Khuthbah Jum'ah
,AN NIDA'
 


Edisi Wulan Ramadhan 1428 H

 

 

 

,

 

1. Pasa Minangka Senjata

2. Shiyam Tarbiyyatun Nafsi

3. Ngakehake Ibadah Ing Wulan Ramadhan

4.Lailatul Qadar

5.Zakat Fitrah

6. Khutbah Jumah Tsaniyah

 

 

Khutbah Wulan Ramadhan

1

Pasa Minangka Senjata

* * * * * * * * *

Para sederek jama'ah Jum'ah rahimakumullah,

Minangka purwakaning atur mangga kita kunjukaken puji lan syukur wonten ngarsa dalem Allah Taala awit peparingipun rahmat lan kanugerahan, kawilujengan dateng kita sedaya, sahingga ngantos dinten punika kita saget sesarengan makempal ing papan minulya punika, saperlu nindaaken kwajiban kita, kanti wilujeng mboten manggih rubeda satunggal menapa. Langkung langkung rahmahipun Allah rupi panjangipun yuswa ngantos wanci punika kita saget pinanggih lan menangi malih wulan Ramadhan ing tahun punika, Panyuwun kita mugi kita pinaringana kekiyatan lan dhohiran wa bathinan saget nindakaken jejibahan shiyam Ramadhan ngantos paripurna, lan sedaya amal ibadah kita tinampi wonten ngarsa dalem Allah Taala. Sak lajengipun kita ngunjukaken shalawat lan salam mugi kunjuk katur wonten ngarsa dalem junjungan ita Kanjeng Nabi Muhamad Sallallahualaihi wasallam lan sedaya kaluwarga tuwin para sahabatipun, lumeberipun dateng sedaya para penderekipun, kalebetna ugi kita sedaya minangka ummat ingkang nampi syafaat mbenjang ing yaumil akhir. Amin. Sak lajengipun kula ngajak dateng awak kula lan panjenengan sedaya, mangga sami kita tingkataken taqwa lan ajrih kita dumateng Allah, kanti ngestokaken dawuh dawuhipun , lan nebihi sedaya awisanipun, Inggih namung kanti taqwa dumateng Allah punika kita bade kaparingan rahmat lan kawilujengan gesang saking ngarsa Dalem Allah Taala, wiwit gesang ing alam dunya punika ngantos mbenjang dumugining akherat, Amiin. Jalaran inggih namung iman lan taqwa punika minangka sangu ingkang langkung sae kangge sowan kita sedaya wonten ngarsa Dalem Allah Taala, kados Allah sampun paring dawuh :

Lan pada gaweha sangu sira kabeh, sejatine sak becik becike

 

sangu iku taqwa, lan pada wediya sira kabeh ing Ingsun Allah he wong kang pada anduweni pikiran(QS: Al Baqarah :197).

Para sederek kaum muslimin rahimakumullah

Wulan Ramadhan sampun dumugi malih kwajiban kita

minangka tiyang mukmin nindakaken jejibahan shiyam sak lebetipun wulan menika, pancen miderek syariat agami kita wajibipun shiyam Ramadhan punika sebab salah satunggalipun perkawis kalih , setunggal jalaran sumerep tanggalipun Ramadhan, utawi kaping kalihipun amergi sampurnanipun wulan Syaban 30 dinten. Kados dawuhipun Allah :

Wulan Ramadhan, wulan kang ing sakjerone wulan kuwi wus di turunake Al Quran, minangka pituduh tumraping manungsa lan kang mertelakake marang pituduh lan kang mbedakake antarane perkara kang ala lan becik, mula sangka iku sapa wae kang menangi wulan Ramadhan becik supaya puasa ing wulan iki ( QS. Al Baqarah ; 185).

Pramila kita ing wulan menika kwajibanipun nindakaken shiyam Ramadhan menika, kwajiban shiyam menika saking arah hukum syari mila ngrupeaken kwajiban tumrap kita, nanging kejawi punika estunipun shiyam menika ugi minangka rahmat lan kanugerahan ageng tumrap kita saking ngarsanipun Allah Taala, jalaran kanti shiyam menika bade nuwuhaken hikmah lan faedah ingkang ageng lan katah sanget tumrap kita lan para manungsa. Ing antawisipun shiyam menika saget nglumpuhaken hawa nafsu ingkang dados lantaranipun syetan tansah ngrubung dateng manahipun manungsa. Sahingga paningaling manah katutup mboten saget maspadaaken malih, prasasat sampun mboten saget sumerap menapa menapa kejawi namung sumerep dateng pengiming imingipun syetan ingkang tansah ngajak lampah duraka.

Pramila jumbuh kaliyan dawuh dalem Kanjeng Nabi :

Lamuna syetan syetan iku ora ngrubungi atine anak anak Adam, mesti wae anak anak Adam kuwi bisa weruh keraton

keratone langit ( HR.Ahmad ).

Pramila menika mboten aneh malih menawi tiyang ingkang tansah dipun krubuti syetan menika tentu lajeng mboten sumerep malih dateng kesaenan kesaenan , mboten mangertos dateng Gusti Allah, mboten mangertos Rasulullah, para ulama, masjid musholla, lan ugi mboten mangertos pundi ingkang awon pundi ingkang sae, pundi ingkang leres lan pundi ingkang lepat, pundi ingkang hak lan pundi ingkang bathil, jalaran paningal atinipun sampun dipun tutupi dening syetan. Nanging menawi syetan sampun dipun lumpuhaken dening shiyam , tentu lajeng sampun mboten nutupi malih dateng paningaling ati, tentu kemawon lajeng mak byaar , padang trawangan, saget priksa dateng sedaya kesaenan kesaenan, lajeng nggadahi pepinginan dateng kesaenan kesaenan wau.

Menawi syetan sampun lumpuh lan apes dening ampuhipun shiyam, tentu lajeng dados enteng lan trengginas dateng tumindak lan ngamal ngamal kesaenan. Kita sedaya sampun mbuktekaken bab menika. Inggih nalika kita nedeng nedengipun nindakaken shiyam Ramadhan ngaten punika, lajeng sami enteng nindaaken ibadah ibadah sunnat, kadosta anggen kita shalat tarawih tiga likur rakaat saben dalunipun sak lebetipun sewulan, jamaah shalat, pengaosan pengaosan, tadarus lan ngantos sami ngedalaken shadaqah. Menawi mboten nuju shiyam Ramadhan pinten rakaat kita purun nglampai shalat sunat dalu ? Paling mboten 690 rakaat sak lebetipun wulan Ramadhan ngaten punika, cobi dipun penggalih, menika bukti ingkang kita sami ngraosaken. Tumandang ngibadah raosipun enteng kemawon ing wulan menika.

Pramila leres dawuh sabdanipun Kanjeng Nabi :

Lamuna ummatku pada ngerti kamulyan ing sak jerone Ramadhan, mesti para manungsa iku kepengin kabeh wektu sak jerone setahun iku dadi Ramadhan kabeh.

Para sederek kaum muslimin rahimakumullah

Tasih katah hikmah lan faedah faedahipun shiyam ingkang mboten kongang dipun aturaken lumantar mimbar punika. Wusananing atur mugi mugi sedaya amal ibadah kita tinampia wonten ngarsanipun Allah langkung langkung shiyam kita, sageta sampurna ngantos dumugi sampurnanipun wulan punika, saget ngasilaken buah ipun ibadah kita, inggih saya tambah tambah taat lan taqwanipun dateng ngarsa dalem Allah Taala, akhiripun kaparingan khusnul khatimah. Amin.

* * * * * * *

*

2

 

Shiyam Tarbiyyatun Nafsi

* * * * * * * * * : * * *

 

Para sederek Kaum Muslimin ingkang Minulya

 

Mangga tansah sami netepi taqwa lan taat dateng Allah, wonten ing pundi kemawon kawontenan kita , kawontenan rame utawi sepi, terang terangan utawi rahasia, kanthi tansah nindakaken sedaya perintah lan nebihi sedaya cegah, nindakaken sedaya dawuh lan nebihi sedaya pepacuh, supados kita tansah pikantuk rahmat lan kanugrahan, saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa Taala , Amiin.

Kados dawuhipun Kanjeng Nabi :

Wediya sira ing Allah, ana ing endi wae pangggonan ana sira, kaelekan iku tut burenana kelawan kebecikan, jalaran kebecikan iku bisa nglebur kaelekan.

Ampun ngantos kita pejah kejawi tetep minangka Muslim ingkang taqwa. Jalaran inggih namung kanthi taqwa kita sedaya badhe saged nggayuh kabegjan wiwit dunya punika ngantos mbenjang wonten ing akhirat Mekaten ugi taqwa punika ngrupeaken perkawis ingkang saget ndorong dateng kesaenan ingkang rosa. Lan saget minangka rem ingkang saged mekak saking mblandhanging pendamel awon lan lampah dosa. Ringkesipun namung kanti iman lan taqwa kita bade kaparingan rahmat lan kawilujengan saking ngarsa dalem Allah Taala .

Kita mila manungsa limrah, titah sawantah, ingkang kongang khilaf lan salah, mekaten ugi kita kadang dumawah ing pendamel awon, nanging nalika sampun kadung tumindak awon, enggal enggala dipun tututi kanti pendamel sae, jalaran kesaenan menika saget nglebur lan mbusek pendamel awon, mekaten wau menggah kersanipun dawuh hadits. Tindakan mekaten supados iman kita punika tansah kareksa, ampun ngantos risak jalaran kedlarungipun pendamel awon saha mboten enggal dipun sadari lan dipun tututi kanti amal sae.

Para sederek kaum Muslimin Rahimakumullah,

Miturut dawuh Al Quran perwaca bilih hikmah ingkang paling utami shiyam punika supados kita langkung taqwa dumateng ngarsa dalem Allah Swt. Pramila kita ingkang sampun biasa nindakaken shiyam saben wulan Ramadlan punika ampun ngantos shiyam kita sekedar ngampet dahar lan ngunjuk ing wedal rinten kemawon , ananging kedah saget nuwuh aken hikmah inggih tambahipun taqwa kita dateng Allah Swt. Jalaran mila kasunyatan mboten sekedik tiyang nindakaken shiyam ananging mboten saget nggayuh hikmahipun shiyam sahengga tiyang wau kanti shiyamipun namung pikantuk ngelak lan luwe , kados dawuhipun Kanjeng Nabi

Pirang pirang wong kang pasa , kang saka pasane ora oleh apa apa kejaba mung ngelak lan luwe

(HR. An Nasai, Ibn Majjah lan Al Hakim).

Para sederek kaum Muslimin Rahimakumullah,

Mila shiyam punika mboten namung sekedar ngampet ngelak lan luwe, ananging ugi ngrupekaken didikan jasmani lan ruhani lan budi pakerti. Kanti shiyam kita kedah nglatih diri sabar, lan nahan diri kangge nilaraken samukawis kaenakan ingkang katah mengku doso ingkang dados kacenderungan saha panyengkuyung hawa nafsu. Pramila shiyam kita ampun ngantos namung nahan lisan menika saking perkawis ingkang lumebet, nanging kasunyatan ingkang langkung awrat mila njagi lisan saking perkawis ingkang medal saking lisan, inggih wijiling pangandikan ingkang kaprahipun gampil dumawah dateng perkawis ingkang nerak lan nerjang dateng pranatan syariat agami.

Hikmah sanes, shiyam Ramadlan mengku didikan supados kita ningkataken kumawula kita kanti amal ibadah saha amal sosial , kerana saklebetipun wulan Ramadlan kita mboten namung shiyam ing wanci rintenipun , ananging ugi ngatah ngatahaken ibadah kados shalat tarawih dalunipun, tadarus Al Quran, giyatipun pengaosan pengaosan, mekaten ugi amal amal sosial, kados ngatahaken shadaqah, silaturrahim, bektos dateng tiyang sepuh , welas asih dateng sederek lan sanes sanesipun, ingkang sedaya kala wau saget kita raosaken, sanget meningkat katimbang wekdal sanesipun wulan Ramadlan. Kanti tembung sanes bilih shiyam saget nyuburaken semangat ibadah, sae ingkang asifat ritual murni sesambetan kaliyan Allah, utawi ingkang asifat sosial, sesambetan dateng sesamining makhluq langkung langkung sesami umat Islam.

Para sederek kaum Muslimin Rahimakumullah,

Wonten pangandika sabda dalem kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam :

Pada pasaha sira kabeh, mangka pada sehat sira kabeh

(HR. Ibnu Shina lan Abu Nuaim).

Miderek dawuh menika shiyam menika saget nuwuhaken kesehatan, tentu ingkang mekaten punika , ingkang langkung pirsa para winasis bidang kesehatan ingkang saget ngaturaken sababipun. Dene tumrap kita kantun iman kemawon, jalaran ingkang dawuh menika Kanjeng Nabi, mboten perlu kita mamangi, malah kita kedah yakin bilih shiyam mboten bade mbeta kemlaratan, malah sewalikipun saget nuwuhaken kesehatan kepara saget minangka pengobatan.

Ewa semanten, kok umpami wonten sederek kita ingkang sakit, lajeng dipun nashehati dokter kedah dahar obat saben wekdal tertentu, ingkang mboten mungkin tumrap piyambak ipun nindakaken shiyam. Mekaten ugi saranipun mboten kenging shiyam supados enggal mantun sakitipun, Ingkang mekaten menika agami kita maringaken kalonggaran, mangga mboten usah shiyam . Gusti Allah ugi maringaken kemirahan tumrap tiyang ingkang mboten anggadahi kemampuan siyam amergi sakit utawi nuju kesahan. Kanti dawuhipun ;

Mangka sing sapa wonge sangka sira kabeh iku nuju lara,

utawa lelungan, nuli ora pasa, mangka wilangane ora pasa dilakoni ing dina dina kang liya ( QS. Al Baqarah : 185 )

Para sederek kaum Muslimin Rahimakumullah,

Mangga kita upayaaken amrih siyam kita punika langkung bermakna, saha ngasilaken hikmah hikmah ingkang katah tumrap kita sedaya, saha tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa Taala.

* * * * * * * *

 

3

 

Ngakehake Ibadah Ing Wulan Ramadhan

* * * * * * * * * * * * *

Para sederek jama'ah Jum'ah rahimakumullah,

Mangga kita samiya tansah netepi taqwa dateng Allah, kanti taqwa ingkang sakestu sarana tansah nindakaken sedaya perintah lan dawuh dawuhipun, saha nilar lan nebihi sedaya cegah lan awisanipun , wonten ing swasana kados menapa kemawon, kapan mawon, lan wonten ing pundi kemawon, nuju suka utawi berduka, kawontenan sulit utawi gampil, ing kawontenan sepen utawi rame , tansah netepana taqwa lan thaat dateng Allah supados kita tansah pikantuk rahmat lan kanugerahan, kebahagyaan gesang saking ngarsa Dalem Allah Taala, bade kabika keberkahan saking sedaya arah kalebat saking bumi lan langit, Allah mila sampun njanjekaken kanti dawuhipun :

"Sekirane penduduk negara iku pada iman lan taqwa, yekti mesti wae tak bukak barakah sangka langit lan bumi.

(Q.S. al-A'rof : 86).

Para sederek kaum muslimin rahimakumullah

Wulan Ramadhan sampun lumampah sakwetawis dinten, Ramadhan menika bebasan tamu ingkang rawuh dateng kita sedaya mbeta bebingah, barakah, faedah lan kesaenan kesaenan ingkang katah. Sampun sak mestinipun tumrap kita minangka tuan rumah ingkang nampi tamu menika, ngaturaken pakhurmatan ingkang laras kaliyan kamulyanipun tamu. Estunipun kagem ngurmati kamulyanipun wulan Suci Ramadhan punika kejawi ingkang wajib inggih Shiyam setunggal wulan, nanging prayogi kita nindakaken amaliyah amaliyah sunnat sanesipun kagem nggayuh kasampurnanipun ibadah shiyam kita. Mekaten ugi kita nyegah lan nilar sedaya lampah awon ingkang saget nacataken utawi nrgisakaken dateng ibadah kita. Ibadah sunat ingkang prayogi kita tindakaken katah sanget sami ugi ibadah ibadah mahdlah ingkang sesambetan kaliyan Allah, kadosta shalat shalat sunnat, tadarus Al Quran, ngatahaken dzikir lan doa, Itikaf lan sanes sanesipun. Menapa dene ibadah ingkang anggadahi dimensi sosial, kadosta silaturrahmi, melasi dateng sesami, tulung tinulung, ngatahaken shadaqah lan sanesipun. Punika sedaya sanget dipun anjuraken ing sak lebetipun wulan Ramadhan punika. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam paring sugesti nalika dipun suwuni pirsa dening sawenehing shahabat :

, :

Rasulullah dipun suwuni pirsa :

Shadaqah ingkang kados pundi ingkang langkung utami ?.

Rasulullah ngendika :

Shadaqah kang dilakoni ing wulan Ramadhan

(HR. Turmudzi).

Para sederek kaum muslimin rahimakumullah

Kaprahipun wonten masyarakat kita wonten ing saklebetipun wulan Ramadhan punika sami ngedalaken shadaqah ingkang arupi tetedan langkung langkung kagem mbukani sederek ingkang sami shiyam, ingkang mekaten jumbuh kaliyan dawuh Nabi :

,

Sapa wonge menehi buka marang wong kang pasa , manga deweke oleh ganjaran kaya ganjarane wong kang pasa mau, kanti sitik wae tanpa ngurangi ganjarane wong kang pasa (HR.Turmudzi lan Ibn Majjah).

Kasunyatan sak rupi rupi pengadatan punika tetep lumampah sae ing masyarakat kita, sinaosa wonten ing kondisi ekonomi sulit, amergi reregan kabetahan pokok sami mindak selangit, ananging umat Islam sami entheng lan ikhlash nindakaken dawuh menika. Pancen wonten pangandika ingkang sanget nggigah semangat ibadah kita, bilih miderek setunggaling dawuh hadits swarga punika sanget branta lan kangen kaliyan tiyang werni sekawan. Salah setunggalipun inggih punika :

Wong kang aweh pangan arang wong ang kaluwen.

Kita maklum bilih saben sonten menjelang buka katah umat Islam sami kempal ing papan papan tertentu, kadosta wonten ing masjid, mushalla, langgar lan papan papan sanes, sedaya sami shiyam, kangge nengga dumuginipun wekdal buka sami kempal ngawontenaken majlis ilmi utawi pengaosan, tentu kemawon majlis menika kempalipun tiyang ingkang sami luwe. Mila pengadatan lajeng kanti gilir gumantos saben dinten wonten kemawon ingkang maringaken shadakah kangge mbukani sederek ingkang sami kempal nandang luwe punika. Kebiasaan mekaten sampun mbalung sungsum tumrap masyarakat kita amergi yakin sanget bilih banda ingkang dipun ginakaken kagem shadaqah punika tentu bade dipun gantos dening Gusti Allah kanti tikel matikel. Jalaran Allah mila sampun paring dawuh :

*

Lan apa wae kang sira infaqake sana bandamu, mangka Allah mesti bakal ngganti, Lan Allah iku Dzat Kang luwih becik becike kang paring rizki (QS. Saba : 39).

Para sederek kaum muslimin rahimakumullah

Wusananipun kita sami nyuwun dateng ngarsa dalem Allah Taala, mugi mugi sedaya amal ibadah kita tinampia ing ngarsanipun Allah pikantuka lelintu ganjaran saha karidlan saking ngarsa dalem Allah Taala. Pinaringana kekiyatan dhohiron wa bathinan, saget nindakaken kwajiban shiyam kita ngantos dumugi paripurnanipun wulan punika kanti sabar, ikhlas lan ridla. Wekasan pinaringana khusnul khatimah. Amiin.

: $ $ $ $ $ $ $ $ $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Lailatul Qadar

* * * * * * * , * : * * * * *

 

Para sederek kaum Muslimin ingkang minulya,

Minangka bebukaning atur keparenga kula ngajak dateng awak kula piyambak lan panjenengan sedaya, mangga tansah sami netepi taqwa lan ajrih dateng Allah ing sakdengah kawontenan, sami ugi wonten ing kawontenan bingah utawi sisah, longgar jembar utawi rupeg, kawontenan rame utawi sepi, terang terangan utawi sesideman, kanthi tansah nindakaken perintah lan nebihi sedaya cegah lan awisanipun Allah, supados kita tansah pinaringan kabegjan dunya ngantos akhirat saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa Taala , Amiin. Kados dawuhipun Allah :

"Temenan Allah iku tansah anyertani wong wong kang pada taqwa lan wong wong kang pada agawe becik

(QS. An Nahl :128).

 

Para sederek kaum Muslimin Rahimakumullah,

Wulan Ramadhan sampun meh purna, kantun pinten pinten dinten malih bade nilaraken kita, ing mangka kita rumaos dereng saget tumandang ngibadah ingkang sampurna, mila mangga ing sisa nipun dinten Ramadhan punika kita ginaaken ingkang sak estu kangge tumandang ngibadah ingkang sak sae saenipun, ampun ngantos malah saya kendo, saya loyo, ing mangka Allah Taala maringaken kanugrahan ingkang langkung ageng inggih kepara wonten ing akhiripun Ramadhan ngaten punika, kanti maringaken Lailatul qadar, ingkang sampun kita kauningani menggah kautamenipun setunggal dalu langkung utami katimbang sewu wulan.

Dawuhipun Allah ing Al Quran

Sewengi lailatul qadar iku luwih bagus katimbang sewu wulan

Nanging kapan dumadosipun lailatul qodar ? punika pancen dipun samaraken, minangka dados rahasianipun Allah, ingkang mesti wonten sak lebetipun wulan Ramadhan punika. Mbok bilih menika mengku hikmah ingkang ageng tumrap kita, ingkang supados kita mboten njujug mawon, nanging anggenipun ngibadah dipun ajegi sak lebetipun wulan Ramadlan. Sinaosa wonten dawuh ingkang ngendikakaken bilih lailatul qodar punika tanggalipun sampun tertentu.

Ing antawisipun dawuh hadits bilih lailatul qodar punika langkung dipun ajeng ajeng dumadosipun wonteng ing tanggal tanggal ganjil saking sedasa dinten akhiripun wulan Ramadlan. Kados dawuh Nabi menika :

Goleka sira ing lailatul qadar, ing wengi wengi kang ganjil sangka sepuluh dina akhire wulan Ramadlan.

(HR.Al Bukhari).

 

 

Para sederek kaum Muslimin Rahimakumullah,

Malah wonten riwayat ingkang ngendikaaken bilih, lailatul qodar supados dipun jagani wonten ing tanggal kaping 27 Ramadhan, inggih punika hadits riwayat Imam Ahmad saking Shahabat Abdullah bin Umar.

Sing sapa wonge nggoleki Lailatul Qadar supaya nggoleki ing wengine tanggal pitu likur. (HR.Ahmad).

Sinaosa mekaten kita supados nderek tindakipun Kanjeng Nabi, jalaran panjenenganipun paring tulada nalika sampun dumugi sak protigan akhir saking wulan Ramadhan. Kados keterangan hadits shohih riwayat Imam Bukhari lan Imam Muslim ;

Kanmjeng Nabi Sallallahu alaihi wa sallam iku nalika wus manjing dina sepuluh kang akhir sangka wulan Ramadhan, Panjenengane ngurip urip wengi mau, lan nggugah keluargane supaya tumandang ibadah, lan nyincingake ageman nyampinge (HR. Buhari, Muslim).

Hadits menika mengku tigang perkawis :

Sepisan :

Nalika Ramadhan sampun milai lumebet tanggal likuran panjenenganipun tansah wungu dalu nggegesang dalu menika kanti tumandang ngibadah dateng ngarsa dalem Allah Taala. Shalat lail lan taqrrub dateng Allah Taala.

Kaping kalih :

Nggugah dateng sedaya keluarganipun, para garwa garwa, supados sesarengan nderek ngibadah dalu, adang adang rahmatipun Allah. Maksudipun paring piwucal lan tulada dateng sedaya keluarga bilih panjenenganipun mboten namung remen dawuh , nanging ugi tumandang paring conto dateng sedaya keluarga.

Kaping tiga :

Nyancutaken ageman nyamping, maksudipun, cancut tali wanda, brontak branta yuda, nilar ecanipun nendra saha sare kempal garwa. Perlu seba wonten ngabyantara dalem Allah Taala, nglahiraken raos kumawula, saha nggayuh nugraha ingkang linangkung agung peparingipun Allah wonten ing dalu ingkang kebak barokah lan rahmat , inggih wonteng ing lailatul qadar.

Dawuhipun Allah wonten Al Quran :

,

Lan saking sak perangane wektu bengi shalata tahajjud sira, muga muga Pangeranira ngangkat marang sira ing derajat kang pinuji (QS. Al Isra 79).

Para sederek kaum Muslimin Rahimakumullah,

Punika sedaya tulada ingkang dipun paringaken dening Kanjeng Nabi dateng sedaya umatipun, kalebet kita sedaya, mila saking punika ampun namung wungu kangge dahar sahur kemawon, mangga sami nderek tindak Nabi kagem nggayuh kamulyan lan kanugerahan saking ngarsa dalem Allah Taala.

Mugi mugi kita kalebeta kawulanipun Allah ingkang pikantuk rahmat lan maghfirah ing lailatul qadar, pinaringan istiqamah ngantos paripurnanipun wulan Ramadhan. Lan maqbul sedaya ngamal ibadah kita ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa Taala.

* * * * * *

*

 

 

 

 

5

 

Zakat Fitrah

* * * * * * * * * : * * *

Para sederek jama'ah Jum'ah rahimakumullah,

Minangka purwakaning atur keparenga kula ngunjukaken puji lan syukur wonten ngarsa dalem Allah Taala awit peparingipun rahat lan kanugerahan kawilujengan dateng kita sedaya, sahingga ngantos dinten punika kita saget sesarengan makempal ing papan minulya punika, saperlu nindaaken kwajiban kita kanti wilujeng mboten manggih rubeda satunggal menapa. Panyuwun kita mugi sedaya amal ibadah kita tinampi wonten ngarsa dalem Allah Taala. Amin.

Sak lajengipun kula ngajak dateng awak kula lan panjenengan sedaya, mangga sami kita tingkataken taqwa lan thaat kita dumateng Allah, kanti ngestokaken dawuh dawuhipun , lan nebihi sedaya awisanipun, wonten ing pundi kemawon kawontenan kita, swasana kados menapa kemawon, kapan mawon, enjang lan sonten, rinten lan dalu nuju bingah utawi sisah, nuju sulit utawi gampil, ing kawontenan sepen utawi rame , tansah netepana taqwa lan thaat dateng Allah, Inggih namung kanti taqwa dumateng Allah punika kita bade kaparingan rahmat lan kawilujengan gesang saking ngarsa Dalem Allah Taala, Wiwit gesang ing alam dunya punika ngantos mbenjang dumugining akherat, Amiin. Kados dene Allah sampun paring dawuh :

Lan Ingsun nyelametake marang wong wong kang pada iman lan wong kang pada tansah netepi taqwa.

(QS : Fushshilat : !8).

Para sederek kaum muslimin rahimakumullah

Mboten dangu malih wulan agung tur wulan ingkang paling mulya diantawisipun wulan wulan sanesipun, inggih wulan Ramadhan punika bade bidal kesah nilaraken kita sedaya. Lan nalika kesah mesti mboten bade wangsul malih sak laminipun. Dene Ramadhan ngajeng ingkang bade dumugi sanes Ramadhan ingkang sak menika. Mila beja sanget tumrap tiyang ingkang saget njungkung ibadah lan ngatahaken amal sholih ing wulan punika, jalaran pancen dereng kantenan mbenjang tahun ngajeng saget menangi Ramadhan ingkang bade dumugi. Kosok wangsulipun sanget kapitunan tumrap tiyang ingkang niyak niyak aken wulan mulya menika, kanti mboten ngatahaken amal sae, temtu mbenjang bade nandang getun keduwung pinanggih wingking wonten ngarsanipun Allah. Pun titeni mawon, lumantar mimbar menika sampun wonten pengemut.

Pramila menika mumpung Ramadhan punika tasih dereng telas , sinaosa kantun sekedik, prayogi dipun ginakaken ingkang sak sae saenipun ngengeti kautamenipun ingkang linangkung katimbang wulan sanesipun. Menapa tasih nengga setunggal tahun ingkang bade dumugi ? dereng kantenan saget menangi. Mila mangga ingkang dereng, sageta milai, ingkang tasih sekedik dipun tambahi, ingkang sampun katah saya dipun katahi malih.

Para sederek kaum muslimin rahimakumullah

Shiyam kita sak lebetipun sewulan punika, temtu sanget kongang cacat, utawi kirang sampurna, amergi kirang anggen kita ngreksa tindak utawi lampah kita sak lebetipun nindakaken siyam punika . Nanging Allah paring kemirahan kanti ndawuhaken wajibipun zakat fitrah lumantar dawuh Nabi, minangka kangge nambeli kekirangan lan cacatipun shiyam kita, kanti dawuh ;

Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam majibake zakat fithrah kanggo ngresiki wong kang pasa sangka guneman utawa penggawean kang kang muspra lan guneman kang ala, lan minanga suguhan tumrap wong wong miskin

(HR. Abu Daud, Ibn Majjah).

Pramila kwajiban menika ampun ngantos dipun lirwakaken jalaran semanten agengipun fungsi lan faedahipun zakat fithrah sambetipun kaliyan ibadah wajib kita siyam Ramadhan punika. Ampun ngantos dipun oweli ingkang namung 2,5 kg menika. Sebab menawi kwajiban menika mboten dipun tindakaken ing mangka kasunyatanipun kita wonten, kita bade nandang lepat ingkang ageng lan shiyam kita sewulan menika mboten saget katur wonten ngarsanipun Allah Taala . kados dawuh dalem Kanjeng Nabi :

Pasane sawijining kawula iku digantungake antarane langit lan bumi, nganti deweke nekani shadaqah fithtrahe.

Maksudipun dawuh punika, bilih shiyamipun kawula punika dereng saget katur wonten ngarsanipun Allah ngantos tiyang wau ngedalaken zakat fitrahipun. Pramila zakat fithrah punika ageng sanget wigatosipun sambet kaliyan ibadah wajib kita inggih shiyam punika. Mekaten ugi katah sanget hikmah ingkang kawengku ing salebetipun kwajiban zakat fithrah punika. Ing antawisipun kangge nglajiraken sih kawelasan kita dating sederek kita kaum dluafa faqir lan miskin, supados sesarengan kaliyan kita mahargya dinten riyaya.

Mugi mugi kita pinaringana pitedah lan pitulung saget tansah nuhoni kwajiban kita, soho saget nindaken ibadah lan amal sholeh ing wulan Ramadhan punika, sedayanipun tinampi lan pikantuk karidlan saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa Taala. Lan kaparingana panjang yuswa saget pinanggih malih kaliyan wulan Ramadhan tahun ingkang bade dumugi

* * * * *

* *

*

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Khutbah Jumah Tsaniyah

 

* * * * * * * * *

* * : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* *