108- MENYEBARKAN SALAM

224- n: (( ǡ ǡ ))

224. Rasulullah n bersabda: Kamu tidak akan masuk ke Surga hingga kamu beriman, kamu tidak akan beriman secara sempurna hingga kamu saling mencintai. Maukah kamu kutunjukkan sesuatu, apabila kamu lakukan akan sa-ling mencintai? Biasakan mengucapkan salam di antara kamu (apabila berte-mu).[1]

225- : .

225. Ada tiga perkara, barangsiapa yang bisa mengerjakannya, maka sung-guh telah mengumpulkan keimanan: 1. Berlaku adil terhadap diri sendiri; 2. Menyebarkan salam ke seluruh pendu-duk dunia; 3. Berinfak dalam keadaan fakir.[2]

226- x: n: : (( ))

226. Dari Abdullah bin Umar z, dia berkata: Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi n, manakah ajaran Islam yang lebih baik? Rasul n bersabda: Hendaklah engkau memberi makanan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang ti-dak.[3][1] HR. Muslim 1/74, begitu juga imam yang lain.

[2] HR. Al-Bukhari dengan Fathul Bari 1/82, dari hadits Amar z secara mauquf muallaq.

[3] HR. Al-Bukhari dengan Fathul Bari 1/55, Muslim 1/65.