NILAR KABUDAYAN INGKANG MBOTEN SAHE

 

Bis….. Ass

Alhham

 

Wonten ngarsanipun Bapak Ibu Yuri ingkang kinurmatan.

BapakIbu poro lenggah ingkang kulo hormati.

Ingkang rumiyin ngengeti kito sadoyo namung jejering titah sawantah, ingkang tansah kapurbo soho kawaseso dening wasesaning Gusti ingkang Moho Agung, sumonggo kito tansah ngaturaken puji syukur Alhamdulillah awit sedoyo peparingipun, ingkang arupi kawilujengan.

 

Poro rawuh ingkang kinurmat

Wonten ing kawontenan wekdal punika kedadosan tansoyo suruting kabudayan kito ingkang ketingal misuwur tumraping nagari kito, mboten saget kito penggak malih. Mlebetipun kabudayan moneo nagari wonten ing nagari kito menika saestu langkung cepet. Wekdal puniko tebihipun nagari setunggal lan setunggalipun kados mboten wonten watesipun malih. Wontenipun sarono Tilpun, Komputer, Radio, TV soho Internet ndadosaken gampiling kabudayan monco nagari ngesuk dateng kabudayan kito. Menawi kito tingali poro siswo wekdal puniko sampun kathah ingkang kapihut dening budoyo monco.

 

Panci menawi kito tingali kathah sanget paedahipun majengipun teknologi meniko. Pinongko gambaranipun kito saget pikantuk wartos inkang cepet, nanging kosok wangsulipun menwi kito tingali, kemajengan teknologi meniko ageng sanget pengaruhipun tumraping budoyo adi luhung kito ingkang pinongko ruh soho ciri panggesangan bongso kito, ingkang awisawis bongso monco kagungan kabudayan kados kabudayan kito menika. Bongso kito meniko dipun kenal pinongko bongso ingkang agamis, ulet, sregep, tegen saho gapyak, remen tetulung lan gotong royong.

Kanthi mlebetipun kabudayan monco nagari wonten ing nagari kito lumantar alatalat canggih meniko, ndadosaken kuceming asmo nagari kito ingkang misuwur meniko. Keparo malah surut drajatipun nagari kito meniko. Wonten ingkang nganggep bilih kabudayan kito meniko kolot lan ketilaran jaman.

Poro wiranem keparo malah remen nelaraken kabudayan kito piyambak lan remen ngagem kabudayan monco nagari meniko. Raos kepingin mangertos dumateng perkawisperkawis kabudayan saking monco meniko inggil sanget. Emanipun perkawis meniko mboten dipun imbangi penggalihan ingkang positif. Poro wiranem dereng saget milah soho milih pundi ingkang lepat soho pundi ingkang leres, piyambakipun namung nggego karemenaning manah. Ingkang langkung gawat malih, poro wiranem tumindakipun sampun nyimpang dumateng agami. Piyambakipun kadoskados sampun mboten tepang malih perkawis aturan, toto kromo, soho sopan santun wonten ing pundike mawon.

 

Menawi kito tingali budi pekerti soho tumindakipun sampun nalisir tebih saking budi pekertinipun tiyang Indonesia. Pengaruh kabudayan monco nagari, kathah ingkang nyimpang saking ruh kabudayan Indonesia. Nanging anehipun poro wiranem rumaos ageng manahipun/bangga kaliyan budoyo monco meniko, wiwit saking dahar, nyandang lan ing panggesangan saben dintenipun. Milo mboten nomo aneh menawi kawastanan bilihporo wiranem kito sampun kapikut lan kablinger dumateng kabudayan monco”.

 

Model – model pangagem ingkang cupet/mepet rambut dipun semir ijem, kuning debrit, soho kuping kuping dipun tindik, ingkang dipun tindakaken poro priyo meniko pinongko idolanipun. Kamongko menawi kito penggalih kanthi lebet, menika caranipun nagari monco kangge ngrisak moral soho kabudayan luhung bongso kito.

 

Pengaruh sanes, contonipun saking TV ingkang nyiaraken mapintenpinten acara. Panci kathah TV ingkang nyiaraken acaraacara: pengajian, ceramah, diskusi utawi berita. Nanging biasanipun siaran ingkang norak kadosto film porno, adegan kekerasan/pasulayan keparo langkung dipun remeni paro wiranem.

 

Milo, mboten mokal menawi poro wiranem lajeng niru-niru adegan-adegan meniko, wonten ingkang niru panggesangan kados tiyang sugih, wusananipun perkawis kriminalitas asring kito prangguli.

 

Pinongko panutup, kito kedah ngatos-atos dumateng kabudayan monco. Mboten sedoyo kabudayan monco nagari meniko sae nanging ugi mboten sedoyo meniko sae. Bakenipun kito kedah saget milah soho milih pundi ingkang cocok kaliyan kabudayan adi luhung bongso Indonesia soho mboten nerak awisaning agami Islam.

Wassalamu’alaikum.