KUMPULAN BUKU
Halal & Haram Dalam Islam
Dr. Yusuf Al-Qardhawi

Penerbit: PT. Bina Ilmu, 1993

 
DAFTAR ISI

Muqadimah

Pendahuluan

BAB PERTAMA:
Pokok Pokok Ajaran Islam Tentang Halal dan Haram

Pokok Pokok Ajaran Islam Tentang Halal dan Haram

Asal TIap Tiap Sesuatu Adalah Mubah

Menentukan Halal Haram Semata-Mata Hak Allah

Mengharamkan Yang Halal & Menghalalkan Yang Haram Sama Dengan Sirik

Mengharamkan Yang Halal Akan Berakibat Timbulnya Kejahatan dan Bahaya

Setiap Yang Halal TIdak Memerlukan Yang Haram

Apa Saja Yang Membawa Kepada Yang Haram Adalah Haram

Bersiasat Terhadap Hal Yang Haram, Hukumnya Adalah Haram

Niat Baik Tidak Dapat Melepaskan Yang Haram

Menjauhkan Diri Dari Syubhat Karena Takut Terlibat Dalam Haram

Semua Yang Haram Berlaku Untuk Semua Orang

Keadaan Yang Terpaksa Membolehkan Yang Terlarang

BAB KEDUA:
Makanan, Pakaian dan Rumah

Makanan dan Minuman

Menyembelih & Makan Binatang Dalam Pandangan Agama Hindu

Binatang Yang Diharamkan Dalam Pandangan Yahudi & Nasrani

Menurut Pandangan Orang Arab Jahiliyah

Islam Menghalalkan Yang Baik

Diharamkan Bangkai dan Hikmahnya

Haramnya Darah Yang Mengalir

Daging Babi

Binatang Yang Disembilih Bukan Karena Allah

Macam Macam Bangkai

Hikmah DIharamkannya Macam Macam Binatang Diatas

Binatang Yang Disembelih Untuk Berhala

Ikan dan Belalang Dapat Dikecualikan Dari Bangkai

Memanfaatkan Kulit Tulang dan Rambut Bangkai

Keadaan Darurat dan Pengecualiannya

Darurat Berobat

Perseorangan Tidak Boleh Dianggap Darurat Kalau....

Penyembelihan Menurut Syara'

BInatang Laut Yaitu Semua Binatang Yang Hidupnya Didalam Air

Binatang Darat Yang Haram

Menyembelih Sebagai Syarat Halalnya Binatang

Syarat Syarat Penyembelihan Menurut Syara'

Rahasia Penyembelihan dan Hikmah

Hikmah Menyebut Asma' Allah Waktu Menyembelih

Sembelihan Ahli Kitab

Binatang Yang Disembelih Untuk Gereja dan Hari Hari Besar

Sembelihan Yang Dilakukan Oleh Ahli Kitab dg Tenaga Listrik dsb

Penyembelihan Orang Majusi dsb

Kaidah: "Apa Yang Ghaib Bagi Kita, Jangan Kita Tanyakan"

Berburu

Syarat Yang Berlaku Untuk Pemburu

Syarat Yang Berkenaan Dengan Binatang Yang Diburu

Alat Yang Dipakai Untuk Berburu

Berburu Dengan Senjata Tajam

Berburu Dengan Menggunakan Anjing dsb

Kalau Binatang Itu Didapati Sudah Mati

Khamar (Arak)

Setiap Yang Memabukkan Berarti Arak

Minum Sedikit

Memperdagangkan Arak

Seorang Muslim Tidak Boleh Menghadiahkan Arak

Tinggalkan Tempat Persidangan Arak

Khamar Adalah Penyakit Bukan Obat

Narkotik

Setiap Yang Berbahaya Dimakan Atau Diminum, Tetap Haram

Pakaian dan Perhiasan

Islam Agama Bersih dan Cantik

Emas dan Sutera Asli Haram Untuk Orang Laki Laki

Hikmah Diharamkannya Emas dan Sutera Terhadap Laki-laki

Hikmah Dibolehkannya Untuk Wanita

Pakaian Wanita Islam

Laki-laki Menyerupai Perempuan dan Perempuan Menyerupai Laki-laki

Pakaian Untuk Berfoya-foya dan Kesombongan

Berlebih-2 an Dalam Berhias Dengan Mengubah Ciptaan Allah

Tatto, Kikir Gigi dan Operasi Kecantikan Hukumnya Haram

Menipiskan Alis

Menyambung Rambut

Semir Rambut

Memelihara Jenggot

Dalam Rumah

Lambang-lambang Kemewahan dan Kemusyrikan

Bejana Emas dan Perak

Islam Mengharamkan Patung

Hikmah Diharamkannya Patung

Bimbingan Islam Dalam Mengabadikan Orang Besar

Rukhsah Dalam Permainan Anak

Patung Yang Tidak Sempurna dan Cacat

Lukisan dan Ukiran

Gambar Yang Terhina Adalah Halal

Photografi

Subyek Gambar

Kesimpulan Hukum Gambar & Yang Menggambar

Memelihara Anjing Pemburu & Penjaga, Hukumnya Mubah

Pengetahuan Ilmu Modern Tentang Memelihara Anjing

Bekerja dan Usaha

Diamnya Orang Yang Mampu Bekerja Adalah Haram

Bilakah Minta-minta Itu Diperkenankan?

Jaga Harga Diri Dengan Bekerja

Bekerja Dengan Jalan Bercocok Tanam

Bercocok Tanam Yang Diharamkan

Perusahaan dan Mata-Pencaharian

Beberapa Usaha dan Mata Pencaharian Yang Diberantas Oleh Islam

Melacur

Tarian Seni dan Tubuh

Perusahaan Melukis, Membuat Salib dsb

Perusahaan Minuman Keras & Narkotik

Bekerja Dengan Jalan Berdagang

Pendirian Gereja Tentang Masalah Dagang

Perdagangan Yang Dilarang

Bekerja Sebagai Pegawai

Kepegawaian Yang Diharamkan

Pedoman Secara Umum Tentang Bekerja

BAB KETIGA:
Ghari
zah, Pernikahan & Keluarga

Lapangan Gharizah

Jangan Dekat-dekat Pada Zina

Pergaulan Bebas Adalah Haram

Melihat Jenis Lain Dengan Bersyahwat

Aurat Perempuan

Perempuan Masuk Pemandian

Menampak-nampakkan Perhiasan Adalah Haram

Beberapa Hal Yang Dapat Mengeluarkan Perempuan Dari Batas Tabarruj

Istri Yang Melayani Tamu-tamu Suaminya

Hubungan Kelamin Yang Tidak Normal Adalah Dosa Besar

Hukumnya Onani

Perkawinan : Tidak Ada Pembujangan Dalam Islam

Melihat Tunangan

Pinangan Yang Diharamkan

Perawan Harus Dimintai Ijin dan Jangan Dipaksa

Perempuan Yang Haram Dikawin

Perempuan Yang Haram Dikawin Karena Ada Hubungan Susuan

Perempuan Yang Haram Dikawin ......

Memadu Antara Dua Saudara

Perempuan-Perempuan Yang Bersuami

Perempuan-Perempuan Musyrik

Kawin Dengan Perempuan Ahli Kitab

Perempuan Muslimah Kawin Dengan Laki-Laki Lain

Perempuan Zina

Kawin Mut'ah

Poligami

Adil Adalah Syarat Dibolehkan Poligami

Hikmah Dibolehkannya Poligami

Hubungan Suami Istri

Jalinan Perasaan Antara Suami Istri

Jangan Bersetubuh Didubur

Menjaga Rahasia Istri

Keluarga Berencana

Alasan Yang Mendorong Keluarga Berencana

Pengguguran (Aborsi}

Hak dan Kewajiban Dalam Pergaulan Antara Suami-Istri

Suammi Istri Harus Sabar

Ketika Nusyuz dan Bersengketa

Cerai

Talaq Sebelum Islam

Talaq dalam Pandangan Agama Yahudi

Talaq dalam Pandangan Agama Kristen

Pertentangan Sekte Kristen dalam Persoalan Talaq

Effek Pengekangan Agama Kristen dalam Persoalan Talaq

Penolakan Farid Dalam Persoalan Ini

Agama Kristen Hanya Obat Sementara, Bukan Syariat yang Universal

Islam Membatasi Persoalan Talaq

Mencerai Perempuan Waktu Datang Bulan

Bersumpah Untuk Mencerai Hukumnya Haram

Perempuan yang Dicerai Tetap Tinggal di Rumah Suami Selama dalam Iddah

Talaq Harus Dijatuhkan Bertahap

Kembali dengan Baik atau Melepas dengan Baik

Tidak Boleh Menghalang-Halangi Perempuan yg Dicerai, Untuk Kawin dengan Laki-2 Lain

Hak Isteri yang Tidak Suka

Menyusahkan Isteri Hukumnya Haram

Bersumpah Untuk Menjauhi Isteri, Hukumnya Haram

Hubungan Antara Orang Tua Dan Anak

Ayah Tidak Boleh Mengingkari Nasab Anaknya

Mengambil Anak Angkat Hukumnya Haram dalam Islam

Bagaimana Pandangan Islam Terhadap Peraturan Jahiliah Ini?

Lembaga Anak Angkat Dihapus dg praktek, Setelah Dihapusnya dg Perkataan

Mengangkat Anak dengan Arti Mendidik dan Memelihara

Pencangkokan Sperma (Bayi Tabung)

Menisbatkan Anak Kepada Selain Ayahnya Sendiri Menyebabkan Laknat

Jangan Membunuh Anak

Persamaan dalam Pemberian Kepada Anak-anak

Menegakkan Hukum Waris dalam Batas Ketentuan Allah

Durhaka Kepada Dua Orang Tua, Dosa Besar

Membuat Gara-Gara yang Menyebabkan Dicacinya Dua Orang Tua, Termasuk Dosa Besar

Pergi ke Medan Jihad Tanpa Izin Orang Tua, Tidak Boleh

Dua Orang Tua yang Musyrik

BAB KEEMPAT:
Kepercayaan & Tradisi, Mu'amalah, Hiburan, Kemasyarakatan, Antar Ummat

Masalah Kepercayaan dan Tradisi

Nilai Sunnatullah dalam Alam Semesta

Memberantas Ramalan dan Khurafat

Percaya Kepada Tukang Tenung, Kufur

Mengadu Nasib dengan Azlam

Sihir

Bertangkal

Tathayyur (Merasa Sial)

Memerangi Tradisi Jahiliah

Tidak Ada Ashabiyah dalam Islam

Tidak Boleh Ada Pertentangan Lantaran Nasab dan Warna Kulit

Meratapi Orang yang Sudah Mati

Bagian Mu'amalah (Hubungan Pekerjaan)

Menjual Sesuatu yang Haram, Hukumnya Haram

Menjual Barang yang Masih Samar, Terlarang

Mempermainkan Harga

Penimbun Dilaknat

Mencampuri Kebebasan Pasar dengan Memalsu

Makelar Itu Sendiri Hukumnya Halal

Perkosaan dan Penipuan, Hukumnya Haram

Siapa yang Menipu, Bukan dari Golongan Kami

Banyak Sumpah

Mengurangi Takaran dan Timbangan

Membeli Barang Rampokan dan Curian sama dengan Perampas dan Pencuri

Riba adalah Haram

Hikmah Diharamkannya Riba

Pemberi Riba dan Penulisnya

Rasulullah Selalu Minta Perlindungan pada Allah dari Berhutang

Menjual Kredit dengan Menaikkan Harga

Salam

Kerjasama dalam Suatu Pekerjaan dan Tentang Masalah Kapital

Syirkah antara Pemilik-Pemilik Modal

Asuransi

Apakah Asuransi dapat Digolongkan Yayasan Dana Bantuan

Sesuaikan dengan Islam

Asuransi Menurut Aturan Islam

Memanfaatkan Tanah Pertanian

Cara Pemanfaatannya

Muzara'ah yang Tidak Dibenarkan

Qias yang dapat Menetapkan Dilarangnya Menyewakan dengan Uang

Syirkah dalam Memelihara Binatang

Tentang Hiburan

Sekedarnya Saja

Rasulullah s.a.w. adalah Manusia

Hati Itu Bisa Bosan

Macam-Macam Hiburan yang Halal

Perlombaan Lari Cepat

Gulat

Memanah

Main Anggar

Menunggang Kuda

Berburu

Main Dadu, Main Catur

Menyanyi dan Muzik

Judi adalah Kawan Arak

Undian, Salah Satu Macam Judi

Nonton Film

Hubungan Masyarakat

Tidak Halal Seorang Muslim Menjauhi Kawannya

Mendamaikan Persengketaan

Jangan Ada Suatu Golongan Memperolokkan Golongan Lain

Jangan Mencela Diri-Diri Kamu

Jangan Memberi Gelar dengan Gelar-Gelar yang Tidak Baik

Su'uzh-Zhan (Berburuk Sangka)

Tajassus (Memata-matai)

Ghibah (Mengumpat)

Mengadu Domba

Melindungi Harga Diri

Kehormatan Darah

Pembunuh dan yang Terbunuh, Kedua-duanya di Neraka

Dilindunginya Darah Kafir 'Ahdi dan Dzimmi

Bilakah Kehormatan Darah Itu Gugur?

Bunuh Diri

Melindungi Harta Benda

Menyuap, Hukumnya Haram

Hubungan antara Ummat Islam dengan Ghairul Islam

Tinjauan Khusus untuk Ahli Kitab

Ahludz Dzimmah (Orang Kafir yang Berada di Wilayah Pemerintahan Islam)

Bersahabat dengan Golongan Ghairul Islam dan Penganutnya

Orang Islam Minta Batuan Kepada Ghairul Islam

Islam Membawa Rahmat untuk Segenap Ummat Manusia Sampai kepada Binatang

Penutup

 

Berasal dari Pustaka Online Media ISNET
dirubah ke dalam bentuk seperti ini oleh Pakdenono 2006
 
 
Download:
http://www.geocities.com/pakdenono/
www.pakdenono.com
pakdenono@yahoo.com