SILABUS CERAMAH RAMADHAN 1426 H

 

No.

Topik

Pokok Bahasan

Referensi

1

Marhaban Ya Ramadhan

1)      Persiapan dalam menyambut bulan Ramadhan

a)      Persiapan Fikriah (pemahaman)

b)      Persiapan Maknawiah (ruhiah)

c)      Persiapan Jasadiah (fisik)

d)      Persiapan Maaliah (harta)

2)      Pengokohan Diri Seorang Mukmin;

a)      Kokoh Ruhiah

b)      Kokoh Fikriah

c)      Kokoh Sulukiah

3)      Pengokohan Sosial dan membangun kontribusi;

a)      Berinteraksi dengan masyarakat

b)      Menjadi cahaya di tengah masyarakat

c)      Melayani masyarakat

4)      Kiat sukses

a)      Persepsi yang benar terhadap Ramadhan

b)      Husnul ada (pelaksanaan yang baik, kualitas dan kuantitas ibadah)

c)      Ihtisab dan selalu evaluasi

QS. 2: 183

QS. 6:122

QS. 8:2

Hadits 1, 2

2

Ikhlas dalam beramal

1)      Urgensi ikhlas

2)      Indikasi ikhlas

3)      Kiat-kiat memperoleh keikhlasan

a)      Wudhuhul hadaf

b)      Ittibau sunnah

c)      Bercermin kepada para mukhlasin

d)      Merenungkan bahaya riya

e)      Mengingat indahnya balasan terhadap mukhlasin

QS. 4:142.

QS. 98: 5

QS. 9: 105

QS. 33: 21

QS. 18: 103-104

Hadits 3,4

3

Memurnikan aqidah dari Taqlid, Bidah & Churafat (TBC)

1)      Fenomena TBC di masyarakat

2)      Bahaya TBC di masyarakat:

a)      Hilangnya dukungan Allah

b)      Tumpulnya kecerdasan

c)      Hilangnya kepekaan terhadap yang haq

d)      Dipermainkan syetan

3)      Solusi:

a)      Kembali kepada pemahaman aqidah yang shahihah

b)      Menjadikan al-Quran dan sunnah sebagai rujukan

QS. 2: 170

QS. 5: 104

QS 6:153

 

Hadits 3,4,5

4

Pola hidup sehat ala Rasulullah saw

 

1)      Mahalnya nikmat sehat

2)      Dimensi-dimensi kesehatan (ruh, akal, dan fisik)

3)      Tips menjaga kesehatan cara Rasulullah saw antara lain:

a)      Shaum yang sesuai dengan sunnah

b)      Olah raga (riyadhah)

c)      Pengobatan: bekam, ruqyah syariyah

d)      Pola hidup yang seimbang

QS. 14: 7, 28-29

QS. 17: 36

QS. 15: 92-93

Hadits 6

Hadits 7

5

5 Induk Kejahatan (Ummahatul Khabaits)

1)      5 induk kejahatan:

a)      Narkoba

b)      Mencuri (Korupsi)

c)      Berzina

d)      Khamr

e)      Makanan yang haram, riba dan syubuhat

2)      Bahayanya:

a)      Penyebab bencana

b)      Permusuhan yang kunjung selesai

c)      Sempitnya hidup

d)      Tidak terkabulnya doa

e)      Menjadi teman dan tentaranya syetan

QS. 5: 90-91

QS. 2: 219

QS. 17: 32

Hadits 8, 9

 

6

Melanggengkan dzikir dan doa matsurat pagi dan sore

1)      Pengertian dzikir dan doa matsurat

2)      Contoh doa matsur yang dibaca oleh Rasulullah saw

3)      Agar dzikir dan doa berdaya guna (adab berdoa)

4)      Manfaat dzikir dan doa matsurat

a)      Selalu ingat dan berkomunikasi dengan Allah swt

b)      Dilindungi dari bahaya

c)      Dijaga dari tipu daya syetan

d)      Dihapuskannya kesalahan

e)      Ditingkatkannya derajat

f)       Meneguhkan dan menentramkan hati

g)      Memancarkan cayaha kewibawaan

h)      Investasi (tabungan) akhirat

QS. 2: 152

QS. 13: 28

QS. 33: 35

Hadits 10

7

Membangun Kerja Sosial Di Tengah Ummat

1)      Urgensi Kerja Sosial

a)      Faridhah Diiniah (kewajiban agama)

b)      Faridhah Insaniah (kewajiban manusiawi)

c)      Faridhah Ijtimaiah (kewajiban sosial masyarakat)

2)      Makanah(Kedudukan) Kerja Sosial

a)      Bersama Rasulullah Di Surga

b)      Bernilai Jihad

c)      Bernilai Ibadah

QS 107:1-7

QS 3:180

Hadits 38, 39,40

8

Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka

1)      Pentingnya menjaga diri dan keluarga

2)      Keluarga biasanya merupakan pihak yang paling banyak diabaikan hak-haknya

3)      Kiat menjaga keselamatan diri dan keluarga antara lain:

a)      Mengajarkan aqidah yang benar

b)      Tauladan dalam ibadah dan akhlaq

c)      Menumbuhkan nilai-nilai ketaqwaan

 

QS. 66: 6

QS. 5: 105

QS. 31: 12

Hadits 13,14

9

Membangun Kesadaran Ber-Islam

1)      Fenomena lemahnya kesadaran umat terhadap kesilamannya

2)      Kiat membangun kesadaran berislam:

a)      Tarbiyah bittalaqqi agar bertambah ilmu

b)      Tarbiyah bil ahdats agar tinggi apresiasinya:

i)        Menjaga hidayah atas keislamannya

ii)      Mengajak orang untuk berislam

iii)    Berjuang untuk mempertahankan dari serangan lawanb

QS. 6: 125

QS. 39: 22

QS. 2: 207-208

Hadits 15

Hadits 16

10

Mewaspadai gerakan destruktif

1)      Tantangan menjalankan Islam yang benar

2)      Ciri-ciri gerakan destruktif:

a)      Cenderung kepada yang syubuhat

b)      Memutarbalikan fakta

c)      Membuat fitnah (perpecahan, kesulitan)

3)      Dampak dari gerakan destruktif:

a)      Umat ragu terhadap Islam

b)      Umat meninggalkan Islam

c)      Umat berpecah

d)      Umat menjadi lemah

4)      Solusinya:

a)      Membentengi dengan ilmu

b)      Dekat dengan ulama pewaris nabi

QS. 2: 120

QS 3:7

QS 5:13,41

QS 39:9

QS 6:153

Hadits 17,18

11

Islam Sebagai Rahmat Dunia

1)      Islam merupakan agama seluruh manusia sedunia

2)      Karakteristik Islam sebagai agama seluruh manusia sedunia:

a)      Islam mengakui dan mengangkat suku bangsa apapun di dunia, seraya tidak merendahkan satu di bawah yang lainnya

b)      Islam sebagai rahmat bagi seru sekalian alam

c)      Islam memiliki al-Quran sebagai panduan umum yang otentik sepanjang zaman, dengan bahasa pemersatunya bahasa Arab

QS. 2: 85, 208

QS. 5: 3

Hadits 18

 

12

Mengapa kita harus berdakwah

1)      Pandangan yang lurus tentang dakwah siapapun bisa berdakwah

2)      Gambaran yang terjadi pada masyarakat bila tanpa dakwah

3)      Pentingnya berdakwah, antara lain:

a)      Stabilisator untuk tidak turunnya azab Allah

b)      Hujjah hamba di hadapan Allah

c)      Masuk syurga tidak sendirian

d)      Menyampaikan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam

e)      Merubah kehidupan yang buruk menuju ridha Allah

QS. 62: 2

QS. 11: 117

QS. 7: 164-166

 

Hadits 19

Hadits 22

13

Berjamaah dalam berdakwah

1)      Anjuran bergabung bersama dengan penyeru kebenaran

2)      Indahnya bersama dengan penyeru kebenaran:

a)      Dukungan Allah

b)      Ummat menjadi kuat

c)      Terhindar dari tipu daya syetan

d)      Lebih maksimal hasilnya

QS. 48: 10

QS. 3: 102, 146

QS 8:46

Hadits 20, 21

14

Bahaya meninggalkan amar maruf nahyi munkar

1)      Pengertian amar maruf dan nahyi munkar

2)      Kewajiban amar maruf dan nahyi munkar

3)      Bahaya meninggalkan amar maruf dan nahyi munkar:

a)      Lanat Allah

b)      Menyebarnya kemasiatan

c)      Doa tak terkabul

d)      Munculnya pemimpin yang zhalim

e)      Turunnya azab yang merata

QS. 5: 78-79

QS 9:71

Qs 8:25

Hadits 22

15

Tegar di jalan dakwah

1)      Makna tegar (istiqamah)

2)      Kiat tegar dalam berdakwah:

a)      Ikhlas

b)      Muhasabah

c)      Interaksi dengan al-Quran

d)      Yakin dengan keutamaan dakwah

e)      Membaca kisah orang-orang yang tegar di jalan dakwah

f)       Dukungan keluarga

QS 11:112

QS 41:30

QS 46:13-14

Hadits 23, 24

16

Memahami al-Quran dan Hadits sebagai way of life

1)      Gambaran kehidupan bila jauh dari al-Quran dan as-Sunnah

2)      Peran al-Quran:

a)      Sebagai ruh

b)      Sebagai nur

c)      Sebagai petunjuk

d)      Sebagai pengingat

e)      Sebagai syifa wa rahmah

3)      Peran as-Sunnah:

a)      Paduan penjelas/rinci

b)      Panduan operasional

QS 20:124

QS 33:36

QS 10:57

QS 42:52

Hadits 25

17

Hidup bersama al-Quran

1)      Aktivitas hidup bersama al-Quran:

a)      Tilawah (membaca)

b)      Hifdz (menghafal)

c)      Tadabbur (mengkaji)

2)      Keindahan hidup bersama al-Quran:

a)      Ketenangan jiwa

b)      Kemenangan

c)      Keselamatan

d)      Kebahagiaan

e)      Memahami hakekat kehidupan

QS 5:45-47

QS 5:50

Qs 49:24

QS 13:28

QS 20:124

Hadits 25,26,27

18

Indahnya kebersihan dan kerapihan

1)      Bersih dalam Islam:

a)      Bersih dari najis

b)      Bersih dari kotoran

2)      Rapih yang diinginkan:

a)      Penataan

b)      Keindahan (sedap dipandang)

3)      Langkah-langkah menuju bersih dan rapi

a)      Mulai dari diri sendiri

b)      Mulai dari yang kecil

c)      Mulai dari sekarang

QS 9:108

Qs 2:222

QS 74:4

Hadits Jibril tentang panampilannya

Hadits 28

19

Sabar dan tawakkal menghadapi ujian

1)      Usaha dan ujian hal yang niscaya dalam kehidupan.

2)      Sosok pribadi sabar dan tawakkal

3)      Kiat meraih sabar dan tawakkal:

a)      Menyadari hakekat dunia

b)      Bercermin dengan orang yang sabar dan tawakkal

c)      Tidak tergesa-gesa

d)      Mengembalikan segala kepada Allah

QS 18:28

QS 3:200

QS 11:115

QS 6:34

Hadits 29, 30

20

Indahnya Itikaf dan kerugian bagi yang meninggalkannya

1)      Mengapa kita beritikaf

a)      Menghidupkan sunnah

b)      Menghidupkan hati

c)      Sarana meraih lailatul qodr

d)      Ampunan Allah

e)      Mensucikan jiwa

f)       Menikmati khalwah bersama Allah

QS 2:125, 187

Qs 24:36-37

QS 9:18

Hadits 31

21

Menghidupkan malam dengan qiyamullail

1)      Mengapa qiyamullail

a)      Meraih ridha Allah

b)      Sarana meraih tsabat

c)      Dihapus kesalahan dan diampuni dosa

d)      Pencegahan petaka

e)      Sarana meraih wibawa

f)       Kedudukan terpuji

QS. 51: 15-18

QS. 17: 79

QS. 73: 1-6

QS 32:16

Hadits 32

 

22

Peduli terhadap problematika umat

1)      Kondisi terkini umat:

a)      Bodoh

b)      Berpecah belah

c)      Miskin

d)      Wahn

2)      Sikap terhadap kondisi umat:

a)      Tanggap/menimbulkan kesadaran

b)      Berkontribusi:

i)        Berperan serta langsung menangani problem umat

ii)      Memberi pendidikan kepada umat

 

QS 11: 46

QS 25:30

QS. 9: 40

Hadits 33

23

Mengutamakan kepentingan umat dari pada kepentingan pribadi

1)      Realitas ukhuwah umat:

a)      Individualis

b)      Egois

c)      Taashub buta

2)      Kiat ukhuwah umat

a)      Salamatush Shudur

b)      An yuhibba liakhihi ma yuhibbu linafsihi

c)      Al-Itsar

d)      Silaturahim

e)      Mengedapkan husnudzdzan

f)       Menghargai pendapat

g)      Membuka wawasan berfikir

QS. 49: 10

QS. 59: 9

Hadits 34

24

Jangan berbuat dzalim dan jangan mau didzalimi

1)      Bentuk-bentuk kedzaliman

a)      Dzulmul abdi lirobbihi

b)      Dzulmul abdi linafsihi

c)      Dzulmul abdi lighairihi

2)      Bahaya perbuatan dzalim

a)      Murka Allah

b)      Kegelapan di hari kiamat

c)      Menghabiskan amal kebaikan

QS. 6: 72

QS. 7: 37-39

Hadits 35

25

Penyesalan bagi yang tidak berzakat, infaq dan shadaqah

1)      Memberi merupakan sifat Nabi dan pengikutnya

2)      Di dalam harta seseorang ada hak fakir miskin

3)      Akibat dari tidak menunaikan zakat, infaq dan shadaqah

a)      Kehancuran dunia

b)      Tidak harmonis dengan masyarakat

c)      Mengundang permusuhan dan kebencian

d)      Menghilangnya keberkahan

e)      Diperbudak oleh harta

QS. 63: 10-11

QS. 28: 78

QS. 51: 19

Hadits 11,12

26

Memerangi kemiskinan dan kebodohan

1)      Kemiskinan dan kebodohan melekat pada realitas kehidupan umat

2)      Dampak buruk dari keduanya:

a)      Kekafiran

b)      Kesengsaraan

c)      Ketergantungan

3)      Kiat mensikapinya

a)      Kerja keras/ sungguh-sungguh

b)      Percaya diri

c)      Doa dan tawakkal

QS 4:9

QS 59:7

Qs 9:105

QS 22:78

27

Hak-hak politik umat

1)      Islam itu menyeluruh (syumul)

2)      Politik salah satu bagian dari Islam

3)      Dampak politik bagi kehidupan umat Islam:

a)      Terciptakan kondisi yang kondusif atau tidak dalam mengaplikasikan nilai-nilai Islam

b)      Terciptanya kondisi yang kondusif atau tidak dalam menentukan hak-hak hidup sebagai umat Islam

4)      Hak-hak politik umat:

a)      Tegaknya nilai-nilai ilahiyah

b)      Tegaknya nilai-nilai kemanusiaan

c)      Persatuan umat

d)      Umat terbebas dari penjajahan dalam bentuk apapun

e)      Umat terbebas dari kemiskinan dan kebodohan

QS 2:208

QS 38: 26

Qs 24:55

QS 34:15

Hadits 42, 43

28

Mempererat jalinan silaturahim

1)      Silaturahim merupakan nilai ilahiyah yang membudaya dalam masyarakat Islam

2)      Buah silaturahim:

a)      Kelapangan rizki

b)      Kokohnya hubungan

c)      Mahabatullah

d)      Kekuatan iman

e)      Keberkahan doa

QS 4:1

QS 13:21

QS 49:10

Hadits 36

29

Membangun kemandirian umat

1)      Kemandirian, salah satu ciri Umat Islam:

a)      Ketergantungan muslim hanya kepada Allah

2)      Membuat umat mandiri:

a)      Menghilangkan jiwa ketergantungan

b)      Menghilangkan jiwa pengecut, malas, merundung malang

c)      Miliki keterampilan hidup

QS. 3: 139

QS. 112: 2

QS. 17: 84

Hadits 41

30

Kembali kepada fitrah

1)      Definisi Fithrah

2)      Meraih 5 F (Fitrah)

a)      Fitrah dalam aqidah

b)      Fitrah dalam ibadah

c)      Fitrah dalam akhlaq

d)      Fitrah dalam fikrah

e)      Fitrah dalam jiwa

3)      Cara Mempertahankan Fitrah

a)      Muraqabah

b)      Muahadah

c)      Muhasabah

d)      Muaqabah

e)      Mujahadah

QS 30:30

QS 6:82

QS 98:5

QS 68:4

QS 3:7

Qs 91:9-10

QS 58:7

QS 2:83

QS 59:18

QS 22:78

Hadits 37

 

HADITS SILABUS RAMADHAN

 

Hadits 1

Apa bila dating Romadhon maka dibukalah pintu surga dan ditutup pintu neraka serta dibelenggu syetan-syetan. ( HR. Bukhori Muslim).

 

Hadits 2

.

Barang siapa berpuasa di bulan Romadhon dengan landasan iman dan penuh harap akan pahala, maka ia memperoleh ampunan dari dosa-dosa yang lalu ( HR. Muttafaq alaih ).

 

Hadits 3

.

Allah tidak menerima amal, kecuali yang dikerjakan dengan ikhlas karena Dia semata, dan dimaksudkan untuk mencari ridho-Nya. ( HR. Ibnu Majah ).

 

Hadits 4.

, :

: .

Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan terjadi pada kalian adalah syirik kecil. Sahabat bertanya ; apa syirik kecil itu ya Rasulallah ? Jawab Rasul ( Saw ) : Riya ( HR. Ahmad ).

 

Hadits 5

...... , , .

Maka sesungguhnya orang yang hidup diantara kamu kelak akan melihat perselisihan yang banyak, maka wajib atasmu berpegang teguh akan sunnahku dan sunnah khulafaurrasyidin yang diberi petunjuk.Dan berpeganglah dengan sunnah-sunnah itu dengan kuat dan jauhilah olehmu bidah, sesungguhnya segala bidah itu sesat. ( HR. Abu Dawud dan Turmudzi ).

 

Hadits 6.

.

Seoranga mumin yang kuat itu lebih dicintai Allah dari pada mumin yang lemah, dan pada masing-masing ada kebaikan.( HR,Muslim )

 

Hadits 7

Berpuasalah maka kalian akan sehat.

 

Hadits 8

: : .

Dari ummul mukminin Zainab binti Jahsyin Ra. Berkata; Ya Rasulallh apakah akan diturunkan pada kami semua bencana sedang di tengah-tengah kami ada orang-orang sholeh ? Jawab Rasul Saw : ya apabila kebejatan moral ( kekejian ) merajalela.

 

Atsar 9. ( atsar dari Abu bakar Ra pada pidato setelah dilantik menjdi Kholifah )

... .

Dan tidak merajalela kebejatan moral( kekejian ) di tengah suatu kaum ( masyarakat ), kecuali Allah akan ratakan bencana kepada mereka.

 

Hadits 10

: , , , , , , , .

Barang siapa membaca :La ilaaha illallahu wahdahu laa syarikalah lahulmulku wahuwa alakulli syai in qodir dalam sehari 100 X, maka baginya pahala seperti membebaskan 10 budak, ditulis untuknya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 keburukan, ia dijaga dari gangguan syetan dari pagi sampai sore, dan tidak ada seorangpun yang dapat meraih lebih baik kecuali seorang yang membaca lebih banyak dari itu. ( HR, Muttafaq alaih ).

 

Hadits 11

Sesungguhnya dalam harta kita ada hak fakir miskin selain zakat.( HR.Daruqutni ).

 

Hadits 12

, , .

Barang siapa yang Allah berikan harta kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, maka di hari kiyamat harta itu datang dalam bentuk ular besar berbisa dikalungkan di lehernya, dan ular itu berkata saya adalah kekayaanmu dan saya adalah hartamu.( HR, Syaikhon )

Hadits 13

Takutlah kamu ( Aisyah ) terhadap api neraka meskipun hanya bisa bersedekah dengan sebutir kurma.

 

Hadits 14

, , .

Suruhlah anak-anakmu sholat bila sudah umur tujuh tahun, dan pukullah ( tidak menyakitkan ) bila tidak sholat sedang usianya sudah sepuluh tahun, dan pisahlah diantara mereka tempat tidurnya.

 

 

Hadits 15

.

Ketahuilah bahwa sesungguhnya islam itu berputar, maka berputarlah bersama islam bagaimanapun perputaran itu. ( HR.

 

Hadits 16

, .

Islam itu awalnya adalah asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana permulaan, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing yaitu orang yang selalu memperbaiki apa-apa ( baca: moral ) yang telah rusak dari manusia.(HR.

 

Hadits 17

.

Akan tetap ada dari ummatku thoifah ( golongan ) yang eksis dalam kebenaran, tidak akan goyah menghadapi terpaan ( distrutif ) dari manapun hingga hari kiyamat.( HR.

 

Hadits 18

.

Islam itu tinggi, dan tidak ada yang mengunggulinya.

 

Hadits 19

Sekiranya Allah berikan petunjuk kepada seorang lantaran usaha ( dakwahmu ) maka bamu balasan yang lebih baik dari unta merah ( kendaraan yang terbaik ).

 

Hadits 20

Kalian harus berjamaah karena tangan Allah bersama jamaah.

 

Hadits 21

, .

Barang siapa menginginkan surga dan fasilitasnya, maka komitmenlah dengan jamaah, karena sesungguhnya syetan itu bersama dengan orang yang sendirian.( HR.

 

 

Hadits 22.

.

Hendaklah kalian beramar maruf dan segahlah kemunkaran atau ( bila kamu tidak lakukan itu ) Allah akan kuasakan orang-orang yang jahat memimpin kalian, dan doa orang-orang yang baik diantara kalian tidak dikabulkan.( HR.

 

Hadits 23

, ! : .

Dari Abu Amroh Sufyan bin Abdillah ra berkata ; Ya Rasulallah,katakan kepadaku satu kata saja yang aku tidak akan bertanya kepada siapapun selain engkau ! Jawab Rasul SAW : Katakan , aku beriman kepada Allah,lalu istiqomahlah. ( HR.Muslim )

 

Hadits 24

, : .

Zaid bin Haritsah bertanya kepada Rasul Saw ( dalam perjalanan ditengah cobaan badai dawah ke Thoif ), Ya Rasulallah ; apakah engkau akan kembali ke Makkah sedang engkau telah diusir oleh mereka ( kuffar quraisy )? Wahai Zaid; sesungguhnya apa yang kamu saksikan saat ini (dari kesulitan , banyaknya tantangan dan rintangan ), Allah akan berikan Solusi dan jalan keluar terbaikn dan Allah Maha menolong agamanya lagi Maha pemberi kemenangan kepada nabiNya ( dan orang yang membela agamaNya ).

 

Hadits 25

: .

Aku tinggalkan dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya,kalian tidak akan sesat sepeninggalku nanti , yaitu kitabullah ( Al Qur an ) dan Sunnah Rasul Nya.( HR.Imam Malik )

 

Hadits26

Sesungguhnya Allah mengangkat derajat dengan AlQur an satu kaum, dan sebaliknya menghinakan dengan Al Qur an pula kaum yang lain( bialmeninggalkan dan tidak mengamalkannya ) ( HR,Muslim).

 

Hadits 27

Sebaik-baikkalian adalah orang yang mempelajari Al Qur an dan mengajarkannya.( HR. Bukhori )

 

Hadits 28

,

Sesungguhnya Allah itu Indah mencintai keindahan, bersih mencintai kebersihan, hiduplah yang bersih. ( HR.

 

Hadits 29

Barang siapa Allah kehendaki baik, maka Allah berikan ujuian. ( HR Bukhori )

 

Hadits 30.

.

Sabar wahai keluarga Yasir ra, karena sesungguhnya tempat kembalimu adalah surga.

 

Hadits 31

,

Sesungguhnya barang siapa menghidupkan satu sunnah dari sunnahku setelah dilupakan oleh orang-orang sesudahku, maka baginya pahala seperti orang yang menjalankan sunnah itu, tanpa berkurang sedikitpun. ( HR.Turmudzi ).

 

Hadits 32

, , .

Sesungguhnya pada tengah malam terdapat satu saat dimana tidak seorang muslimpun yang meminta kepada Allah kebaikan dari urusan dunia maupun akhirat kecuali Allah akan berikan, dan hal itu terdapat pada setiap malam.( HR. Muslim ).

 

Hadits 33

Barang siapa yang tidak mau peduli dengan problematika umat islam maka ia tidak termasuk golongannya. ( HR. Abu Dawud )

 

Hadits 34

Tidak sempurna iman salah seorang diantara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri ( Muttafaq Alaih ).

 

Hadits 35

, : , : .

Tolonglah saudaramu yang berbuat dholim atau yang didholimi, seorang sahabat bertanya, Ya Rasulallah ;kalau yang didhilimi kamitahu menolongnya,bagaimana dengan orang yang berbuat dholim? Jawab Rasul Saw : kamu cegah ia berbuat dholim , itulah cara menolongnya.( HR. Bukhori ).

 

Hadits 36

Barang siapa ingin dilapangkan rizkinya dan di kokohkan pengaruh/lobinya maka hendaklah ia jalin silaturrohmi. ( HR.Muttafaq alaih ).

 

Hadits 37

Setiap anak manusia yang dilahirkan ia dalam keadaan fitroh ( islam ) maka orang tuanyalah yang menjadikan yahudi, nasroni atau majusi.

Hadits 38

 

 

 

Takwalah kamu kepada Allah di manapun kamu berada, ikuti keburukan dengan kebaikan niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya dan bergaullah sesama manusia dengan akhlak mulya (Abu Dawud)

Hadits 39

 

- : "

Orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin bagaikan mujahid di jalan Allah , dan saya kira beliau bersabda : Bagaikan orang yang sholat malam tanpa lelah, dan bagaikan orang yang berpuasa yang tidak pernah henti.( muttafaq alaih )

Hadits 40

 

 

 

" "

 

Saya dan orang yang mengurus anak yatim di surga seperti ini (sambil mengisyaratkan dua jari, telunjuk dan tengah) HR Al-Bukhari

 

Hadits 41

 

" "

Janganlah kamu menjadi orang yang tidak berpendirian, apabila manusia berbuat baik maka kami juga ikut dan pabila mereka berlaku dzalim maka kami ikut melakukannya. Akan tetapi teguhkan pendirianmu, apabila mereka berbuat kebajikan maka berbuatlah seperti mereka dan apabila mereka berlaku dzalim maka janganlah kamu mengikuti kedzaliman mereka.HR At-Tirmidzi

Hadits 42

 

, , ( )

 

Barang siapa yang ingin menasehati Penguasa dengan suatu hal maka janganlah mengungkapkannya secara terbuka, akan tetapi ajaklah menyendiri berdialog. Apabila ia menerimanya maka itulah yang diharapkan dan bila menolak maka ia telah menjalankan kewajiban. HR Ahmad

 

Hadits 43

 

" .."

 

Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kamu cintai dan mereka mencintaimu, kamu mendoakannya dan mereka mendoakanmu. Dan seburuk-buruk pemimpim kamu adalah orang-orang yang kamu membencinya dan mereka membencimu, kamu melaknatnya dan mereka melaknatmu HR Muslim

 

 

 

HADITS SILABUS RAMADHAN 1425 H

Hadits 1

Allah tidak menerima amal, kecuali amal yang dikerjakan dengan ikhlas karena Dia semata-mata dan dimaksudkan untuk mencari keridhaan-Nya (HR. Ibnu Majah).

 

Hadits 2

Barangsiapa yang sungguh-sungguh memohon mati syahid kepada Allah, maka Allah mengantarkannya ke kedudukan orang-orang yang mati syahid, sekalipun dia mati di atas tempat tidurnya (HR. Muslim).

 

Hadits 3

Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari mensekutukan-Mu, sesuatu yang kami tidak mengetahuinya dan kami memohon ampunan kepada-Mu dari sesuatu yang kami tidak mengetahuinya.

 

Hadits 4

. : . :

Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan terjadi pada kalian adalah syirik yang kecil. Sahabat bertanya: apakah syirik yang kecil itu ya Rasulullah?. Rasulullah menjawab: Riya (HR. Ahmad).

 

Hadits 5

 

 

Hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke syurga. Seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Jauhilah dusta, karena sesungguhnya dusta itu membawa pada kedurhakaan dan sesungguhnya kedurhakaan itu akan menunjuki manusia ke neraka (HR. Bukhari).

 

Hadits 6

:

 

Empat perkara yang apabila ada padamu, tidak akan merugikan lepasnya segala sesuatu dari dunia dari padamu, yaitu: memelihara amanah, tutur kata yang benar, akhlak yang baik dan bersih dari tamak (HR. Ahmad).

 

Hadits 7

 

Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam (HR Bukhari dan Muslim).

 

Hadits 8

 

Bertaqwalah kamu kepada Allah dimana saja kamu berada, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik dan Ia akan menghapuskannya dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik (HR Ahmad, Tirmidzi, Hakim dan Baihaqi).

 

Hadits 9

 

Barangsiapa yang berkata kepada anak kecil, mari kemari, nanti saya beri korma ini. Kemudian dia tidak memberinya, maka dia telah membohongi anak itu (HR. Ahmad)

 

Hadits 10

Orang yang merasa kenyang dengan apa yang tidak diterimanya sama seperti orang yang memakai dua pakaian palsu (HR. Muslim).

 

Hadits 11

:

Tanda orang munafik ada tiga: apabila berkata dusta, bila berjanji mungkir, bila dipercaya khianat (HR. Bukhari dan Muslim).

 

Hadits 12

Tawadhu, tidak ada yang bertambah bagi seorang hamba kecuali ketinggian (derajatnya). Oleh sebab itu tawadhulah kamu, niscaya Allah akan meninggikan (derajat)mu (HR. Dailami).

 

Hadits 13

Takabbur itu adalah menolak kebenaran dan dan menghina orang lain (HR. Muslim).

 

Hadits 14

Tidak masuk syurga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari sifat kesombongan (HR. Muslim).

Hadits 14

. : . : . : . : . : . : . : :

Setiap muslim harus bersedekah. Para sahabat bertanya: Wahai Nabi Allah, bagaimana dengan orang yang tidak memiliki harta?. Beliau bersabda: Bekerjalah dengan tangannya sehingga ia bermanfaat bagi dirinya lalu bersedekah. Mereka bertanya lagi: Bagaimana kalau ia tidak punya?. Beliau bersabda: Membantu orang yang membutuhkan lagi meminta pertolongan. Mereka bertanya lagi: Kalau tidak bisa?. Beliau bersabda: Hendaklah ia melakukan kebajikan dan menahan diri dari kejahatan, karena keduanya merupakan sebaik-baik sedekah baginya (HR. Bukhari).

 

Hadits 15

.

Seseorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar lantas dibawanya ke pasar untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan dan nafkah dirinya, maka itu lebih baik dari seseorang yang meminta-minta kepada orang yang terkadang diberi dan kadang ditolak (HR. Bukhari dan Muslim).

 

Hadits 16

.

Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan trampil. Barangsiapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah azza wa jalla (HR. Ahmad).

 

Hadits 17

: : .

Tiap menjelang pagi, dua malaikat turun. Yang satu berdoa: Ya Allah, karuniakanlah bagi orang yang menginfakkannya tambahan peninggalan. Malaikat yang satu lagi berdoa: Ya Allah, timpakan kerusakan bagi harta yang ditahannya/dibakhilkan (HR. Bukhari dan Muslim).

 

Hadits 19

Seutama-utama dinar yang dibelanjakan oleh seseorang ialah yang dibelanjakan untuk keluarganya, dinar yang dibelanjakan untuk kendaraan dalam perjuangan di jalan Allah dan dinar yang dibelanjakan untuk membantu kawan-kawannya seperjuangan di jalan Allah (HR. Muslim).

Hadits 20

Jauhilah kekikiran, karena sesungguhnya ia telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, mendorong mereka menumpahkan darah dan menghalalkan semua yang diharamkan Allah (HR. Muslim).

 

Hadits 21

Jauhilah prasangka itu, sebab prasangka itu pembicaraan yang paling dusta (HR. Muttafaqun alaihi).

 

Hadits 22 (SAMA DENGAN HADITS 5)

 

Hadits 23

Marah itu dapat merusak iman seperti pahitnya jadam merusak manisnya madu (HR. Baihaki).

 

Hadits 24

Wahai anak Adam, ingatlah kepada-Ku ketika kamu marah. Maka Aku akan mengingatmu jika Aku sedang marah (pada hari akhir).

 

Hadits 25

.

Orang kuat bukanlah yang dapat mengalahkan musuh, namun orang yang kuat adalah orang yang dapat mengontrol dirinya ketika marah (HR. Bukhori dan Muslim).

 

Hadits 26

Tiada tegukan yang ditelan seorang hamba yang lebih besar pahalanya daripada tegukan kemarahan yang ditahannya semata-mata karena Allah taala (HR. Ibnu Majah dan Ahmad).

 

Hadits 27

.

Barangsiapa yang menyembunyikan kemarahan, padahal dia mampu melakukannya, maka Allah akan menyerunya di hadapan para pemimpin makhluk sehingga Dia memilihkan bidadari untuknya, lalu menikahkan dengannya sesuai dengan kehendaknya (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

 

 

 

Hadits 28

Bertaqwalah kepada Allah dan berlaku adillah diantara anak-anakmu (HR. Muslim).

 

Hadits 29

Persamakan diantara anak-anakmu dalam pemberian, dan seandainya aku boleh memberikan kelebihan kepada salah satu diantara mereka, pasti akan aku berikan kepada anak peremuan (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

 

Hadits 30

Takutilah kezaliman itu sebabsesungguhnya kesaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat (HR. Muslim dari Jabir ra).

 

Hadits 31

.

 

Tidak (sempurna) iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak (sempurna) agama seseorang yang tidak menunaikan janji (HR. Ahmad).

 

Hadits 32

.

Barangsiapa yang mengambil harta orang lain dengan maksud akan mengembalikannya, maka Allah pasti akan akan menyampaikan maksudnya itu. Dan jika ia mengambilnya dengan maksud merusaknya, maka Allah akan merusaknya (HR. Bukhari).

 

Hadits 33

Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain (sambil) menoleh ke kiri dan ke kanan (karena yang dibicarakan itu rahasia) maka itulah amanah (HR. Abu Daud).

 

Hadits 34

Barangsiapa mengangkat seseorang buat suatu jabatan karena kekeluargaan, padahal ada orang yang lebih disukai Allah daripadanya, maka sesungguhnya ia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan kaum muminin (HR. Hakim).

 

Hadits 35

Tunaikanlah amanat terhadap orang yang mengamanatimu dan janganlah berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu (HR. Ahmad dan Abu Daud).

 

Hadits 36

Semua anak Adam membuat kesalahan dan sebaik-baik pembuat kesalahan adalah mereka yang bertaubat (HR. Addarami)

 

Hadits 37

Aku menyiapkan untuk hamba-hamba-Ku yang sholeh apa-apa yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga dan belum pernah terlintas dalam benak manusia (HR. Bukhari Muslim).

 

Hadits 38

Apimu (yang kamu semua menyalakannya di dunia) ini adalah satu bagian dari tujuh puluh bagian dari panasnya neraka jahanam, setiap bagian sama suhu panasnya dengan api di dunia ini (HR. Bukhari, Muslim dan Tirmidzi).

 

Hadits 39

Qonaah adalah harta yang tidak hilang dan simpanan yang tidak lenyap (HR. Thabrani).

 

Hadits 40

: . : , :

 

Diantara wasiat Rasulullah Saw adalah: "Jangan takut berada di jalan Allah terhadap celaan orang yang suka mencela". Aku berkata: "Tambah lagi ya Rasulullah". Beliau melanjutkan pesannya: "Katakanlah yang haq meskipun akibatnya terasa pahit" (HR. Ibnu Hibban).

 

Hadits 41

.

 

Seseorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar lantas dibawanya ke pasar untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan dan nafkah dirinya, maka itu lebih baik dari seseorang yang meminta-minta kepada orang yang terkadang diberi dan kadang ditolak (HR. Bukhari dan Muslim).

 

Hadits 42

Bergaullah dengan anak-anakmu dan bimbinglah kepada akhlak yang mulia (HR. Muslim).

Hadits 43

Seseorang mengikuti agama kawannya, karena itu perhatikanlah kepada siapa orang itu berkawan (HR. Tirmidzi).

 

Hadits 44

Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku yang paling baik terhadap keluargaku (HR. Abu Syakir).

 

Hadits 45

Sebaik-baik wanita (isteri) adalah yang apabila engkau memandang kepadanya menggembirakanmu, apabila engkau suruh dia patuh, apabila engkau beri nafkah dia menerima dengan baik dan apabila engkau tidak ada disampingnya dia menjaga dirinya dan hartamu (HR. Nasa'i)

 

Hadits 46

 

Suruhlah anak-anakmu shalat bila berumur tujuh tahun dan pukulah jika mereka berumur sepuluh tahun (tapi masih tidak mau shalat) dan pisahkanlah tempat tidur mereka (HR. Abu Daud)

 

Hadits 47 (43)

 

Hadits 48

Rasulullah Saw memerintahkan membangun masjid di kampung dan membersihkan serta memberinya wangi-wangian (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

 

Hadits 49

Apabila kamu melihat seseorang biasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia betul-betul beriman (HR. Tirmidzi).

 

Hadits 50

:

Apabila kamu melihat orang berjual beli di masjid, maka katakanlah kepadanya: "semoga Allah tidak menguntungkan perdagangan kamu" (HR. Nasa'I dan Tirmidzi).

 

Hadits 51

Apabila salah seorang diantara kamu datang ke masjid, maka hendaklah ia shalat dua rekaat sebelum duduk (HR. Jamaah dari Qatadah)

 

Hadits 52

.

 

Shalat yang lima waktu dan shalat Jumat ke Jumat berikutnya dan puasa Ramadhan ke puasa Ramadhan berikutnya adalah penghapus-penghapus dosa diantara mereka, apabila dijauhi dosa-dosa besar (HR. Ahmad, Muslim dan Tirmidzi).