, AN NIDA'  
, Khuthbah Jum'ah
 

 

 


 Khuthbah Idul Fithri
Edisi Wulan Syawal 1428 H

 Khuthbah Idul Fithri
 Khuthbah Jum'ah

Khuthbah Idul Fitri

Mahargya Dinten Kemenangan

Riyaya Ngrajut Paseduluran

Kuthbah Tsaniyah Liiesil Fitri

Khutbah Jumah

Minal aidin Wal Faizin

Halal bi Halal

Tradisi Syawalan

Ngati ati Aja Lena

Mbangun Silaturrahim.

Khutbah Jumah Tsaniyah

Khuthbah Idul Fitri

1

 

 

Mahargya Dinten Kemenangan

* * * * * * * * * * * * * *

*

* * * * * * * * * *

*

*

Kaum Muslimin Muslimat Rahimakumullah,

Mangga kita sesarengan ngunjukaken puji syukur saha pengalembana wonten ngarsa dalem Allah Taala, inggih awit saking kanugerahan lan kanikmatan langkung langkung yuswa panjang ingkang kaparingaken dateng kita sedaya sahingga enjang menika kita kaparingan saget menangi malih dinten riyadin Idul Fithri punika kanti kebak kabingahan lan kebahagiaan. Mekaten ugi anggen kita sami nindakaken kwajiban kita shiyam Ramadlan sampun pinaringan paripurna. Panyuwun kita mugi katampia sedaya amal ibadah kita saklebetipun wulan Ramadlan kepengker wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa Taala. Amiin.

Ugi mboten kesupen mangga kita tambahi taqwa lan thaat kita dateng Allah kanti ikhtiyar lan mbudidaya amrih saget nindakaken sedaya dawuh lan perintahipun lan nilar saha nebihi sedaya cegah lan awisanipun. Menapa malih ing dinten ingkang kebak rahmat lan maghfirah punika, ampun ngantos kita kotori kanti kemakshiyatan lan kadurakan ingkang mboten dipun ridlani dening Allah Taala. Jalaran ing dinten menika ugi, awrat sanget godanipun mergi syetan lan iblis sami sumebar pados tiyang ingkang saget dipun bujuk supados tumindak ingkang nuwuhaken duka lan bendunipun Allah Taala. Pramila mangga kita jagi lan kita reksa kamulyanipun dinten punika. Kita bingah bingah sae, dahar ngunjuk eca eca mangga, ngagem busana enggal prayogi, nanging ampun ngantos lelangkungan, menika kemawon kedah kita niyati syukur kerana nikmat peparingipun Allah. Inggih nikmat ageng peparingipun Allah ingang arupi kemenangan, sak sampunipun kita nindakaken perang agung sewulan natas nglawan mengsah ingkang dumunung wonten ing awak kita piyambak inggih hawa nafsu kita.

Kaum Muslimin Muslimat Rahimakumullah,

Kapurwakan kanti suruping surya, minangka tengara sampurnanipun wulan Ramadhan, sinambet kanti kumandanging takbir mangangkang ngebaki awang awang, tasbih, tahmid lan tahlil nyertani swantening takbir, minangka tandaning raos syukur saking sedaya ummat Islam sak indenging jagat raya punika. Mahargya dinten kemenangan ingkang kebak kebahagiaan lan kebingahan. Ngengetaken kita dateng swasana perang Badar inggih nalika Kanjeng Nabi lan para shahabatipun ngrabasa perang saget unggul ing ngayuda ngukup kamenangan ageng kanti saget merjaya lan nigas jangganipun Abu Jahal lanatullah dening shahabat Mazi bni Afra lan dipun gantung dening Abdullah bin Masud lajeng dipun laporaken dateng Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sak nalika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam lajeng sujud syur saha mahos kalimah menika :

* *

* *

Sedaya puji kagunganipun Allah Dzat ingang bener janjine,

Kang mitulungi kawulane, lan Kang mulyaake wadya balane Kang nyerang mungsuh kelawan kekuatane Allah dewe

Pramila mangga swasana riyaya punika kita ginakaken kangge introspeksi, mawasdiri lan muhasabah , dateng nikmat peparinipun Allah inkang katah sanget mboten saget kawical wical, sageta sami syukur kanti ngginakaken nikmat punika dateng perkawis ingkang dipun ridlani dening Dzat ingkang paring nimat, menawi kita pinter syukur dateng nikmat peparingipun Allah, tentu Allah bade nambahi peparinipun dateng kita. Langkung langkung nikmat kamenangan ingkang nembe kita tampi punika sageta kita syukuri kanti ngegungaken dateng Asma dalem Allah Ta'ala , kados dawuhipun Allah :

"Lan supaya sira kabeh pada nyampurnaake wilangane dina anggonira pasa Ramadhan , lan supaya pada ngegungake sira kabeh ing Gusti Allah kerana olehe wus nuduhake Allah ing sira kabeh, supaya sira kabeh pada syukur".

(QS. Al Baqarah : 185)

Ngegungaken dateng Asma dalem Allah minangka nglahiraken Syukur dateng Allah punika kanti cara maos takbir, tahmid, tasbih lan tahlil. Mekaten ugi jumbuhipun kaliyan nikmat riyaya fitrah punika kita ngegungaken Allah kanti nindakaken sedaya lampah ibadah kanti ngadepaken jiwa raga kita. Kados dawuhipun :

,

"Mula adepna jiwa raganira marang agama Islam kelawan condong , lan sira netepana ing fithrahe Gusti Allah, kang wus anitahake manungsa miturut fithrah mau, Ora ana owah owahan ana ing sakjerone fithrahe Allah . Hiya kaya mengkono iku agama kang jejeg. Nanging akehe manungsa ora pada

ngerti " (QS. Ar Rum 20)

.

Kaum Muslimin Muslimat Rahimakumullah,

Shiyam kita sewulan wekdal Ramadlan kepengker mangga kita kita titi priksa sepinten labetipun tumrap pribadi kita. Sebab Allah majibaken shiyam dateng kita tentu mawa hikmah, ingkang kedah saget kita raosaen. Katah sanget hikmah hikmah ingkang terkandung sak lebetipun kwajiban ibadah shiyam punika. Ing antawisipun minangka lampah keprihatosan kita kangge nggayuh derajat kamulyan saking ngarsanipun Allah. Minangka pepindanipun, kita mangertos khewan ingkang remen nggenturaken tapa prihatos nilar tetedan, kados dene uler, satunggaling khewan ingkang wewujudanipun ngegirisi, wulunipun nggateli, nedinipun gegodongan lan dados ama ingkang sanget dipun satroni lan disengiti sinten mawon. Ananging sinareng prihatos piyambakipun kanti tapa lan pasa nilar neda, dados enthung, lajeng wewujudanipun gantos rupi makhluk ingkang endah nyengsemaken ingkang nyawang, kaparingan sewiwi lar saget ngambah nggegana dados kupu, kacawisan rizqi ingkang sae rupi madu, srawunganipun ugi sae sae kaliyan sekar ingkang wangi lan endah. Pendamelipun ugi manfangati matilaken sekar lajeng saget dados buah. Menika sedaya jalaran anggenipun prihatos merangi hawa, lajeng saget nggayuh kamulyaning gesang menika.

Dados kanti anggen kita shiyam tetunipun kita ugi saget nggayuh derajat kamulyan. Miderek dawuhipun Allah shiyam menika dipun wajibaken supados kita kalebet kawulanipun Allah ingkang muttaqin, bertaqwa, taat lan patuh dateng peraturan. Kados dawuhipun Allah ing akhiripun ayat shiyam ..Laallakum tattaquun ; Supaya sira kabeh pada taqwa.

Kaum Muslimin Muslimat Rahimakumullah,

Tuwuh satunggaling pitangletan : punapa to sak yektosipun hakekat lan makna taqwa punika ? sebab tembung punika sanget enteng lan gapil sanget dipun ucapaken, nanging kangge nyataaken tembung menika mboten gampil kados anggenipun ngucapaken, kita kedah prihatos sewulan nilar dahar lan ngunjuk.

Sawenehing ulama paring divinisi taqwa menika mekaten :

*

 

"BiIih satunggaling tiang punia kedah ngreksa saking pendamel ingkang nyebabaken dukanipun Pangeran; lan ngreksa saking pendamel ingkang mlarati dumateng pribadinipun piyambak lan ugi ngreksa saking pendamel ingkang ngrugekaken tiang sanes".

 

Kanti ringkes bilih intisari taqwa punika kedah mengku 3 perkawis:

  1. Kedah nebihi pendamelan ingkang nuwuhaken duanipun Allah swt.
  2. Kedah ngreksa saking pendamel ingkang mbahayani tumrap diri pribadi.
  3. Kedah nebihi pendamel ingkang nuwuhaken kapitunaning tiang sanes.

 

Menawi shiyam nggadahi hikmah supados kita tambah taqwa, mboten sanes kejawi supados kita sedaya saged ngreksa lan njagi pribadi saking lelampah ingkang ndamel kemlaratan lan kapitunan , tumuju dumateng lelampahan ingkang ngasilaken kemanfaatan sae kemanfaatan kagem diri pribadi punapa dene kemanfaatan kagem tiang sanes. Ngendikanipun Allah swt wonten ing al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 184:

"Pasa iku Iuwih apik kanggo sira kabeh lamuna sira kabeh pada mangerti"

Kados mekaten, secara perwaca Allah kanti dawuh ing al-Qur'an sampun nedahaken dumateng kita sedaya, bilih shiyam mboten namung sekedar ibadah mahdhoh ritual murni ingkang mboten wonten sambet lan gegayutanipun kalian kepentingan jasmaniah, ananging kanti terang lan gamblang ugi dipun ngendikakaken bilih shiyam mujudaken satunggaling perkawis ingkang sanget wigatos kagem nggayuh kamulyan gesanging manungsa dunya ngantos duugining akhirat. Pramila mangga shiyam kita dumugi sepinten labetipun tumrap gesang kita, bade kita buktekaken wonteng ing lelampah gesang kita sak lajengipun pasca Ramadlan kapurwakan riyadin punika.

Kaum Muslimin Muslimat Rahimakumullah,

Wusananipun ing enjang ingkang kebak rahmat lan aghfirah punika, mangga kita sesarengan nyuwun dateng Allah, mugi mugi sedaya ngamal ibadah kita sak lebetipun wulan Ramadlan, ngantos dumugi enjang punika, langkung langkung shiyam kita sedayanipun tinampiya wonten ngarsa dalem Allah Taala, pinaringana saget nggayuh hikmah hikmahipun ibadah shiyam kangge nggayuh derajat kautaman lan kamulyan wiwit gesang kita ing alam dunya punika ngantos dumugi ing alam akhirat . Kalebetna golonganipun tiyang tiyang ingkang wangsul netepi fithrahipun kalebur sedaya dosa kalepatan kita, wangsul kados asal katitah kita suci tanpa dosa, nggayuh kamenangan lan kabekjan wiwit dunya ngantos duugi akhirat Amiin.

* * * * * *

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Riyaya Ngrajut Paseduluran

* * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * *

* * *

 

Kaum Muslimin Muslimat Rahimakumuilah,

Wonten dinten ingkang kebak rahmat, maghfirah, kebingahan lan kamenangan enjang punika, mangga kita kunjukaken pengalembana lan syukur kita wonten ngayunan dalem Allah Subhanahu wa Taala, awit peparingipun kanugerahan kekiyatan lan kamenangan dateng kita sedaya, sahingga shiyam Ramadlan sampun kaleksanan kita tindakaken ngantos pari purna, panyuwun kita mugi sedaya amal ibadah kita langkung langkung shiyam kita sageta maqbul tinampi wonten ngarsa dalem Allah Taala.

Kapurwakan kanti suruping surya, minangka tengara sampurnanipun wulan Ramadhan, sinambet kanti kumandanging takbir mangangkang ngebaki awang awang, tasbih, tahmid lan tahlil nyertani swantening takbir, minangka tandaning raos syukur saking sedaya ummat Islam sak indenging jagat raya punika. Mahargya dinten kemenangan ingkang kebak kebahagiaan lan kebingahan jalaran lelampah lan jejibahan ingkang sekelangkung awrat sampun kaleksanan kanti sampurna. Sak warnining lelampah sewulan natas, ngampet ngelak lan luwe, meper kanepson ingkang mboten enteng sampun kaleksanan, mila sampun sak mestinipun tumrap ummat Islam sami mahargya dinten kamenangan punika kanti suka cita. Panyuwun kita mugi-mugi Allah maringi panjang yuswa kita sedaya saget pinanggih malih kaliyan wulan Ramadlan ing tahun tahun ingkang bade dateng. Amiin.

Kaum Muslim lan Muslimat ingkang minulya

Wulan Ramadhan nembe kemawon bidal nilaraken kita sedaya, Sak lebetipun sewulan kita kedah ngampet ngelak lan luwe, ugi kedah nahan dateng kanepson saha pepinginan pepinginan ingkang saget ngrisakaken dateng ibadah kita, malah tasih kasambet kanti ibadah ibadah sanes ing wekdal dalunipun, kanti shalat tarawih, ngatahaken tadarus Al Quran, ngatahaken dzikir lan donga, sedekah lan ibadah sanes sanesipun. Lajeng wonten ing pungkasanipun wulan Ramadhan kita tasih dipun wajibaken ngedalaken zakat fitrah, minangka sampurnanipun shiyam kita , kawontenan mekaten sageta dados latihan kita anggen kita nindakaken jihad lan perjuangan nglawan dateng mungsuh, ingkang tansah mbujuk lan ngglembuk amrih kita tansah nyimpang lan nyebal saking pranataning agami. Mila wonten ing dinten punika dumugi titi wancinipun kita nggayuh kamenangan nelukaken dateng mengsah ageng kita, inggih hawa nafsu ingkang dumunung wonten ing lebetipun pribadi kita piyambak. Pramila ing antawis kita ing pengadatan lajeng sami angaturken ucapan selamat atas kamenangan punika kanti dunga :

Ingkang katah lajeng kanti tembung ingkang ringkes:

Mugi mugi Allah andadosken kula lan panjenengan kalebet golonganipun tiyang ingkang wangsul saking madyaning palagan kanti kamenangan, saha kalebetna golonganipun tiyang tiyang ingkang nggayuh ke bahagyaan lan tinampi sedaya amal kesaenan

Kaum Muslimin Muslimat Rahimakumuilah,

Saben dinten kita sami shalat berjamaah, saben pitung dinten kita shalat Jumah, saben Ramadlan kita shalat Tarawih kanthi jamaah, ing enjang punika kita kempal ing papan punika sesarengan perlu nindakaken shalat Ied kanthi jamaah. Ing sak lebetipun jamaah shalat punika sak estunipun mengku hikmah lan piwucal, bilih kita sedaya ummat Islam kedah tansah sesarengan ing saklebetipun ngumawula wonten ngarsanipun Allah Swt, mekaten ugi ing sak lebetipun gesang bebrayan punika. Kita minangka makmum kedah tangsah nderek dateng imam, menawi Imam klentu lan lepat, makmum kedah ngengetaken dateng imam, dateng sesami makmum kita kedah tansah sesarengan, lurus lan rapet shof lan barisannipun. Kanthi tulada punika kita kaum Muslimin kedah tansah jumeneng kanti adedasar persamaan persatuan lan pasederekan, kangge nggayuh kamulyaning gesang wiwit dunya ngantos mbenjang ing akhirat kanti ridlanipun Allah Taala.

Kanti manunggaling seja lan tujuan punika, ateges kita sak estu kedah ambudi daya mempererat tali silaturrahim, sahingga prasasat kita sedaya punika kados dene jasad setunggal Kados dawuh dalem Kanjeng Nabi:

 

"Pepadane wong-wong mukmin ingdalem hubungan pasedulurane, welas-winelasane, trisna-tinresnanne, iku kaya dene awak siji. Nalika perangane nggota badan nuju lara, kabeh badan sekojor ngrasaakake mriyang lan ora bisa turu" (H.R. Bukhary).

Para sederek, mila kados mekaten kedahipun sesami kaum Muslimin anggenipun sambet kekadangan lan sambet raos, kedah saling mendukung lan nyengkuyung ing babakan kesaenan, saling memperkiyat kangge mujudaken kawontenan saha kemanunggalaning ummat wonten ing pundi kemawon jejer kalenggahan lan kawontenan ipun.

"Persatuan ndadosaken kita kiyat kekah, dene

pasulayan ndadosaken kita ringkih lan lemah".

Kados tetembungan :

"Rukun agawe santosa, crah agawe bubrah"

Kita mboten saget selak saking kasunyatan ingkang dumados sak sampunipun prasta prahara wedal kepengker, tuwuh ewah ewahan ageng sak lebetipun masyarakat kita anggenipun sami bebrayan. Hubungan kekadangan sak wetawis wonten ingkang dados renggang, ngantos berpengaruh saklebetipun pasederekan ingkang mestinipun kedah tansah dipun reksa, nanging malah risak amergi raos cubriya, raos kuciwa, lan raos raos sanes ingkang mboten kedah kedadosan sak lebetipun sesambetan kekadangan lan kemasyarakatan.

Mboten perlu malih pados jalaran, nanging ingkang baken mangga pun supekaken lelampah kepengker ingkang mboten prayogi pun enget enget, mindak ndedawa lakon ingkang mboten sahe. Kita mila kedah estu estu saget mendet hikmah dateng lelampah kita siyam sewulan muput wekdal Ramadhan kepengker. Ing antawisipun kita kedah sabar ngadepi kawontenan ingkang katah mboten jumbuh kaliyan pikajeng kita. Kita kedah saget ngendaleni diri, kepara meksa dateng diri kita nampi kawontenan. Mboten kedah meksa dateng tiyang sanes kedah cocok kaliyan kekajengan kita. Manah longgar nrima kawontenan mboten ngumbar lan nurut kekarepan, meper lan ngendaleni diri, menika minangka intinipun shiyam, kejawi thaat dateng perintah Allah.

Pramila sepinten labetipun ibadah shiyam kita, mangga kita terapaken ing saklebetipun gesang bebrayan kita sak purnanipun nindakaken ibadah shiyam. Wonten menapa mboten labetipun ? menika minangka tengara sepinten penghayatan saking ibadah shiyam kita, lan ugi kwalitas shiyam kita.

Shiyam mila kedah kita dadosaken minangka penidikan tumrap ruhani lan sikap mental kita, kangge mbangun pagesangan saklebetipun bebrayan ing madyaning masyarakat menika. Kados pundi mestinipun kita sesarengan kaliyan warga masyarakat ingkang majmuk lan pepak samukawisipun.

Manah longgar, dada jembar minangka modal dasaripun kita sesrawungan. Tanpa menika namung bade keranta ranta lan mboten nate nrima manahipun ngadepi kasunyatan. Nabi sampun paring tulada dateng kita kanti dawuhipun :

"Dadiya sira iku kaya tangan loro, ojo kaya kuping loro"

Artosipun nalika kita tindak asta kalih kita lembeyan, punika tetu sulaya, menawi asta tengen majeng asta kiwa mesti kedah mundur, mboten nate maju mundur bareng, asta kiwa ngagem arloji, asta tengen mboten ngagem inggih mboten nate iri, mekaten ugi menawi asta tengen kagem dahar asta kiwa nganggur inggih mboten meri. Ananging menawi asta setunggal ngangkat awrat mboten kiyat, inggih kekalih ipun tumandang sesarengan. Mekaten ugi wonten ing pagesangan kita, nalika wonten jejibahan ingkang awrat kita kedah bantu-binantu, gotong-royong tulung tinulung kangge menegakkan kalimah ipun Allah Taala.

Pramila swasana menika kedah kita dadosaken minangka momentum kangge ngraketaken slaturrahmi lan raos kekadangan ing antawisipun kita sedaya, kita kedah tansah guyup rukun, trina-tinresnanan, welas-winelasan, bantu-binantu lan tulung-tinulung ing antawis kita.

Maasyiral Muslimin Rahimakumullah,

Kita kedah tansah waspada, ampun ngantos gampil dipun adu, dipun propokasi lan dipun pengaruhi dening golongan ingkang mila mboten remen nyawang kita ummat Islam punika tansah rukun lan bersatu. Pramila pasulayan, padudon, bendeng ceweng, raos iri lan dengki, gegethingan, sentimen, jejengkelan, panyono awon lan sak panunggalanipun ingkang saget ngrenggangaken pasederekan, kedah kita bucal tebih-tebih. Kita kedah tansah ngugemi pepenget Nabi:

ǡ

 

"Sira kabeh aja pada drengken-drengkenan, aja pada bencet-bencetan, aja pada gething-gethingan, aja pada ungkur-ungkurnan lan aja pada ngedoli padolane liyan, lan sira kabeh kawulane Allah iku pada seduluranna, wong Islam iku sedulure wong Islam, wong Islam iku ora kena nganiaya, ora kena ngina, ora kena nggorohi, ora kena ngremehake, taqwa iku ana ing kene... ( Nabi isyarah dateng dadane ambal kaping tiga). (H.R.Muslim).

Kaum Muslim lan Muslimat ingkang minulya

Sampun dados tradisi lan kabudayan ingkang sahe wonten ing masyarakat kita bilih ing saben-saben dinten riyaya sami halal-bihalal, ngapura-ingapuran, silaturrahim lan ngraketaken pasederekan antawisipun setunggal lan sawenehipun. Kula aturi enget dawuhipu Allah:

"Sejatine wong wong kang pada Iman iku bersaudara, mula pada rukuna antarane sedulurane sira kabeh, lan pada wedia sira kabeh ing Gusti Allah"

(QS. Al- Hujurat : 10).

Dados kwajiban tumrap kita sedaya Umat Islam tansah njagi wetahipun pasederekan lan persatuan. Mekaten ugi kita kedah njagi lan nebihaken perkawis ingkang saget nimbulaken keretakan lan karenggangan sosial tumrap kita, jalaran kados pundi kemawon kita punika tetep bersaudara nunggil Iman lan Islam. Kanti riyaya ingkang kebak nikmat lan rahmat punika, mangga kita tansah tetepa cecepengan dateng agaminipun Allah saha tansah siyaga nindakaken hukum lan pranatanipun Allah. Mekaten ugi riyaya Idul Fitri punika dadosa dinten ingkang mbekta harapan enggal tumrap kita umat Islam kangge ngraketaken pasederekan kita saha raos kemanunggalan, nebihaken pasulayan lan padudon tansah bantu-binantu saha sih-sinisihan, andum kawelasan, langkung-langkung dateng sederek kita ingkang sanget mbetahaken pitulungan, inggih sederek kita fuqara lan masakin, ingkang tansah nandang papa. Jalaran nalika kita sami nindakaken ibadah shiyam, kita saget ngraosaken piyambak kados pundi payah lan rekaosipun ngelak lan luwe.

Temtunipun kita lajeng langkung mangertos penderitaan lan panandangipun sederek kita fuqara lan masakin, ingkang manahipun tansah ajur dening sengsaraning pagesangan. Mila sak purnanipun shiyam Ramadlan Allah majibaken dateng kita ngedalaken zakat fitrah kangge para dhuafa faqir lan miskin, wiwit kala wingi ngantos dumugi enjang sak derengipun shalat ied punika. Minangka kangge sampurnanipun ibadah shiyam kita, lan pinangka pasugatan saking kita tumrap para kaum faqir miskin, Kados dawuh Rasulullah saw:

"Diferdloake sadaqah Fitrah minangka kanggo nuceni wongkang pasa sangka kotoran lan lelakan, lan minangka aweh pangan kanggo wong-wong miskin"

(HR. Abu Daud).

Akhiripun mangga kita sami nyuwun dateng ngarsa Dalem Allah, mugi-mugi kita saget ngunduh buah lan hikmahipun ibadah shiyam kita, mekaten ugi semangat Idul Fitri ingkang kebak ketaqwaan lan raos sih katrisnan punika tansah tumanem konjem wonten ing sak lebetipun manah kita sedaya, sahingga kita saget nggayuh kawilujengan katentreman lan kemanunggalan saha persatuan lan kesatuan kita, wusananipun manggih kabekjan lan pikantuk karidlan saking ngarsa dalem Allah swt. Amiin ya Robbal 'alamiin.

* * : * * *


3

 

Kuthbah Tsaniyah

Liiesil Fitri

* * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *. * * *

* .*

 

 

 

 

Khutbah Jum'ah Wulan Syawal

1

 

 

Minal aidin Wal Faizin

* * * * * * * * : : *

Para sederek jama'ah Jum'ah rahimakumullah,

Minangka purwakaning atur keparenga kula ngajak dateng awak kula lan panjenengan sedaya, mangga sami kita tingkataken taqwa lan ajrih kita dumateng Allah, kanti ngestokaken dawuh dawuhipun , lan nebihi sedaya awisanipun, Inggih namung kanti taqwa dumateng Allah punika kita bade kaparingan rahmat lan kawilujengan gesang saking ngarsa Dalem Allah Taala, wiwit gesang ing alam dunya punika ngantos mbenjang dumugining akherat, Amiin.

Jalaran inggih namung kanti iman lan taqwa punika kita sedaya bade manggih kawilujengan , Allah sampun njanjekaken kanti dawuhipun :

Lan Ingsun nyelametake marang wong wong kang pada iman lan wong kang pada tansah netepi taqwa.

(QS : Fushshilat : !8).

Para sederek jama'ah Jum'ah rahimakumullah,

Wekdal punika kita tasih wonten ing swasana Idul fitri, pengadatan masyarakat kita ing sak dengah panggenan nalika pinanggihan kaliyan sanak sederek, mitra pitepangan sami ngucapaken :

Sinarengan atur panyuwunan pangapunten. Punika satunggaling kabudayan ingkang utami sanget, jalaran tetembungan punika estunipun ngrupekaken dunga, ingkang nalika ngucapaken kalimah menika ateges ndungakaken sae dateng sederek kita . Dunga punika asal wetahipun :

Ingkang cara jawinipun :

Mugi mugi Gusti Allah ndadosaken kula lan panjenengan kalebet golonganipun tiyang tiyang ingkang nggayuh kamenangan lan tiyang tiyang ingkang pikantuk kebahagiaan tur tinampi amal ibadahipun

Ningali suka raosipun dunga menika, ateges kita saling ndungakaken sae dateng sederek kita, lajeng dipun sertani panyuwunan pangapunten. Menggah maknanipun dunga punika bilih kita ingkang nembe kemawon purna nindakaken jejibahan shiyam Ramadlan punika sak estunipun mila nembe mentas nindakaken jihad akbar, perang agung, inggih merangi hawa nafsu. Nembe wangsul saking palagan kanti ngukup kamenangan. Pramila nalika kita pinanggihan kaliyan sederek kita lajeng sami ngaturaken pandunga, ngucapakan selamat atas kemenangan punika. Kanti manah ingkang tulus dada ingkang jembar, wajah ingkang sumringah, sarana ngulungaken asta salaman mertandani kita saling ngapura ingapuran, sahingga hubungan silaturrahim antawis kita san saya raket kanti prastawa idul fitri punika. Menapa dene Allah ugi ngluberaken maghfirah ipun dateng kita lantaran anggen kita ngibadah sak lebetipun wulan Ramadlon kanthi shiyam saha shalat tarawih saben dalunipun. Kanthi mekaten hablum minallah lan hablum minannas insya Allah cekap sedayanipun. Inggih wonten ing swasana mekaten punika mbok bilih ketaqwaan menika memuncak minangka bukti wangsul kita dateng fithrah ingkang bersih saking sedaya dosa lan kalepatan, bebasan kados dene bayi ingkang nembe lahir saking nggua garbanipun ibu. Jumbuh kaliyan dawuh dalem Kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wa sallam ;

Sing sapa wonge nglakoni pasa Ramadlon lan nindakake shalat sunnat bengine kanthi iman lan amrih karidhan, mangka wong kui metu sangka dosane kaya nalika deweke dilahirake ibune (HR,Ibnu Majjah lan al Baihaqi).

Para sederek jama'ah Jum'ah rahimakumullah,

Sak lajengipun kita kedah tetep njagi ketaqwaan kita saha kebersihan iman kita saking sedaya tindak ingkang ngotori lan ngrisak dateng iman lan taqwa punika. Nilai fithrah lan semangat ketaqwaan punika kuciwanipun mboten nate saget awet , jalaran kasunyatan syawal dereng telas taqwanipun sapun kandas, riyayanipun dereng rampung taqwanipun sampun suwung, badane kliwat mashiyate sampun kumat. Ing mangka mestinipun ketaqwaan punika kedah kida jagi sageta lestantun, ampun ngantos namung sesaat nalika dinten reiyadi kemawon, mangsa sa lajengipun kita kedah njagi lan ngupakara semangat ketaqwaan amrih tetep istiqamah, ampun ngantos gampil kejlomprong dumawah ing kadurakan. Mekaten ugi kita nggayuh pangapunten dateng sesami punika inggih sak wanci wanci, mboten kedah nengga dumuginipun riyaya , kapan kita lepat enggal enggal nyuwun apura lan nyuwun karidhan dateng ingkang dipun damel lepat. Segera nggayuh pangapura saha tumindak sae kados dawuhipun Allah :

*

Pada age ageya sira kabeh tumuju marang pangapurane Allah Pangeranira kabeh lan marang swarga, kang ambane swarga iku pitung langit lan bumi kang disedyakake kanggo wong kang pada taqwa kabeh (QS Ali Imran : 123)

Dawuh punika ringkesipun mengku kalih perkawis ingkang kedah katindak aken kanthi segera :

Sepisan,

Segera nyuwun pangapura, tegesipun enggal enggal tobat ngirangi lan mareni lampah mashiyat. Jalaran mboten nami tobat menawi mboten endel lan mareni lampah awonipun, malah nami ngremehaen dateng pangeran menawi tobat nanging tasih kemawon wongsal wangsul kumat mbaleni laku mashiyat.

Kaping kalih ,

Enggal enggal tumandang nindaaken amal sholeh kangge nggayuh kanugrahan swarganipun Allah, ingkang kacawisaken kangge para kawulanipun ingkang tansah netepi taqwa.

Pramila ketaqwaan ingkang kita gayuh kanti awrat lan lara lapa, kanti ngelak lan luwe, shiyam Ramadlan sewulan muput ,ampun ngantos wusananipun kita risak piyambak kanti nuruti dateng pikajenganipun hawa nafsu ing sak lebetipun riyadin punika. Gusti Allah paring pepenget :

"Sira aja padakaya wong wadon sing ngudari benang tenune, sakwise ditenun kanti kuat " ( QS.An Nahl : 92)

Gambaranipun tiyang ingkang kanti sabar lan tlaten tumindak ibadah saben dintenipun, nanging wusananipun lajeng dipun risak piyambak kanti lampah mashiyat lan dosanipun. Pramila mangga kita lajengaken semangat ketaqwaan kita punika ngantos sak terasipun, apun ngantos kita nandang karugen , tekor lan nemahi kebangkrutan. Dawuh dalem Kanjeng Nabi Muhamad Sallallahu alaihi wa sallam :

Wong kang bangkrut sangka umatku ya iku : wong kang sowan ing ngarsa Pangerane nggawa ganjarane shalat, zakat pasa, nanging deweke sowan Pangerane uga nggawa dosa jalaran misuhi lan ndakwa wong liya lan mangan bandane wong liya, nuli ganjarane wong kuwi di jupuk diwehake wong kang di pisuhi, wong kang di dakwa, wong kang di pangan bandane nganti entek kebecikane wong mahu, ing mongko durung rampung tanggungane, nuli wong mau diuncalake marang neraka .

Mugi mugi kita kaparingana pangreksa saking lampah ingkang ngrisak ngamal shalih lan kaparingana istiqomah, saya tambah thaat lan ibadahipun . Amin .

* * * * * * *

 

2

 

Halal bi Halal

, * * * * * * * * : :

 

Para sederek Kaum Muslimin ingkang Minulya

Mangga kita samiya tansah netepi taqwa dateng Allah, kanti taqwa ingkang sakestu sarana tansah nindakaken sedaya perintah lan dawuh dawuhipun, saha nilar lan nebihi sedaya cegah lan awisanipun , wonten ing swasana kados menapa kemawon, kapan mawon, lan wonten ing pundi kemawon, nuju suka utawi berduka, kawontenan sulit utawi gampil, ing kawontenan sepen utawi rame , tansah netepana taqwa lan thaat dateng Allah, supados kita tansah pikantuk rahmat lan kanugerahan, kebahagyaan gesang saking ngarsa Dalem Allah Taala, wiwit gesang ing alam dunya punika ngantos mbenjang dumugining akherat, Amiin Allah sampun njanjekaken kanti dawuhipun :

Sejatine wong wong kang pada iman lan pada taqwa marang Allah, tumrape wong wong mau oleh kebungahan urip ana ing dunya lan ing akhirate. (QS. Yunus 63-64).

Para sederek Kaum Muslimin ingkang Minulya

Sampun dados tradisi lan kabudayan ingkang sae wonten ing masyarakat kita bilih saben saben dinten riyaya sami ngleksanaaken halal bi halal, ngapura ingapuran, silatur rahim lan ngraketaken kekadangan antawis satunggal lan sawenehipun. Pramila swasana menika kedah ida dadosaen minanga momentum kagem ngraketaken raos pasederean saha nggrengsengaken silaturrahim ing antawis kita sedaya. Kita kedah tansah guyup rukun, trisna tinresnanan, welas winelasan, Bantu binantu, lan tulung tinulung antawis kita sedaya. Sahingga wajiban tumrap kita sedaya uimat Islam tasah njagi lan rumeksa dating raos pasederekan lan eanunggalan. Mekaten ugi kedah tansah ngreksa lan nebihaken saking perkawis ingkang saget nuwuhaken keretakan lan karenggangan tumrap sesambetan kita, jalaran kados pundi kemawon kita punika tetep bersaudara nunggil ian lan Islam, kula aturi enget dawuhipun Allah :

Sejatine wong wong kan pada ian iku bersaudara mula pada rukuna antarane seduluranira kabeh, lan pada wediya sira arang Allah ( QS. Al Hujurat : 10 ).

Para sederek Kaum Muslimin ingkang Minulya

Manungsa mboten bade uwal saking khilaf lan lepat, ingkang tundanipun bade nandang dosa menggahipun Allah. Dene dosa lan lepat ingkang kasandang dening mnungsa punika wonten werni kalih,

Sepisan : dosa lepat ingkang tumanduk dateng ngarsanipun Allah, ingkang sering dipun wastani huququllah..

Kaping kalih : dosa lepat ingkang tuwuh sak lebetipun ita sesrawungan gesang bebrayan muasyarah antawisipun sesamining manungsa, ingkang sering dipun wastani huququl adamiy.

Ingkang dosa kekalihipun punika saget pikantuk pangapunten lan kalebur dening Allah kanti miturut cara caranipun piyambak piyambak. Dosa huququllah sagetipun pikantuk pangapunten saking ngarsanipun Allah inggih menawi kita tobat lan istighfar nyuwun pangapunten dateng Allah, Pramila pangajab kita kanti shiyam kita sewulan sak lebetipun Ramadlan kepengker kita pinaringan pangapunten lan maghfirah saking ngarsa dalem Allah Taala. Sahingga kwajiban kita kedah ikhtiyar kanti nglahiraken panyuwunan pangapunten nyuwun halal saha ridlanipun tiyang ingkang kita damel lepat.

Nyuwun utawi paring pangapunten dateng tiyang sanes punika mila mboten perkawis ingkang gampil lan engteng, nanging mbetahaken swasana ingkang jubuh lan mendukung, kalebet swasana idul fitri punika , satunggaling momentum ingkang tepat kangge ngleksanaaken halal bihalal, lan ngapura ingapuran , inggih saat ipun manah kita sami lilih lan luluh. Pengadatan kita sami salam salaman sinarengan atur pangapunten setunggal lan sawenehipun . Kanjeng Nabi paring dawuh :

 

Endi endi ana wong Islam loro kang pada ketemu , nuli pada salaman karone, mangka mesti dilebur dosane wong loro kuwi sak durunge karone pepishan (HR.Ahmad).

Para sederek Kaum Muslimin ingkang Minulya

Wonten ing masyarakat kita pengadatan sami ngawontenaken upacara halal bi halal wonten ing wulan Syawal sak purnanipun kita umat Islam nindakaken pengibadahan shiyam wajib sewulan natas . Kanti Suka lan gumbira upacara punika sami dipun leksanakaken. Prasasat kados dene prajurit ingkang nembe wangsul saking madyaning peperangan ageng kanti nggayuh kamenangan . Mila sami dipun pahargya kanti kebak kabingahan. Kemenangan punika inggih anggenipun kasil nelukaken hawa nafsu kanti shiyam sewulan muput. Sahingga dosa lepat dipun apunten dening Allah , lan ugi dipun halalaken kalepatan antawis sesami anak adam kita sedaya punika. Saklajengipun kita gesang bebrayan lan sesrawungan ing madyaning masyarakat sampun uwal saking beban beban kalepatan, jalaran kita sampun sami mbebasaken lan ngridlaaken beban beban pribadi kanthi jembar lan longgaring manah lan tulusing batos. Pangajap kita Allah ugi bade maringaken kawelasan dateng kita kados dawuhipun ing Al Quran :

Aweha pangapura sira marang wong liya, lan aweha kalonggaran, Sejatine Allah iku Dzat Kang Maha tresna marang wong kang pada agawe becik(QS. Al Maidah : 13).

 

Para sederek Kaum Muslimin ingkang Minulya,

Saklebetipun pengadatan kita halal bi halal punika kanyata mengku paedah ingkang katah, ing antawisipun silaturrahim.kanti halal bihalal sakestu kabangun malih hubungan kekeluargaan antawis kita . Punika kanyatan ingkang mboten saget dipun selaki, pasederekan bade langkung raket lantaran silaturrahim. Ningali saking hikmah ingkang mekaten, sinaosa zamanipun Nabi mboten nate wonten upacara halal bihalal, ananging makna lan hikmah ingkang kawengku saklebetipun upacara halal bi halal sakyetos mujudaken nilai nilai tuntunan agami Islam ingkang sanget wigatos.

Menggah faedahipun silaturrahim sampun terang tumrap kita mboten mamang malih, sinten tiyang ingkang mboten mbetahaken ? Inggih punika jembar lan longgaripun rizki saha panjangipun umur, kalih perkawis punika ngrupekaken kabetahan tumrap sedaya tiyang gesang . Dawuh Nabi :

Sapa wonge kepengin di jembaraken rizkine, lan di tunda ajale, mangka senenga nyambung paseduluran (HR.Muslim).

Para sederek Kaum Muslimin ingkang Minulya,

Mugi mugi kita kaparingana manah ingkang jembar longgar gampil paring lan nyuwun pangapunten dateng sesami, remen silaturrahim sahingga tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahuwa Taala . Amin .

* * * * * *

*

 

3

 

Tradisi Syawalan

* * * * * * * * : * *

Para sederek Kaum Muslimin ingkang Minulya

Mangga kita samiya tansah nambahi taqwa lan thaat kita dateng Allah, kanti sarana tansah nderek sedaya perintah lan dawuh dawuhipun, saha nilar sedaya cegah lan awisanipun , wonten ing pundi kemawon kawontenan kita, swasana kados menapa kemawon, kapan mawon, enjang lan sonten, rinten lan dalu nuju bingah utawi sisah, nuju sulit utawi gampil, ing kawontenan sepen utawi rame , tansah netepana taqwa lan thaat dateng Allah, supados kita tansah pikantuk rahmat lan kanugerahan, kebahagyaan gesang saking ngarsa Dalem Allah Taala, wiwit gesang ing alam dunya punika ngantos mbenjang dumugining akherat, Amiin. Allah sampun njanjekaken kanti dawuhipun :

Allah wus paring janji marang wong wong kang pada iman lan pada nindakake amal shalih, tumrap wong wong mahu bakal oleh pangapura lan ganjaran kang agung saka ngarsane Allah (Al Maidah : 9).

Para sederek Kaum Muslimin ingkang Minulya

Nembe kemawon kita mahargya dinten riyaya dinten kamenangan tumrap kita, sak sampunipun kita sesarengan berjuang perang nglawan mungsuh ingkang tansah ngajak apik apikan aten dateng kita, kanti mbujuk lan ngglembuk amrih kita manut lan miturut dateng pangajakipun. Kanti nggenturaken prihatosan siyam sewulan natas wusananipun kita saget wasul saking madyaning palagan perang nglawan hawa nafsu kita, inggih mengsah kita punika. Mugi kita sakestu wangsul punika kanti ngukup kamenangan nggayuh derajat taqwa wonten ngarsanipun allah Ta'ala. Saha pikantuk pangapuntening dosa lan lepat kita sedaya lantaran anggen kita shiyam Ramadhan wekdal kapengker. Kados ingkang kadawuhaken dening Nabi :

"Sing sapa wonge pasa Ramadhan lan ngerteni hukum hukume pasa, uga ngreksa marang apa kang kudu direksa, mangka bakal di apura kabeh dosa kang sak durunge".

(HR.Ibnu Hibban).

Dosa lepat kita ingkang tumanduk dateng Allah sampun kaparingan pangapura, mila kangge nyampurnaaken kita kedah ugi nggayuh pangapura saking kalepatan ingkang tuwuh ing saklebetipun kita gesang sesrawungan ing antawis kita, ingkang sagetipun kita pikantuk pangapunten inggih namung kanti lantaran pikantuk ridlanipun tiyang ingkang sesambetan kaliyan kita. Caranipun inggih kita nglahiraken panyuwunan pangapunten dateng tiyang ingkang sesrawungan kaliyan kita. Mekaten ugi kita kedah kanti gampil ngikhlasaken lan maringi pangapunten dateng sok sintena tiyang ingkang sampun nglahiraken kalepatanipun lan nyuwun pangapunten dateng kita. Kanti mekaten ateges kita sampun terbebas saking beban pribadi sak lebetipun gesang bebrayan punika . Insya Allah kita ugi bade nampi katresnanipun Allah Ta'ala .

Allah sampun paring dawuh :

"Aweha pangapura sira marang wong wong liya, lan menehana kalonmggaran, Sejatine Allah iku tresna marang wong kang pada agawe becik" (QS.Al Maidah :13)

Para sederek Kaum Muslimin ingkang Minulya

Allah dawuh dateng kita supados kita enggal enggal nggayuh pangapura, saha enggal enggal tumindak sae kangge nggayuh

kabekjan lan kamulyan swarga, kanti dawuhipun :

*

Pada age ageya sira kabeh tumuju marang pangapurane Allah Pangeranira kabeh lan marang swarga, kang ambane swarga iku pitung langit lan bumi kang disedyakake kanggo wong kang pada taqwa kabeh (QS Ali Imran : 123)

Pramila ing sak purnanipun kita riyaya punika kita lajeng sami nglaksanaaken halal bihalal, kangge ngapura ingapuran.nindakaken dawuh punika.

Pengadatan kita ngawontenaken halal bihalal mboten saget kita selaki, pancen mboten nate dipun atur dening Al Qur'an menapa dene hadits menggah tata caranipun, nanging ugi kedah kita fahami bilih ajaran kangge nyuwun lan paring pangapunten jelas dipun dawuhaken dening agami kita lumantar dawuh Al Qur'an kasebat, jalaran kasunyatan bilih kanti halal bihalal kados ingkang sampun dadoskabudayan punika nuwuhaken hikmah lan faedah ingkang katah ing sak lebetipun masyarakat kita. Antawisipun kanti halal bihalal sak estu kabangun malih hubungan kekadangan ing antawis kita, menika mboten saget kitaselaki, pasederekan bade langkung raket, katresnan san saya ageng , sahengga makna lan hikmah ingkang kawengku saklebetipun halal bihalal sak sektos mujudaken nilai nilai tuntunan agami kita ingkang sanget wigatos.

Bab silaturrahim punika faedahipun sampun mboten kita mamangi malih, toh kasunyatan kita silaturrahim mboten namung saben saben dinten riyaya, nanging ing dinten riyaya mila langkung kita tengenaken, amergi taksih katah kawigatosan sanes saklebetipun pengadatan menika, antawisipun inggih halal bihalal punika. Kanjeng Nabi sampun ngendika,

,

"Sing sapa wonge kepengin dijembarake rizkine, lan di tunda ajale, mangka becik senenga nyambung paseduluran" (HR.Muslim).

Kita tentu mboten bade kepengin rupek rejekine, lan tentu mboten kepengin dipun cekak umure, Kanjeng Nabi jelas sampun maringi resep kados mekaten , mesti kemawon kita tansah siaga nindakken menapa dawuhipun .

Mugi mugi kita kalebetna ummat ingkang tansah nderek dateng dawuh lan tindak lampahipun , lan ugi pikantuk rahmatipun Allah Ta'ala Amin

$ $

$

 

 

4

 

 

Ngati ati Aja Lena

 

* * * * * : :

Para sederek jama'ah Jum'ah rahimakumullah,

Mangga kita samiya tansah netepi taqwa dateng Allah, kanti taqwa ingkang sakestu sarana tansah nindakaken sedaya perintah lan dawuh dawuhipun, saha nilar lan nebihi sedaya cegah lan awisanipun , wonten ing swasana kados menapa kemawon, kapan mawon, lan wonten ing pundi kemawon, nuju suka utawi berduka, kawontenan sulit utawi gampil, ing kawontenan sepen utawi rame , tansah netepana taqwa lan thaat dateng Allah supados kita tansah pikantuk rahmat lan kanugerahan, kebahagyaan gesang saking ngarsa Dalem Allah Taala, bade kabika keberkahan saking sedaya arah kalebat saking bumi lan langit, Allah mila sampun njanjekaken kanti dawuhipun :

"Sekirane penduduk negara iku pada iman lan taqwa, yekti mesti wae tak bukak barakah sangka langit lan bumi. (Q.S. al-A'rof: 86).

Para sederek Kaum Muslimin ingkang Minulya

Wulan Ramadhan nembe kemawon kepengker, swasana masyarakat kita wekdal semanten ketingal sanget gumbregah lan semanget nindakaken sak warnining pangibadahan, mboten namung ingkang wajib nanging ugi amal amal sunnah. Pramila kita estunipun kedah saget nglestantunaken semanget menika kangge wekdal wekdal sak lajengipun. Ampun ngantos kita nandang karugen jalaran amal sae ing wekdal Ramadhan kepengker lajeng wusananipun ing wulan syawal lajeng kita ujan ujanan nuruti dateng karemenan tanpa kendali. Menawi nalika kita shiyam nafsu kita sampun takluklan tunduk, ampun ngantos lajeng kanti alasan mahargya dinten riyadin kita gantos kawon dipun tunggangi dening hawa nafsu kita. Menawi mekaten kedadosanipun nama kita lajeng ngrisak dateng nilai nilai ketaqwaan ingkang sampun kita gayuh kanti ngelak lan luwe nalika shiyam sewulan Ramadhan kepengker. Bab menika Allah sampun paring pepenget dateng kita :

"Sira aja padakaya wong wadon sing ngudari benang tenune, sakwise ditenun kanti kuat " ( QS.An Nahl : 92)

Dawuh menika nggambaraken tiyang ingkang sampun kaleksanan nindakaken kesaenan kanti tlaten, sabar mbaka sekedik open tlaten nanging sinareng sampun kaleksanan malah lajeng dipun risak piyambak. Mekaten ugi kita ingkang wekdal kapengker kanti sabar nindakaken ibadah, sae ingkang fardlu utawi sunnah ing sak lebetipun wulan Ramadhan, lajeng akhiripun sinareng sampun cekap wulan radhan lumebet wulan Syawal lajeng nguja hawa tumindak menapa kemawon ingkang dipun pengini. Tiyang ingkang mekaten badesanget kapitunan jalaran kesaenanipun dipun risakpiyambak kanti anggenipuntansah nuruti dateng hawa nafsunipun. Pramila kita kedah tansah waspada dateng godanipun hawa ingkang dumunung ing sak lebetipun awak kita piyambak menika.

Menawi gesang menika namung sekedar nuruti dateng pepinginan lan pikajengan, sahengga reka dayane sedaya usahane namung amrih saget keturutan pepinginanne, ategestiyang menika sampun ngumawula, menghambakan diri dateng hawa nafsune. Ing mangka tiyang ingkang ngumawula dateng hawa ateges nganggep pangeran dateng hawanipun, tiyang menika badhe mlenceng saking kaleresan, nyebal dateng lampah ingkang sasar, nilar dateng keadilan lan badhe tebih saking pitedah ingkang leres. Kados Allah anggenipun paring dawuh :

lan sira aja nuruti hawa sebab bakal nyasarake sira saking dalane Gusti Allah lan saktemene sapa kang sasar saka dalane Gusti Allah, Tumprap dheweke siksa kang abot sebab olehe pada lali ing dinoa hisab

(Q.S.Shad: 26)

 

Para sederek Kaum Muslimin ingkang Minulya

Langkung langkung kita sanget prihatos ing mangsa punika, pagesangan saking samu kawis dereng saget pulih, sageta kita punika langkung ngatos atos mindak Allah ndawahaken bebendu ingkang langkung awrat. Gumebyaring dunya mila sanget nyengsemaken, katah tiyang ingkang kesengsem lan kepincut, nanging mboten keconggah, ing mangka imanipun sanget ringkih, lajeng dados stress, wonten ugi ingkang lajeng mblubut lan nekat, nempuh dalan pintas, sing penting keturutan kekarepane, mboten merduleni halal haram, wangun lan saru, leres lan lepat, awon lan sae, sing penting kasil sejane. Inggih tiyang mekaten ingkang sinebat dening Allah kawulane nafsu lan budake hawa, kados wonten ing dawuh :

Apa sira ora ngerti wong kang ngalap pangeran hawane (howo dadi sesembahan), Gusti Allah nyasarake wong iku ingatase ilmune, pangrungu lan atine wis dipatri, Gusti Allah ndadekake tutup ing mpripate . Mulo sapa kang paring pituduh sak wuse Gusti Allah, apa sira kabeh ora padha eling (Q.S. Al-Jasyiyah : 23)

Kathah sanget tiyang amargi nuruti kekajengan hawa lajeng tumindak maksiyat, lajeng korupsi, lajeng ngapusi manipulasi, lajeng mboten ngangge aturan agami. Jalaran agami dianggep ngrepoti, Gusti Rasul nate paring pepenget :

Bakal teka marang manungsa sawijining mangsa , wong-wong ora padha merduleake barang kang di alap, apa halal apa haram (H.R. Bukhari)

Kathah tiyang ingkang nyembah dhateng hawa lajeng mlenceng saking keleresan amargi piyambakipun dipun damel sasar dining Gusti Allah kanthi ilmunipun, dagang nek ora ngapusi jare dudu pedagang, duwe jabatan nek ora korupsi jarene ora pinter, pinter nek ora ngapusi ora kondang , wong golek rizqi halal jarene ora bakal hasil.

Piyambakipun ugi pun kunci pidanget lan manahipun, paningalanipun pun tutup mila piyambakipun mboten midhanget sambatipun tiyang sanes, manahipun sampun pejah, raos welas asih sampun ical, wontenipun namung mikir bathi lan rugi, mboten ngertos saru lan wangun, milik pribadi lan milik tiyang sanes, manfaat menapa mlarati.

Punika wau sedayanipun inggih jalaran kiyatipun hawa nafsu ingkang ucul sak sampunipun diajar kanti shiyam sak wulan, lajeng dumugining riyaya lajeng ujan ujanan nuruti dateng sedaya pepinginan.

Mugi mugi kita tansah pikantuk petedah lan rahmatipun Allah saget ngendaleni dateng nafsu kagem nglajengaken perjuangan kita njejekaken pagesangan punika kanti ridlanipun Allah Ta'ala.

*

*

.

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Mbangun Silaturrahim

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Para sederek Kaum Muslimin ingkang Minulya

Mangga kita samiya tansah nambahi taqwa lan ajrih kita dateng Allah, kanti sarana tansah nderek sedaya perintah lan dawuh dawuhipun, saha nilar sedaya cegah lan awisanipun. Ajrih menawi ngantos nilar kwajiban lan nglirwaaken dawuh dawuhipun Allah, lan ugi ajrih menawi ngantos nerjang awisan lan wewalering Allah.Wonten ing sak dengah kawontenan, tansah netepana taqwa lan thaat dateng Allah, supados kita tansah pikantuk rahmat lan kanugerahan, kebahagyaan gesang saking ngarsa Dalem Allah Taala, wiwit gesang ing alam dunya punika ngantos mbenjang dumugining akherat, Amiin. Langkung langkung wonten ing mangsa pagesangan san saya ribet lan syulit punika, kanti taqwallah Insya Allah kita bade manggehaken solusi saking kawontenan sulit menika, malah Allah bade maringaken rizki ingkang kanti tanpa kita nyana. Gusti Allah sampun ngengetaken kanti dawuhipun :

,

Sing sapa wonge taqwa marang Allah, Mangka Allah bakal ndadekake dalan metu tumrap wong mau, Lan Allah bakal paring

rizki marang wong kuwi sangka tanpa kanyana nyana

(QS. At Thalaq : 2-3).

Para sederek Kaum Muslimin ingkang Minulya

Sampun dados tradisi lan kabudayan ingkang sahe wonten ing masyarakat kita, bilih ing saben-saben swasana riyaya sami ngleksanakaken halal-bihalal, ngapura-ingapuran, silaturrahim lan ngraketaken pasederekan antawisipun setunggal lan sawenehipun anatawis kita sedaya.

Pengadatan ngaten punika kedah kita lestantunaken minangka kangge ngraketaken silaturrahmi lan raos kekadangan ing antawisipun kita sedaya, kita kedah tansah guyup rukun, bantu-binantu lan tulung-tinulung ing antawis kita sedaya. Dados kwajiban tumrap kita sedaya Umat Islam tansah njagi lan ngraketaken raos pasederekan lan persatuan. Mekaten ugi kita kedah njagi lan nebihaken perkawis ingkang saget nimbulaken keretakan lan karenggangan tumrap kita, jalaran kados pundi kemawon kita punika tetep bersaudara nunggil Iman lan Islam. Kula aturi enget dawuhipun Allah:

"Sejatine wong wong kang pada Iman iku bersaudara, mula pada rukuna antarane sedulurane sira kabeh, lan pada wedia sira kabeh ing Gusti Allah"

(QS. Al- Hujurat: 10).

Maasyiral Muslimin Rahimakumullah,

Kita kedah tansah waspada, ampun ngantos gampil dipun adu, dipun propokasi lan dipun pengaruhi dening golongan ingkang mila mboten remen nyawang kita ummat Islam punika tansah rukun lan bersatu. Pramila pasulayan, padudon, bendeng ceweng, raos iri lan dengki, gegethingan, sentimen, jejengkelan, panyana awon lan sak panunggalanipun ingkang saget ngrenggangaken pasederekan, kedah kita bucal tebih-tebih. Kita kedah tansah ngugemi pepenget Nabi:

ǡ

 

"Sira kabeh aja pada drengken-drengkenan, aja pada bencet-bencetan, aja pada gething-gethingan, aja pada ungkur-ungkurnan lan aja pada ngedoli padolane liyan, lan sira kabeh kawulane Allah iku pada seduluranna, wong Islam iku sedulure wong Islam, wong Islam iku ora kena nganiaya, ora kena ngina, ora kena nggorohi, ora kena ngremehake, taqwa iku ana ing kene... ( Nabi isyarah dateng dadane ambal kaping tiga). (H.R.Muslim).

Para sedek Kaum Muslimin Muslimat Rahimakumullah.

Saben dinten kita punika sami shalat berjamaah, saben pitung dinten kita shalat Jumah, saben Ramadlan kita shalat Tarawih kanthi jamaah, Ing sak lebetipun jamaah shalat punika sak estunipun mengku hikmah lan piwucal bilih kita sedaya ummat Islam kedah tansah sesarengan ing saklebetipun ngumawula wonten ngarsanipun Allah swt, mekaten ugi ing sak lebetipun gesang bebrayan punika. Kita minangka makmum kedah tangsah nderek dateng imam, menawi Imam klentu lan lepat, makmum kedah ngengetaken dateng imam, dateng sesami makmum kita kedah tansah sesarengan, lurus lan rapet shof lan barisannipun. Kanthi tulada punika kita kaum Muslimin kedah tansah jumeneng kanti dedasar persamaan persatuan lan pasederekan, kangge nggayuh kamulyaning gesang wiwit dunya ngantos mbenjang ing akhirat kanti ridlanipun Allah Taala. Kanti manunggaling seja lan tujuan punika, ateges kita sak estu kedah ambudi daya mempererat tali silaturrahim, sahingga prasasat kita sedaya punika kados dene jasad setunggal Kados dene dawuh dalem Kanjeng Nabi:

 

"Pepadane wong-wong mukmin ingdalem hubungan pasedulurane, welas-winelasane, trisna-tinresnanne, iku kaya dene awak siji. Nalika perangane nggaota badan nuju lara, kabeh badan sekojor ngrasaakake mriyang lan ora bisa turu" (H.R. Bukhary).

Para sederek, mila kados mekaten kedahipun sesami kaum Muslimin anggenipun sambet kekadangan lan sambet raos, kedah saling mendukung lan nyengkuyung ing babakan kesaenan, saling memperkiyat kangge mujudaken kawontenan saha kemanunggalaning ummat wonten ing pundi kemawon jejer kalenggahan lan kawontenan ipun.

"Persatuan ndadosaken kita kiyat kekah, dene

pasulayan ndadosaken kita ringkih lan lemah".

Kados tetembungan :

"Rukun agawe santosa, crah agawe bubrah"

Faham kenging benten, pemanggih kenging mboten sami, organisasi kenging werni-werni, profesi kenging benten-benten, partai kenging macem macem. Ananging Iman, Islam, aqidah lan syariah kita tetep tunggal, nauhidaken dateng Allah lan nderek tuntunan Rasulullah. Ampun ngantos perbedaan faham, organisasi pendapat lan pendapatan dipun damel alasan kangge padudon lan pasulayan. Rasulullah paring piwucal dateng kita bilih kita kenging lan kongang beda:

"Dadiya sira iku kaya tangan loro, aja kaya kuping loro"

 

Artosipun nalika kita tindak asta kalih kita lembeyan, punika tetu sulaya, menawi asta tengen majeng asta kiwa mesti kedah mundur, mboten nate maju mundur bareng, Mugi kita sageta netepi kwajiban kita, sae ingkang sesambetan dateng Allah menapa dene ingkang sesambetan dateng sesamining manungsa.

$ $

$

 

6

 

 

Khutbah Jumah Tsaniyah

* * * * * * * * * : * * *

* : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* *