92- DOA AGAR TERHINDAR DARI SYIRIK

203- .

203.Ya Allah! Sesungguhnya aku ber-lindung kepadaMu, agar tidak menyeku-tukan kepadaMu, sedang aku mengeta-huinya dan minta ampun terhadap apa yang tidak aku ketahui.[1]

 [1] HR. Ahmad dan imam yang lain 4/403, lihat Shahihul Jami 3/233, dan Shahihut Targhrib wat Tarhib oleh Al-Albani 1/19.