5-BACAAN KETIKA MELETAKKAN PAKAIAN

9- .

5. Dengan nama Allah (aku meletakkan baju).[1]

 [1] HR. At-Tirmidzi 2/505 dan Imam yang lain. Lihat Irwaul Ghalil, 49 dan Shahihul Jami 3/203..