Contoh Teks Pembawa Acara MC

السـلام عليكم ورحمـة الله وبركاته

مقدمة

Wonten pangarsanipun almukarrom Romo Kiayi Haji Suja’I Masduqi saha Ibu ingkang kitho suwitani soho kitho antu-antu menggah barokah soho do’a pangestunipun

Wonten pangarsanipun Bapak KH. Abdul Aziz saking Temanggung ingkang saestu tansah kitho antu-antu mau’idhoh hasanah soho barokah ilminipun

Wonten pangarsanipun almukarrom Kiai Haji Abdulloh Hasan saha Ibu ingkang kitho hormati saha tansah kitho antu-antu menggah nasehat soho barokah ilmunipun

Wonten pangarsanipun Gus Nur Hamid Madjid saha Ibu ingkang kitho hormati saha tansah kitho antu-antu menggah nasehat saha piwucal ilmunipun

Wonten pangarsanipun Gus Zar’annudin saha Ibu ingkang kitho hormati saha tansah kitho antu-antu menggah nasehat saha pitedah-pitedahipun.

Wonten pangarsanipun dewan qoriin kakung sumowono putri soho segenap dewan pengurus pondok pesantren Assalafiyyah ingkang tansah kitho ta’dzimi saha kitho taati menggah peraturan-peraturan ipun.

Mboten kasupen, dumatheng sahyaning poro santri kakung sumowono putri rohimakumulloh.

Kepareng kawulo matur wonten ing mriki, ingkang piniji supados anderek-aken lumampahing adicoro Pengaosan Muwada’ah wonten ing ndalu puniko,

Sepindah, ngaturaken puji syukur wonten ngarso dalem Alloh SWT, ingkang sampun hangluberaken kenikmatan soho kerohmatanipun dumateng kito sedoyo sehinggo wonten ing wekdal puniko, kito taksih waged anggadahi kesempatan angrawuhi pengaosan Muwada’ah wonten ndalu puniko kanthi wilujeng mboten manggihi alangan satunggal punopo. Mugiyo, rawuh kawulo lan panjenengan sedoyo wonten ing puniko majlis pikanthuk ridhonipun Alloh SWT. Amin Allohumma Aminn

            Sholawat soho salamipun Alloh mugi tansah katur dumatheng junjungan kito Nabi Agung Muhammad SAW, nabi ingkang waged paring syafaat dumateng kitho sedoyo. Mugiyo kawulo lan panjenengan sedoyo kalebetno umatipun ingkang pikanthuk syafa’atipun mbenjang wonten ing yaumul qiyamah. Amin ya Robbal ‘alamin

            Poro lenggah ingkang dahat kinurmatan

Gegandengan wekdal sampun sang soyo ndalu, pramilo sumonggo pengaosan wonten ing ndalu puniko enggal kito purwakani, ananging langkung rumiyin kaparengo kawulo aturaken menggah rantamaning adicoro ingkang sampun rinacik-rinancang dening panitia wonten ing dalu puniko.

Adicoro ingkang sepisan inggih puniko Pambuko

Kalajengaken adicoro kaping kalih inggih puniko waosan ayat2 suci Al-qur’an

jumangkah wonten ing adicoro ingkang kaping tiga inggih puniko waosan Sholawat

wondene adicoro ingkang kaping sekawan inggih puniko tahlil

tumapak adicoro ingkang kaping gangsal inggih puniko istirahat

laksitaning adicoro ingkang kaping enem inggih puniko sambutan

wondene pengaosan inti punika dumawah wonten ing adicoro kaping pitu

jumangkah adicoro kaping wolu nun inggih doa panutup

wondene pungkasaning adicoro inggih puniko panutup

mekaten puniko adicoro ingkang insyaallah badhe kita lampahi wonten ing dalupuniko

 

Poro hadirin hadirot rokhimakumulloh……………..

Sumonggo adicoro Pengaosan wonten ing ndalu puniko kito purwakani kanthi  waosan ummul kitab sesarengan. Kawulo derek-aken..

……….. الى حضرة النبى المصطفى ص م     الفاتحة

Matur nuwun mugi kanthi wahosan surat Al Fatikhah kasebat adicoro wonten ndalu puniko waget kalampah kanthi lancar mboten manggihi alangan satunggal punopo.

            Ndungkap adicoro ingkang saklajengipun, nun injih waosan ayat-ayat suci Al-qur’an. Ananging sakderengipun adicoro puniko dipun kawiti, dumateng sagunging para lenggah kasuwun supados nyigeg pangandikan sakwentawis amrih hidmating ayat-ayat suci Al-qur’an sak-mangkeh. Dumatheng panjenenganipun sederek……wekdal soho panggenan kawulo aturaken.

…………………………

بارك الله لنا ولكم أجمعـين  ونفعـنا من القـران العظـيم

Maturnuwun kawulo aturaken dumateng sederek………mugi amal panjenengan pikantuk ganjaran ingkang sakmurwatipun semanten ugi ingkang midangetaken.

Adicoro ingkang kaping tigo inggih puniko waosan sholawat ingkang badhe dipun slirani dening sederek….…wekdal saha panggenan kawulo sumangga’aken

…………………..

Matur nuwun, mugi kanthi waosan sholawat puniko, kito pinaringan syafaatipun Rosululloh SAW mbenjang wonten ing yaumul qiyamah. Amin 2x Ya Robbal ‘alamin.

 

Hadirin hadirot rokhimakumulloh…………..

            Ndungkap adicoro ingkang kaping sekawan nun inggih waosan tahlil ingkang badhe dipun pangarsani Romo Kiai Haji Suja’I Masduqi. Dumateng Romo Kiai Haji Suja’I sasono wicoro kawula aturaken. Sumonggo.

………………..

Poro hadirin-hadirat rokhimakumullah ndungkap adicara ingkang kaping gangsal inggih punika istiraohat. Dumateng kadang pramuladi ingkang kajibah, wekdal kawula aturaken sak-cekap-ipun.

………………..

Sagung poro lenggah ingkang dhahat kinurmatan.

Mboten ateges ngirangi kamardikan anggenipun angrahapi raosing pasugatan, ananging ningali wekdal ingkang sang soyo dalu, kaparengo laksitaning adicoro ndalu punika kawula lajengaken.

Adicoro ingkang kaping enem inggih punika sambutan saking pimpinan pondok. Dumateng Gus Nur Hamid Majid wekdal saha panggenan kawulo sumangga-aken

…………………..

Dumateng Gus Nur Hamid Majid kawula aturaken agunging panuwun

Wondene adicoro ingkang kaping pitu inggih puniko adicoro ingkang kitho tenggo-tenggo, nun injjih pengaosan inti ingkang badhe dipun pangarsani dening Bapak KH Abdul Aziz saking Temanggung

Dhunateng Bapak KH Abdul aziz wekdal saha sasono wicoro kawula sumangga-aken…..

……………………

Dumateng pangarsanipun Bapak KH Abdul aziz kawulo aturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit keparengipun paring mauizoh hasanah wonten dalu puniko mugi-mugi kito waged mendet inti sari saking punopo ingkang dipun ngendika-aken sahinggo waged manfaati dateng kita sedoyo fid dini wa dunya wal akhiroh. Allahumma amin.

Hadirin hadirot ingkang minulyo,

Ndungkap adicoro ingkang kaping wolu inggih punika doa panutup. Wondene doa panutup samangkeh kasuwunaken dhumateng pangarsanipun Bapak…….. dhumateng bapak…. Wekdal saha panggenan Kawula sumangga-aken.

…………………………

Maju ke depan

Para hadirin ingkang minulyo,

Lampahing adicoro sampun kito lampahi sedaya sahingga ndungkap titi laksaning adicoro panutup. Ananging sakderengipun kawula tutup kawula ingkang piniji supados handerek-aken adicoro pengaosan wonten ndalu puniko mbok bilih rinaos kirang trep kirang subo sito saha trapsilo kawula nyuwun lumunturing sih samudro pangaksami.

Sumonggo adicara wonten ing dalu menika kito pungkasi    kanthi waosan hamdalah kawula dereaken. ...........Saking kawula,  billahi taufiq walhidayah warridho wal’inayah

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته