86- DOA KEPADA ORANG YANG BERKATA: GHAFARALLAAHU LAKA

197- .

197. Begitu juga kamu.[1]

 [1] HR. Ahmad 5/82, An-Nasai dalam Amalul Yaum wal Lailah halaman 218, no. 421.