Cahaya Sejarah Kenabian (3/3)

| Indeks Artikel | Tentang Penulis

 

PERTANYAAN (10) CAHAYA SEJARAH KENABIAN        (3/3)
 
Dari Qur'an:
 
"Dan ketika Kami menyediakan tempat, rumah (suci) untuk
Ibrahim, firman Kami: Bahwa janganlah engkau mempersekutukan
Aku dengan barang suatu apapun, dan sucikanlah Rumah Aku
untuk orang-orang yang thawwaf (berkeliling Ka'bah) dan
orang-orang  yang  berdiri  [mengerjakan  ibadah]  dan
orang-orang yang rukuk dan sujud (dalam sembahyang).
 
Dan permaklumkanlah kepada manusia itu mengerjakan haji,
niscaya mereka akan datang kepada engkau dengan berjalan
kaki dan mengendarai onta: mereka datang dari segenap negeri
yang jauh.
 
Supaya mereka menyaksikan keuntungan-keunlungan buat mereka,
dan mereka menyebut nama Tuhan selama beberapa hari yang
ditentukan, karena Tuahan telah memberikan kepada mereka
binatang ternak; sebab itu makanlah sebagiannya dan sebagian
berikanlah kepada orang miskin yang sengsara." 22: 26-28.
 
Itu adalah tindakan Ibrahim yang  luar  biasa,  untuk
meninggalkan anak yang pertamanya di padang pasir Arab di
mana tidak ada buah-buahan, air dan kota.
 
Tetapi dia mempunyai dua tujuan untuk  mencapai,  dan
masing-masing cukup besar untuk membuat Ibrahim berkeinginan
menghancurkan pengorbanan yang demikian dan  berikhtiar
sekuat-kuatnya.
 
Yang pertama dari dua tujuan itu ialah;
 
Mendirikan Rumah Suci dan menyerahkan untuk mesjid itu
anaknya  sebagai  wali  yang  akan  menyembah  Tuhan,
menghantarkan kebaktian sesuai dengan Agama Tuhan yang
benar,  dan  mengajarkan  anak-anaknya  dan  masyarakat
prinsip-prinsip yang benar. Oleh karena itu Ibrahim tidak
hanya meluaskan  kepercayaannya,  tetapi  juga  membuat
kelangsungan dari kepercayaan itu lebih meyakinkan.
 
Ketidak-berhasilan Ishak di dalam tugas keagamaan ini,
kepercayaan akan dilanjutkan melalui anak-anak Ismail di
Arabia.
 
Dari Kitab Suci Al-Qur'an:
 
"Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan sebagian
dari turunanku di lembah yang tiada mempunyai tanam-tanaman,
di dekat Rumah SuciMu.
 
Wahai  Tuhan  kami,  supaya  mereka  tetap mengerjakan
sembahyang; sebab itu, jadikanlah hati manusia tertarik
kepada  mereka, dan berilah buah-buahan, menjadi rizki
mereka, mudah-mudahan mereka berterima.kasih." 14: 37.
 
Kita tidak mengetahui keluasan dari pertumbuhan kepercayaan
lbrahim di tanah Arab. Sejarah tidak menerangkan pada kita
dengan jelas keadaan keagamaan di negara Arab selama periode
yang panjang (lama), dari masa Ibrahim sampai akhir abad ke
lima tarikh Kristen.
 
Pada abad ke-enam kita temui sebagian besar orang-orang Arab
menyembah berhala, tetapi meskipun demikian, kita temui pada
waktu yang sama, beberapa upacara-upacara dan pelaksanaan
yang dapat dihubungkan hanya dengan ajaran Ibrahim.
 
Ziarah  ke  Rumah Suci di Mekkah dan Sunnat (Chatan)
diselenggarakan dan dilakukan oleh seluruh suku Arab yang
bukan   Kristen.   Sepanjang   upacara-upacara   dan
pelaksanaan-pelaksanaan ini, kita temui sebagian kecil di
antara orang-orang Arab, percaya pada Tuhan, menyembahNya,
dan menolak menyembah patung.
 
Tujuan Ibrahim kedua adalah menyiapkan anak-anak Ismail dan
bangsa yang disatukan, untuk dijayakan masa depannya, dan
rakyat yang berbicara bahasa Arab akan diperkenankan dan
dihormati dengan hadirnya Nabi terakhir di antara mereka,
bila mereka siap untuk menerima pesannya yang besar dan
meluaskan kata-kata Tuhan ini ke seluruh dunia.
 
Dari Kitab Suci Al-Qur'an:
 
"Dan ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan azas rumah
(Baitullah) itu keduanya berkata: Tuhan kami Terimalah kami,
sesungguhnva Engkau Maha Mendengar dan Maha Tahu.
 
Tuhan kami, jadikanlah kami berdua menjadi orang yang patuh
kepada Engkau, dan jadikanlah keturunan kami umat yang patuh
juga kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami jalan,
serta ampunilah kami sesungguhnya Engkau Penerima Taubat dan
Penyayang.
 
Tuhan Kami! Utuslah untuk mereka seorang Rasul dari golongan
mereka,  yang  akan   membacakan   kepada   mereka
keterangan-keterangan Engkau, dan mengajarkan Kitab dan
kebijaksanaan  kepada  mereka  dan  menyucikan  mereka,
sesungguhnya Engkau Maha Kuasa dan Bijaksana." 2: 127-129.
 
Permintaan Nabi Ibrahim itu dijawab, dan pada abad ketujuh
A.D. permintaan ini telah dijawab.
 
Nabi yang diharapkan telah tiba dengan suatu cara yang belum
pernah didapati sebelumnya dengan penunjukkan yang sanggup
mendukung    kebenaran,    melindungi    kebutuhan
kebebasan-kebebasan dan membuka jalan untuk azas-azas yang
baik.
 
Ini adalah cara menggunakan akal (logika) sebagai maksud
utama untuk meyakinkan dan menunjukkan kepada setiap orang
yang mengancam kebebasan-kebebasan yang suci itu.
 
Ya, di abad ke-tujuh dunia diberkati dengan hadirnya Nabi
yang terakhir dengan seluruh umat, yaitu Nabi Muhammad, yang
timbul dari mereka, pusat negera Arab, untuk menerangi Timur
dan Barat.


DIALOG TENTANG ISLAM DAN KRISTEN   Prof. Wilson & Muhammad Jawad Chirri Alih Bahasa: H.M. Ridho Umar Baridwan, S.H. Penerbit P.T. Alma'arif, Bandung, Cetakan Kelima, 1981  

| Indeks Artikel | Tentang Penulis