40- BACAAN BAGI ORANG YANG RAGU DALAM BERIMAN

133. a. Bagi orang yang ragu dalam beriman, hendaklah mohon perlindung-an kepada Allah.[1]

b. Berhenti dari keraguannya.[2]

134. Hendaklah mengatakan:

134- (( )).

Aku beriman kepada Allah dan kebe-naran para rasul yang diutus oleh-Nya.[3]

135. Hendaklah membaca firman Allah Taala:

Dia-lah yang Awal (Allah telah ada se-belum segala sesuatu ada), yang Akhir (Di saat segala sesuatu telah hancur, Allah masih tetap kekal), yang Zhahir (Dia-lah yang nyata, sebab banyak bukti yang menyatakan adanya Allah), yang Batin (tidak ada sesuatu yang bisa menghalangiNya. Allah lebih dekat ke-pada hambaNya daripada mereka pada dirinya). Dia-lah Yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu.[4][1] HR. Al-Bukhari 6/336 dengan Fathul Bari dan Muslim 1/120.

[2] HR. Al-Bukhari 6/336 dengan Fathul Bari dan Muslim 1/120.

[3] HR. Muslim 1/119-120.

[4] HR. Abu Dawud 4/329. Menurut pendapat Al-Albani, hadits di atas adalah hasan dalam Shahih Abu Dawud 3/962.