Terjemah Yaasiin

Al-Barzanji

Tikus sedang berdiskusi

 

 

 

 

 

By: Afikilzam

Mengundang makna

untuk Generasi Negeri

Diantara Alasan bersolawat :

v  Rounded Rectangle:           . ( (

Terangkatnya derajat manusia
Sabda beliau SAW:

 

 

 

barangsiapa di antara umatku yang membacakan shalawat atasku satu kali dengan ikhlas dari lubuk hatinya, maka Allah menurunkan sepuluh rahmat kepadanya, mengangkat sepuluh derajat kepadanya, dan menghapus sepuluh kesalahan. (HR. Nasai)

v  Rounded Rectangle:          Dikabulkan hajat di dunia dan akhirat
Sabda beliau SAW:

 

 

 

barangsiapa yang membacakan shalawat untukku pada suatu hari seratus kali, maka Allah akan memenuhi seratus hajatnya, 70 di antaranya nanti di akhirat dan 30 di dunia. (Kitab Jamul Jawami, Hal: 796)

Masih banyak alasan lain terutama mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW.

Yaasiin

Tarjamah Al-Barzanji

Dan

Burdah serta Puji-pujian

------------------------------------------------------

Yasin

---------------------------------------

ƒ ÇÊÈ

1. Yaa siin[1263]

[1263] Ialah huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan sebagian dari surat-surat Al Quran seperti: Alif laam miim, Alif laam raa, Alif laam miim shaad dan sebagainya. diantara Ahli-ahli tafsir ada yang menyerahkan pengertiannya kepada Allah karena dipandang Termasuk ayat-ayat mutasyaabihaat, dan ada pula yang menafsirkannya. golongan yang menafsirkannya ada yang memandangnya sebagai nama surat, dan ada pula yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad itu gunanya untuk menarik perhatian Para Pendengar supaya memperhatikan Al Quran itu, dan untuk mengisyaratkan bahwa Al Quran itu diturunkan dari Allah dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf abjad. kalau mereka tidak percaya bahwa Al Quran diturunkan dari Allah dan hanya buatan Muhammad s.a.w. semata-mata, Maka cobalah mereka buat semacam Al Quran itu.

Éb#uäö)ø9$#ur ÉOÅ3ptø:$# ÇËÈ

2. demi Al Quran yang penuh hikmah,

y7RÎ) z`ÏJs9 tÎ=yößJø9$# ÇÌÈ

3. Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul,

4n?tã :ÞºuŽÅÀ 5OŠÉ)tGó¡B ÇÍÈ

4. (yang berada) diatas jalan yang lurus,

Ÿ@ƒÍ\s? ̓Íyø9$# ËLìÏm9$# ÇÎÈ

5. (sebagai wahyu) yang diturunkan oleh yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang,

uÉZFÏ9 $YBöqs% !$B uÉR& öNdät!$t/#uä Mßgs tbq=Ïÿx ÇÏÈ

6. agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.

s)s9 ,ym ãAöqs)ø9$# #n?tã öNÏdÎŽsYø.r& Mßgs Ÿw tbqãZÏBsムÇÐÈ

7. Sesungguhnya telah pasti Berlaku Perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, kerena mereka tidak beriman.

$RÎ) $uZ=yy_ þÎ öNÎgÉ)oYãr& Wxn=ør& }Îgs n<Î) Èb$s%øŒF{$# Nßgs tbqßsyJø)B ÇÑÈ

8. Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu dileher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, Maka karena itu mereka tertengadah.

$uZ=yy_ur .`ÏB Èt/ öNÍkɃr& #ty `ÏBur óOÎgÏÿ=yz #ty öNßgoYøŠtør's Mßgs Ÿw tbrŽÅÇö7ムÇÒÈ

9. dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula), dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.

íä!#uqyur öNÍköŽn=tã öNßgs?öxRr&uä Qr& óOs9 öNdöÉZ? Ÿw tbqãZÏBsムÇÊÉÈ

10. sama saja bagi mereka Apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

$yJRÎ) ÉY? Ç`tB yìt7?$# tò2Ïe%!$# zÓÅyzur z`uHq9$# Í=øtóø9$$Î/ ( nŽÅet6s ;otÏÿøóyJÎ/ 9_r&ur AOƒÍŸ2 ÇÊÊÈ

11. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan[1264] dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun Dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

[1264] Maksudnya peringatan yang diberikan oleh Nabi Muhammad s.a.w. hanyalah berguna bagi orang yang mau mengikutinya.

$RÎ) ß`øtwU ÌÓÕR 4tAöqyJø9$# Ü=Gò6tRur $tB (#qãBs% öNdtrO#uäur 4 @ä.ur >äóÓx muZøŠ|Ámr& þÎ 5Q$tBÎ) &Î7B ÇÊËÈ

12. Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh).

ó>ÎŽÑ$#ur Mlm; xsWB |=ptõr& Ïptƒös)ø9$# øŒÎ) $yduä!%y` tbq=yößJø9$# ÇÊÌÈ

13. dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, Yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka.

øŒÎ) !$uZ=yör& ãNÍköŽs9Î) ÈuZøO$# $yJdq/s3s $tRøys ;]Ï9$sVÎ/ (#þqä9$s)s !$RÎ) Nä3øs9Î) tbq=yóD ÇÊÍÈ

14. (yaitu) ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya; kemudian Kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga, Maka ketiga utusan itu berkata: "Sesungguhnya Kami adalah orang-orang di utus kepadamu".

(#qä9$s% !$tB óOFRr& žwÎ) Ž|o0 $oY=WÏiB !$tBur tAtRr& ß`oHq9$# `ÏB >äóÓx bÎ) óOFRr& žwÎ) tbq/Éõ3x? ÇÊÎÈ

15. mereka menjawab: "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti Kami dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatupun, kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka".

(#qä9$s% $uZš/u ÞOn=tƒ !$RÎ) óOä3ös9Î) tbq=yößJs9 ÇÊÏÈ

16. mereka berkata: "Tuhan Kami mengetahui bahwa Sesungguhnya Kami adalah orang yang diutus kepada kamu".

$tBur !$uZøŠn=tã žwÎ) n=t7ø9$# ÚúÎ7ßJø9$# ÇÊÐÈ

17. dan kewajiban Kami tidak lain hanyalah menyampaikan (perintah Allah) dengan jelas".

(#þqä9$s% $RÎ) $tRŽsÜs? öNä3Î/ ( Èõs9 óO9 (#qßgtF^s? ö/ä3YuHädŽt\s9 Oä3Z¡¡yJus9ur $ZÏiB >#xtã ÒOŠÏ9r& ÇÊÑÈ

18. mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami bernasib malang karena kamu, Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti (menyeru kami), niscaya Kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami".

(#qä9$s% Nä.ŽÈsÛ öNä3yB 4 Ér& O?Åe2Œ 4 ö@t/ óOFRr& Pöqs% šcqÍŽB ÇÊÒÈ

19. utusan-utusan itu berkata: "Kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan (kamu bernasib malang)? sebenarnya kamu adalah kaum yang melampui batas".

uä!%y`ur `ÏB $|Áø%r& ÏpuZƒÏyJø9$# @ã_u 4Ótó¡o tA$s% ÉQöqs)tƒ (#qãÎ7?$# šúÎ=yößJø9$# ÇËÉÈ

20. dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata: "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu".

(#qãÎ7?$# `tB žw ö/ä3=tó¡o #\_r& Ndur tbrßtGgB ÇËÊÈ

21. ikutilah orang yang tiada minta Balasan kepadamu; dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.

$tBur uÍ< Iw ß7ãr& Ï%!$# ÎTtsÜs Ïmøs9Î)ur tbqãy_ö? ÇËËÈ

22. mengapa aku tidak menyembah (tuhan) yang telah menciptakanku dan yang hanya kepada-Nya-lah kamu (semua) akan dikembalikan?

äσªBr&uä `ÏB ÿÏmÏRrߊ ºpygÏ9#uä bÎ) ÈbŠÌãƒ ß`oHq9$# 9hŽÛØÎ/ žw Ç`øó? ÓÍh_tã öNßgFyxÿx $\øx Ÿwur ÈbräÉ)ZムÇËÌÈ

23. mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain nya jika (Allah) yang Maha Pemurah menghendaki kemudharatan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku dan mereka tidak (pula) dapat menyelamatkanku?

þÎoTÎ) #]ŒÎ) Å"9 9@n=|Ê AÎ7B ÇËÍÈ

24. Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.

þÎoTÎ) MZtB#uä öNä3În/tÎ/ ÈbqãyJó$$s ÇËÎÈ

25. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu; Maka dengarkanlah (pengakuan keimanan) ku.

Ÿ@ŠÏ% È@äzŠ$# spYpgø:$# ( tA$s% |Møn=tƒ ÍGöqs% tbqßJn=tƒ ÇËÏÈ

26. dikatakan (kepadanya): "Masuklah ke syurga"[1265]. ia berkata: "Alangkah baiknya Sekiranya kamumku mengetahui.

[1265] Menurut riwayat, laki-laki itu dibunuh oleh kaumnya setelah ia mengucapkan kata-katanya sebagai nasihat kepada kaumnya sebagaimana tersebut dalam ayat 20 s/d 25. ketika Dia akan meninggal. Malaikat turun memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya dan Dia akan masuk syurga.

$yJÎ/ txÿx Í< În1u ÓÍ_n=yy_ur z`ÏB tÏBtõ3ßJø9$# ÇËÐÈ

27. apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku Termasuk orang-orang yang dimuliakan".

* !$tBur $uZø9tRr& 4n?tã ÏmÏBöqs% .`ÏB ÍnÏt/ `ÏB 7Zã_ šÆÏiB Ïä!$yJ¡¡9$# $tBur $Zä. t,Î!Í\ãB ÇËÑÈ

28. dan Kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah Dia (meninggal) suatu pasukanpun dari langit dan tidak layak Kami menurunkannya.

bÎ) MtR%x. žwÎ) Zpysø| ZoyÏnºur #sŒÎ*s öNd tbrßÏJyz ÇËÒÈ

29. tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja; Maka tiba-tiba mereka semuanya mati.

ouŽystƒ n?tã ÏŠ$t6Ïø9$# 4 $tB OÎgŠÏ?'tƒ `ÏiB @Aqß žwÎ) (#qR%x. ÏmÎ/ tbräÌöktJó¡o ÇÌÉÈ

30. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, tiada datang seorang Rasulpun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.

óOs9r& (#rttƒ ö/x. $uZõ3n=dr& Nßgn=ö6s% šÆÏiB Èbrã)ø9$# öNåkXr& öNÍköŽs9Î) Ÿw tbqãÅ_ötƒ ÇÌÊÈ

31. tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan, bahwasanya orang-orang (yang telah Kami binasakan) itu tiada kembali kepada mereka[1266].

[1266] Maksudnya mereka itu tidak kembali kedunia.

bÎ)ur @@ä. $J9 ÓìŠÏHsd $uZƒt$! tbrŽ|ØøtC ÇÌËÈ

32. dan Setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.

ptƒ#uäur ãNl; ÞÚöF{$# ptGøyJø9$# $yguZumr& $oY_{zr&ur $pk]ÏB ${7ym mYÏJs tbq=2'tƒ ÇÌÌÈ

33. dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka makan.

$oY=yy_ur $ygŠÏ ;MZy_ `ÏiB 9@ŠÏƒU 5=oYãr&ur $tRöfsur $pkŽÏ z`ÏB Èbqããø9$# ÇÌÍÈ

34. dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air,

(#q=2'uÏ9 `ÏB Ín̍yJrO $tBur mGn=ÏJtã öNÍgƒÏƒr& ( Ÿxsr& tbrã6o ÇÌÎÈ

35. supaya mereka dapat Makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur?

z`ysö6ß Ï%!$# t,n=y{ ylºurøF{$# $yg=2 $JÏB MÎ7/Y? ÞÚöF{$# `ÏBur óOÎgÅ¡ÿRr& $JÏBur Ÿw tbqßJn=tƒ ÇÌÏÈ

36. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

ptƒ#uäur ãNßg9 ã@ø9$# ãn=ó¡nS mZÏB u$pk]9$# #sŒÎ*s Nd tbqßJÎ=B ÇÌÐÈ

37. dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah malam; Kami tanggalkan siang dari malam itu, Maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan.

ßJ9$#ur ̍øgrB 9hs)tGó¡ßJÏ9 $yg9 4 y7Ï9ºsŒ ㍃Ïø)s? ̓Íyø9$# ÉOŠÎ=yø9$# ÇÌÑÈ

38. dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui.

tyJs)ø9$#ur mtRös% tAÎ$oYtB 4ÓLym yŠ$tã Èbqã_óãø9$%x. ÉOƒÏs)ø9$# ÇÌÒÈ

39. dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah Dia sampai ke manzilah yang terakhir) Kembalilah Dia sebagai bentuk tandan yang tua[1267].

 

[1267] Maksudnya: bulan-bulan itu pada Awal bulan, kecil berbentuk sabit, kemudian sesudah menempati manzilah-manzilah, Dia menjadi purnama, kemudian pada manzilah terakhir kelihatan seperti tandan kering yang melengkung.

Ÿw ßJ9$# ÓÈöt7.^tƒ !$olm; br& x8Í? tyJs)ø9$# Ÿwur ã@ø9$# ß,Î/$y Í$pk]9$# 4 @@ä.ur Î ;7n=s šcqßst7ó¡o ÇÍÉÈ

40. tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya.

ptƒ#uäur öNl; $Rr& $uZ=uHxq öNåktJƒÍhŒ Î Å7=ÿø9$# ÈbqßsyJø9$# ÇÍÊÈ

41. dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan.

$uZø)n=yzur Mlm; `ÏiB Ï&Î#VÏiB $tB tbq6x.ötƒ ÇÍËÈ

42. dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu[1268].

[1268] Maksudnya : binatang-binatang tunggangan, dan alat-alat pengangkutan umumnya.

bÎ)ur 'tS öNßgø%̍øóR Ÿxs sÌŽ|À öNlm; Ÿwur öNd tbräs)ZムÇÍÌÈ

43. dan jika Kami menghendaki niscaya Kami tenggelamkan mereka, Maka Tiadalah bagi mereka penolong dan tidak pula mereka diselamatkan.

žwÎ) ZptHqy $ZÏiB $tFtBur 4n<Î) &Ïm ÇÍÍ