Khuthbah Jum'ah
,AN NIDA'
 


Edisi Wulan Ramadhan

 

 

 

,

1. Shiyam Nggayuh Karidlanan.

2. Jaga baya Sakjrone Pasa

3. Wahyu Quran

4. Agunge Wengi 1000 Wulan

5.Hikmah Shiyam.

6. Shiyam Lan Taqwa

7. Nuzulul Quran

8. Lailatul Qadar

9. Khutbah Jumah Tsaniyah

 

 

 

Khutbah Wulan Ramadhan

1

Shiyam Nggayuh Karidlanan.

* * * * * * * * * * * *:

 

 

Para sederek Kaum Muslimin ingkang minulya,

Mangga tansah samiya netepi taqwa lan taat dateng ngarsa Dalem Allah kanti nindakaken sedaya dawuh lan printahipun, saha nilar lan nebihi sedaya awisanipun, sarana tansah angrungkebi Iman lan Islam ing saklebetipun gesang punika, ngantos pejah netepana Iman lan Islam, sahingga pungkasan kita pinaringan khusnul khatimah.

Kados dawuhipun Allah :

 

He wong wong kang pada iman, Pada wediya sira kabeh ing Gusti Allah kelawan sak nyatane wedi ing Gusti Allah, lan aja mati temenan sira kabeh kejaba sira kabeh minangka wong Islam .(QS. Ali Imran 102 ).

 

Para sederek Kaum Muslimin ingkang minulya,

Kita sampun uninga bilih wekdal punika kita sampun wonten ing sak lebetipun wulan ingkang minulya inggih wulan Ramadhan, Wonten ing wulan punika kita tiyang tiyang ingkang beriman katimbalan dening Allah kangge nindakaken jejibahan ibadah shiyam. Secara manusiawi ibadah shiyam menika mila awrat, nanging Allah anggenipun dawuh sanget wicak sana , kanti nimbali kawulanipun, inggih kita sedaya punika kanti predikat kita, minangka tiyang mukmin, kanti dawuhipun :

"He, wong kang pada iman."

Mboten kanti dawuhipun : He para manungsa.

Menika mbuktekaken welas asihipun Allah dateng kita para manungsa ingkang asifat iman. Mekaten ugi Allah dawuh mboten kanti kalimat perintah, nanging namung kanti kalimat berita :

bilih shiyam punika dipun wajibaken tumrap kita sedaya tiyang mukmin. Mboten kanti kalimat perintah : pada pasaha sira kabeh.

Lan ugi syiyam punika mboten namung wajib kangge kita kemawon , nanging para ummat sakderengipun kita ugi sampun anggadahi kwajiban shiyam mekaten punika.

Perkawis ingkang awrat, menawi mboten kasangga piyambak , tentu wonten ing raos langkung enteng, jalaran tiyang sanes ugi ngraos kados ingkang kita raosaken. Kados dene anggen kita ngraosaken sisah lan prihatin jalaran ketaman mushibah, nanging krana katah tunggale sahingga musibah ingkang karaosaken, kados wonten ingkang ngrencangi nyangga. Mekaten ugi shiyam menika menawi kita piyambak tentu sanget awrat, nanging sedaya umat Islam nindakaken kwajiban menika, malah ugi ummat sak derengipun kita, kados dawuhipun Allah :

"Kaya olehe diwajibake pasa tumrap wong wong kang sak durunge sira "

 

Para sederek Kaum Muslimin ingkang minulya,

Ingkang langkung mbingahaken malih, bilih Allah majibaken kita nindakaken syiyam menika supados kita saget nggayuh

derajat taqwa. Kados dawuhipun :

: " Supaya sira kabeh pada taqwa".

Menawi kita sakestu anggenipun nindakaken kwajiban shiyam kanti dasar Iman lan namung murih karidlanipun Allah , kita bade kaparingan bebingah ing sak lebetipun gesang wonten ing ngalam dunya ngantos akhirat saking ngarsanipun Allah , kados ingkang sampun kadawuhaken :

,

".yaiku wong kang pada iman lan tansah taqwa , tumrap wong wong mau bebungah ana ing panguripan dunya lan ing akhirat"

Pramila kwajiban shiyam ampun ngantos katampi minangka

beban, nanging katindakna kanti ingkang ikhlash namung kangge nggayuh karidlanipun Allah.

 

Para sederek Kaum Muslimin ingkang minulya,

Kejawi niyat ingkang ikhlas, shiyam ugi kedah katindakaken miderek tata cara ingkang sampun katetepaken dening hukum syari'at agami kita., kedah netepi syarat lan rukunipun, njagi saking perkawis ingkang ngrisakaken shiyamipun, saha ngopeni sunnat sunnat lan kautamenipun. Insya Allah menawi saget mekaten shiyam kita bade maqbul wonten ngarsanipun Allah , lan nampi piwales ingkang ageng lan tikel matikel saking ngarsa dalem Allah Ta'ala. Ugi kaparingan pangapunten dosa lepat kita ingkang sampun kelajeng. Kados dawuh dalem Kanjeng Nabi Muhammad SAW.wonten ing hadits : :

"Sing sapa wonge pasa Ramadhan lan ngerteni hukum hukume pasa, uga ngreksa marang apa kang kudu direksa, mangka bakal di apura kabeh dosa kang sakdurunge". (HR.Ibnu Hibban).

Pramila mangga kita tingkataken shiyam kita kanti nyinaoni kawruh lan ilminipun shiyam, mboten sekedar ngampet dahar lan ngunjuk ing wanci rinten kemawon, nanging estu shiyam kita saget nuwuhaken hikmah lan faedah tumrap kita sedaya. Mugi mugi Allah tansah maringi pitedah lan pitulung dateng kita sedaya, shiyamkita maqbul wonten ngarsa dalem Allah. Amin.

$ $ $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Jaga baya Sakjrone Pasa

* * * * * * * * * : * *

 

Para sederek Kaum Muslimin ingkang minulya,

Mangga tansah samiya netepi taqwa lan taat dateng ngarsa Dalem Allah kanti taqwa ingkang sak estu, kanti tansah ikhtiyar lan mbudi daya nindakaken sedaya dawuh lan printahipun, saha nilar lan nebihi sedaya awisanipun, Lan ugi ajrih menawi ngantos nilar kwajiban saha nerjang awisan lan wewaleripun Allah. Sarana tansah angrungkebi Iman lan Islam ing saklebetipun gesang punika, ngantos pejah netepana Iman lan Islam, sahingga pungkasan kita pinaringan khusnul khatimah. Amin

Para sederek kaum Muslimin Rahimakumullah,

Ing wulan punika kita sedaya Ummat Islam nembe nedeng nedengipun nindak aken jejibahan kwajiban shiyam Ramadlan, sinaosa awrat kados menapa jer kerana kwajiban kita nyendikani dawuh timbalan nDalem Allah Ta'ala, kados kadawuhaken ing kitab suci Al quran :

*

Hai wong wong kang podo iman, wus diwajibake tumrap sira kabeh pasa, kaya olehe diwajibake pasa marang wong wong sak durungira kabeh, supaya sira kabeh pada taqwa

(QS.Al Baqarah " 183).

Dawuh menika perwaca bilih hikmah ingkang paling utami shiyam punika supados kita langkung taqwa dumateng ngarsa dalem Allah Swt. Pramila kita ingkang sampun biasa nindakaken shiyam saben wulan Ramadlon punika ampun ngantos shiyam kita sekedar ngampet dahar lan ngunjuk ing wedal rinten kemawon , ananging kedah saget nuwuh aken hikmah inggih tambahipun taqwa kita dateng Allah Swt. Mekaten ugi hikmah hikmah sanes saking anggen kita nindakaken shiyam punika .

Para sederek kaum Muslimin Rahimakumullah,

Ibadah shiyam mila mboten namung ngampet ngelak lan luwe, lan ugi mboten sekedar mindah jadwal dahar lan ngunjuk, jalaran mila kedah kanti adedasar pemahaman lan kesadaran sahingga saget njagi dateng samukawis ingkang saget ngrisakaken dateng shiyam punika. Kanjeng nabi sampun ndawuhaken :

"Sing sapa wonge pasa Ramadhan lan ngerteni hukum hukume pasa, uga ngreksa marang apa kang kudu direksa, mangka bakal di apura kabeh dosa kang sak durunge".

(HR.Ibnu Hibban).

Miderek dawuh punika tiyang ingkang shiyam punika kedah netepi kalih perkawis :

1. Mangertosi kawruh lan ilmi, pemahaman dateng tata cara syarat rukunipun.

Mila kita kedah mangertos kados pundi menggah hukum hukumipun, mboten cekap asal mboten dahar ngunjuk mawon, nanging ugi kedah kanti niyat dalunipun. Sahengga ing bab menika kita kedah ngaos kangge nggayuh ilmi ingkang minangka syarat shahipun ngamal. Jalaran pancen sah ipun ngamal punika kedah kanti dasar ilmi. Kadosdawuhipun Ibnu Roslan :

*

"Kabeh wong kang tanpa ngelmu kok ngamalke, amaledi tolak ora ditampa dibalekke"

Pramila eman sanget manawi kita sampun rekaos ngampet ngelak lan luwe, nanging wusanane mboten tinampi, jalaran anggenipun nindakaken tanpa ngelmi.

2. Ngreksa lan njaga perkara kang kudu dijaga.

Ingkang ugi sanget wigatos tumrap kita, kedah mangertosi lan njagi perkawis perkawis ingkang saget ngrisakaken, utawi nacataken shiyam kita, Mila kedah dipun atos atos sak estu katah perkawis menawi mboten kareksa bade damel risakipun ibadah shiyam kita. Amergi mila kasunyatan mboten sekedik tiyang nindakaken shiyam ananging mboten saget njagi perkawis ingkang kedah dipun jagi tumrap tiyang ingkang nembe nindakaken shiyam sahengga tiyang wau kanti shiyamipun namung pikantuk ngelak lan luwe , kados dawuhipun Kanjeng Nabi

Pirang pirang wong kang pasa , kang saka pasane ora oleh apa apa kejaba mung ngelak lan luwe

Para sederek kaum Muslimin Rahimakumullah,

Mila shiyam punika mboten namung sekedar ngampet ngelak lan luwe, ananging ugi ngrupekaken didikan jasmani ruhani lan budi pakerti. Kanti shiyam kita kedah nglatih diri sabar lan nahan diri kangge nilaraken samukawis kaenakan ingkang katah mengku doso, ingkang dados kacenderungan saha panyengkuyung hawa nafsu . Pramila shiyam kita ampun ngantos namung nahan lisan menika saking perkawis ingkang lumebet, nanging kasunyatan ingkang langkung awrat mila njagi lisan saking perkawis ingkang medal saking lisan, inggih wijiling pangandikan ingkang kaprahipun gampil dumawah dateng perkawis ingkang nerak lan nerjang dateng pranatan syareat agami.

Para sederek kaum Muslimin Rahimakumullah

Gandeng kita shiyam menika sampun biasa saben wulan Ramadhan kita tindakaken, mila mangga kita saeaken kwalitas shiyam kita supados langkung mbeta hikmah lan faedah ibadah kita punika, mboten namung sekedar pemenuhan kwajiban nanging sakestu bade ngangkat derajat kamulyan kita minangka tiyang ingkang taqwa menggahipun Allah Ta'ala. Wusananipun nampi kanugerahan lan rahmat saking ngarsanipun Allah Ta'ala, wiwit gesang ing ngalam dunya punika ngantos mbenjang dumugining akhirat. Amin.

* * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Wahyu Quran

* * , * * * * * : * * *

Para sederek Kaum Muslimin ingkang Minulya

Mangga kita samiya tansah nambahi taqwa lan thaat kita dateng Allah, kanti sarana tansah nderek sedaya perintah lan dawuh dawuhipun, saha nilar sedaya cegah lan awisanipun , wonten ing pundi kemawon kawontenan kita, swasana kados menapa kemawon, kapan mawon, enjang lan sonten, rinten lan dalu nuju bingah utawi sisah, nuju sulit utawi gampil, ing kawontenan sepen utawi rame , tansah netepana taqwa lan thaat dateng Allah, supados kita tansah pikantuk rahmat lan kanugerahan, kebahagyaan gesang saking ngarsa Dalem Allah Taala, wiwit gesang ing alam dunya punika ngantos mbenjang dumugining akherat, Amiin. Allah sampun njanjekaken kanti dawuhipun :

Allah wus paring janji marang wong wong kang pada iman lan pada nindakake amal shalih, tumrap wong wong mahu bakal oleh pangapura lan ganjaran kang agung saka ngarsane Allah (Al Maidah : 9).

Para sederek Kaum Muslimin ingkang Minulya

Wulan Ramadlan punika ngrupekaken wulan ingkang langkung wigatos lan bersejarah tumrap kita sedaya umat Islam, wonten ing wulan ingkang kebak rahmat lan maghfirah sampun dumados prastowo agung wonten ing tlatah bumi ingkang cengkar , garing tanpa kesuburan, kanti lubering rahmatipun Allah SWT, nyiram cengkaring pagesanganipun manungsa ing jagat raya punika , inggih kanti tumuruning wahyu Al Quran dawuh Dalem Allah dateng utusanipun inggih Kanjeng Nabi Muhammad SAW.

Al Quran Kalamullah ingkang katurunaken wonten ing Ramadlan saminipun wulan menika mengku pitedah tumrap pagesanganipun sedaya manungsa , jumbuh kaliyan dawuhipun Allah :

*

Wulan Ramadhan, wulan kang ing sakjerone wulan kuwi wus di turunake Al Quran , minangka pituduh tumraping manungsa lan kang mertelakake marang pituduh lan kang mbedakake antarane perkara kan ala lan becik

Al Quran minangka pitedah supados saget nggayuh pagesangan ingkang bahagia wiwit dunya ngantos dumugining akhirat. Pramila sakmestinipun ummat Islam sami mrengeti Nuzulul Qur'an amrih tansah ngengetaken dateng manahipun supados tansah cecepengan dateng Al Qur'an menawi kepengin gesangipun tansah lumampah wonten ing margi ingkang mboten sasar , mila mboten kenging uwal saking Al Qur'an, kados dawuh dalem kanjeng Nabi :

,

"Sira kabeh wus tak tinggali perkara loro, sira kabeh ora bakal kesasar selagine gelem cecekelan rong perkara mau, yaiku kitabe Allah / Al Qur'an lan sunnahe Nabine Allah. Tegese hadits".

Washiyat nabi kasebat sukaraos ipun, kita mboten kenging uwal saking kalih perkawis punika, Dipun perengeti supados ngengetaken dateng kita bilih tumurunipun Al Qur'an wonten ing wulan Ramadhan saminipun wulan punika. Supados gesang punika tetep wonten margining kaleresan lan tansah dipun ridlani dening Allah Ta'ala.

Para sederek Kaum Muslimin ingkang Minulya

Al Qur'an menika ugi minangka mu'jiyat ingkang lestantun tumrap kanjeng Nabi , tansah kareksa dening Allah saking reka dayanipun tiyang ingkang badengrisak dateng Al Qur'an. Pramila kita kedah anggadahi katresnan dateng Al Qur'an amergi maosipun kemawon sampun kalebet ngibadah dateng ngarsa dalem Allah. Langkung langkung ing swasana wulan Ramadhan punika samiya remen tadarus Al Qur'an. Tumrap ingkang mboten saget maos seratanipun saget kemawon kanti maos maos surat ingkang cekak ingkang sampun dipun apali, langkung langkung para putra tansah sageta dipun perdi supados sami remen ngaos Al Qur'an. Amergi estunipun wajib tumrap tiyang sepuh punika mucal muuruk dateng putra babagan Al Qur'an inggih kitabipun Allah punika ,menawi mboten anggadahi kemampuan mucal piyambak , saget kemawon dipun pasrahaken tiyang ingkang ahli mucal Al Qur'an. Dawuhipun Kanjeng Nabi

: , ,

"Setengah saking kwajibane wong tuwa tumanduk marang anake. Iku anan telu :

1. menehi jeneng kelawan jeneng kang becik,

2. mulang muruk lan meruhake Al Kitab yaiku Al Qur'an.

3. ngrabekake nalika wis titi mangsane.

Para sederek Kaum Muslimin ingkang Minulya

Wusananipun mangga kita ing wulan Ramadlan punika sageta nuwuhaken katresnan dateng Al Quran kanti nyinahoni lan ngatah ngatahaken mahos kangge nggayuh kesahenan lan kabegjanipun gesang punika . kerana pancen dipun perintahaken dining Rasulullah SAW. :

Ngakeh akena sira maca Al Quran ing omah ira, sebab sejatine omah kang ora di enggo maca Al Quran iku sithik banget kebecikane, nanging malah akeh alane , lan wong kang manggon tansah ngrasa sumpek atine.

Akhiripun mangga kita sami ndunga nyuwun dating Allah mugi mugi kita tansah pinaringana pitedah remen nyinahoni lan maos Al Quran , mekaten ugi anak putu kita dadoso generasi ingkang pikantuh cahya pitedahipun Al Quran. Amiin.

* * * : * *

* *

 

 

4

 

Agunge Wengi 1000 Wulan

* * * * * * * * : * * * * *

Para sederek Kaum Muslimin ingkang minulya,

Mangga kita samiya tansah netepi taqwa dateng Allah, kanti taqwa ingkang sakestu, kanti tansah nindakaken sedaya perintah perintahipun, saha nilar lan nebihi sedaya awisanipun , wonten ing sak dengah swasana lan kawontenan, kapan mawon, lan wonten ing pundi kemawon, tansah netepana taqwa lan tha'at dateng Allah, supados kita tansah pikantuk rahmat lan kanugerahan gesang, wiwit saking gesang ing alam dunya punika ngantos mbenjang dumugi ing akherat, Amiin. Allah sampun njanjekaken kanti dawuhipun :

Sejatine wong wong kang pada iman lan pada taqwa marang Allah, tumerape wong wong mau oleh kebungahan urip ana ing dunya lan ing akhirate. (QS. Yunus 63-64).

 

Para sederek Kaum Muslimin ingkang minulya,

Wulan Ramadhan sampun meh purna, kantun pinten pinten dinten malih bade nilaraken kita, ing mangka kita rumaos dereng saget tumandang ngibadah ingkang sampurna, mila mangga ing sisa nipun dinten Ramadhan punika, kita tanjakaken ingkang sak estu kangge tumandang ngibadah ingkang sak sae saenipun,

Wonten ing akhiripun wulan Ramadhan estunipun Allah maringaken kanugerahan ingkang linangkung agung tumrap para kawulanipun ingkang sami tetep njungkung ngibadah, kanti sak warnine pangibadahan. Amergi kamulyanipun wulan Ramadhan ingkang kadunungan Lailatul Qadar, ingkang mulyanipun nglangkungi katimbang 1000 wulan. Umat Islam kados dene dipun tintingi, ngantos wusananipun sak perengan sampun kendel anggenipun tumandang ngibadah, ngraos kendo lan loyo, ing mangka wancinipun Allah ngesokaken rahmat ingkang ageng sanget , inggih wonten ing satunggaling dalu ingkang kawastanan Lailatul Qadar, dawuhipun Allah :

"Lailatul Qadar iku luwih becik katimbang 1000 wulan "

( QS. Al Qadar : 3 ).

Eman sanget menawi ngantos kita mboten manfaataken kesempatan menika kangge nemen nemenni ngibadah dateng ngarsanipun Allah, Kanjeng Nabi ugi sampun maringi tulada, bilih sampun dumugi akhiripun wulan Ramadhan Panjenenganipun cancut taliwanda nggegesang dalu adang adang Lailatul Qadar, kanti ngatah ngatahaken ngibadah, lan ugi nggugahi sedaya keluarganipun supados sami tumandang ngubadah. Kados hadits ingkang dipun riwayataken Siti 'A'isyah RA. :

( )

"Kanjeng Nabi Mihammad Sallallahu 'alaihi waSallam punika nalika sampun manjing sedasa dinten ingkang akhir saking wulan Ramadhan, Panjenenganipun nggegesang dalu, lan nggugahisedaya keluarganipun lan ugi nyancutaken nyamping / sarungipun"

(HR.Bukhari dan Muslim).

Para sederek Kaum Muslimin ingkang minulya,

Dene dunga ingkang utami dipun waos ing dalu dalu akhir Ramadhan , punika kados dawuhipun Rasulullah dateng Siti Aisyah nalika panjenenganipun nyuwun pirsa Kanjeng Nabi kanti aturipun :

Wahai Rasulullah, sak umpami kula manggih lailatul qadar, doa punapa ingkang kedah kawula waos ?

Lajeng Rasulullah paring dawuh :

:

Sliramu macaha :

Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fafu anni

artosipun :

" Duh Gusti Allah sakestu Paduka punika Dzat ingkang Maha Paring pangapunten tur Maha Loman, Paduka tresna dateng pangapunten, pramila mugi ngapuntena dateng kawula".

Para sederek Kaum Muslimin Rahimakumullah,

Imam Fahruddin Ar Razi ing kitab tafsir Mafatihul Ghaib ingkang kawentar kanti sebatan tafsir Al Kabir ngendika, nyariyosaken pengundangipun Malaikat Jibril :

: , , ,

Bilih yektosipun ing lailatul qadar punika Gusti Allah mirsani dateng sedaya muslimin, kanti paring rahmat saha ampunan dateng dosa lepatipun tiyang tiyang mukmin kejawi sekawan golongan, inggih punika ,

1.wong kang nduwe kesenengan ngombe arak, utawa minuman kang mendemi ,

2. wong kang wani marang wong tuwa lorone.

3. wong kang medot taline paseduluran .

4. wong kang ngenengke sedulur Islam , ora gelem ngajak utawa diajak guneman luwih telung ndina.

Mugi mugi kita kalebeta kawulanipun Allah ingkang pikantuk rahmat lan maghfirah ing lailatul qadar, pinaringan istiqamah ngantos paripurnanipun wulan Ramadhan. Lan maqbul sedaya ngamal ibadah kita ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa Taala.

* * * : * *

* *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Hikmah Shiyam.

* * * * * * * * * : * * *

 

Para sederek kaum Muslimin Rahimakumullah,

Mangga kita sami tansah netepi taat lan taqwa dateng ngarsa dalem Allah supados kita tansah pikantuk rahmat lan kanugrahan saha pinaringan kabegjan dunya ngantos akhirat, saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala Amiin.

Para sederek kaum Muslimin Rahimakumullah,

Sesarengan kita kawuningani, bilih wanci punika kita sampun lumebet ing wulan suci Ramadlan, kwajiban kita nindakaken shiyam kados kadawuhaken ing kitab suci Al Quran :

*

Hai wong wong kang podo iman, wus diwajibake tumrap sira kabeh pasa, kaya olehe diwajibake pasa marang wong wong sak durungira kabeh, supaya sira kabeh pada taqwa

Dawuh menika perwaca bilih hikmah ingkang paling utami shiyam punika supados kita langkung taqwa dumateng ngarsa dalem Allah Swt. Pramila kita ingkang sampun biasa nindakaken shiyam saben wulan Ramadlon punika ampun ngantos shiyam kita sekedar ngampet dahar lan ngunjuk ing wedal rinten kemawon , ananging kedah saget nuwuh aken hikmah inggih tambahipun taqwa kita dateng Allah Swt. Jalaran mila kasunyatan mboten sekedik tiyang nindakaken shiyam ananging mboten saget nggayuh hikmahipun shiyam sahengga tiyang wau kanti shiyamipun namung pikantuk ngelak lan luwe , kados dawuhipun Kanjeng Nabi

Pirang pirang wong kang pasa , kang saka pasane ora oleh apa apa kejaba mung ngelak lan luwe

Para sederek kaum Muslimin Rahimakumullah,

Mila shiyam punika mboten namung sekedar ngampet ngelak lan luwe, ananging ugi ngrupekaken didikan jasmani ruhani lan budi pakerti. Kanti shiyam kita kedah nglatih diri sabar lan nahan diri kangge nilaraken samukawis kaenakan ingkang katah mengku doso ingkang dados kacenderungan saha panyengkuyung hawa nafsu . Pramila shiyam kita ampun ngantos namung nahan lisan menika saking perkawis ingkang lumebet, nanging kasunyatan ingkang langkung awrat mila njagi lisan saking perkawis ingkang medal saking lisan, inggih wijiling pangandikan ingkang kaprahipun gampil dumawah dateng perkawis ingkang nerak lan nerjang dateng pranatan syareat agami. Tiyang shiyam ingkang namung pikantuk ngelak lan luwe kasebat jalaran antawisipun inggih anggenipun mboten saget njagi lisanipun saking wijiling pangandikan, sahengga batal ganjaranipun shiyam , kados dawuh dalem Kanjeng Nabi :

: , , ,

Ana limang perkara kang mbatalake ganjarane pasa, yaiku, 1. goroh, 2. ngrasani, 3. adu adu, 4. sumpah palsu, 5. nyawang kanti syahwat .

Sekawan saking gangsal perkawis punika kasunyatanipun pendamelipun lisan sedaya. Ingkang sanget gampil tumrap katahipun tiyang dumawah dateng lampah punika , ing mangka Allah mboten bade paring ganjaran dateng shiyamipun tiyang ingkang sinaosa ngelak lan luwe sakestu , nanging wicantenanipun mboten kajagi. Pramila kita kedah mbudi daya amrih shiyam kita mboten muspra siya siya ra oleh apa apa, kanti sakestu anggenipun njagi lisan mboten namung saking perkawis ingkang mlebet , nanging ugi saking perkawis ingkang medal saking lisan.

Para sederek kaum Muslimin Rahimakumullah,

Saking hikmah sanes shiyam Ramadlon mengku didikan supados kita ningkataken kumawula kita kanti amal ibadah saha amal sosial , kerana saklebetipun wulan Ramadlon kita mboten namung shiyam ing waci rintenipun , ananging ugi ngatah ngatahaken ibadah kados shalat tarowih dalunipun , tadarus al Quran, giyatipun pengaosan pengaosan, mekaten ugi amal amal sosial, kados ngatahaken shadaqah, silkaturrahim, bektos dateng tiyang sepuh , welas asih dateng sederek lan sanes sanesipun ingkang sedaya kala wau sanget kita raosaken, sanget meningkat katimbang wekdal sak derengipun. Karana ugi ibadah sak lebetipun wulan Ramadlan Gusti Allah paring lelintu ganjaran ingkang tikel matikel. Kados dawuh dalem Kanjeng Nabi :

Sing sapa wonge nindakake kebecikan ing sasi Romadlon kerana taqorrub marang Allah , manka ganjarane kaya padane wong kang nindakake ferdlu sewiji ing sasi liyane, lan sing sapa wonge nindakake fardlu siji ana ing sasi iku,

ganjarane kaya padane wong kang nindakake pitung puluh fardlu ana ing sasi liyane

 

Dawuh kasebat sampun nyekapi minangka pengemut tumrap kita sedaya, pramila mangga kita sedaya samiya gumbregah tumandang ngibadah ing wulan Ramadlon punika supados kita saget ngalap kauntungan ingkang katah saha nggayuh hikmahipun shiyam inggih tambahipun taat lan taqwa kita dateng Allah Subhanahu wa Taala .

* * * * * * * * *

 

 

6

 

Shiyam lan Taqwa.

* * * * * * * * * * * * :

 

Para sederek kaum Muslimin Rahimakumullah,

Mangga tansah samiya netepi taqwa lan thaat wonten ngarsa dalem Allah Taala, kanti tansah ikhtiyar lan mbudidaya nindakaken dawuh-dawuhipun lan nebihi awisanipun, supados kita kalebet kawulanipun Allah ingkang manggih kabekjan dunya ngantos dumugi ing akhirat, Amiin Ya Robbalalamin.

Para sederek kaum Muslimin Rahimakumullah,

Gusti Allah majibaken dateng kita sedaya tiyang mukmin nindakaken kwajiban shiyam Ramadhan punika estunipun jalaran welasipun Allah dateng kita, supados kita punika tetep minangka kawulanipun Allah ingkang mboten uwal saking fithrahipun, inggih minangka makhluq ingkang paling mulya ,tedak turunipun Bapa Adam Alaihis salam asal saking papan kamulyan inggih Swarga loka , pramila titiwanci kita sami katimbalan wangsul, sageta wangsul ing alam asal usul papan dununging manungsa inggih swarga. Bade saget wangsul utawi mboten, gumantung kados pundi budi dayaning manungsa gesang ing alam praja punika. Allah sampun maringaken margi lan tuntunan dateng sedaya amrih gesangipun saget ngambah margi ingkang leres mboten kesasar wonten juranging kesesatan, inggih kanti anggenipun Allah paring syariat agami. Kalebet Syariat wajibipun ibadah shiyam Ramadhan punika, tetela ibadah syiyam punika hikmah ingkang langkung utami inggih punika kita supadas dados tiyang ingkang bertaqwa. Kados dawuhipun Allah ing akhiripun ayat shiyam..Laallakum tattaquun; Supaya sira kabeh pada taqwa.

Wonten ing ayat sanes surat Ali Imran Gusti Allah paring dawuh bilih tiyang ingkang netepi taqwa punika, Swarga cawisanipun. Dawuhipun Allah :

*

Pada age ageya sira kabeh tumuju marang pangapurane Allah Pangeranira kabeh lan marang swarga, kang ambane swarga iku pitung langit lan bumi kang disedyakake kanggo wong kang pada taqwa kabeh (QS Ali Imran : 123)

 

Kanti dawuh punika terang perwaca bilih kanti shiyam, kita nggayuh taqwa, kanti taqwa kita kacawisan swarga. Inggih swarga punika papan asal dumununging Bapa Adam nenek moyanging sedaya manungsa. Sahengga jejibahan ibadah shiyam punika hakekatipun bukti kawelasaning Allah dateng kita sedaya amrih kita saget wangsul dateng papan dunung asalipun manungsa, inggih wonten swarga.

Pepindanipun kados dene Pak tani nanem pantun kanti ndeder wiji damel winih, ingkang asalipun wiji punika saking papan ingkang mulya, cara kuna saking lumbung , tumrap sak menika saking dompet, jalaran kita pikantuk saking tumbas wiji, lajeng winih dipun tanem sak lajengipun dipun upa kara kanti dipun lepi, dipun watun ,dipun rabuk, dipun obati lan dipun jagi saking samukawis ama, ngantos dumugi tuwuh whoh pantun lan panen. Sak sampunipun Pak Tani panen lajeng pantun utawi gabah dipun pilah lan pilih, dipun pisahaken antawis ingkang mentes lan ingkang gabug utawi kapak, kanti dipun silir ing panggenan niyupipun angin. Akhiripun gabah mentes kempal kaliyan ingkang mentes, kapak kempal gabah kapak. Gabah pantun ingkang mentes dipun mulyaaken wangsul dateng lumbung, utawi dipun sade lan wangsul dateng dompet papan mulya tumraping arta, gabah kapak kepekso dipun sorok mlebet ing njugangan utawi luweng dipun besem. Menika pepindanipun manungsa punika dipun deder wonten ing alam praja punika, saking winih kalih Bapa Adam lan Ibu Hawa ,supados tumangkar mekar mijilaken putra wayah ingkang katah. Namung wusananipun nalika wangsul menapa bade wangsul ing alam kamulyan asal papan dunungipun ing swarga , menapa kosok wangsul bade diupun sorok dipun jungkelaken wonten ing neraka . Punika gumantung kawontenanipun manungsa, menapa kalebet manungsa ingkang mentes, utawi kosok wangsul kalebet jinising menungsa ingkang kaserang ama akhiripun gabuk tanpa guna. Pramila mangga gesang kita punika, kita upakara kanti pranataning agama , ingkang supados saget minangka kawula ingkang netepi fithrahing manungsa makhluk mulya, jalma mentes wangsulipun inggih wonten ing swarga mulya. Mila ampun ngantos kita minangka manungsa uwal saking fitrah kamanungsan kita. Ikhtiyaripun kanti netepi tuntunan agami , kados dawuh dalem Allah Taala :

,

"Mula adepna jiwa ragamu maring agama Islam kelawan condong , lan sira netepana ing fithrahe Gusti Allah, kang wus anitahake manungsa miturut fithrah mau, Ora ana owah owahan ana ing sakjerone fithrahe Allah . Hiya kaya mengkono iku agama kang jejeg. Nanging akehe manungsa ora pada ngerti " (QS. Ar Rum 20).

Pramila kwajiban shiyam Ramadhan punika sejatosipun minangka kawelasanipun Allah dateng para kawula ingkang mukmin supados tansah saget netepi fithrahipun inggih netepi agami ingkang jejeg , sahingga tetep minangka makhluk ingkang mulya menggahipun Allah. Mugi mugi kita tansah pinaringana pitedah lan rahmatipun Allah saget netepi agaminipun Allah kanti istiqamah pungkasan pinaringan khusnul khatimah. Amiin.

 

$ $

$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Nuzulul Quran

* * , * * * * * : * * *

 

Para sederek kaum Muslimin Rahimakumullah,

Mangga kita sami tansah netepi taat lan taqwa dateng ngarsa dalem Allah supados kita tansah pikantuk rahmat lan kanugrahan saha pinaringan kabegjan dunya ngantos akhirat, saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala Amiin.

Para sederek kaum Muslimin Rahimakumullah,

Wulan Ramadlan punika ngrupekaken wulan ingkang langkung wigatos tumrap kita sedaya umat Islam, wonten ing wulan ingkang kebak rahmat lan maghfirah sampun dumados prastowo agung wonten ing tlatah bumi ingkang cengkar , garing tanpa kesuburan, kanti lubering rahmatipun Allah SWT, nyiram cengkaring pagesanganipun manungsa ing jagat raya punika , inggih kanti tumuruning wahyu Al Quran dawuh Dalem Allah dateng utusanipun inggih Kanjeng Nabi Muhammad SAW.

Al Quran Kalamullah ingkang katurunaken wonten ing Ramadlan saminipun wulan menika mengku pitedah tumrap pagesanganipun sedaya manungsa , jumbuh kaliyan dawuhipun Allah :

*

Wulan Ramadhan, wulan kang ing sakjerone wulan kuwi wus di turunake Al Quran , minangka pituduh tumraping manungsa lan kang mertelakake marang pituduh lan kang mbedakake antarane perkara kan ala lan becik

Para sederek kaum Muslimin Rahimakumullah,

Al Quran mila pitedah tumrap sedaya manungsa, mboten mligi tiyang Islam kemawon , rumaos utawi mboten lan ngakeni utawi mboten , tetep mesti ngangge pitedahipun Al Quan, wonten ing bab bab kamanungsan ingkang umum, kadosto bektos dateng tiyang sepuh, dawuhipun Al Quran :

Tiyang sepuh pundi ingkang mboten kepengin dipun bektosi dening anak ? mekaten ugi tata cara sesrawungan, wiwit wonten tengah tengahing keluarga ngantos dumugining masyarakat ingkang langkung wiyar, kepara tatacara gesang bernegara , Al Quran mranata sedayanipun . Pramila secara umum Al Quran minanka pitedah tumrap sedaya manungsa, kados dawuh kasebat ngajeng, nanging secara khusus mila minangka pitedah tumrap tiyang tiyang ingkang netepi taqwa dateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa Taala. Kados dawuh ing bebukanipun Al Quran :

Iki Kitab Al Quran kang sak jerone kitab kuwi ora ana kemamangan minangka pituduh tumrap wong kang pada taqwa.

Pramila mangga kita sageta tansah cecepengan dateng pitedahipun Al Quran, langkung langkung wonten ing zaman akhir ingkang saya caket dateng dinten kiyamat punika , Al Quran katah dipun tilaraken dening manungsa sahengga kantun dados simbul simbul ingkang tanpa makna, saha kantun seratan ingkang mboten nate kawaca, pepengetipun Rasulullah bilih tanda tetenger caketipun dinten kiyamat antawisipun paring dawuh :

,

Bakal tumeka swijining mangsa kang Islam wus ora ana kejaba mung kari arane, lan uga Al Quran kejaba mung kari tulisane .

 

Kasunyatan mboten saget kita selaki , katah tiyang Islam mboten kirang saking 200 yuta rakyat ing negari kita punika miturut statistik beragama Islam, nanging ingkang netepi kwajiban ngibadah shalat mboten jangkep 50 persen, kabukten saking pinten ewu warga masyarakat kita nanging namung sematen ingkang netepi kwajiban shalat Jumah ing masjid punika, siyang punika langkung katah tiyang ingkang mboten purun ndumugeni masjid shalat Jumah. Saking umat Islam ingkang sampun nindakaken shalat , pinten ingkang saget maos Al Quran ? saking ingkang saget maos pinten ingkang mangertos maknanipun ? menika mila mbuktekaken Dawuh Nabi kasebat sampun dados kasunyatan.

Mekaten ugi Al Quran kantun seratanipun, katah umat Islam ingkang nglirwakaken dateng Al Quran , buktinipun mboten saget maos kitabipun piyambak, ing mangka nalika nikah maskaweinipun mawon mushhaf Al Quran , nanging ngantos medal anake pirang pirang Al Qurane durung tahu diwaca, wong pancen ora bisa maca sak anak anake pisan ora di wulang lan dingajeke maca Al Quran. Malah wonten ugi Quran sing nganti lawas durung tahu diwaca babar pisan, mangka jarene kerep kanggo, nggih niku kangge ngungkuli pejabat pejabat nalika dilantik lan sumpah jabatan , menika bukti bilih Al Quran mung kari tulisane.

Wusananipun mangga kita ing wulan Ramadlan punika sageta nuwuhaken katresnan dateng Al Quran kanti nyinahoni lan ngatah ngatahaken mahos kangge nggayuh kesahenan lan kabegjanipun gesang punika . kerana pancen dipun perintahaken dining Rasulullah SAW. :

Ngakeh akena sira maca Al Quran ing omah ira, sebab sejatine omah kang ora di enggo maca Al Quran iku sithik banget kebecikane, nanging malah akeh alane , lan wong kang manggon tansah ngrasa sumpek atine.

Akhiripun mangga kita sami ndunga nyuwun dateng Allah mugi mugi kita tansah pinaringana pitedah remen nyinahoni lan maos Al Quran , mekaten ugi anak putu kita dadoso generasi ingkang pikantuk cahya pitedahipun Al Quran. Amiin.

$ $ $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

Lailatul Qadar 2

* * * * * * * * * : * * * * *

 

Para sederek kaum Muslimin Rahimakumullah,

Mangga kita sami tansah netepi taat lan taqwa dateng ngarsa dalem Allah supados kita tansah pikantuk rahmat lan kanugrahan saha pinaringan kabegjan dunya ngantos akhirat, saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala Amiin.

Para sederek kaum Muslimin Rahimakumullah,

Wulan Ramadhan sampun meh purna, kantun pinten pinten dinten malih bade nilaraken kita, ing mangka kita rumaos dereng saget tumandang ngibadah ingkang sampurna, mila mangga ing sisa nipun dinten Ramadhan punika kita tanjakaken ingkang sak estu kangge tumandang ngibadah ingkang sak sae saenipun, ampun ngantos malah saya kendo, saya loyo, ing mangka Allah Taala maringaken kanugrahan ingkang langkung ageng inggih kepara wonten ing akhiripun Ramadhan ngaten punika, kanti maringaken Lailatul qadar, ingkang sampun kita kauningani menggah kautamenipun setunggal dalu langkung utami katimbang sewu wulan.

Dawuhipun Allah ing Al Quran

Sewengi lailatul qadar iku luwih bagus katimbang sewu wulan

 

Ing mangka dumawahipun lailatul qadar miderek katahing pangandikan saking para ulama wonten ing sakprotigan ingkang akhir saking wulan Ramadhan, langkung langkung wonten ing tanggal tanggal ganjil. Gusti Allah mila nyamaraken dumawahipun lailatul qadar , hikmahipun supados kita sami mboten njujug anggenipun tumandang ngibadah, nanging tansah ajeg lan istiqamah saklebetipun wulan Ramadhan punika. Pramila sanget rugi tumrap tiyang ingkang ing akhiripun Ramadhan punika kecalan semangat, lan saya kendo ngibadahipun.

Dene ngamal ing prayogi kita tindakaken, antawisipun njumenengi shalat dalu, tarawihipun ampun ngantos gotang, lan ugi tadarus Al Quran , kados dawuhipun Rasulullah SAW. :

,

 

Sing sapa wonge shalat sunat wengi ing lailatul qadar senajan ing mangsa sedela kira kira sak suwene wong kang angon ngepuh pohange wedus, Iku luwih kinasihan mungguhe Allah katimbang pasa nahun sakkabehe, Demi Dzat kang wus ngutus ingsun kelawan haq minangka Nabi, yekti maca sak ayat sangka Al Quran ing wengine lailatul qadar iku luwih kinasihan mungguhe Allah katimbang maca Al Quran dikhatamake ing wengi liyane

 

Dene dunga ingkang utami dipun waos ing dalu dalu akhir Ramadhan , punika kados dawuhipun Rasulullah dateng Siti Aisyah nalika panjenenganipun nyuwun pirsa Kanjeng Nabi kanti aturipun :

,

Wahai Rasulullahsak umpami kula manggih lailatul qadar, doa punapa

ingkang kedah kawula waos ?

Lajeng Rasulullah paring dawuh :

:

Sliramu macaha :

Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fafu anni

artosipun : Duh Gusti Allah sakestu Paduka punika Dzat ingkang Maha Paring pangapunten tur Maha Loman, Paduka tresna dateng pangapunten, pramila mugi ngapuntena dateng kawula.

 

Para sederek kaum Muslimin Rahimakumullah,

Ing saklebetipun lailatul qadar punika para Malaikat sami gumbrodog tumurun perlu ndungaaken lan nyuwunaken pangapunten kangge tiyang tiyang mukmin. Kados dawuh ing Al Quran :

Pada gumbrodog tumurun para Malaikat lan uga Malaikat Jibril kelawan idzine Pangerane saking sekabehe perkara, nuli pada ngucapake salam nyuwunake keslametan nganti tumeka metune fajar

Imam Fahrurazi ingkang nganggit kitab tafsir Al Kabir ngendika nyariyosaken pengundangipun Malaikat Jibril :

,

Bilih sejatosipun ing lailatul qadar punika Gusti Allah mirsani dateng sedaya muslimin, kanti paring rahmat saha ampunan dateng dosa lepatipun tiyang tiyang mukmin kejawi sekawan golongan, inggih punika ,

1.wong kang nduwe kesenengan ngombe arak, utawa minuman kang mendemi ,

2. wong kang wani marang wong tuwa lorone.

3. wong kang medot taline paseduluran .

4. wong kang ngenengke sedulur Islam , ora gelem ngajak utawa diajak guneman luwih telung ndina.

Mugi mugi kita kalebetna kawulanipun Allah ingkang pikantuk rahmat lan maghfirah ing lailatul qadar, pinaringan istiqamah ngantos paripurnanipun wulan Ramadhan. Lan maqbul sedaya ngamal ibadah kita ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa Taala.

$ $

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

Khutbah Jumah Tsaniyah

* * * * * * * : . * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* *

 

 

Khutbah Jumah Tsaniyah

* * * * * * * * * : * * *

* : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* *