69- DOA SEBELUM MAKAN

178. Rasulullah n bersabda[1]: Apa-bila seseorang di antara kamu mema-kan makanan, hendaklah membaca:

Apabila lupa pada permulaannya, hen-daklah membaca:

.

179. Rasulullah n bersabda[2]: Barang-siapa yang diberi rezeki oleh Allah berupa makanan, hendaklah membaca:

.

Ya Allah! berilah kami berkah dengan makan itu dan berilah makanan yang lebih baik.

Apabila diberi rezeki berupa minuman susu, hendaklah membaca:

.

 [1] HR. Abu Dawud 3/347, At-Tirmidzi 4/288, dan lihat kitab Shahih At-Tirmidzi 2/167.

[2] HR. At-Tirmidzi 5/506, dan lihat Shahih Tirmidzi 3/158.