87- DOA UNTUK ORANG YANG BERBUAT KEBAIKAN PADAMU

198- .

198. Semoga Allah membalasmu de-ngan kebaikan.[1]

 [1] HR. At-Tirmidzi 2035, lihat Shahihul Jami 6244, Shahih At-Tirmidzi 2/200.