, y man lah kamlun l yudroku, y man lah qodh`un l yuroddu, y man lah shiftun l tubaddalu, y man lah nutun l tughoyyaru. (71)

Wahai Yang Milik-Nyalah sebutan tak terlupakan, wahai Yang milik-Nyalah cahaya tak terpadamkan, wahai Yang Milik-Nyalah nikmat tak terbilang, wahai Yang Milik-Nyalah kerajaan tak berkesudahan, wahai Yang Milik-Nyalah puji-pujian tak terhitung, wahai Yang Milik-Nyalah keagungan tak terputus, wahai Yang Milik-Nyalah kesempurnaan tak terjangkau, wahai Yang Milik-Nyalah ketentuan tak tertolak, wahai Yang Milik-Nyalah sifat-sifat tak tergantikan, wahai Yang Milik-Nyalah karakter tak pernah berubah.

y robbal lamn, y mlika yawmid dn, y ghyatath thlibn, y zhohrol ljjn, y mudrikal hribn, y man yuhibbush shbirn, y man yuhibbut tawwbn, y man yuhibbul mutathohhirn, y man yuhibbul muhsinn, y man huwa alamu bil muhtadn. (72)

Wahai Tuhan semesta alam, wahai Sang Raja di hari pembalasan, wahai Tujuan para pencari, wahai Tumpuan para pencari perlindungan, wahai Yang Menghampiri orang-orang yang berlari (kepada-Nya), wahai Yang Mencintai orang-orang yang sabar, wahai Yang Mencintai orang-orang yang bertaubat, wahai Yang Mencintai orang-orang yang berbuat baik, wahai Dialah Yang paling Mengetahui tentang orang-orang yang diberi petunjuk.

allhumma inn as`aluka bismika: y syafqu, y rofqu, y hafzhu, y muhthu, y muqthu, y mughtsu, y muizzu, y mudzillu, y mubdi`u, y mudu. (73)

Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan (menyebut) Nama-Mu: wahai Sang Pelindung, wahai Sahabat sejati, wahai Sang Pemelihara, wahai Yang Maha Meliputi, wahai Yang Maha Memerahkan, wahai Yang Maha Membantu, wahai Yang Maha Mengokohkan, wahai Yang Maha Melemahkan, wahai Yang Maha Memulai, wahai Yang Maha Mengulangi.

y man huwa ahadun bil dhiddn, y man huwa fardun bil niddn, y man huwa shomadun bil aybin, y man huwa witrun bil kayfin, y man huwa qdhin bil hayfin, y man huwa robbun bil wazrin, y man huwa azzun bil dzullin, y man huwa ghoniyyun bil faqrin, y man huwa malikun bil azlin, y man huwa mawshfun bil syabhin. (74)

Wahai Dialah Yang Maha Esa tanpa tandingan, wahai Dialah Yang Maha Tunggal tanpa saingan, wahai Dialah Tempat berlindung tanpa aib, wahai Dialah Yang Maha Sendiri tanpa perubahan, wahai Dialah Yang Maha Menghakimi tanpa aniaya, wahai Dialah Yang Maha Mengatur tanpa pembantu, wahai Dialah Yang Maha Mulia tanpa kehinaan, wahai Dialah Yang Maha Kaya tanpa kemiskinan, wahai Dialah Yang Maha Raja tanpa pergantian, wahai Dia Yang Disifati tanpa penyerupaan.

y man dzikruh syarofun lidz dzkirn, y man syukruh fawzun lisy sykirin, y man hamduh izzun lil hmidn, y man thatuh najtun lil muth`n, y man bbuh mafthun lith thlibn, y man sabluh wdhihun lil munbn, y man ytuh burhnun lin ndhirn, y man kitbuh tadzkirotun lil muttaqn, y man rizquh ummun lith th`ina wal shn, y man rohmatuh qorbun minal muhsinn. (75)

Wahai Yang dzikir-Nya sebagai pemuliaan bagi orang-orang yang berdzikir, wahai Yang syukur-Nya sebagai keberuntungan bagi orang-orang yang bersyukur, wahai Yang segala pujian-Nya sebagai kemuliaan bagi para pemuji, wahai Yang taat-Nya sebagai keselamatan bagi orang-orang yang taat, wahai Yang pintu-Nya terbuka untuk para pencari, wahai Yang jalan-Nya menjadi terang untuk orang-orang yang kembali, wahai Yang tanda-tanda-Nya sebagai penjelasan bagi para pemerhati, wahai Yang kitab-Nya sebagai pelajaran untuk orang-orang yang bertakwa, wahai Yang rizki-Nya berlaku umum untuk orang-orang yang taat dan orang-orang yang durhaka, wahai Yang rahmat-Nya dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

y man tabrokasmuhu, y man tal jadduhu, y man l ilha ghoyruhu, y man jalla tsan`uhu, y man taqoddasat asm`uhu, y man yadmu baq`uhu, y manil azhomatu bah`uhu, y manil kibriy`u rid`uhu, y man l tukhsh l`uhu, y man l tuaddu nam`uhu. (76)

Wahai Yang nama-Nya memberkati, wahai Yang Maha Tinggi keagungan-Nya, wahai Yang tidak ada Tuhan selain Dia, wahai Yang Maha Agung pujian-Nya, wahai Yang dikuduskan nama-Nya, wahai Yang kekal keabadian-Nya, wahai Yang keagungan adalah keelokan-Nya, wahai Yang kesombongan adalah pakaian-Nya, wahai Yang karunia-Nya tak terhitung, wahai Yang nikmat-nikmat-Nya tak terbilang.

allhumma inn as`aluka bismika: y munu, y amnu, y mubnu, y matnu, y maknu, y rosydu, y hamdu, y majdu, y syaddu, y syahdu. (77)

Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan (menyebut) Nama-Mu: Wahai Yang Maha Menolong, wahai Yang Maha Terpercaya, wahai Yang Maha Terang, wahai Yang Maha Perkasa, wahai Yang Maha Kokoh, wahai Yang Maha Membimbing, wahai Yang Maha Terpuji, wahai Yang Maha Luhur, wahai Yang Maha Keras, wahai Yang Maha Menyaksikan.

y dzal arsyil majd, y dzal qoulis sadd, y dzal filir rosyd, y dzal bathsyisy syadd, y dzal wadi wal wad, y man huwal waliyyul hamd, y man huwa falul lim yurd, y man huwa qorbun ghoyro bad, y man huwa al kulli syay`in syahd, y man huwa laysa bizhollmin lil abd. (78)

Wahai Sang Pemilik Arsy yang mulia, wahai Sang Pemilik firman yang benar, wahai Sang Pemilik perbuatan yang lurus, wahai Sang Pemilik siksa yang keras, wahai Sang Pemilik janji kebahagiaan dan ancaman, wahai Dialah Sang Kekasih Yang Terpuji, wahai Dialah Yang Melakukan apasaja yang Dia kehendaki, wahai Dialah Yang Maha Dekat bukan yang jauh, wahai Dialah Yang Maha Menyaksikan terhadap segala sesuatu, wahai Dialah Yang tidak menganiaya terhadap hamba-hamba-Nya.

y man l syarka lah wal wazr, y man l syabha lah wal nazhr, y khliqosy syamsi wal qomaril munr, y mughniyal b`isil faqr, y rziqoth thiflish shoghr, y rhimasy syaykhil kabr, y jbirol azhmil kasr, y ishmatal kh`ifil mustajr, y man huwa biibdihi khobrun bashr, y man huwa al kulli syay`in qodr. (79)

Wahai Yang tidak ada sekutu bagi-Nya dan tidak pula penasehat, wahai Yang tidak ada perbandingan bagi-Nya dan tidak pula persamaan, wahai Pencipta matahari dan rembulan yang menerangi, wahai Yang Mencukupi orang-orang yang susah lagi miskin, wahai Yang Mengaruniai anak-anak kecil, wahai Yang Menyayangi orang tua, wahai Yang Membetulkan tulang patah dan pecah, wahai Penjaga orang-orang yang takut dan minta perlindungan, wahai Dialah Yang Maha Waspada dan Melihat terhadap hamba-hamba-Nya, wahai Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.

y dzal jdi wan niam, y dzal fadhli wal karom, y khliqol lawhi wal qolam, y bri`adz dzarri wan nasam, y dzal ba`si wan niqom, y mulhimal arobi wal ajam, y ksyifadh dhurri wal alam, y limas sirri wal himam, y robbal bayti wal harom, y man kholaqol asy-y`a minal adam. (80)

Wahai Pemilik karunia dan kenikmatan, wahai Pemilik keutamaan dan kemuliaan, wahai Pencipta papan dan pena, wahai Yang Mengadakan atom-atom dan jiwa-jiwa manusia, wahai Sang Pemberi kekuatan dan pembalasan, wahai Yang Mengilhami bangsa Arab dan bangsa-bangsa lainnya, wahai Yang Melenyapkan kesusahan dan kepedihan, wahai Yang Mengetahui rahasia dan keinginan, wahai Tuhan (pemelihara) rumah suci, wahai Yang Menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan.

allhumma inn as`aluka bismika: y filu, y jilu, y qbilu, y kmilu, y fshilu, y wshilu, y dilu, y ghlibu, y thlibu, y whibu. (81)

Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan (menyebut) Nama-Mu: Wahai Yang Membuat, wahai Yang Menjadikan, wahai Yang Mengabulkan, wahai Yang Maha Penyempurna, wahai Yang Maha Penjelas, wahai Yang Maha Menyambung, wahai Yang Maha Adil, wahai Yang Maha Mengalahkan, wahai Yang Maha Mencari, wahai Yang Maha Memberi.

y man anama bi-thowlihi, y man akroma bi-jdihi, y man jda bi-luthfihi, y man taazzaza bi-qudrotihi, y man qoddaro bi-hikmatihi, y man hakama bi-tadbrihi, y man dabbaro bi-ilmihi, y man tajwaza bi-hilmihi, y man dan f uluwwihi, y man al f dunuwwihi. (82)

Wahai Yang Memberi nikmat dengan karunia-Nya, wahai Yang Mulia dengan kedermawanan-Nya,wahai Yang Dermawan dengan kelembutan-Nya, wahai Yang Perkasa dengan kekuasaan-Nya, wahai Yang Menentukan dengan kebijaksanaan-Nya, wahai Yang Menghukumi dengan aturan-Nya, wahai Yang Mengatur dengan ilmu-Nya, wahai Yang Mengampuni dengan kesabaran-Nya, waha Yang Dekat dalam keluhuran-Nya, wahai Yang Luhur dalam kedekatan-Nya.

y man yakhluqu m yasy`, y man yafalu m yasy`, y man yahd man yasy`, y man yudhillu man yasy`, y man yuadzdzibu man yasy`, y man yaghfiru liman yasy`, y man yuizzu man yasy`, y man yudzillu man yasy`, y man yushowwiru fil arhmi m yasy`, y man yakhtashsh birohmatihi man yasy`. (83)

Wahai Yang Menciptakan apapun yang Dia inginkan, wahai Yang Berbuat apapun yang Dia inginkan, wahai Yang Memberi petunjuk kepada siapapun yang Dia inginkan, wahai Yang Menyesatkan siapapun yang Dia inginkan, wahai Yang Mengadzab siapapun yang Dia inginkan, wahai Yang Mengampuni siapapun yang Dia inginkan, wahai Yang Mengokohkan siapapun yang Dia inginkan, wahai Yang Melemahkan siapapun yang Dia inginkan, wahai Yang Membentuk dalam rahim-rahim apapun yang Dia inginkan, wahai Yang Mengkhususkan rahmat-Nya kepada siapa pun yang Dia inginkan.

y man lam yattakhidz shhibatan wal waladan, y man jaala likulli syay`in qodron, y man l yusyriku f hukmihi ahadan, y man jaalal mal`ikata rusulan, y man jaala fis sam`i burjan, y man jaalal ardho qorron, y man kholaqo minal m`i basyaron, y man jaala likulli syay`in amadan, y man ahtho bikulli syay`in ilman, y man ahsh kulla syay`in adadan. (84)

Wahai Yang tidak beristri dan tidak pula beranak, wahai Yang Menjadikan segala sesuatu mempunyai kadar ukuran, wahai Yang tidak bersekutu dengan sesuatu pun dalam keputusan-Nya, wahai Yang Menjadikan utusan-utusan dari bangsa malaikat, wahai Yang Menjadikan galaksi-galaksi di langit, wahai Yang Menjadikan bumi sebagai tempat tinggal, wahai Yang Menciptakan manusia dari air, wahai Yang Menjadikan segala sesuatu mempunyai masa, wahai Yang ilmu-Nya meliputi segala sesuatu, wahai Yang Menghitung segala sesuatu dengan perhitungan yang cermat.

allhumma inn as`aluka bismika: y awwalu, y khiru, y dhhiru, y bthinu, y barru, y haqqu, y fardu, y witru, y shomadu, y sarmadu. (85)

Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan (menyebut) Nama-Mu: Wahai Yang Maha Awal, wahai Yang Maha Akhir, wahai Yang Maha Zhahir, wahai Yang Maha Bathin, wahai Yang Maha Baik, wahai Yang Maha Sejati, wahai Yang Maha Sendiri, wahai Yang Maha Ganjil, wahai Tempat bergantung, wahai Yang Maha Langgeng.

y khoyro marfin urifa, y afdhola mabdin ubida, y ajalla masykrin syukiro, y aazza madzkrin dzukiro, y al mahmdin humida, y aqdama mawjdin thuliba, y arfaa mawshfin wushifa, y akbaro maqshdin qushida, y akroma mas`lin su`ila, y asyrofa mahbbin ulima. (86)

Wahai Sebaik-baik Yang Dikenal dari yang pernah dikenal, wahai Seutama-utama Yang Disembah dari yang pernah disembah, wahai Seagung-agung Yang Disyukuri dari yang pernah disyukuri, wahai Seperkasa-perkasa Yang Diingat dari yang pernah diingat, wahai Setinggi-tinggi Yang Dipuji dari yang pernah dipuji, wahai Yang Ada Terdahulu dari yang pernah dicari, wahai Setinggi-tinggi Yang Disifati dari yang pernah disifati, wahai Sebesar-besar Yang Dimaksud dari yang pernah dimaksud, wahai Semulia-mulia yang Dimintai dari yang pernah dimintai, wahai Semulia-mulia Yang Dicintai dari yang pernah diketahui.

y habbal bkn, y sayyidal mutawakkiln, y hdiyal mudhilln, y waliyyal mu`minn, y ansadz dzkirn, y mafzaal malhfn, y munjiyash shdiqn, y aqdarol qdirn, y alamal limn, y ilhal kholqi ajman. (87)

Wahai Kekasih bagi orang-orang yang meratap-menangis, wahai Tuan dari orang-orang yang bertawakkal, wahai Yang Memberi petunjuk orang-orang yang tersesat, wahai Pemimpin orang-orang yang terpercaya, wahai Teman bagi orang-orang yang berdzikir, wahai Tempat berlari bagi orang-orang yang berduka, wahai Yang Menyelamatkan orang-orang yang jujur-benar, wahai Yang Paling Berkuasa diantara yang berkuasa, wahai Yang Paling Mengetahui diantara yang mengetahui, wahai Tuhan dari semua makhluk ciptaan.

y man al faqohar, y man malaka faqodar, y man bathona fakhobar, y man ubida fasyakar, y man ushiya faghofar, y man l tahwhil fikar, y man l yudrikuh bashor, y man l yakhf alayhi atsar, y rziqol basyar, y muqoddiro kulli qodar. (88)

Wahai Yang Meninggikan lalu Menundukkan, wahai Yang Merajai lalu Menguasai, wahai Yang Menyembunyikan lalu Mengungkapkan, wahai Yang Disembah lalu Bersyukur, wahai Yang Didurhakai lalu Mengampuni, wahai Yang tidak dapat dihimpun oleh pikiran, wahai Yang tidak dapat dicapai oleh mata (kepala), wahai Yang tidak ada sesuatupun yang tersembunyi bagi-Nya, wahai Yang Memberi rizki umat manusia, wahai Yang Menentukan segala ketentuan takdir.

allhumma inn as`aluka bismika: y hfizhu, y bri`u, y dzri`u, y bdzikhu, y friju, y ftihu, y ksyifu, y dhminu, y miru, y nh. (89)

Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan (menyebut) Nama-Mu: Wahai Yang Memelihara, wahai Yang Mencipta, wahai Yang Menabur, wahai Yang (berhak) Angkuh, wahai Yang Membahagiakan, wahai Yang Membuka, wahai Yang Menyingkapkan, wahai Yang Menjamin, wahai Yang Memerintah, wahai Yang Melarang.

y man l yalamul ghoyba ill huwa, y man l yashrifus s`a ill huwa, y man l yakhluqul kholqo ill huwa, y man l yaghfirudz dzanba ill huwa, y man l yutimmun nimata ill huwa, y man l yuqollibul qulba ill huwa, y man l yudabbirol amro ill huwa, y man l yunazzilul ghoytsa ill huwa, y man l yabsuthur rizqo ill huwa, y man l yuhyil mawta ill huwa. (90)

Wahai Yang Tak Dapat mengetahui keghaiban selain Dia, wahai Yang Tak Dapat merubah keburukan selain Dia, wahai Yang Tak Dapat menciptakan makhluk selain Dia, wahai Yang Tak Dapat mengampuni dosa selain Dia, wahai Yang Tak Dapat menyempurnakan nikmat selain Dia, wahai Yang Tak Dapat membolak-balikkan hati selain Dia, wahai Yang Tak Dapat mengatur urusan selain Dia, wahai Yang Tak Dapat menurunkan pertolongan selain Dia, wahai Yang Tak Dapat memberi rizki selain Dia, wahai Yang Tak Dapat menghidupkan yang mati selain Dia.

y munadh dhuaf`, y shhibal ghurob`, y nshirol awliy`, y qhirol ad`, y rfias sam`, y ansal ashfiy`, y habbal atqiy`, y kanzal fuqor`, y ilhal aghniy`, y akromal kurom`. (91)

Wahai Penolong orang-orang yang lemah, wahai Sahabat orang-orang yang terasing, wahai Penolong para kekasih-Nya, wahai Yang Menundukan musuh-musuh-Nya, wahai Yang Meninggikan langit, wahai Penghibur orang-orang yang terpilih, wahai Kekasih orang-orang yang bertakwa, wahai Simpanan orang-orang yang fakir, wahai Tuhan orang-orang kaya, wahai Yang Maha Dermawan dari semua yang dermawan.

y kfiyan min kulli syay`in, y q`iman al kulli syay`in, y man l yusybihuhu syay`un, y man l yazdu f mulkihi syay`un, y man l yakhf alayhi syay`un, y man l yanqush min khoz`inihi syay`un, y man laysa kamitslihi syay`un, y man l yazubu an ilmihi syay`un, y man huwa khobrun bikulli syay`in, y man wasiat rohmatuh kulla syay`in. (92)

Wahai Yang Serba Cukup dari segala sesuatu, wahai Yang Berkuasa atas segala sesuatu, wahai Yang segala sesuatu tidak ada yang membandingi-Nya, wahai Yang segala sesuatu tidak menambah kerajaan-Nya, wahai Yang segala sesuatu tidak ada yang bersembunyi dari-Nya, wahai Yang segala sesuatu tidak mengurangi khazanah-Nya, wahai Yang tidak ada sesuatu pun yang menyerupai-Nya, wahai Yang tidak ada sesuatu pun luput dari pengetahuan-Nya, wahai Dialah Yang Maha Mengetahui terhadap segala sesuatu, wahai Yang rahmat-Nya mencakup segala sesuatu.

allhumma inn as`aluka bismika: y mukrimu, y muthimu, y munimu, y muth, y mughn, y muqn, y mufn, y muhy, y murdh, y munj. (93)

Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan (menyebut) Nama-Mu: Wahai Yang Memuliakan, wahai Yang Memberi makan, wahai Yang Memberi nikmat, wahai Yang Menganugerahi, wahai Yang Memberi kekayaan, wahai Yang Memberi kesempatan, wahai Yang Memusnahkan, wahai Yang Menghidupkan, wahai Yang Meridhai, wahai Yang Menyelamatkan.

y awwala kulli syay`in wa khirohu, y ilha kulli syay`in wa malkahu, y robba kulli syay`in wa shniahu, y bri`a kulli syay`in wa khliqohu, y qbidho kulli syay`in wa bsithohu, y mubdi`a kulli syay`in wa mudahu, y munsyi`a kulli syay`in wa muqoddirohu, y mukawwina kulli syay`in wa muhawwilahu, y muhyiya kulli syay`in wa mumtahu, y khliqo kulli syay`in wa writsahu. (94)

Wahai Awal segala sesuatu dan Akhirnya, wahai Tuhan segala sesuatu dan Rajanya, wahai Yang Memelihara segala sesuatu dan Pembuatnya, wahai Yang Membaharui segala sesuatu dan Penciptanya, wahai Yang Menyempitkan segala sesuatu dan Yang Meluaskannya, wahai Yang Memulai segala sesuatu dan Yang Mengulanginya, wahai Yang Menghendaki segala sesuatu dan Yang Menentukannya, wahai Yang Membentuk segala sesuatu dan Yang Merubahnya, wahai Yang Menghidupkan segala sesuatu dan Yang Mematikannya, wahai Yang Mencipta segala sesuatu dan Yang Mewarisinya.

y khoyro dzkirin wa madzkrin, y khoyro sykirin wa masykrin, y khoyro hmidin wa mahmdin, y khoyro syhidin wa masyhdin, y khoyro d`in wa maduwwin, y khoyro mujbin wa mujbin, y khoyro m`nisin wa ansin, y khoyro shhibin wa jalsin, y khoyro maqshdin wa mathlbin, y khoyro habbin wa mahbbin. (95)

Wahai Sebaik-baik Yang Mengingat dan Yang Diingat, Wahai Sebaik-baik Yang Mensyukuri dan Yang Disyukuri, Wahai Sebaik-baik Yang Memuji dan Yang Dipuji, Wahai Sebaik-baik Yang Menyaksikan dan Yang Disaksikan, Wahai Sebaik-baik Penyeru dan Yang Diseru, Wahai Sebaik-baik Yang Menjawab dan Yang Dijawab, Wahai Sebaik-baik Yang Menentramkan dan Yang Tentram, Wahai Sebaik-baik Sahabat dan Teman duduk, Wahai Sebaik-baik Yang Dituju dan Yang Dicari, Wahai Sebaik-baik Pecinta dan Yang Dicinta.

y man huwa liman dah mujbun, y man huwa liman athah habbun, y man huwa il man ahabbah qorbun, y man huwa bimanistahfazhoh roqbun, y man huwa biman rojh karmun, y man huwa biman ashh halmun, y man huwa f azhomatihi rohmun, y man huwa f hikmatihi azhmun, y man huwa f ihsnihi qodmun, y man huwa biman ardah almun. (96)

Wahai Dialah Yang Menjawab orang yang berdoa kepada-Nya, wahai Kekasih orang yang taat kepada-Nya, wahai Yang dekat dengan orang yang mencintai-Nya, wahai Yang Mengawasi terhadap orang yang meminta penjagaan-Nya, wahai Yang Dermawan terhadap orang yang mengharap pada-Nya, wahai Yang (tetap) Penyantun terhadap orang yang bermaksiat kepada-Nya, wahai Yang Penyayang dalam keagungan-Nya, wahai Yang Maha agung dalam kebijaksanaan-Nya, wahai Yang Terdahulu dalam Kebaikan-Nya, wahai Yang Mengetahui orang yang menghendaki-Nya.

allhumma inn as`aluka bismika: y musabbibu, y muroghghibu, y muqollibu, y muaqqibu, y murottibu, y mukhowwifu, y muhadzdziru, y mudzakkiru, y musakhkhiru, y mughoyyiru. (97)

Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan (menyebut) Nama-Mu: Wahai Yang Mengadakan sebab, wahai Yang Menciptakan keinginan, wahai Yang Membolak-balikkan, wahai Yang Memberi akibat, wahai Yang Menertibkan, wahai Yang Memberi ketakutan, wahai Yang Memperingatkan, wahai Yang Mengingatkan, wahai Yang Menundukkan, wahai Yang Merubah.

y man ilmuh sbiqun, y man waduh shdiqun, y man luthfuh zhhirun, y man amruh ghlibun, y man kitbuh muhkamun, y man qodh`uh k`inun, y man qur`nuh majdun, y man mulkuh qodmun, y man fadhluh ammun, y man arsyuh azhmun. (98)

Wahai Yang ilmu-Nya terdahulu, wahai Yang janji-Nya benar, wahai Yang kelembutan-Nya Nampak, wahai Yang perintah-Nya sukses terlaksana, wahai Yang kitab-Nya pasti, wahai Yang ketetapan-Nya tak bisa dihindari, wahai Yang Quran-Nya mulia, wahai Yang kekuasaan-Nya terdahulu, wahai Yang karunia-Nya merata, wahai Yang Arsy-Nya agung.

y man l yasyghaluh samun an samin, y man l yamnauh filun an filin, y man l yulhhi qowlun an qowlin, y man l yughollithuh su`lun an su`lin, y man l yahjubuh syay`un an syay`in, y man l yubrimuh ilhhul mulihhn, y man huwa ghyatu murdil murdn, y man huwa muntah himamil rifn, y man huwa muntah tholabith thlibn, y man l yakhf alayhi dzarrotun fil lamn. (99)

Wahai Yang pendengaran demi pendengaran tidak menyibukkan-Nya, wahai Yang perbuatan demi perbuatan tidak mencegah-Nya, wahai Yang perkataan demi perkataan tidak diremehkan-Nya, wahai Yang permohonan demi permohonan tidak ditolak-Nya, wahai Yang sesuatu demi sesuatu tidak ada yang menutupi-Nya, wahai Yang Tidak Terusik oleh penentang orang-orang yang menentang, wahai Dialah Puncak Tujuan orang-orang yang berkehendak, wahai Dialah Puncak Keinginan orang-orang yang arif, wahai Dialah Puncak Harapan para pencari, wahai Dialah Yang tak tersembunyi dari-Nya sebesar atom pun di alam semesta.

y halman l yajalu, y jawdan l yabkholu, y shdiqon l yukhlifu, y wahhban l yamallu, y qhiron l yaghlibu, y azhman l yshofu, y adlan l yahfu, y ghoniyyan l yaftaqiru, y kabron l yashghuru, y hfizhon l yaghfulu. (100)

Wahai Yang Sabar dan tidak pernah tergesa-tergesa, wahai Yang Dermawan dan tidak pernah bakhil, wahai Yang Benar tidak pernah menyalahi janji-Nya, wahai Yang Banyak Memberi dan tidak pernah menyesali, wahai Yang Maha Perkasa dan tak pernah dikalahkan, wahai Yang Agung dan tak tersifati, wahai Yang Adil dan tidak pernah menzalimi, wahai Yang Maha Kaya dan tidak pernah membutuhkan, wahai Yang Maha Besar dan tidak pernah terhina, wahai Yang Maha Menjaga dan tidak pernah lupa.

subhnaka y l ilha ill ant, al-ghowts al-ghowts, khollishn minan nri y robbi.

Maha Suci Engkau Yang tidak ada Tuhan selain Engkau, tolonglah... tolonglah..., bebaskan kami dari api neraka, Wahai Tuhanku.

subhnaka y l ilha ill antal ghowtsal ghowtsa, sholli al muhammadin wa li muhammad, khollishn minan nri y robbi. (Maha Suci Engkau Yang tidak ada Tuhan selain Engkau, tolonglah... tolonglah..., curahkanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarganya, bebaskan kami dari api neraka, wahai Tuhanku).